Partija "LPP/LC"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Pamatvērtības
Ekonomiski un sabiedriski aktīvs, izglītots iedzīvotājs ? pamats Saldus novada attīstībai nākotnē.
Modernas infrastruktūras un pakalpojumu pieejamība savā dzīves vietā ? ērti ikvienam iedzīvotājam, jauna iespēja uzņēmējiem.
Projektu realizācijai ? finansējuma piesaiste no dažādiem fondiem.
Saldus novada domes darbinieks ? profesionālis savā specialitātē.

Izglītība
Pirmskolas un sākumskolas izglītība ? pēc iespējas tuvāk dzīves vietai.
Kvalitatīva pamatizglītība ? saskaņota pāreja vispārējās vidējās un profesionālās izglītības apguvei.
Atbalsts visa veida izglītības attīstībai, īpaši akcentējot nepieciešamību jaunas prasmes apgūt pieaugušajiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem.
Atbalsts talantīgiem bērniem un jauniešiem, kas ar mācībām, spējām un rezultātiem ir sevi apliecinājuši.
Atbalsts jauniešu organizāciju darbībai.
Transporta sistēma visā novadā nodrošinās bezmaksas skolēnu pārvadājumus.

Darbs un uzņēmējdarbība
Atbalsts vietējā darbaspēka un resursu izmantošanai Saldus novada teritorijā.
Vietējo ražojumu izmantošana Saldus novada iestādēs.
Atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai ? palielinās darbavietu skaits.
Jauniešu un bērnu darba iespējas vasaras brīvlaikā.
Jauniešu, bezdarbnieku, invalīdu un citu novada iedzīvotāju iesaistīšana dažādos darbos un pienākumos novada labā.
Saldus novads ? jauna iespēja sadarbībai ar valsts institūcijām un ar ekonomiskās krīzes palīdzību likvidēt milzīgo birokrātisko slogu, kā galveno uzņēmējdarbības ienaidnieku.
Atbalsts iedzīvotājiem, kuri atgriežas no ārvalstu darbavietām novadā.

Sociālā joma
Atbalsts sociāli maznodrošinātām iedzīvotāju grupām.
Saldus novada teritorijā esošo sociālo pakalpojumu papildināšana ar jauniem pakalpojumiem, piesaistot tam papildus finansējumu ? dažādi sadzīves pakalpojumi (produktu piegāde, veļas mazgātuves, dienas centri u.c.).
Sadarbība ar ģimenes ārstiem un ārstniecības pakalpojumu iestādēm ? iespēja ikvienam iedzīvotājam saņemt kvalitatīvu veselības aprūpes un medicīnas pakalpojumu.
Saldus medicīnas centra pakalpojumu kvalitātes attīstība.

Komunālā saimniecība
Esošo Saldus pilsētas pašvaldības komunālo uzņēmumu pakalpojumu paplašināšana novada mērogā.
Profesionāla pieeja dzīvojamo māju un apkārtnes apsaimniekošanā.
Plānveida novada autoceļu un ielu kvalitātes, satiksmes drošības, transporta kustības un stāvvietu ērtību uzlabošana Saldus pilsētā un katrā pagasta teritorijā.
Dzeramā ūdens apgādes sakārtošana visās pagastu teritorijās, izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējumu.
Saldus novada īpašumu reģistrēšana Zemesgrāmatā un ekonomiski pamatota apsaimniekošana.

Kultūra un sports
Atbalsts esošo kultūras un sporta kolektīvu attīstībai un rūpes par atbilstošu izmantojamo infrastruktūru Saldus pilsētā un katra pagasta teritorijā.
Kultūras un sporta pasākumu organizēšana Saldus novada mērogā un atbalsts novada pārstāvjiem, piedaloties valsts un augstāka līmeņa konkursos un sacensībās.
Esošo bibliotēku un kultūras namu darbības saglabāšana visā novada teritorijā.
Tūristu piesaiste novadam, attīstot muzejus, kultūras iestādes un citas kultūras vērtības.
Sadarbība ar visām kristīgajām konfesijām, lai veicinātu novada garīgo uzplaukumu.

Drošība
Saldus pašvaldības policijas attīstība, nodrošinot ikvienam iedzīvotājam drošību.
Sadarbība ar valsts policiju un glābšanas dienestu.
Atbalsts vietējiem ugunsdzēsējiem un zemessargiem pagastu teritorijās.

Sabiedrības informēšana
Novada mājas lapas attīstība ? iespēja ikvienam iedzīvotājam saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.
Informatīvie bukleti, novada ziņu izdošana ? domes atskaites par paveiktiem darbiem.

Novada domes darbība

Iespēja katram novada domes darbiniekam paaugstināt savas profesionālās iemaņas.
Darbojas novada domes darbinieku darba novērtēšanas sistēma, kas dod stimulu kvalitatīvākam darbam.

Novada vīzija
Saldus novads ? Kurzemes centrs.

24.04.2009 7:25:00