Vēlēšanu iecirkņi

Pēdējās izmaiņas 09.08.2018 17:01:51


Balvu novads

Atgriezties uz republikas pilsētas vai novada izvēlni

- iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem
Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Iecirkņa adrese
318. BALVU VALSTS ĢIMNĀZIJAS SPORTA ZĀLE Dārza iela 2, Balvi, Balvu nov.
319. BALVU PAMATSKOLA Partizānu iela 16, Balvi, Balvu nov.
320. BALVU PROFESIONĀLĀ UN VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ VIDUSSKOLA Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu nov.
323. BALVU PAGASTA KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS "Saulstari", Naudaskalns, Balvu pag., Balvu nov.
324. BĒRZKALNES PAGASTA PĀRVALDE Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pag., Balvu nov.
325. BĒRZPILS PAGASTA SAIETA NAMS Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov.
326. BRIEŽUCIEMA PAGASTA TAUTAS NAMS "Briežuciema pamatskola", Grūšļeva, Briežuciema pag., Balvu nov.
327. KRIŠJĀŅU TAUTAS NAMS "Krišjāņu tautas nams", Krišjāņi, Krišjāņu pag., Balvu nov.
328. KUBULU PAGASTA PĀRVALDE Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pag., Balvu nov.
331. LAZDULEJAS PAGASTA PĀRVALDE "Administratīvā Ēka", Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu nov.
336. TILŽAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS Brīvības iela 5, Tilža, Tilžas pag., Balvu nov.
337. VECTILŽAS PAGASTA PĀRVALDE Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pag., Balvu nov.
339. VĪKSNAS PAGASTA PĀRVALDE "Mieriņi", Vīksna, Vīksnas pag., Balvu nov.