"Tautas partija"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai

Mēs par katru Ludzas novada cilvēku


Lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu Ludzas novada attīstību, risināsim šādus uzdevumus:

Ludzas novada pašvaldības pārvalde un attīstība
1) Ievērosim atklātības principus novada pārvaldē, nodrošinot savlaicīgu informāciju par pieņemtajiem lēmumiem un budžeta izlietojumu;
2) Nodrošināsim profesionālu, ātru pakalpojumu saņemšanu Ludzas novada domē un pagastu pakalpojumu centros;
3) Izstrādāsim projektus, veicinot ES struktūrfondu investīciju piesaisti novadam.

Uzņēmējdarbības attīstība
1) Sekmēsim jaunu darba vietu veidošanu novadā;
2) Veicināsim jaunu uzņēmumu ienākšanu, radot komercdarbībai labvēlīgu vidi un infrastruktūru;
3) Atbalstīsim pašvaldības nodokļu atlaidi, informācijas nodrošināšanu, uzsākot uzņēmējdarbību;
4) Popularizēsim vietējo uzņēmēju produktus.

Sociālā palīdzība un veselības aprūpe
1) Savstarpēji saistīti risināsim sociālos un veselības aprūpes jautājumus, akcentējot aprūpi mājās, organizējot jaunus palīdzības veidus maznodrošinātajiem novada iedzīvotājiem;
2) Sniegsim atbalstu ģimenēm ar bērniem, organizējot vasaras nometnes un citas sociālās palīdzības programmas;
3) Uzlabosim sociālās aprūpes centru darbību un sociālo dzīvokļu sistēmu. Uzlabosim sadzīves apstākļus veco ļaužu aprūpes mājā ?Raipole? Nirzā. Siltināsim sociālās mājas Vecslabadā;
4) Kompensēsim paaugstinātās pacientu iemaksas veselības aprūpē maznodrošinātajiem iedzīvotājiem;
5) Saglabāsim Ludzas slimnīcas pakalpojumu pieejamību visiem novada iedzīvotājiem.

Ekonomika, tautsaimniecība un infrastruktūra
1) Par prioritāti izvirzīsim pilsētas un novada centru ielu atjaunošanu, esošā apgaismojuma uzlabošanu un jaunu līniju izveidošanu. Atjaunosim asfalta segumu Kušneru ielā Nirzā. Noasfaltēsim pagasta ielu Briģos. Ierīkosim centra apgaismojumu Pureņos;
2) Izveidosim jaunus transporta sistēmas mezglus uz galvenajiem novada ceļiem, lai sakārtotu transporta plūsmu pilsētā un nokļūšanu uz novada centru;
3) Piesaistot investīcijas, sakārtosim esošās komunālās saimniecības sistēmas. Uzstādīsim ūdens attīrīšanas iekārtas Pureņos. Pabeigsim ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu renovācijas projektu Istrā. Rekonstruēsim attīrīšanas iekārtas Nirzā. Nomainīsim ūdensvada trasi un Līvānu tipa mājas pieslēgsim kanalizācijai Briģos;
4) Veicināsim dzīvojamā fonda atjaunošanu, ēku siltināšanu, jaunu dzīvokļu izbūvi, atbalstīsim pilsētas zaļās zonas sakārtošanu. Ludzā 12 mikrorajoniem sakārtosim iekšējos pagalmus, bērnu laukumus;
5) Paplašināsim un uzlabosim moderno komunikāciju tehnoloģiju pieejamību novadā.

Izglītība un kultūra
1) Saglabāsim un attīstīsim izglītības un kultūras iestādes visā Ludzas novada teritorijā. Atjaunosim bērnudārzu Cirmā.
2) Pilnveidosim izglītības iestāžu mācību materiālo un materiāli tehnisko bāzi;
3) Panāksim valsts investīcijas un ES struktūrfondu līdzekļu piesaisti bibliotēkas un izglītības iestāžu remontiem, veicināsim bērnu attīstībai un izglītībai labvēlīgu vidi. Renovēsim Mākslas skolu Ludzā. Renovēsim pamatskolas telpas Ņukšos. Ludzas ģimnāzijas korpusam veiksim iekšējo kosmētisko remontu, renovēsim internātu. Rekonstruēsim bibliotēkas telpas Ludzā.
4) Nodrošināsim finansiālo bāzi novada kultūras programmas realizēšanai;
5) Rekonstruēsim Ludzas kultūras namu, iekārtosim jaunus sporta un citus aktīvās atpūtas laukumus Ludzā un pagastu pakalpojumu centros. Renovēsim TN Istrā un Briģos;
6) Attīstīsim tūrisma infrastruktūru un sekmēsim esošo objektu sakārtošanu. Turpināsim muzeja un pilsētas vēsturiskā centra sakārtošanu Ludzā.
7) Atbalstīsim baznīcu un dievnamu uzturēšanu un saglabāšanu.
8) Veicināsim Ludzas novada ģimeņu aktīvās atpūtas iespējas. Piesaistot valsts un ES fondu investīcijas, uzcelsim mazo ledus halli Ludzā.

Sabiedriskā kārtība un drošība
1) Veicināsim sadarbību sabiedriskās kārtības nodrošināšanā starp valsts un pašvaldības policiju;
2) Nodrošināsim regulārus pašvaldības policijas reidus novadā;
3) Iesaistīsim vecākus un sabiedrību bērnu drošības garantēšanai ārpus mājas;
4) Uzlabosim satiksmes drošību novadā, sadarbojoties ar valsts struktūrām.
Kopā mēs varam vairāk!

20.04.2009 15:40:00