"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku Partija stingri iestājas par taisnīgāku, drošāku sabiedrību, ekonomisko problēmu kopīgu risināšanu, cilvēku intereses liekot pirmajā vietā .
LSDSP Riebiņu novada deputātu kandidāti smagajos ekonomiskajos apstākļos apņemas strādāt, par Riebiņu novada attīstības prioritāti izvirzot materiāli patstāvīgu, sociāli nodrošinātu, izglītotu un kulturālu mūsu novada iedzīvotāju.
Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, mūsuprāt nepieciešams:

Saimnieciskajos jautājumos
? atbalsts novada iedzīvotāju idejām un darbiem, sakārtots, sabalansēts un atklāts novada budžets un taupīga saimniekošana;
? iedzīvotāju labklājības celšanai - ES fondu un citu investīciju piesaistīšana;
? reāla palīdzība uzņēmējiem un zemniekiem, saglabājot un attīstot konsultāciju dienestus pagastos,
? atbalsts zemnieku saražotās produkcijas noieta tirgu meklēšanā un nodokļu atlaižu politikā tiem, kuri saglabā un izveido jaunas darba vietas;
? ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija novada ciematos, infrastruktūras saglabāšana un attīstība, īpašu uzmanību pievēršot ceļu uzturēšanai;
? atbalsts tādai uzņēmējdarbībai, kas vērsta uz vietējo resursu saprātīgu izmantošanu, jaunu darbavietu radīšanu un pakalpojumu servisa nodrošināšanu novadā.

Izglītībā un kultūrā
? nodrošināt novada pirmskolas iestādē un grupās vietu skaitu, atbilstoši vecāku pieprasījumam.
? nodrošināt kvalitatīvas pirmskolas un pamatizglītības pieejamību pēc iespējas tuvāk bērna dzīves vietai;
? izglītības iestāžu materiālās bāzes uzlabošana , piesaistot ES līdzekļus:
? skolēnu veselības un drošības veicināšana , saglabājot skolās atbalsta personāla pieejamību, organizējot skolēnu transportu uz skolu un atpakaļ;
? kvalitatīva, pašvaldības subsidēta ēdināšana skolās, nepārtraukta veselības aprūpe un organizēta skolēnu brīvā laika pavadīšana;
? sekmēt dažāda vecuma jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas novadā, veidojot jauniešu interešu grupas, atbalstot sportiskas un izglītojošas aktivitātes;
? saglabāt un izkopt novada kultūras tradīcijas, veicināt pašdarbības kolektīvu attīstību, viņu sasniegumus popularizējot novada pasākumos;
? nodrošināt kultūras pasākumu daudzveidību, tos piedāvājot dažādām novada iedzīvotāju paaudzēm.

Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē
? nodrošināt kvalitatīvu medicīnas pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem, atbalstot ģimenes ārstu prakses vietu uzturēšanu pagastu centros;
? nodrošināt ātrās medicīniskās palīdzības pieejamību novada teritorijā, veicot ceļu tīkla sakārtošanu.
? saglabāt, atbalstīt un paplašināt novada sociālās palīdzības iestādes

20.04.2009 12:54:00