"Pilsoniskā savienība"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Kārsavas novada vēlēšanu

 

 

                                                   Kārsavas novada vēlēšanu

                                                         PROGRAMMA

 

Galvenās pamatnostādnes:

 

    Vide            +          Cilvēks           +         Pārvalde       =        PILSONISKĀ SAVIENĪBA

 

 Drošība                       Patriotisms                Tiesiskums                 Nepieder līderiem

 Samērība                     Pienākums                Caurspīdīgums           Parastu cilvēku apvienība

 Tālredzība                   Mīlestība                   Kompetence              Aizstāv tautas intereses

Atbildība nākamo       Ģimeniskums            Aktivitāte

paaudžu priekšā   

 

Plānotās darbības pamatprincipi:

1. Līdzsvarota visa novada attīstība, kas veicina pakāpenisku dzīves kvalitātes pieaugumu;

2. Vienlīdzīgas iespējas saņemt kvalitatīvus pakalpojumus gan laukos, gan pilsētā;

3. Godīga, saprātīga un saimnieciska pieeja budžeta līdzekļu izlietošanai;

4. Prasmīga ES līdzekļu piesaiste un  pārdomāta  izmantošana;

5. Atbalsts  zemniekiem un lauku uzņēmējiem;

6. Attīstīta uzņēmējdarbība un jaunas darbavietas;

7. Skolas iespējami tuvāk skolēna dzīvesvietai;

8. Daudzveidīgs un radošs tūrisma piedāvājums;

9. Saglabātas mūsu novada īpatnības un latgaliskā identitāte;

10. Sakārtoti ceļi laukos un ielas pilsētā;

11. Labāka dzīves vide maznodrošinātām ģimenēm;

12. Daudzveidīgs brīvā laika un atpūtas iespēju piedāvājums.

 

1. Novada pārvalde:

·        Nodrošināt pamatotu novada organizatoriskās struktūras veidošanu, ievērojot politisko, ekonomisko, sociālo, kultūrvēsturisko un ģeogrāfisko situāciju;

·        Izveidot kompetentu Kārsavas novada pārvaldi, kur katram speciālistam būtu noteikti konkrēti pienākumi, tiesības un atbildība;

·        Nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem uz vietām ? pilsētā un pagastu pārvaldēs.

 

2.Tautsaimniecība un uzņēmējdarbība:

·        Aktīvi atbalstīt privāto iniciatīvu jaunu darba vietu radīšanā, mudināt uzņēmējus piedalīties investīciju piesaistē, rakstot projektus un tādējādi izmantojot novada, valsts un Eiropas Savienības līdzekļus;

·        Uzlabojot infrastruktūru, atbalstīt mazos un vidējos uzņēmējus, radot labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbībai;

·        Atbalstīt uzņēmējus, kuri nodrošinās prakses vietas profesionālo skolu audzēkņiem un radīs jaunas darba vietas;

·        Paplašināt iespējas piesaistīt jaunus biznesa veidus, izmantojot esošos resursus un dabas bagātības;

·        Veicināt tūrisma attīstību novadā.

 

3. Ceļi, transports un infrastruktūra:

·        Veikt ūdenssaimniecības objektu novērtējumu novada pagastos un Kārsavas pilsētā un aktīvi piesaistīt Eiropas Savienības un valsts līdzekļus kvalitatīva ūdens nodrošināšanā, kā arī kanalizācijas sistēmu sakārtošanā;

·        Izstrādāt novada ceļu un Kārsavas pilsētas ielu atjaunošanas plānu, nosakot prioritātes, un realizēt to;

·        Organizēt kvalitatīvu sabiedriskā transporta sistēmu novada robežās, izmantojot pagastu un starppilsētu autobusus;

·        Uzturēt vēsturiskos objektus novada pagastos un Kārsavas pilsētā, veicinot kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu nākamām paaudzēm;

·        Renovēt esošos bērnu rotaļu laukumus un rast iespēju uzbūvēt jaunus, veidojot atpūtas zonu ģimenēm ar bērniem.

 

4. Veselības aprūpe un sociālā drošība:

·        Īpašu uzmanību veltīt iedzīvotāju sociālo jautājumu risināšanai. Rast iespējas atbalstīt iedzīvotāju grupas ar zemiem ienākumiem, bezdarbniekus, invalīdus, daudzbērnu ģimenes, represētos un citas iedzīvotāju grupas;

·        Saglabāt pagastos ambulances, feldšeru - vecmāšu  punktus un Kārsavas pilsētas slimnīcu;

·        Pilnveidot mājas aprūpes organizēšanu vientuļajiem, maznodrošinātiem iedzīvotājiem visā novadā;

·         Atbalstīt sociālās mājas izveidi novadā.

 

5. Izglītība, kultūra un sports:

·        Izveidot profesionālu un kompetentu izglītības pārvaldi;

·        Nodrošināt kvalitatīvas un pieejamas izglītības ieguvi novadā;

·        Atbalstīt novada izglītības iestādes, turpinot renovāciju projektus un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu;

·        Veicināt Kārsavas mūzikas un mākslas skolas attīstību un tās filiāļu pastāvēšanu pagastos;

·        Izmantot Malnavas koledžas zinātniski-tehnisko bāzi un intelektuālo potenciālu, sekmējot novada attīstību;

·        Veicināt studējošās jaunatnes atgriešanos novadā, izveidojot stipendiju fondu;

·        Uzturēt un atbalstīt novadā esošās bibliotēkas un kultūras namus;

·        Atbalstīt māksliniecisko pašdarbību, vietējos mākslinieciskos kolektīvus un daiļamata meistarus;

·        Nodrošināt novada pašdarbības kolektīvu piedalīšanos vietējos un valsts pasākumos;

·        Izstrādāt vienotu sporta aktivitāšu programmu, aptverot visas iedzīvotāju grupas;

·        Aktivizēt sporta darbu novadā, nodrošinot pulciņu un skolu grupu darbību, pilnveidojot materiāli tehnisko bāzi;

·        Atbalstīt piedalīšanos  vietējās un valsts sporta sacensībās;

·        Veicināt novada iedzīvotāju garīgo izaugsmi,  atbalstot baznīcu darbību;

·        Izdot avīzi ?Kārsavas novada vēstis?, lai informētu iedzīvotājus par aktuālo un notiekošo novadā.