"Jaunais laiks"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Krāslavas novada domes vēlēšanu programma

Partijas Jaunais laiks darbības pamatprincipi ir godīgums, profesionalitāte un atklātība. Mūsu mērķis - katrā pašvaldībā nodrošināt godīgu pārvaldi, vienlīdzīgu attieksmi pret iedzīvotājiem. Mūsu prioritātes ir saimnieciskās attīstības veicināšana, korupcijas izskaušana, un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšana, piesaistot investīcijas un palielinot pašvaldības budžeta ieņēmumus.

Nākotnes redzējums
Krāslavas novads attīstīsies par Latgales reģiona un pierobežas zonas mazās un vidējās uzņēmējdarbības un pārrobežu sadarbības centru kopā ar attīstītu sociālo un kultūras kapitālu. Novada savdabīgais kultūrvēsturiskais mantojums, apkārtnes skaistās ainavas, Daugava un tūristu takas paliks mūsu lepnums un iedzīvotāju ienākumu avots.

Pašvaldības budžets, finanses un darbība
Nodrošināsim domes darba atklātību, regulāri informējot iedzīvotājus par domes plānotajiem un pieņemtajiem lēmumiem.
Nodrošināsim budžeta līdzekļu racionālu izlietošanu.
Izveidosim racionālu un efektīvu novada pārvaldes struktūru.
Nodrošināsim kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu pieejamību visā novada teritorijā.
Sekmēsim pašvaldības iestāžu darbinieku profesionālā līmeņa izaugsmi.

Tautsaimniecības attīstība
Iesaistīsimies Krāslavas novada stratēģisko iniciatīvu centra darbībā.
Informēsim uzņēmējus par pašvaldības un valsts konkursiem, pasūtījumiem un domes pieņemtajiem lēmumiem.
Atbalstīsim nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piešķiršanu ražošanas uzņēmumiem.
Pašvaldības iespēju robežās sniegsim palīdzību jaunajiem uzņēmējiem.
Atbalstīsim zemnieku un piemājas saimniecības, nodrošināsim lauksaimniecības produkcijas ražotājiem iespēju pašiem veikt pašražotu preču tirdzniecību.

Novadvide
Uzturēsim novadā esošās publiskās atpūtas vietas pienācīgā kārtībā.
Veidosim Krāslavas novada tūrisma tēlu, izstrādājot novada vizītkarti, veicinot atpazīstamību Latvijā.
Izvietosim novadā informatīvos stendus, atpūtas soliņus, bērnu laukumus.
Atbilstoši izstrādātajam novada attīstības plānam sakārtosim Krāslavas vēsturisko centru, grāfu Plāteru pils kompleksu un citas teritorijas.
Izmantosim Krāslavas rajona partnerības iespējas novadvides sakārtošanā.

Komunālā saimniecība un ielas (ceļi)
Turpināsim ūdens un kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju, lai visiem Krāslavas un pagastu centru iedzīvotājiem būtu iespēja pieslēgties centralizētai ūdensapgādei un kanalizācijai, īpaši pievēršoties notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecībai.
Uzturēsim pienācīgā kārtībā pagastu centrus un pašvaldības ceļu tīklu.
Veiksim neatliekamos pilsētas trotuāru remontdarbus.
Izveidosim novadā veloceliņus.

Sociālā palīdzība un veselības aprūpe
Veidosim sociālo dzīvojamo fondu.
Saglabāsim un attīstīsim pansionātu ?Priedes?un sociālās aprūpes centru ?Skuķi?.
Saglabāsim esošo pabalstu sistēmu maznodrošinātām ģimenēm.
Saglabāsim un attīstīsim sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus mazaizsargātajiem novada iedzīvotājiem.
Pakāpeniski uzlabosim slimnīcas tehnisko nodrošinājumu.
Atbalstīsim deficīto specialitāšu ārstu piesaisti.
Iestāsimies par feldšeru-vecmāšu punktu saglabāšanu.

Izglītība, kultūra un sports
Realizēsim novada skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu renovācijas un mācību bāzes uzlabošanas projektus.
Izveidosim mūsdienu prasībām atbilstošu internātu skolēniem no pagastiem, kuri mācās Krāslavas pilsētas skolās.
Finansiālo iespēju robežās maksimāli saglabāsim lauku skolas.
Ieviesīsim maksimāli ērtus skolēnu autobusu maršrutus visā novada teritorijā.
Iespēju robežās centīsimies saglabāt interešu izglītību.
Nodrošināsim profesionālu sociālā pedagoga darbību novadā.
Veiksim Krāslavas kultūras nama kapitālo remontu.
Turpināsim un pilnveidosim ikgadējo pilsētas un pagastu svētku tradīcijas.
Atbalstīsim novada bērnu un jauniešu piedalīšanos kultūras un sporta aktivitātēs.
Iniciēsim investīciju piesaisti sporta zāles būvniecībai perspektīvā.

Sabiedriskā kārtība un drošība
Panāksim optimālāku ielu apgaismojumu.
Pilnveidosim pašvaldības policijas struktūru un tās profesionālo darbību.
Panāksim pašvaldības un valsts policijas ciešāku sadarbību sabiedriskās kārtības nodrošināšanai.

04.08.2009 9:58:00