DIVI KRASTI - VIENS NOVADS
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Mūsu mērķis: godīga, profesionāla un kompetenta vietējā pašpārvalde, kura ir pakļauta sabiedrības kontrolei un sadarbojas ar savā administratīvajā teritorijā esošajiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām.

Mūsu prioritāte: kvalitatīva IZGLĪTĪBAS, LAUKSAIMNIECĪBAS, ZVEJNIECĪBAS, VESELĪBAS APRŪPES, TŪRISMA UN AMATNIECĪBAS infrastruktūras attīstība un pilnveidošana, ņemot vērā reālās finanšu iespējas.

Mūsu uzdevumi:
Pašvaldības pārvalde
Pašvaldības iestāžu funkciju audits, panākot finanšu līdzekļu un citu resursu efektīvu izmantošanu.
Aktīvi iesaistīties Eiropas Savienības līdzekļu apguvē.
Likvidēt birokrātiskās barjeras saņemot pašvaldības iestāžu atļaujas, izziņas u.c. dokumentus.
Nodrošināt iedzīvotāju savlaicīgu informēšanu par pašvaldības lēmumiem, to pamatojumu un nepieciešamību.

Uzņēmējdarbības vides attīstība
Izstrādāt uzņēmējdarbības atbalsta programmu, ar mērķi uzlabot infrastruktūru, radīt jaunas darbavietas, kā galvenās nozares izvirzot lauksaimniecību, zvejniecību, tūrismu, kokapstrādi un amatniecību.
Piedāvāt uzņēmējdarbības uzsākšanai pašvaldībai piederošos īpašumus un teritorijas, nodrošinot konsultācijas un atbalstu.
Palīdzēt uzņēmējiem un lauksaimniekiem piesaistīt sadarbības partnerus.
Atbalstīt lauksaimnieku un zvejnieku intereses valsts institūcijās.
Atbalstīt novada lauksaimnieku attīstību.
Atbalstīt ES finansētos infrastruktūras projektus uzņēmējiem kopā ar pašvaldību.

Nodarbinātība
Apzināt iespējas nodarbināt iedzīvotājus novadā esošajās saimniecībās.
Iesaistīt bezdarbniekus, komunālo maksājumu parādniekus novada teritoriju sakopšanā.

Veselības aprūpe
Veicināt kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamību visos apdzīvotajos novada centros, saglabājot jau esošās veselības iestādes.
Pilnveidot veselības iestāžu materiāli tehnisko nodrošinājumu, piesaistot ES līdzekļus.
Vecināt veselīgu dzīvesveidu.
Izveidot netliekamās medicīniskās palīdzības punktu.

Drošība
Aktivizēt sadarbību ar Valsts policiju un Zemessardzi drošības jomā, sekot līdzi Saistošo Noteikumu izpildei novada teritorijā.
Aktivizēt pašvaldības policijas darbu preventīvo pasākumu īstenošanā.
Organizēt Vecāku patruļas, lai novērstu bērnu un jauniešu klaiņošanu, iesaistīšanos noziedzībā.
Attīstīt un pilnveidot ugunsdzēsības dienestu novadā uzlabojot materiāli tehnisko nodrošinājumu.

Izglītība, kultūra, sports un tūrisms
Saglabāt un attīstīt visas novadā esošās izglītības iestādes.
Risināt jautājumu par vietu nodrošinājumu bērnudārzā ikvienam novada pašvaldībā deklarētajam bērnam, veicināt bērnu pieskatīšanas istabu veidošanos.
Veikt administratīvajā teritorijā esošo izglītības, kultūras un tūrisma iestāžu funkciju auditu.
Racionāli izmantot pašvaldības uzturētās, izglītības, kultūras, sporta un tūrisma iestādes un telpas, veidojot tās kā mazus administratīvos un kultūras centrus.
Veicināt visu vecumu iedzīvotāju iesaistīšanos un aktīvu līdzdalību izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jomās.
Nodrošināt katram pieejamu informāciju par vietējiem kultūras, izglītības, sporta un tūrisma pasākumiem.
Veicināt Nīcas novada tūrisma attīstību un amatniecības atpazīstamību, izveidot kvalitatīvu tūristu informācijas centru ar servisa telpām.

Sociālie jautājumi
Saglabāt sociālo palīdzību līdzšinējā apjomā.
Izvērtēt mazturīguma slieksni un atvieglot nosacījumus maznodrošinātās personas statusa iegūšanai.
Sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, kas iedzīvotājiem sniedz sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.
Organizēt jauniešu interešu centrus, tālākizglītības un pārkvalifikācijas kursus bezdarbniekiem un citiem interesentiem, esošām pašvaldības iestādēm uzņemoties jaunas funkcijas.

Komunālie un infrastruktūras jautājumi
Veikt funkcionālo un finansiālo auditu pašvaldības komunālo pakalpojumu sniegšanas iestādēs.
Aktīvi iesaistīties valsts atbalstāmajos energoefektivitātes projektos.
Uzlabot komunālo pakalpojumu kvalitāti un infrastruktūru ? dzeramā ūdens, elektroenerģijas, apkures, kanalizācijas - nosakot to kā vienu no galvenajām prioritātēm novada attīstībai.
Nodrošināt un uzraudzīt apkārtējās vides tīrību.

Transports
Nodrošināt transporta pieejamību atbilstoši iedzīvotāju un uzņēmējdarbības vajadzībām, īpaši ievērojot bērnu iespējas nokļūt līdz izglītības iestādēm.
Efektīvi plānot valsts, pašvaldības un ES fondu līdzekļu izlietojumu ceļu infrastruktūras remontiem, uzturēšanai un uzlabošanai.
Risināt ielu apgaismojuma rekonstrukciju novada teritorijā.

24.04.2009 6:58:00