Saskaņas centrs
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Strādājot Kārsavas novada domē, mūsu deputāti iestāsies par to, lai novada iedzīvotājiem nodrošinātu cilvēka cienīgu dzīvi un sociālās garantijas.
Iestāsimies par:
- Kārsavas pilsētas slimnīcas saglabāšanu;
- Reālu darbošanos jaunu darba vietu radīšanā, atbalstot un sadarbojoties ar vietējiem uzņēmējiem;
- Spēcīga centra izveidošanu projektu ieviešanai un ES dažādu struktūrfondu līdzekļu piesaistīšanu Kārsavas novada saimniecisko un sociālo jautājumu risināšanai;
-To, lai novada budžeta līdzekļus piešķirtu nepieciešamā daudzumā visās sadzīves sfērām, lai to sadalījums būtu taisnīgs, izlietojums pamatots un caurspīdīgs, lai budžeta līdzekļu sadalē tiktu ievērots vienlīdzības princips attiecībā pret visiem pagastiem;
- Pirmskolas iestāžu atbalstu;
-Izglītības un kultūras nozaru atbalstu, kā arī sporta un veselīgu atpūtu;
-Aktīvu atbalstu Kārsavas bērnu mūzikas skolas un mākslas skolas darbībai;
- Iestāsimies pret lauku skolu likvidāciju;
- Nodrošināsim novada pārvaldes darbiniekiem adekvātu darba samaksu darba apjomam;
Īpašu uzmanību pievērsīsim sociālajām vajadzībām, nodrošināsim bezmaksas ēdināšanu skolās un pirmskolas bērnu iestādēs daudzbērnu un maznodrošinātām ģimenēm, izsniegsim pabalstus apbedīšanas gadījumos, pensionāriem medikamentu iegādei, pensionāriem un maznodrošinātiem apkures izdevumu segšanu līdz pat 50% apmērā, kā arī sniegsim palīdzību apgādē ar kurināmo.
Izmantosim pašvaldību līdzekļus apkures tarifu subsidēšanai.
Katru gadu noasfaltēsim vismaz vienu ielu.
Iesaistīsimies daudzdzīvokļu māju siltināšanā un renovēšanā, piesaistot ES struktūrfondu un pašvaldības līdzekļus.
Strādāsim pie novada sakārtošanas, labiekārtošanas, gājēju ietvju atjaunošanas un pagastu ceļu seguma salabošanas, kā arī nodrošināsim pastāvīgu ielu apgaismojumu tumšajā diennakts laikā.
Atbalstīsim Romas katoļu baznīcas un citu konfesiju dievnamu uzturēšanu.

14.04.2009 9:02:00