Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Preiļu nodaļas politisko partiju apvienības ,,Saskaņas Centra" priekšvēlēšanu programma
,,Saskaņu - Preiļu novadā"
Mēs, politiskā apvienība ,,Saskaņas Centrs", uzskatām, ka šobrīd Latvijā izveidot labklājības sabiedrību spēs tikai politika, kas balstīta uz kreisajām sociāldemokrātiskām pamatvērtībām. Brīdī, kad krīze pārmaiņas padarījusi par neizbēgamām, mums ir jāpārveido sava valsts un jālabo kļūdas, kuras pieļāvusi sociāli bezatbildīga saimniekošana, un tas jāsāk no pašvaldībām.
PPA ,,SC" ir gatava uzņemties atbildību, kļūstot par noteicošo spēku Latvijas pašvaldībās šajā ekonomiski sarežģītajā laikā.
1. Nodrošināsim sociālo palīdzību Preiļu novadā. Paplašināsim sociālo palīdzības programmu un īstenosim viņu dzīvē, sevišķi maznodrošinātajām ģimenēm, invalīdiem, bāreņiem un vientuļiem pensionāriem. Atbalstīsim Līču pansijas izveidi.
2. ES fondu līdzekļu apguvi, pēc iespējas, virzīsim iedzīvotāju dzīves līmeņa nodrošināšanai un uzlabošanai.
3. Izstrādāsim nolikumus par komunālo pakalpojumu sniegšanu un apmaksas pamatojumu. Lai izbeigtu iedzīvotāju neapmierinātību ar cenu tarifu pareizību veiksim pakalpojumu sniedzēju regulāru pārbaudi. Ar pārbaudes rezultātiem iepazīstināsim iedzīvotājus.
4. Samazināsim pilsētas iedzīvotāju komunālo pakalpojumu parādus, iesaistot cilvēkus algotos pagaidu darbos.
5. Atbalstīsim vietējos uzņēmējus jaunu ražotņu attīstībā un ražojošās sfēras pilnveidošanā. Pašvaldības rīkotajos konkursos atbalstīsim vietējos uzņēmējus, likumā atļautajā kārtībā.
6. Veiksim izpēti, kā atbalstīt lauksaimniecisko ražošanu novadā.
7. Veicināsim daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu biedrību izveidošanu, atbalstīsim māju siltināšanas programmas, piesaistot ES fondu līdzekļus.
8. Panāksim lai pašvaldības uzņēmumos amatus ieņem speciālisti ar amatam atbilstošu izglītību.
9. Atbalstīsim jauniešus ar Domes stipendijām, kuri vēlētos apgūt specialitātes, kuras veicinātu novada attīstību un būtu nepieciešamas novada sekmīgai darbībai.
10. Mazināsim bezdarba līmeni novadā, cilvēku aizplūšanu uz lielajām pilsētām un ārzemēm.
11. Pabeigsim bērnudārza ,,Auseklītis" renovāciju, atvērsim jaunas grupas, lai nodrošinātu novada bērnus ar vietām pirmskolas izglītības iestādēs.
12. Veiksim novada skolu optimizāciju ar mērķi saglabāt visas esošās skolas novadā.
13. Saglabāsim visas bērnu, jauniešu un pieaugušo iedzīvotāju interešu izglītības un kultūras iestādes, radīsim iespējas viņu tālākai attīstībai.
14. Ar pašvaldības policijas spēkiem sekosim, lai jaunieši līdz 18 gadu vecumam nevarētu iegādāties alu, cigaretes un jebkura stipruma alkoholiskos dzērienus, stingrāk kontrolēsim bērnu atrašanos datoru pakalpojumu salonos, azartspēļu zālēs. Plašāk informēsim jauniešus par brīvā laika pavadīšanas iespējām, atbalstīsim visas darbības pret narkomānijas izkaušanu novadā. Nakts laikā nodrošināsim pilsētas ielās kārtību ar pašvaldības policijas patrulēšanu.
15. Pievērsim īpašu uzmanību atkritumu apsaimniekošanai pilsētas teritorijā. Izstrādāsim vienotu pilsētas apzaļumošanas koncepciju.
16. Popularizēsim veselīgu dzīves veidu pilsētas iedzīvotāju vidū.
17. 17.Nepieļausim sociāla atbalsta izdevumu samazināšanu un padarīsim palīdzības saņemšanu vienkāršāku un efektīvāku, medicīnisko aprūpi labāk pieejamu.
18. Izstrādāsim plisētas sporta attīstības stratēģiju. Noteiksim sporta veidus, kuri var būt perspektīvi novadā un pievērsim tiem īpašu uzmanību. Stimulēsim sabiedrisko organizāciju sponsorus ar nodokļu atlaidēm. Organizēsim masveida sporta pasākumus dažādām iedzīvotāju grupām pilsētā.
19. Atbalstīsim visas novada Nevalstiskās organizācijas un biedrības.
20. Atbalstīsim tradicionālās reliģiskās konfesijas Preiļu novadā.
21. No budžeta paredzēsim līdzekļus Otrā Pasaules kara karavīru un upuru kapsētu uzturēšanai.

Aicinām visus iedzīvotājus kopīgam darbam savas pašvaldības labā, neatkarīgi no etniskās piederības un valodas, kas kļūs par pamatu krīzes pārvarēšanai.

6. jūnijā par Saskaņas Centru!

16.04.2009 21:32:00