"PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Mūsu prioritāte-sabiedrības labklājība.

Mūsu mērķis - Veicināt novada infrastruktūras attīstību un nodrošināt iedzīvotāju labklājību.

Mēs plānojam
Sociālajā jomā:
- nodrošināt sociālās palīdzības pakalpojumus, t.sk., materiālo palīdzību; sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju;
- nodrošināt maznodrošinātiem iedzīvotājiem materiālo palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;
- veicināt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanu novadā.

Veselibā:
- nodrošināt veselības aprūpes pieejamību novadā, izmantojot līdzšinējo modeļi: medicīniskie punkti un ģimenes ārstu privātprakses vietas.

Saimnieciskajā attīstībā:
- nodrošināt atbalstu uzņēmējdarbībai, lauku tūrizma attīstības veicināšanai;
- veicināt novada ceļu tīkla uzlabošanu;
- veicināt komunālas un dzīvokļu saimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un saglabāšanu;
- sekmēt piemājas, zemnieku saimniecību atjaunošanu un attīstību;
- nodrošināt vienlīdzības principa pielietošanu mērķdotāciju investicījām;
- radīt labvelīgu vidi investīciju piesaistei.

Izglītībā:
- attīstīt un pilnveidot Rēzeknes novada esošās izglītības iestādes, bibliotēkas un informācijas centrus;
- nodrošināt, īstenojot skolu optimizāciju, skolēnu un viņu vecāku interešu ievērošanu.

Kultūrā:
- veicināt nacionālo kultūru saglabāšanu un tālāku attīstību;
- nodrošināt kultūrvēsturisko mantojumu un katra pagasta unikālo vērtīvu saglabāšanu.

Vides aizsardzībā:
- veicināt lauksaimniecības attīstību, saprātīgi izmantojot dabas un sociālekonomisko potenciālu un nodrošinātvidei draudzīgas lauksaimniecības metodes;
- nodrošināt novada teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības ievērošanas pasākumus.

21.04.2009 14:31:00