"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Godīgs un mērķtiecīgs darbs - sakārtotai videi, sociālajai došībai un stabilitātei

Lai nodrošinātu izvirzītos mērķus, mēs

Rūpēsimies par Ikšķiles novada infrastruktūras au apkārtējās vides sakārtošanu-

turpinot novada teritoriālo plānošanu, izstrādājot attīstības plānu 2010.-2020. gadam;
izveidojot iedzīvotāju Konsultatīvo padomi, plašāk iesaistot novada iedzīvotājus un interešu grupas novada attīstības plānošanā un pašvaldības lēmumu pieņemšanā;
ar ES struktūrfondu līdzekļu atbalstu pabeidzot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūvi, uzlabojot ūdens kvalitāti;
piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus, tai skaitā daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas nodrošināšanai;
atbalstot dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību izveidi daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanas uzlabošanai;
uzlabojot novada ielu un ceļu stāvokli. Izbūvēsim jaunu un uzlabosim esošo ielu apgaismojumu kā arī veicot gājēju un veloceliņu izbūvi;
panākot valsts autoceļu apgaismojuma izbūvi Tīnūžos un Tūrkalnē;
panākot kravas autotransporta tranzīta kustības aizliegumu Skolas ielā, Ikšķilē;
nodrošinot jaunu autobusu iegādi skolēnu un novada iedzīvotāju vajadzībām;
labiekārtojot Tīnūžu administratīvo centru;
turpinot labiekārtot pašvaldības kapus un senvietas;
ieviešot vienotu pieeju teritorijas apzaļumošanas veikšanai un vides objektu uzstādīšanai pilsētvides uzlabošanai.

Veicināsim sociālās drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu-

sniedzot sociālo palīdzību maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pensionāriem un politiski represētajām personām; nodrošinot brīvpusdienas izglītības iestādēs maznodrošināto ģimeņu bērniem;
paplašinot sociālās aprūpes pieejamību, izveidojot sociālos dzīvokļus un attīstot mājas aprūpes pakalpojumus;
sniedzot atbalstu krīzes situācijās, nodrošinot psihologa bezmaksas konsultācijas ikvienam novada iedzīvotājam;
atbalstot bērnu vasaras nometņu organizēšanu;
piedāvājot bezdarbniekiem iespēju strādāt novada labiekārtošanā un citos algotos pagaidu darbos.
sniedzot iespēju skolēniem strādāt vasaras brīvlaikā sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem;
uzlabojot sadarbību starp Valsts un pašvaldības policiju un Zemessardzi, īpaši organizējot patrulēšanu publisko pasākumu laikā vakara un nakts stundās, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību novadā.

Sekmēsim izglītības, brīvā laika un sporta aktivitāšu attīstību novadā-

turpinot atbalstīt izglītības iestāžu pedagogu tālākizglītību;
atbalsot izglītības iestāžu pedagogus un skolēnus - laureātus, kas sanieguši augstus sasniegumus mācību olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta sacensībās;
organizējot stipendiju konkursu novada studentiem, kuri sekmīgi studē valsts akreditētās bakalaura, maģistra vai augstākās profesionālās izglītības studiju programmās;
palielinot vietu skaitu pirmskolas izglītības iestādēs, izbūvējot jaunas telpas novada teritorijā;
veicinot pieaugušo mūžizglītības pieejamību Ikšķiles novadā, piedāvājot dalību valodu, projekta vadības, datoru un citos kursos;
atbalstot jauniešu intereses, nodrošinot jauniešu kluba darbībai piemērotas telpas;
veicinot nevalstisko organizāciju darbību, īpaši atbalstot pensionāru organizācijas;
uzbūvējot mūsdienīgu Ikšķiles vidusskolas sporta laukumu;
Sekmējot daudzfunkcionālas sporta halles un aktīvās atpūtas parka izveidi Ikšķilē, Lupīnu ielā kā arī izveidojot trases distanču slēpošanai un nūjošanai;
atbalstot novada sportistu dalību dažāda mēroga sacensībās.

Pilnveidosim kultūrvides un tūrisma attīstības iespējas-

izkopjot un attīstot novada svētku tradīcijas un kultūras pasākumus;
atbalstot novada iedzīvotāju dalību mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos un jaunu kolektīvu izveidi;
uzceļot jaunu kultūras centru un rekonstruējot brīvdabas estrādi;
izveidojot Mūzikas un Mākslas studijas brīvā laika pavadīšanai;
atbalstot novadpētniecības muzeja izveidi Tīnūžos;
izstrādājot koncepciju tūrisma attīstībai Ikšķiles novadā;
organizēsim tūrisma taku izveidi, lai akcentētu kultūrvēsturiskās, ainaviskās un ekoloģiski tīrās vides saglabāšanu.

Atbalstīsim uzņēmējdarbību novadā-

veicinot uzņēmējdarbību un jaunu darba vietu izveidi novadā kā arī izveidojot novada uzņēmēju atbalsta centru;
atbalstot vietējos zemniekus, izveidojot zaļo tirdziņu ar paviljonu;
uzlabosim P/A "Līvi" darbu kā arī nodrošinot efektīvu pašvaldības kontroli aģentūras darba pārraudzībai.

Mēs esam daļa no Jums.
Esi ar mums!