"Jaunlatvija"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Partijas "Jaunlatvija" programma

Misija: Pārvarēt krīzi un apmierināt katra iedzīvotāja prasības, izveidojot viegli pārskatāmu, profesionālu un godīgu administratīvās teritorijas pārvaldi, kurā piedalās dažādu tautību un sociālo grupu pārstāvji, kuri attīstīta, pilnveido savu pilsētu un valsti kopumā. Pārvalde sadarbojas ar pilsētas nevalstiskajām organizācijām, reliģiskajām konfesijām, kara darbību dalībnieku organizācijām, uzskatot tos par kareivjiem, kuri pildīja doto zvērestu, apzinās globalizācijas izaicinājumus un prot tos izmantot pilsētas labā, tic pilsētas un valsts attīstībai, spēj noteikt skaidrus mērķus un godprātīgi strādāt, lai tos sasniegtu.

Uzņēmējdarbības vide un nodarbinātība:

1. Atbalstīsim privāto iniciatīvu ražošanas un infrastruktūras turpmākajā attīstībā kā vienu no svarīgākajiem pilsētas ekonomiskā uzplaukuma priekšnoteikumiem.
2. Uzņēmējdarbībai piedāvāsim uz atvieglotiem noteikumiem pašvaldības infrastruktūras izmantošanu vai citus objektus, kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, veicinot jaunu darba vietu izveidi.
3. Ieviesīsim nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus jaunajiem uzņēmējiem un esošajiem uzņēmējiem, kuri veidos papildus darba vietas, tajā skaitā arī invalīdiem.
4. Aicināsim administratīvās teritorijas uzkopšanas darbos piedalīties bezdarbniekus;
5. Pilnveidosim un paplašināsim tirdzniecības vietas pilsētā, atbalstot īpaši no ģenētiski modificētiem organismiem brīvu lauksaimniecības produktu ražotājus.
6. Nodrošināsim taisnīgu, caurskatāmu pašvaldības iepirkumu procedūru atklātumu pret visiem uzņēmējiem.

Sociālā vide:

1. Atbalstīsim pilsētas transporta izdevumu kompensāciju pensionāriem.
2. Pārskatīsim un palielināsim līdzekļu sadali nevalstiskajām organizācijām, kuras sniedz sociālos pakalpojumus.
3. Iespēju robežās izskatīsim jautājumu par skolu un pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas izmaksu samazināšanu un kvalitāti.

Drošība:

1. Sekmēsim sadarbību ar Valsts Policiju, izvērtējot iespēju to darbībā piesaistīt pašvaldības līdzekļus.
2. Īpaši atbalstīsim sabiedriskās organizācijas, kuras nodrošinās jauniešu piesaisti pilsētai, cīnīsies pret narkomāniju un pusaudžu noziedzību.
3. Izveidosim pašvaldības tiesībaizsargājošo institūciju sabiedriskās kārtības nodrošināšanai.

Ceļi, infrastruktūra, dzīvojamais fonds un komunālie pakalpojumi:

1. Virzīsim līdzekļus pilsētas infrastruktūras attīstībai.
2.Virzīsim un īstenosim ielu rekonstrukciju.
3.Stingri kontrolēsim pilsētas ceļu un ietvju atjaunošanas un izveides kvalitāti, virzīsim un īstenosim ielu rekonstrukciju.
4.Attīstīsim ielu apgaismojuma uzlabošanu, iespējami nodrošinot apgaismojumu diennakts tumšajā laikā.
5. Veiksim pilsētas siltumapgādes uzņēmumu auditu un darba analīzi, izvērtēsim pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltummezglu darbības pareizību un reālo efektivitāti, samazinot iedzīvotāju mājokļu apkures izmaksas krīzes situācijā.
6. Sadarbosimies ar dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes audita un siltināšanas veikšanas pasākumos.
7. Izvērtēsim iespēju par alternatīvās apkures ieviešanu mājās, kurās tā daļēji jau ir izveidota.
8. Sakārtosim pašvaldības valdījumā esošo māju apsaimniekotājja darbību.

Veselība un informētība:

1. Kompensēt medicīnas izdevumus no pašvaldības līdzekļiem, kas paredzēti sociālās jomas uzlabošanai.
2. Radīsim iespēju uzturēt Kārsavas slimnīcas uzņemšanas nodaļu no pašvaldības līdzekļiem, tādējādi nodrošinot ikvienam pašvaldības iedzīvotājam garantētās tiesības un neatliekamo medicīnas aprūpi.

Izglītība, kultūra un sports:

1. Izvērtēsim esošo skolu un pirmskolas izglītības iestāžu telpu renovācijas problēmas.
2. Izskatīsim jautājumu par pilsētas sporta zāles izveides iespēju.
3. Attīstīsim parka un dīķa renovāciju un sakārtošanu.
4. Meklēsim finansējuma iespēju Kārsavas peldbaseina izbūvei.
5.Veidosim iedzīvotāju aktīvās atpūtas vietu izveidi.
6. Cīnīsiemies pret lauku skolu likvidāciju.

Veidosim sabiedrību, kurā katrs mūsu pilsētas iedzīvotājs ir Latvijas bagātība un pamats tās labklājībai. Tā ir "Jaunlatvija".

27.03.2009 15:38:00