Zaļo un Zemnieku savienība
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Mūsu devīze: Saldus novads ? līdzsvaroti attīstīta un sociāli atbildīga pašvaldība!
Pamatprincipi:
 pārdomāta novada pašvaldības modeļa izveide iedzīvotāju interesēs
 ekonomiska un racionāla novada budžeta plānošana un izlietošana
 jaunu iespēju un papildus finansējuma piesaiste novada darbībai un attīstībai
 lauku attīstības un lauksaimniecības problēmu risināšana sadarbībā ar ZZS pārstāvjiem valsts pārvaldē un Eiropas Parlamentā, piemēram:
- zemniekiem piešķirto Eiropas Savienības maksājumu izlīdzināšana salīdzinājumā ar vecajā dalībvalstīm
- Latvijas valsts subsīdiju sadale slaucamajām govīm neatkarīgi no izslaukuma gadā
- Eiropas atbalsta intensitātes palielināšana saimniecību modernizācijas projektiem

Darbības virzieni:
Efektīva un ekonomiska pašvaldības pārvalde -
Vienkārši un ērti saņemami pagastu pārvalžu sniegtie pakalpojumi
Pašvaldību pakalpojumu pieejamības un kvalitātes pilnveide
Pagastu pārvalžu vadītāju aktīva līdzdalība novada līdzsvarotas attīstības nodrošināšanā
Jaunu informācijas tehnoloģiju iespēju izmantošana
Novada infrastruktūras attīstība -
Uzsākto investīcijas projektu realizācija un jaunu projektu izstrāde
Vienādas iespējas infrastruktūras attīstībai visā novadā
Sociālais atbalsts -
Prioritāte ? sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju pamatvajadzības ? pārtika, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība
Dažādotas sociālā atbalsta iespējas - nodarbinātības darbnīcas, sociālie dzīvokļi, dienas centri, aprūpe mājās
Represētām personām bezmaksas sabiedriskais transports novada robežās
Izglītības pakalpojuma pieejamība -
Kvalitatīva pamatizglītība un interešu izglītība iespējami tuvāk dzīves vietai
Mūžizglītības centru izveide - izglītības iestāžu papildus attīstības iespēja
Personības attīstību veicinoša pirmskolas izglītība
Atbalsts vispārējās vidējās un profesionālās izglītības attīstībai
Reģiona nozīmes mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes mācību iestāde ar daudzveidīgām programmām
Kultūras un sporta pieejamība -
Atbalsts kultūrai un sportam kā personības pilnveidošanās iespējai un vietējās attīstības resursam
Starppagastu kultūras un sporta aktivitātes dažādām iedzīvotāju grupām.
Kvalitatīvu amatiermākslas programmu izveide
Mājokļu kvalitāte -
Apsaimniekošanas sistēmas izveide
Finansējuma piesaiste ēku siltināšanai
Komunālā saimniecība -
Esošo komunālās saimniecības iestāžu audits, modernizācija un piemērošana katras apdzīvotās vietas vajadzībām
Videi draudzīga atkritumu apsaimniekošana par saprātīgu cenu
Apkārtējā vide, ceļi un ielas -
Pārvaldības sistēma novada ielu un ceļu apsaimniekošanai
Rotaļu laukumu, parku, dabas taku un atpūtas vietu izveide un uzturēšana
Pakāpeniski sakārtoti pierobežas ceļi
Iekšpagalmu, ielu un trotuāru sakārtošana
Jauniešu iesaistīšana -
Jauniešu konsultatīvā padome
Atbalsta sistēma vietējām jaunatnes organizācijām un jauniešu neformālajām grupām
Vasaras nometnes sava novada un lielpilsētu bērniem un jauniešiem
Tūrisma iespējas -
Muižas un pilis kā tūristu un ekskursantu piesaistes objekts
Dabas un militārās vēstures objekti ? tūristu galamērķi Saldus rajonā
Saldumu tūre un jauni tūrisma produkti
Lauku un kultūras tūrisms kā vietējās ekonomikas attīstības resurss

Uzņēmējdarbība un nodarbinātība -
Vietējās lauksaimniecības produkcijas plaša izmantošana pašvaldības iestādēs
Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides jaunajiem uzņēmējiem
Informatīvs atbalsts un kvalitatīvas konsultācijas vietējiem uzņēmējiem, izstrādājot attīstības projektus
Vietējo energoresursu plaša izmantošana
Sabiedriskā kārtība un drošība -
Sadarbība ar valsts policiju un zemessardzi
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbības atbalsts
Sadarbība ar iedzīvotājiem -
Ikmēneša informatīvais izdevums novadā
Atbalsts biedrībām un sabiedrības iniciatīvas grupu aktivitātēm
Represēto personu piemiņas iemūžināšana katrā pagastā
Talkas, pārgājieni, velobraucieni, forumi un citi kopīgi pasākumi patriotisma apliecināšanai
Novada tēla izveide un popularizēšana -
Saldus pilsēta ?savstarpēji izdevīgas sadarbības vieta starp pilsētu un laukiem
Novada himna, karogs un ģerbonis - kopības sajūtas veidotāji
Atzinība spilgtām personībām un nesavtīgiem darba darītājiem novadā
Sadarbība ar Brocēnu novadu un citām pašvaldībām Latvijā un Eiropā
Saldus novada ? pievilcīgas Latvijas pašvaldības tēla popularizēšana
Saldus pilsēta ? medus piliens Kurzemē !

17.04.2009 11:36:00