Partija "Visu Latvijai!"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Partijas ?Visu Latvijai? Alojas novada deputātu kandidātu
Rīcības programma 2009.-2013. gadam

PAMATVĒRTĪBAS:
Labklājība, drošība un stabilitāte ikvienam Alojas novada iedzīvotājam.
Ikviens novada iedzīvotājs ? vērtība!

Pamatvērtību īstenošanai mēs apņemamies:

Izglītībā

? saglabāt visas izglītības iestādes;
? uzlabot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi;
? turpināt pilnveidot izglītības iestāžu telpas;
? atbalstīt jauniešu, pieaugušo profesionālo apmācību ar mērķi, lai jaunieši paliktu novadā dzīvot, strādāt;
? dot iespēju novada bērniem nokļūt Mākslas un mūzikas skolās, nodrošinot ar transportu;
? palielināt vietu skaitu bērnudārzos;
? sekmēt daudzpusīgas ārpusstundu nodarbības.

Kultūra, sports

? atbalstīt sporta un kultūras būvju celtniecību;
? pilnveidot esošās sporta bāzes;
? apzināt kultūrvēsturisko mantojumu, nodrošināt to apskati ikvienam interesentam;
? atbalstīt pašvaldības iedzīvotāju sporta un atpūtas aktivitātes ;
? pilnveidot iesākto kultūras pasākumu tradīcijas, attīstot tās jaunā kvalitātē;
? atbalstīt pašdarbības, interešu izglītības, mākslinieciskās jaunrades kolektīvu darbību;
? saglabāt visas novadā esošās bibliotēkas, papildināt to fondus. Nodrošināt publiskā interneta pieejamību.

Uzņēmējdarbībā

? sekmēt vietējo zemnieku un uzņēmēju darbības tālāku attīstību;
? nodrošināt pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi privāto investīciju piesaistei, vienlaicīgi sabalansējot uzņēmēju intereses ar iedzīvotāju vēlmēm;
? ar privātām investīcijām un vietējo uzņēmēju attīstību palielināt darba vietu skaitu un iedzīvotāju labklājību;
? nodrošināt savlaicīgu informācijas pieejamību un konsultācijas uzņēmējiem Eiropas Savienības un citu fondu apguvē.Pārvaldē

? nodrošināt atklātību, informācijas pieejamību par domes darbību, budžeta izlietojumu (lēmumu pieņemšanā ņemt vērā iedzīvotāju vajadzības un vēlmes, iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanas procesā, budžeta veidošanā un apspriešanā);
? skaidri nodalīt lēmējvaru no izpildvaras. Lēmējvara ? vēlēti domes deputāti un no sava vidus ievēlēts novada domes priekšsēdētājs. Izpildvara ? iecelts novada domes izpilddirektors konkursa kārtībā. Izpilddirektors izsludina konkursu uz četrām vietvalžu vietām, un novada dome apstiprina konkursa rezultātus;
? uz brīvajām darba vietām izvēlēties darbiniekus pēc profesionālās kvalifikācijas atklātos konkursos; padarīt pašvaldības pakalpojumus pieejamākus iedzīvotājiem,
? uzlabot komunālo pakalpojumu kvalitāti, sekmēt Eiropas Savienības finanšu līdzekļu un valsts investīciju piesaisti novada infrastruktūras attīstībai;
? veicināt sabiedrisko organizāciju, jauniešu, pensionāru un citu interešu grupu līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā, projektu izstrādē un realizācijā;
? pašvaldības pasūtījumu izpildei nodrošināt godīgus un saprotamus konkursa noteikumus;
? panākt sabiedrības uzticēšanos novada pārvaldei, kā galvenajai atbildīgajai par novada attīstību un iedzīvotāju labklājību.

Sociālā aprūpē

? novada sociālajam dienestam ir jābūt pirmajai iestādei, kas palīdz grūtībās nonākušajam iedzīvotājam;
? pilnveidot sociālo palīdzību iedzīvotājiem, palielinot domes budžetu iespēju robežās;
? atbalstīt doktorātus, lai iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvu un mūsdienīgu medicīnisko aprūpi;
? atbalstīt brīvpusdienu piešķiršanu bērniem izglītības iestādēs, palielinot to ģimeņu loku, kas varētu pretendēt uz šo atbalstu;
? atbalstīt novada pensionāru apvienību idejas un aktivitātes;
? saglabāt un paplašināt novada sociālās aprūpes iestādes.


Vides sakārtošanā un infrastruktūrā

? lauki ? skaista, tīra un droša dzīves vide;
? izstrādāt, ieviest vienotu plānu novada teritorijas sakopšanai;
? izstrādāt ceļu apsaimniekošanas plānu;
? turpināt attīstīt novada tūrisma iespējas;
? nodrošināt galveno ielu apgaismojumu diennakts tumšajā laikā, pamatojoties uz iedzīvotāju ieteikumiem;
? Saglabāt, kopt novada zaļās zonas, parkus, laukumus un rūpēties par to apzaļumošanu un labiekārtošanu;
? atbalstīt dzīvojamo māju renovāciju un atjaunošanu novada teritorijā;
? meklēt konstruktīvus risinājumus neapsaimniekoto ēku sakārtošanai;
? apzināt novada iedzīvotāju problēmas, sadarbojoties ar NVO organizētajiem forumiem, kas palīdzētu pašvaldībai rast konkrētus problēmu risinājumus;
? nodrošināt labu satiksmi, kuru koordinētu dispečeru dienests.


Drošība un aizsardzība

? veicināt sadarbību ar Valsts policiju un Zemessardzi;
? izveidot mobilo novada policijas vienību;
? uzstādīt novērošanas kameras novada sabiedriski aktīvākajās vietās;
? turpināt ielu apgaismojuma ierīkošanu.

14.04.2009 15:29:00