Zaļo un Zemnieku savienība
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Zaļo un Zemnieku savienības
priekšvēlēšanu programma
2009.gada Kārsavas novada vēlēšanām

?Novada darbības pamatnostādnes
-Saglabāsim novadā ietilpstošo Kārsavas pilsētas, Goliševas, Salnavas, Malnavas, Mežvidu un Mērdzenes pagastu savdabību un patstāvību
- Ar novada avīzes palīdzību nodrošināsim regulāri pieejamu un caurskatāmu informāciju par pašvaldību un novada domes darbību un budžeta līdzekļu izlietojumu
- Ar vietējo pagastu pārvalžu darbību vienkāršosim un uzlabosim iedzīvotāju vajadzību realizēšanu
- Izveidosim pagastu komitejas, kuras pārstāvēs pagasta teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju intereses un iesniegs novada domei priekšlikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem
- Izveidosim novada attīstības nodaļu, lai nodrošinātu valsts investīciju un Eiropas fondu līdzekļu apguvi
- Sekmēsim nevalstisko organizāciju darbību
- Godā turēsim novada cilvēkus un skaisto vidi kā lielāko vērtību, rīkosim konkursus par sakoptāko sētu un talkas administratīvo teritoriju labiekārtošanai
? Novada ekonomika
- Atbalstīsim esošās ražotnes un stimulēsim jaunu darba vietu veidošanos
- Dibināsim kultūras sakarus un plānveidīgi attīstīsim ekonomiskos sakarus ar Pleskavas apgabalu un kaimiņu novadiem Latvijā
- Iestāsimies par ekoloģiskā nodokļa ieviešanu tranzītam valsts autoceļa A-13 posmā ?Grebņeva ? Vonogova?, ko novirzīt novada ekoloģisko problēmu risināšanai
- Atbalstīsim vietējo lauksaimniecisko ražošanu, radīsim atbilstošus apstākļus lauksaimnieku kooperācijas veicināšanai
- Cīnīsimies par lauksaimniecības, kā dzīvesveida saglabāšanu, attīstot amatniecību, mājražošanu un paplašinot tūrismu
? Infrastruktūras attīstība
- Uzlabosim ceļu uzturēšanu sezonai atbilstošā stāvoklī, lai katrs novada iedzīvotājs visa gada garumā varētu saņemt medicīnisko, sociālo un citu dienestu palīdzību
- Iestāsimies par to, lai novada un pagastu centrus savienotu ceļi ar asfalta segumu
- Saglabāsim pagastu komunālās saimniecības, to materiālo bāzi
- Palielināsim ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai pieslēgto māju skaitu Kārsavas pilsētā un pagastu ciematos
- Veidosim Kārsavas pilsētas ? kā novada centra ? estētiski pievilcīgu pilsētvidi, savedīsim kārtībā novada centra ceļus un ietves
? Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe
-Turpināsim atbalstīt maznodrošinātās un daudzbērnu ģimenes, bērniem piešķirot brīvpusdienas
- Garantēsim sociālo un psiholoģisko palīdzību
- Nodrošināsim veselības aprūpi novadā - katrā pagasta teritorijā saglabājot feldšeru punktus un nodrošinot ģimenes ārstu pieņemšanas laikus.
- Nodrošināsim daudzveidīgus sociālos pakalpojumus un palīdzību (veco ļaužu nams Malnavā, sociālās gultas Kārsavas slimnīcā, dienas aprūpes centrs Mežvidos un izbraukuma palīdzības dienests nespējīgo iedzīvotāju aprūpei mājās)
? Izglītība, reliģija, kultūra, sports, brīvā laika pavadīšanas iespējas
- Iestāsimies pret nepārdomātu skolu optimizāciju
- Izmantosim Malnavas koledžas potenciālu novadam un reģionam nepieciešamo kvalificētu lauksaimniecības un autotransporta speciālistu sagatavošanai un pārkvalificēšanai
- Atbalstīsim likumīgi darbojošās reliģiskās konfesijas un kapličas celtniecību Kārsavas kapsētā
- Izveidosim novadā Jauniešu centru, radīsim labvēlīgus apstākļus brīvā laika pavadīšanas iespējām bērniem un jauniešiem, veicinot dažādas izglītības, kultūras un sporta aktivitātes
- Panāksim sporta halles renovāciju Kārsavas pilsētā, atbalstīsim Mērdzenes un Mežvidu sporta būvju celtniecību, Malnavas stadiona rekonstrukciju, izveidosim sertificētu šautuvi Mērdzenē
-Uzturēsim visus novada pagastu bibliotēkas, Tautas namus, finansiāli atbalstīsim novadā darbojošos pašdarbnieku kolektīvus, rūpēsimies par tautas mantojuma saglabāšanu
?Sabiedriskā kārtība
- Izveidosim novadā municipālo policiju, kas, sadarbībā ar Valsts policiju, Zemessardzi un citām valsts iestādēm, nodrošinās kārtību masu pasākumos un ikdienā, reidu veidā veltot īpašu uzmanību kārtības un drošības nodrošināšanai vēlās vakara stundās

16.04.2009 16:58:00