"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Mēs piedalāmies Saldus novada vēlēšanās ar Latvijas Sociāldemokrātiskās Strādnieku partijas pamatnostādnēm un uzskatām, ka mūsu pienākums ir veicināt atgriezties Saldus novadā cilvēkus, nepieļaut mazo lauku centru iznīcību, rast Saldus novada ļaudīm pieklājīgi algotu darbu nevis rīt un kaut kur, bet šodien un šeit!
Par sava darba galvenajiem uzdevumiem, veidojot un vadot Saldus novada pašvaldību, uzskatām ekonomiski attīstītas, sociāli taisnīgas vides veidošanu visā Saldus novada teritorijā.

SALDUS NOVADA IZVEIDOŠANAS UN DARBĪBAS GALVENIE PRINCIPI:
-novada pašvaldības struktūras un darbības modelis jāveido, nodrošinot efektīvu, mūsdienīgu
pašvaldības pārvaldi, saglabājot esošos un izveidojot jaunus pakalpojuma centrus, kas piedāvātu iedzīvotājiem kvalitātes ziņā līdzvērtīgus pakalpojumus;
-pēc novada izveidošanas izstrādāt naudas sadales principus pārejas periodam, ievērojot proporcionalitāti;
-Saldus novada attīstībā vadīsimies pēc iepriekš izstrādātiem attīstības plāniem.

TAUTSAIMNIECĪBAS UN UN EKONOMIKAS ATTĪSTĪBĀ:
-veidosim uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, īpašu uzmanību veltīsim mazo un vidējo uzņēmumu
attīstībai, atbalstīsim jebkura veida iniciatīvu jaunu darba vietu izveidē;
-radīsim priekšnoteikumus vietējiem uzņēmējiem, lai tie būtu ieinteresēti sniegt pašvaldībai pakalpojumus, nosakot uzņēmējdarbību veicinošas zemes un telpu nomas maksas;
-iestāsimies par individuālo pakalpojumu sniegšanas kārtības vienkāršošanu;
-apgūsim jau piesaistītos Eiropas struktūrfondu līdzekļus esošo projektu realizācijai, kā arī veiksim jaunu projektu izstrādi visās pašvaldības atbildības nozarēs;
-lauksaimniecība - Latvijas lauku izdzīvošanas pamats, tādēļ atbalstām lauksaimniecisko ražošanu, neatkarīgi no saimniecību lieluma, kā arī kooperāciju lauksaimniecības produktu ražotāju interešu nodrošināšanai, atbalstīsim "Zaļo tirdziņu" veidotāju iniciatīvas.

IZGLĪTĪBĀ:
-atbalstīsim pirmskolas izglītības iestādes un projektu realizēšanu bērnu vietu skaita palielināšanai;
-saglabāsim un pilnveidosim speciālās izglītības ieguves iespējām atbilstošu vidi;
-saglabāsim esošo skolu bāzes, nepieciešamības gadījumā reorganizāciju pieļaujot pēc papildus
izpētes un ieinteresētās sabiedrības aptaujas veikšanas;
-izveidosim izglītības iegūšanas koncepciju, paredzot visplašāko mācību programmu piedāvājumu;
-saglabāsim un pilnveidosim esošo interešu izglītību un tās daudzveidību;
-saglabāsim atbalsta personālu izglītības iestādēs.

SOCIĀLAJOS PAKALPOJUMOS UN PALĪDZĪBĀ, VESELĪBAS APRŪPĒ:
- izstrādāsim vienotus saistošos noteikumus "Par sociālo palīdzību un pakalpojumiem", par galvanajiem izvirzot GMI, apkures, bērnu un skolēnu ēdināšanas, veselības u.c pabalstus;
-izveidosim mājas aprūpes nodaļu;
-uzturēsim pansionātus, bērnu krīzes centru, sociālās mājas, sociālās gultas, sociālos un krīzes
dzīvokļus, nakts patversmi un dienas centrus;
-nodosim daļu pašvaldību funkciju realizēšanu nevalstiskajām organizācijām;
-veicināsim neatliekamās palīdzības punktu izveidi, Saldus slimnīcas saglabāšanu;
-atbalstīsim ģimenes ārstu pieejamību iedzīvotājiem.

DROŠĪBĀ:
-rūpēsimies par drošību un kārtību novadā;
-veicināsim sadarbību drošibas jautājumos ar Zemessardzi, apsardzes, ugunsdrošibas un glābšanas dienestiem, valsts policiju;
-paplašināsim pašvaldības policijas darbības reģionu.

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBĀ UN JAUNATNES POLITIKĀ:
-nodrošināsim bērnu tiesību aizsardzību, veselīgu dzīvesveidu, kvalitatīvu izglītību un aizsardzību pret vardarbību;
-izveidosim Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju, kura veicinās jaunatnes politikas izstrādi un
realizāciju, jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā;
-veicināsim jaunatnes nodarbinātību vasarā;
-materiāli stimulēsim augstus panākumus sasniegušos jauniešus.

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBĀ UN INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBĀ:
-saglabāsim komunālo pakalpojumu pieejamību novadā, veidojot profesionālus dienestus ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti un samazinot izmaksas;
-turpināsim pilsētas un pagastu attīstības un investīciju projektus;
-par svarīgu uzdevumu uzskatām ceļu un ielu uzturēšanu novadā;
- rekonstruēsim katlu mājas, ar iespēju izmantot vietējo kurināmo.

KULTŪRĀ, ATPŪTĀ UN SPORTĀ:
-veicināsim saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu;
-nodrošināsim bibliotēku, klubu, sporta zāļu un interešu kopu darbību;
-projektu ietvaros turpināsim finansiāli atbalstīt kultūras, sporta un nevalstisko organizāciju
pasākumus.

BALSOJOT PAR MUMS - JŪS VEICINĀSIET ŠO MĒRĶU ĪSTENOŠANU!

22.04.2009 18:37:00