"Tautas partija"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Tautas partijas mērķis Kārsavas novadā ? ?Novads ? veselu bērnu un izglītotas jaunatnes nākotne?

Mēs ? par ikvienu Kārsavas novada iedzīvotāju.

1. Novada pašvaldības darba pilnveidošana:
?piesaistīsim iespējami vairāk ES struktūrfondu līdzekļu.
?nodrošināsim objektīvu un mērķtiecīgu līdzekļu sadali visiem novada apakšcentriem;
?informēsim iedzīvotājus un rīkosim diskusijas pirms svarīgu lēmumu pieņemšanas;

2. Kārsavas novada sakārtošana:
?saglabāsim iepriekšējos pagastu centrus;
?uzlabosim un uzturēsim kārtībā novada ceļus;
?sekmēsim un atbalstīsim lauku infrastruktūras attīstību un saglabāsim lauku vidi.

3. Uzņēmējdarbība:
?sekmēsim un atbalstīsim mazo un vidējo uzņēmumu izveidošanu, samazināsim nodokļu slogu jaunajiem uzņēmējiem;
?atbalstīsim (veicināsim) ražošanas attīstību savā novadā un risināsim iespējas jaunu darba vietu nodrošināšanā;
?piesaistīsim maksimāli lielus ES līdzekļus un nodrošināsim to efektīvu izmantošanu visās sfērās.

4. Veselība, sociālā palīdzība:
?izveidosim Kārsavas slimnīcas ēkā veco ļaužu pansionātu, tā nodrošinot darbu vairākiem medicīnas darbiniekiem;
?piemērosim atvieglojumus siltuma tarifiem daudzstāvu māju nestrādājošiem iedzīvotājiem ( 50% apmērā no sociālā fonda);
?ģimenēm ar bērniem ? 60%, pensionāriem-60%, represētajiem-60%, kara veterāniem-60%, invalīdiem-60%, jauniešiem bezdarbniekiem -60%

5. Izglītība, kultūra, sports:
?nodrošināsim kvalitatīvu vidējās, profesionālās un pirmā līmeņa augstākās izglītības iegūšanu;
?pārveidosim 2.Mežvidu skolu bērniem ar speciālām vajadzībām, nodrošinot esošajiem speciālistiem darba iespējas;
?renovēsim Kārsavas vidusskolas sporta zāli (piesaistot ES līdzekļus) un sakārtosim sporta laukumu;
?radīsim iespējas jauniešu lietderīgai brīvā laika izmantošanai Kārsavas kultūras namā;
?atbalstīsim novada iedzīvotāju iniciatīvu darboties pašdarbības kolektīvos un sporta sekcijās;
?Malnavas estrādes atjaunošanai piesaistīsim ES līdzekļu finansējumu;
?uzlabosim Kārsavas novadā interneta kvalitāti;
?nodrošināsim transportu bērnu pārvietošanai uz skolu un internāta pieejamību;
?pabeigsim skolas celtniecību un bērnu dārza remontu Mērdzenē;
?rekonstruēsim Kārsavas bērnu dārzu;
?saglabāsim diennakts bērnu dārza izmantošanu;
?izveidosim Kārsavas kultūras namā interešu centru bērniem;
?iesaistīsim dažādos masveida pasākumos un projektos pēc iespējas vairāk jauniešu;
?uzlabosim ielu apgaismojumu un tā kvalitāti Kārsavā (it īpaši mazajās ieliņās);
?Malnavas koledžā izveidosim visiem pieejamu trenažieru zāli;
?rīkosim starpnovadu sacensības, regulāri organizēsim sporta pasākumus;
?Mežvidos un Malnavā rūpēsimies par parku saglabāšanu un taku uzturēšanu kārtībā;
?piesaistot ES līdzekļus iztīrīsim un sakārtosim vietējos dīķus Salnavā;
?saglabāsim un turpināsim kopt dažādas tradīcijas, iesaistot bērnus un jauniešus;
?panāksim Kārsavas kultūras namā pilnvērtīgu bērnu un jauniešu brīvā laika izmantošanu;
?Stiglavā, Pudinavā, Goliševā un Kārsavā sadarbosimies ar baznīcu draudzēm.


Kopā ar JUMS ? novada cilvēkiem ? mēs padarīsim vairāk!

19.04.2009 19:39:00