"Latvijas Zaļā partija"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Latvijas Zaļās partijas programma Ikšķiles novada domes vēlēšanām 2009. gada 6. jūnijā


Par zaļu Ikšķili!


Latvijas Zaļā partija izveidojusi deputātu kandidātu sarakstu Ikšķiles novada domes vēlēšanām, lai realizētu līdzsvarotu un harmonisku novada attīstību, saskaņojot dabas un cilvēka intereses. Saraksta veidošanā piedalījusies ?zaļi? domājošu Ikšķiles iedzīvotāju grupa, apņēmības pilna, ievērojot cilvēku savstarpējo cieņu un balstoties uz iedzīvotāju palīdzību (sadarbību), apvienot cilvēkus videi draudzīgai un ilgtspējīgai attīstībai.

?Ikšķiles zaļie? iestājas par dabas bagātību saudzīgu izmantošanu un vairošanu, tradicionālu un sabiedrībā atzītu vērtību un tradīciju cienīšanu, vidrūpi un ekoloģiskās apziņas veidošanu.

?Ikšķiles zaļie? atzinīgi novērtē līdzšinējās pašvaldības paveikto. Tomēr būvniecības straujā attīstība pēdējos gados ir pasliktinājusi ekoloģisko stāvokli novadā, radījusi piesārņojumu videi, samazinājusi apkārtējo mežu, dabisko koku audžu un zaļo zonu platības, kā arī radījusi vēl nebijušu pārslodzi pilsētas infrastruktūrai. Tāpēc ?Ikšķiles zaļo? darbības prioritātes ir:


1. Dabas resursu saudzīgāka un pārdomātāka izmantošana.

2. Ekoloģiskās izglītības attīstīšana iedzīvotāju, īpaši jauniešu vidū.

3. Īstenot iedzīvotāju tiesības uz tīru un sakoptu apkārtējo vidi:

3.1. Zaļās zonas labiekārtošana pilsētā un novada ciemos.

3.2. Turpināt pilnveidot centralizētu ūdens un notekūdeņu kanalizācijas sistēmu ne tikai pilsētā, bet arī novada ciemos - tā līdz minimumam samazinot gruntsūdeņu piesārņojumu.

3.3. Sakārtot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, izveidojot šķiroto atkritumu savākšanas punktus.

3.4. Ierīkot un uzturēt kārtībā dabas takas un atpūtas vietas pie Selēku ezera un Dubkalnu karjera ūdenskrātuves sadarbībā ar Rīgas pilsētas SIA ?Rīgas Meži?.

3.5. Attīstīt tūrismu, akcentējot novada dabas un vēsturiskās vērtības:

3.5.1. Izveidot tūrisma informācijas centru.

3.5.2. Izveidot dabas un vēstures izziņas takas.

3.5.3. Uzstādīt informācijas stendus.

3.5.4. Izdot novadu popularizējošus materiālus.

3.6. Ierobežot smago automašīnu tranzītu caur Ikšķiles centru.

3.7. Izbūvēt aizsargžogu un skaņu barjeras pilsētas teritorijā gar Daugavpils šoseju.

4. Atbalstīt ekoloģiski tīru ražotņu izveidi un uzņēmējdarbību.

5. Attīstīt pilsētas infrastruktūru:

5.1 Sakārtot ceļus un ielas.

5.2. Ierīkot gājēju celiņus un veloceliņus.

5.3. Atvērt otru bērnudārzu.

5.4. Uzcelt kultūras centru, saglabājot un kapitāli izremontējot brīvdabas estrādi.

5.5. Atbalstīt stadiona un sporta centra izveidi.

5.7. Uzcelt peldbaseinu.

6. Veicināt kultūras dzīves norises novadā.

6.1. Atvērt Mūzikas un mākslas skolu.

6.2. Atbalstīt un veicināt mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu aktivitātes novadā, Latvijā un ārpus tās robežām, tādējādi popularizējot Ikšķiles vārdu.

6.3. Apzināt un atbalstīt Ikšķiles novada radošo personību (mākslinieku, literātu, mūziķu u.c.) darbību.

7. Piesaistīt ES struktūrfondus novada attīstības un ekoloģisko uzdevumu risināšanai.

8. Veidot kontaktus ar ārvalstu partneriem ekonomikā, ekoloģijā, izglītībā, kultūrā, sportā, tūrismā un citās nozarēs.

8.1. Atrast sadraudzības pilsētas ārvalstīs.

8.2. Organizēt informācijas apriti minētajās jomās idejiski un praktiski.

9. Sociālā palīdzība:

9.1. Regulāri apsekot un sniegt nepieciešamo palīdzību vientuļiem pensionāriem un invalīdiem.

9.2. Sniegt nepieciešamo materiālo un morālo palīdzību maznodrošinātām personām un ģimenēm ar invalīdiem.

9.3. Garantēt maznodrošināto ģimeņu bērniem bezmaksas pusdienas skolā.

9.4. Atvērt ģimeņu atbalsta un ideju centru Ikšķilē.

10. Nodrošināt sabiedrisko kārtību novadā:

10.1. Uzstādīt videonovērošanas iekārtas sabiedriski aktīvākajās un bīstamākajās vietās.

10.2. Uzstādīt ātrumu ierobežojošos vaļņus (?guļošos policistus?) paaugstināta riska zonās.

11. Regulāri izzināt un ņemt vērā iedzīvotāju viedokli, risinot svarīgus novada attīstības uzdevumus.

19.04.2009 20:44:00