Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Mums ir ļoti svarīgi, lai pašvaldību vadībā strādātu gudri, patstāvīgi domājoši cilvēki, Latvijas valsts patrioti. Nebaidoties no šī brīža ekonomiskajiem izaicinājumiem, izprotot situāciju un zinot ceļus, kā izvest Saldus novadu cauri krīzei, mūsu politika ir ietverta principā - Atbalsti savējos! Tas ir ? pērc Saldus novada uzņēmēju, zemnieku saražoto pārtiku, citas preces. Piedalies kopā ar citiem savas apkārtnes sakopšanā, labiekārtošanā. Ja esi uzņēmējs ? pieņem darbā savējos ? Saldus novada iedzīvotājus.
Mēs, Apvienības ?Tēvzemei un Brīvībai?/LNNK Saldus novada domes deputātu kandidāti, esam ?jaunas sejas? ? cilvēki, kuri ir gatavi nākt talkā novada pārvaldei un strādāt, lai uzlabotu mūsu iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Pārstāvam novada dažādas apdzīvotās vietas un tas ir mūsu spēks!
Galvenie uzdevumi, pie kuru realizēšanas strādāsim:
Izglītībā un brīvā laika pavadīšanā - mērķtiecīgi saglabāsim izglītības apguves iespējas katrā pagastā, kur tās ir, skolās dotēsim brīvpusdienas. Saglabāsim Ezeres vidusskolu. Maksimāli atbalstīsim Zaņas pamatskolas darbību. Kursīšos atjaunosim bērnudārzu, veicot tā kapitālo remontu. Nīgrandē un citos pagastos veidosim jauniešu centrus, kur viņi varētu nodarboties ar sev interesantām lietām ? datorzinību apgūšanu, mākslu. Butnāros un citur izveidosim spēļu laukumus bērniem. Saldus pilsētā ? ?Kaivās?, ?Lauktehnikas?, Līkās ielas rajonā ? izveidosim atklātos sporta laukumus, lai bērni, jaunieši, arī viņu vecāki varētu par brīvu nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, lai bērni būtu drošībā, nevis klejotu pa pilsētu un ?sirotu?.
Sociālajā palīdzībā un veselības aprūpē - nodrošināsim vientuļo pensionāru aprūpi dzīves vietā, uzlabosim sociālo palīdzību maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Zaņā paplašināsim sociālo pakalpojumu centra darbību. Zirņos un citos pagastos dažādosim pensionāru atpūtas iespējas, piemēram, organizēsim ekskursijas. Nodrošināsim doktorāta, ģimenes ārstu prakšu, feldšeru punktu uzturēšanu, veicinot medicīnas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. Strādāsim, lai Ezerē darbotos medicīnas ātrās palīdzības punkts. Piesaistot speciālistus, veidosim atbalsta grupas ar alkoholismu slimajiem, kuri vēlas atgriezties pilnvērtīgā dzīvē. Nepieļausim jaunu spēļu zāļu atvēršanu novadā. Atbalstīsim katru gadu medicīnas darbinieku papildus apmācību kvalifikācijas paaugstināšanai.
Kultūrā, sportā un tūrismā ? nodrošināsim tautas mākslas tradīciju pēctecības procesu ceļā uz Dziesmu svētkiem, saglabāsim novadā daudzās kultūras un interešu izglītības iespējas un to darbības kvalitāti. Uzlabosim bibliotēku fonda pieejamības iespējas katram iedzīvotājam. Finansiāli atbalstīsim Saldus Latvijas armijas un sporta muzeja, citu muzeju un novadpētniecisko kustību darbību, vēstures un kultūras pieminekļu sakopšanu. Ezerē uzbūvēsim sporta būvi. Novadā izveidosim projektu vadības un biznesa pamatprasmju apmācības centru, kurā pēc palīdzības, kā rakstīt projektus, kā pārdot saražoto produkciju, var vērsties kultūras, zemkopības, citu jomu darbinieki. Veicināsim tūrisma nozares attīstību novadā, piemēram, Zaņā izveidojot Tūrisma informācijas centru, pilnveidojot dabas taku ?Zaņas līkloči?. Popularizēsim novada iedzīvotājiem vietējās novada viesu mājas, aicinot tās izmantot atpūtai.
Komunālajā saimniecībā un infrastruktūras uzlabošanā - saglabāsim jau izveidotos pašvaldību uzņēmumus, veidojot centralizētu vadību, kas organizē komunālos pakalpojumus uz vietām. Nodrošināsim normatīviem atbilstošu dzeramā ūdens kvalitāti. Kursīšos uzstādīsim ūdens atdzelžošanas iekārtu. Uzlabosim ielu un ceļu seguma stāvokli, labiekārtosim parkus, skvērus. Zaņā Kareļu un Baltā kroga ciemos atjaunosim ceļu asfalta segumu. Pietiekamu vērību veltīsim vides aizsardzībai, ceļu un meliorācijas sistēmu uzturēšanai, izmantojot novadam un tā uzņēmējiem piederošos tehniskos resursus. Sadarbībā ar lietuviešu pašvaldību kolēģiem panāksim, lai pārstāj no Lietuvas Ventā ievadīt silto ūdeni, kas izjauc upes ekosistēmu Nīgrandes pusē (neaug vairs ūdensrozes u.c.). Ezerē uzlabosim ugunsdzēsēju punkta nodrošinājumu. Kursīšos iztīrīsim pagasta centra dīķi, Druvā ? darīsim visu, lai sakoptu vai nojauktu centrā esošo milzīgo bleķa būvi, sakopsim pamesto ābeļdārzu pie vidusskolas. Druvā risināsim nepabeigtā peldbaseina jautājumu, to nojaucot vai nododot privātās rokās, lai pabeidz tā būvniecību. Veicināsim, lai Saldus pilsētā sakoptu pamestos namīpašumus, nojauktu graustus.
Vairāk attīstīsim sadarbību ar draudzēm. Iespēju robežās nodrošināsim materiālo atbalstu to sociālajā darbā, atbrīvosim to īpašumus no nodokļa.

16.04.2009 12:43:00