NOVADNIEKI
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Novada nākotni redzam šādu - tā neatņemama sastāvdaļas ir skolas, bērnudārzi, ambulances, bibliotēkas un citi iedzīvotājiem svarīgi pakalpojumi. Novadam ir piesaistīti projektu naudas līdzekļi, uzņēmējdarbībai izveidota labvēlīga vide, radītas jaunas darba vietas. Novadā izglītība, sociālā sfēra, kultūra, sports, infrastruktūra ir sakārtota tādā līmenī, ka novada iedzīvotāji, gan no Dunikas, gan Rucavas, var lepoties, ka dzīvo mūsu novadā.
Novada domes darbs veidots tādā veidā, ka naudas līdzekļi vispirms tiek nodrošināti izglītībai, sociālai sfērai, infrastruktūrai, uzņēmējdarbības veicināšanai, kultūrai, sportam, papildus piesaistot projektu līdzekļus, kā arī novada dome strādā ar atbildības sajūtu, vienādu attieksmi pret visiem, un pieņemtie lēmumi ir likumīgi.
Ja Rucavas un Dunikas iedzīvotāji mums uzticēs pārstāvēt viņu intereses pašvaldībā, mēs apņemamies nodrošināt:
? Iedzīvotājiem svarīgu lēmumu pieņemšanā tiek ņemtas vērā iedzīvotāju intereses. Iedzīvotāji tiek uzklausīti, un viņu viedoklis ir svarīgs. Tanī skaitā risinot jautājumus par vēja elektrostaciju uzstādīšanu novadā.
? Iedzīvotāji ar pašvaldības pieņemtajiem publiski pieejamiem lēmumiem var iepazīties pašvaldībā pie sekretāres, pie informatīvajiem stendiem, pašvaldības mājas lapā un saņemt to kopijas.
? Iedzīvotāji regulāri tiek informēti par pašvaldībā notiekošo ar novada avīzes, mājas lapas, informācijas stendu un iedzīvotāju sapulču palīdzību. Pašvaldība nepieciešamības gadījumā nodrošina iedzīvotājiem transportu nokļūšanai uz un no sapulces.
? Pašvaldības darbinieki strādā profesionāli, ar atbildības sajūtu, vienādu attieksmi pret visiem, neatkarīgi no apmeklētāja sociālās izcelsmes, mantiskā stāvokļa, pārliecības, tautības vai reliģiskās piederības. Darbinieki ievēro iedzīvotāju intereses un normatīvos aktus, pretējā gadījumā tiek izsludināts konkurss uz brīvo amata vietu.
? Ar projektu palīdzību tiek piesaistīti naudas līdzekļi novērošanas kameru iegādei, lai ikviens iedzīvotājs internetā var redzēt tiešraidē novadā notiekošo, kā arī internetā pieejami domes sēžu video.
? Veidojot pašvaldības budžetu, tiek izvērtētas katras izdevumu pozīcijas lietderība, ņemot vērā iedzīvotāju prioritātes. Nepieciešamības gadījumā arī priekšniekiem samazinot algas. Pašvaldība nepieļauj finanšu līdzekļu nepamatotu un neadekvātu izlietojumu, tajā skaitā aizliegts izmantot pašvaldības mobilos tālruņus, automašīnas un degvielu privātām vajadzībām uz pašvaldības rēķina.
? Lai iedzīvotājiem būtu pieejamas jaunas darba vietas un pašvaldības budžetā būtu papildus naudas līdzekļi, kas nepieciešami infrastruktūrai, izglītībai, sociālai sfērai un citām iedzīvotājiem svarīgām lietām, pašvaldība rada uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi. Piemēro nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, izvērtē novadam piederošo nekustamo īpašumu izmantošanas iespējas, sniedz atbalstu projektu līdzekļu piesaistei.
? Novada attīstībai tiek piesaistīti Eiropas Savienības un citu dažādu fondu līdzekļi. Zemniekiem tiek sniegta palīdzība fonda līdzekļu apguvē. Pašvaldības ceļi tiek uzturēti labā lietošanas kārtībā. Ir sakārtotas sabiedriskās atpūtas vietas un atkritumu apsaimniekošana. Novads ir pievilcīgs tūristiem, ir izstrādāti atraktīvi tūrisma maršruti.
? Pašvaldība ievēro gan pensionāru, gan bezdarbnieku, gan strādājošo, gan bērnu intereses. Iedzīvotājiem ir nodrošināta medicīnas speciālistu pieejamība. Attiecībā par bērniem ir ieviesti vairāki pabalsti - uzsākot mācības 1.klasē, reģistrējot jaundzimušo novadā. Pašvaldība nepieļauj skolu nepamatotu optimizāciju. Tiek attīstīta sporta bāze un tās pieejamība iedzīvotājiem. Pašvaldībā notiek dažādi izglītojoši kursi.
? Kultūras dzīve pašvaldībā ir attīstīta un daudzveidīga, pašvaldība nodrošina transporta pakalpojumus lielākajiem novada un valsts svētkiem. Pašvaldības avīze tiek izdota jaunā kvalitātē. Tiek sniegts atbalsts kultūrvides un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.
? Pašvaldība aktīvi sadarbojas ar sabiedriskajām organizācijām, uzņēmējiem un citiem, kas attīsta novadu, kuru sadarbības mērķi atbilst iedzīvotāju interesēm. Tiek darīts viss iespējamais, lai novads būtu sakopts, draudzīgs videi un iedzīvotājiem.

24.04.2009 7:03:00