"Jaunais laiks"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai

PAR GODPRĀTU UN TĪRU SIRDSAPZIŅU

Ikšķiles novada domes pamatmērķis - izveidot labvēlīgus un drošus dzīves apstākļus saviem iedzīvotājiem.
Galvenie uzdevumi:
 LR likumdošanas prasību un atklātuma nodrošināšana pašvaldības darbā;
 svarīgākos domes lēmumu projektus nodot sabiedriskai apspriešanai, iesaistot šajā procesā sabiedriskās organizācijas;
 iesaistīt sabiedrību novada infrastruktūras un sadzīves apstākļu uzlabošanā
 savlaicīgi izskatīt visus iedzīvotāju iesniegumus un ierosinājumus, aktivizēt domes sadarbību ar visām novada sabiedriskajām organizācijām;
 pieņemot domes lēmumus, respektēt un saglabāt Ikšķiles novada vēsturisko mantojumu;
 novada domes mājas lapā izveidot sadaļu ?jautājumi un atbildes?;
 organizēt labdarības pasākumus.

ILGTERMIŅA PAMATNOSTĀDNES UN VEICAMIE PASĀKUMI

SOCIĀLĀ POLITIKA UN VESELĪBAS APRŪPE:
 sniegt materiālu palīdzību un cita veida sociālo atbalstu maznodrošinātiem novada iedzīvotājiem;
 materiāli atbalstīt pensionāru sabiedrisko organizāciju ?Saulgrieži?, organizējot ekskursijas Baltijas reģiona ietvaros un kultūras pasākumu apmeklēšanu;
 iesaistīt pensionārus Ikšķiles novada kultūras pasākumos un labiekārtošanas darbos;
 izskatīt Domē jautājumu par vientuļo pensionāru, kuri vecāki par 75 gadiem sociālo un veselības bezmaksas aprūpi, kā arī daļēju zāļu kompensāciju no pašvaldības budžeta līdzekļiem;
 maznodrošināto ģimeņu bērniem, kuri mācās Ikšķiles novada skolās, organizēt bezmaksas ēdināšanu pašvaldības izglītības iestādēs;
 PA ?Līvi? nodrošināt, iespēju robežās, bezdarbniekiem piedalīties sabiedriskajos darbos.

NOVADA INFRASTRUKTŪRAS TĀLĀKĀ ATTĪSTĪBA:
 uzbūvēt Ikšķiles novadam atbilstošu :
 Ikšķiles vidusskolai sporta laukumu;
 pie atbilstošas ekonomiskās situācijas paredzēt uzbūvēt:
 kultūras centru;
 labiekārtotu stadionu;
 labiekārtot stacijas laukumu un tai pieguļošās teritorijas, paredzot izbūvēt automašīnu stāvvietu;

 veikt ielu apgaismojuma un gājēju ietvju izbūvi. Uzturēt atbilstošā kārtībā novada pakļautībā esošos ceļus un ielas;
 apzināt un veikt uzskaiti Ikšķiles novadā esošiem kultūras un vēstures pieminekļiem, objektiem; iespēju robežās tos iekonservēt vai restaurēt;
 labiekārtot Tīnūžu centru un vecajā skolā atvērt novadpētniecības muzeju;
 piesaistīt Eiropas investīcijas līdzekļus:
 daudzdzīvokļu mājokļu siltumefektivitātes paaugstināšanai;
 tālākai kanalizācijas un ūdensvada izbūvei.

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN SPORTS:
 atbalstīt pedagoģiskā personāla tālākizglītību;
 izveidot novada sadarbības padomi darbam ar izglītojamiem, kuriem ir sociālās uzvedības un sociālo apstākļu problēmas;
 sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām (NVO) izstrādāt un realizēt pasākumu kopumu, lai pilnveidotu kultūras dzīvi, izveidotu Ikšķiles novadu pievilcīgu tūrismam;
 materiāli atbalstīt un reklamēt veselīgu dzīvesveidu, ik gadu vasaras un ziemas periodā organizēt novada Sporta svētkus.

SAIMNIECISKĀ UN EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA
 optimizēt pašvaldības darbu racionālai līdzekļu izmantošanai;
 vietējo uzņēmēju atbalstam sociālajā dienestā izveidot Ikšķiles iedzīvotāju - darba meklētāju datu bāzi;
 atbalstīt un veicināt vietējo uzņēmējdarbību;
 PA ?LĪVI? izstrādāt pasākumu kopumu, lai uzlabotu komunālās saimniecības faktisko stāvokli, kā arī labiekārtotu novada infrastruktūru;
 racionāli un, ieviešot stingru kontroli, izmantot novada dabas bagātības.

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
 uzlabot pašvaldības policijas darbu;
 sabiedriskās kārtības nodrošināšanai izstrādāt sadarbības modeli starp Valsts un Pašvaldības policiju un Zemessardzi;
 atbalstīt novada izglītības iestāžu sadarbību ar valsts institūciju speciālistiem skolniekiem rīkotos konkursos par drošību ikdienā uz ielām, sadzīvē un pasākumos.

TUVĀKIE NEATLIEKAMIE DARBI
 novada struktūrvienību darba atskaite un darba izvērtēšana;
 novada budžeta korekciju veikšana atbilstoši ekonomiskai un sociālai situācijai;
 atvērt otro PII (bērnu dārzu) novadā;
 izbūvēt melnā seguma ceļu vecās Rīgas ? Daugavpils šosejas posmā no Ikšķiles līdz Elkšņiem;
 nodrošināt sabiedriskā transporta kustību posmā (Ogre - Tūrkalne ? Kranciems - Ceplīši ? Tīnūži ? Ikšķile);
 turpināt darbus pie Ikšķiles kanalizācijas, ūdensvada un attīrīšanas iekārtu izbūves;
 izveidot tirgus laukumu lauksaimniecības un amatniecības preču realizācijai, īpaši atbalstot Ikšķiles novada ražotājus;
 saglabāt dabas pamatni, pievēršot uzmanību ekoloģijas prasību ievērošanai Daugavas un Mazās Juglas aizsargjoslās.

Gods kalpot Latvijai!

04.06.2009 20:40:00