Zaļo un Zemnieku savienība
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Sastādot deputātu kandidātu sarakstu vadījāmies no principa, ka jaunizveidojamā Ventspils novada domē jābūt pārstāvētām visām pašreizējām vietējām pašvaldībām, sarakstā iekļaujot dažādu profesiju pārstāvjus, izveidojot profesionālu komandu.
Mēs esam gatavi uzņemties vadīt novadu brīdī, kad valsti ir skārusi globālā krīze, apstājoties ražošanai un palielinoties bezdarbam, daudzās ģimenēs valda trūkums un neziņa par rītdienu.
Mēs esam apņēmības pilni savu dzīves un darba pieredzi, zināšanas un labo gribu veltīt mūsu novada izaugsmei ar mērķi saglabāt katra esošā pagasta identitāti, būsi atklāti pret sabiedrību un ievērosim sociālo taisnīgumu.
Mūsu pamatvērtības ir cilvēks, vide un darbs.
Novada dome:
1.Mūsu uzmanības lokā būs novada iedzīvotāji ne tikai pagasta centrā, bet katrā lauku sētā.
2.Ievērosim atklātības principus novada pārvaldē.
3.Radīsim iespēju novada iedzīvotājiem saņemt juridiskās konsultācijas ar pašvaldības darbu saistītos jautājumos.
4.Novada iedzīvotājiem nodrošināsim informācijas pieejamību par pagastā notiekošajiem un gaidāmajiem procesiem.
5.Katram iedzīvotājam būs iespēja piedalīties jautājumu risināšanā, kas būtiski ietekmē viņu dzīvi, labklājību un saimniecisko darbību novadā.
6.Sadarbosimies ar uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām uzklausot viņu viedokli.
7.Nodrošināsim Eiropas Struktūrfondu līdzekļu piesaisti novada attīstībā.
Sociālā aprūpe, veselība un sabiedrības drošība:
1.Novada sociālais dienests nodrošinās aprūpi mājās un piedāvās jaunus palīdzības veidus maznodrošinātiem un trūcīgiem novada iedzīvotājiem.
2.Izstrādāsim vienotus saistošus noteikumus "Par sociālo palīdzību un pakalpojumiem Ventspils novadā", kuri stāsies spēkā ar 2010.gadu.
3.Novada dome rūpēsies par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un katru, kam nepieciešama sociālā palīdzība.
4.Atbalstīsim no valsts budžeta finansēto profesiju pārstāvju sociālo garantiju prasības.
5.Nodrošināsim medicīnas pakalpojumu pieejamību visos pagastos, īpašu palīdzību sniedzot invalīdiem, pensionāriem un daudzbērnu ģimenēm.
6.Nodrošināsim bezdarbnieku iesaistīšanu algotos pagaidu sabiedriskos darbos.
7.Nodrošināsim maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērnus ar brīvpusdienām.
8.Atbalstīsim audžuģimeņu attīstību.
9.Sabiedrības drošības jautājumos sadarbosimies ar Valsts Policiju, Zemessardzi un Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.
Izglītība, kultūra un sports:
1.Darīsim visu iespējamo, lai saglabātu kvalitatīvu izglītību tuvu bērnu dzīvesvietai.
2.Uzlabosim izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi.
3.Nodrošināsim novadā dzīvojošo bērnu bezmaksas nokļūšanu līdz novada teritorijā esošajām novada mācību iestādēm.
4.Atbalstīsim mūžizglītību un skolotāju tālākizglītību.
5.Nodrošināsim veselīgu un pilnvērtīgu bērnu ēdināšanu visās novada izglītības iestādēs.
6.Saglabāsim vides un vēstures mantojuma, kultūras tradīcijas un atbalstīsim pašdarbības kolektīvu darbību.
7.Nodrošināsim bibliotēku darbību katrā pakalpojumu centrā.
8.Sadarbosimies ar visām reliģiskajām konfesijām novadā.
9.Organizēsim konkursu "Sakoptākā pagasta vide un sēta".
10.Atbalstot sporta aktivitātes popularizēsim veselīgu dzīves veidu.
Vides aizsardzība un infrastruktūras attīstība:
1.Aktīvi strādāsim pie visu veidu investīcijas projektu izstrādes, gan iesniegšanai Valsts Investīciju fondā, gan ES strukturālajos fondos.
2.Izveidosim novada komunālo dienestu, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti.
3.Īpašu uzmanību pievērsīsim vides aizsardzībai novada teritorijā, ceļu un ielu sakārtošanai, apdzīvotu vietu labiekārtošanai, ciemu apgaismošanas problēmu risināšanai.
4.Rūpēsimies par novadā esošo kapsētu uzturēšanu un labiekārtošanu.
Uzņēmējdarbība:
1.Atbalstīsim zemniekus, mazo un vidējo uzņēmējdarbību, sekmējot jaunu darba vietu veidošanos.
2.Nodrošināsim regulāras novada deputātu tikšanās ar novada darba devējiem un darba ņēmējiem.
3.Atbalstīsim lauku uzņēmēju intereses, kooperācijas attīstības veicināšanu un lauksaimniecības produkcijas tiešo realizāciju.
4.Radīsim labvēlīgu vidi tūrisma attīstībai novadā.
5.Atbalstīsim vietējos uzņēmējus pašvaldības funkciju realizēšanā.
Mēs tuvināsim savus pagastus vienu otram un ciešā kopībā paliksim par sava pagasta, novada un valsts patriotiem, lai dzīvotu labākā Latvijā! Latvijā, kuras labklājības pamats ir cilvēks, vide un darbs.
Cienījamie novada iedzīvotāji, saņemot Jūsu atbalstu mēs varam un esam gatavi kopā ar Jums strādāt novada attīstībai.

20.04.2009 10:25:00