"Likteņdzirnas"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai

1.Sociālais darbs:
1) Nodrošināt sociālos pabalstus, atsaucoties uz pastāvošo likumdošanu (maznodrošinātās ģimenes, vientuļie pensionāri);
2) Novada teritorijā nodrošināt satiksmi ar novada centru vismaz divas reizes nedēļā;
3) Sniegt finansiālu atbalstu bēru, laulības reģistrācijas, bērnu piedzimšanas gadījumos;
4) Atbalstīt medicīnas apkalpošanas sfēras;
5) Rast iespēju novadā izveidot sociālās aprūpes centru, kurā būtu iespēja strādāt jau esošajiem sociālajiem darbiniekiem, kā arī citu profesiju pārstāvjiem (medmāsa, pavārs, sanitāre u.c.);
2. Izglītība, kultūra, sports, reliģija:
1) Rast finansējumu novada izglītības iestāžu saglabāšanai (skolas, bērnudārzi), kā arī materiālās bāzes saglabāšanai;
2) Atbalstīt izcilus talantus, kas nes skolas un novada vārdu Latgales novadā un valstī;
3) Nodrošināt bērnus ar transportu līdz sava novada izglītības iestādēm, kā arī segt 50 % ceļa izdevumus skolēniem, kuri mācīsies Ciblas novada skolās no citām pašvaldībām;
4) Atbalstīt likumīgi darbojošās reliģiozās konfesijas - nodrošināt iedzīvotājus ar transportu lielākajos konfesijas svētkos;
5) Atbalstīt un veicināt masveida sportu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu;
6) Atbalstīt pašdarbības kolektīvus un saglabāt esošās ciemata bibliotēkas;
7) Iespēju robežās saglabāt un atjaunot novadā esošos vēsturiskos pieminekļus, muzejus, veidojot novadu par tūrismam pievilcīgu vidi;
8) Īstenot patstāvīgu pedagogu tālākizglītību, kā arī citu novadam nepieciešamo profesiju kvalifikācijas iegūšanu;
3. Infrastruktūra:
1) Izstrādāt projektus novada infrastruktūras sakārtošanai, uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti, kā arī sakārtot kanalizācijas sistēmu;
2) Turpināt novada labiekārtošanu ? ceļu uzturēšanu un remontu, trotuāru ierīkošanu, bērnu laukumu ierīkošanu, kā arī sakārtot minimālu apgaismojumu ciematos;
3) Izveidot vienotu novada komunālo saimniecību, ceļu uzturēšanas dienestu un savu celtniecības remontu brigādi;
4. Ekonomika:
1) Atbalstīt un radīt labvēlīgus apstākļus vietējiem uzņēmējiem;
2) Saglabāt esošās darba vietas un pakāpeniski palielināt to skaitu;
3) Pašvaldības pasūtījumu konkursu rezultātu aprēķināšanas un novērtēšanas gaitā dot priekšroku vietējiem uzņēmējiem;
4) Veidot sadarbību ar Krievijas pierobežas rajoniem;
5. Pašvaldības darba uzlabošana:
1)pašvaldības darbībai jākļūst atklātai un vērstai pirmām kārtām uz savu iedzīvotāju interešu aizsargāšanu;
2)nodrošināt savlaicīgu informācijas pieejamību katram iedzīvotājam par novada domes darbību un lēmumiem.

14.04.2009 23:38:00