"Jaunais laiks"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Partijas ?Jaunais laiks? programma Alojas novada vēlēšanās

Darbības pamatprincipi
? godīgums, profesionalitāte, atklātība.
Mērķis
? novadā vienlīdzīga attieksme pret visiem iedzīvotājiem
Mūsu prioritātes
? novadā iedzīvotāju sociālā, finansiālā un fiziskā drošība;
? saimnieciskās attīstības veicināšana un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšana, piesaistot investīcijas un palielinot novada budžeta ieņēmumus.

Alojas novada vienmērīga attīstība
saglabāsim un optimizēsim sniegtos pakalpojumus iedzīvotājiem pārvaldes centros;
? veidosim sabalansētu novada infastruktūru;
? nodrošināsim informāciju par novada domes darbu katram novada iedzīvotājam, lai katram būtu vienlīdzīgas iespējas piedalīties novadā notiekošajos procesos, rosinot diskusijas par aktuālajiem jautājumiem.

Sociālā drošība
Atbalstīsim:
? izveidot novadā optimālu uz klientu orientētu sociālās palīdzības administrēšanas sistēmu un attīstīt institūcijām alternatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus;
? trūcīgās, maznodrošinātās,vientuļās māmiņas, jaunās un daudzbērnu ģimenes;
? invalīdu integrāciju sabiedrībā un dažādu pakalpojumu pieejamību, esošo sociālo aprūpes centru saglabāšanu;
? ģimenes ārstu prakses vietas un aptieku tīklu pilnveidošanu;
? sadarbību sociālo jautājumu risināšanā ar valsts institūcijām, nevalstiskajām un reliģiskajām organizācijām, kā arī ar fiziskām un juridiskām personām;
? dzīvokļu jautājumu risināšanu;
? sadarbību ar NVA, bezdarbnieku nodarbināšanu algotos sabiedriskos darbos;
? rūpes par iedzīvotāju drošību un novada pašvaldības policijas izveidi.

Novada infrastruktūra
Atbalstīsim:
? Alojas novadā reģistrētos vietējos uzņēmējus domes iepirkumos, sniegto pakalpojumu izmantošanā, rosināt uzņēmējus veidot Alojas novadam svarīgus sabiedriskos objektus, novadam piedaloties ar savu īpašumu un infrastruktūras veidošanu;
? iesaistīšanos Eiropas struktūrfondu apguvē jomās, kuras aktuālas novadā;
? sadarbībā ar uzņēmējiem sekmēt lauku infrastruktūras attīstību, radot jaunas darba vietas;
? uzņēmējdarbības attīstību, ieviešot elastīgu nodokļu politiku un nodokļu atvieglojumu ilgtermiņā;
? vietējo zemnieku lauksaimniecības produkcijas realizāciju novada skolās, bērnudārzos, sociālās aprūpes centros un iedzīvotājiem;
? ūdenssaimniecības attīstības projektus, izbūvējot jaunus un rekonstruējot esošos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus novada centros;
? vietējo energoresursu attīstību un racionālu izmantošanu;
? energoefektivitātes uzlabošanas projektus (daudzdzīvokļu māju siltināšanu);
? ceļu rekonstrukciju projektu virzību un realizāciju;

Izglītība, kultūra un sports
Atbalstīsim:
? izglītības kvalitāti veicinošus pasākumus novada skolās, pirmskolas izglītības iestādēs;
? esošo pirmskolu izglītības iestāžu un sklolu saglabāšanu;
? mūzikas un mākslas skolas ;
? bērnu un jauniešu sportu, interešu izglītību, un jauniešu centrus;
? sadarbību ar NVO, biedrībām un interešu grupām, realizējot dažādas mūžizglītības programmas piesaistot projektu naudas;
? esošo kultūras iestāžu pastāvēšanu Alojas novadā, nodrošinot cilvēkiem plašu kultūras pieejamību;
? bibliotēku darbu, to nodrošināšanu ar modernām informācijas tehnoloģijām;
? sportistu piedalīšanos Latvijas un starptautiskās sacensībās, organizēt Alojas novada sporta sacensības;
? tūrisma attīstību novadā

17.04.2009 20:46:00