"Jaunais laiks"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Par Kārsavas novada attīstību, labklājību un drošību, kurā katrs iedzīvotājs ir vērtība
Partijas Jaunais Laiks reģistrētās apvienības deputāti strādās Kārsavas novada iedzīvotāju labā, izvirzot prioritātes:
1. Novada līdzsvarota teritoriālā un ekonomiskā attīstība kā labākais sociālās politikas pamats.
2. Izglītota jaunatne un uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošana.
3.Kultūras, tautas tradīciju un dabas vērtību saglabāšana.

Lai realizētu šīs prioritātes galvenie uzdevumi:
Ekonomiskā attīstība un sociālā politika
1.Efektīvas, strādātspējīgas, uz pozitīvu rezultātu orientētas Kārsavas novada struktūras izveide, saglabājot esošās un radot jaunas darba vietas.
Dome strādā iedzīvotāja labā, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību
1.1. Profesionālas attīstības nodaļas izveide Eiropas Savienības, Nacionālo programmu un investīciju piesaistei un apguvei (lauksaimniecība, uzņēmējdarbība, tūrismas, pašvaldības infrastruktūra u.c.);
1.2. Informācijas tehnoloģiju maksimāla izmantošana (pakalpojuma centrs- novads- valsts iestādes, komerciestādes);
1.3. Pašvaldības policijas izveide;
1.4. Pašvaldības pakalpojumu pieejamības nodrošināšana pagastu centros izvērtējot to nepieciešamību;
1.5. Vienota komunālā un ceļu uzturēšanas dienesta izveidošana, esošās infrastruktūras uzturēšanai un uzlabošanai (ceļi, ūdensvads, kanalizācija, apkure u.c).

2. Domāsim un lemsim kopā, leposimies par savu novadu!
Domes un iedzīvotāju sadarbības veicināšana:
2.1. Uzņēmēju padomes izveide;
2.2. Nevalstisko organizāciju padomes izveide;
2.3. Jaunatnes lietu padomes izveide;
2.4. Regulāra Novada informatīvā izdevuma un mājas lapas izveide;
2.5. Vietējās amatniecības un lauksaimnieciskās produkcijas popularizēšana.

3. Sociālā politika un veselības aprūpe
3.1 Sociālās infrastruktūras saglabāšana un pilnveide (feldšerpunkti, sociālā māja, krīzes centrs);
3.2 Izveidot vienotu sociālo pabalstu sistēmu novadā (GMI pabalsti, daļēja apmaksa izdevumiem par ārstēšanu, atbalsts jaunajām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, pabalsti apkurei, vientuļajiem pensionāriem, invalīdiem u.c.);
3.3 Risināt jautājumu par Kārsavas slimnīcas resursu izmantošanu iedzīvotāju veselības aprūpē.
Izglītība un sports
1. Vienota izglītības sistēma: Izglītības padomes izveide (bērnudārzi,pamatskolas, Kārsavas vidusskola, Kārsavas mūzikas/mākslas skola, Malnavas koledža);
2. Pirmsskolas un 1.-4. klašu skolēnu izglītošanu nodrošināt tuvāk dzīves vietai;
3. Pieaugušo izglītības veicināšana;
4. Novada Bērnu un Jauniešu centra izveide;
5. Tehnisko sporta veidu ieviešana (auto-moto, aviācija, izpletņlēcēji, šaušana);
6. Uzsākt darbus pie novada sporta centra izveides (izstrādāt tehnisko dokumentāciju sporta halles celtniecībai pie Kārsavas vidusskolas );
7. Nodrošināt sporta zāļu pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam;
8. Uzlabot esošo skolas sporta zāļu aprīkojumu.


Kultūra, tradīcijas un dabas vērtības
1. Amatnieku un mājražotāju apzināšana ,darbības veicināšana un popularizēšana gan Latvijā, gan ārvalstīs;
2. Muzeju, vēsturiskā mantojuma krātuvju un izstāžu zāļu izveide un saglabāšana;
3. Tautas namu un biblioteku saglabāšana;
4. Sakrālā mantojuma saglabāšana;
5. Tīras lauku vides saglabāšana un bioloģiskās lauksaimniecības attīstības veicināšana.

20.04.2009 14:01:00