Teksta izmērs

A A

 

Brivibas partija

"Brīvības partija" priekšvēlēšanu
4000 zīmju programma

BRĪVS CILVĒKS NEATKARĪGĀ VALSTĪ

Latvijas pilsoņi!

Brīvības partija ir  sociāli liberāla partija, kas savā darbībā vadās pēc sociālās atbildības ideoloģijas, īstenojot ilgtermiņa attīstības programmu pēc principa: no akūtu sociālu problēmu atrisinājuma uz  ekonomisko attīstību un no tās uz pilnvērtīgu sociālās sfēras attīstību.

Brīvības partija izvirza par pamattēzi Latvijas nacionālo interešu prioritātes ievērošanu jebkuros starptautiskos līgumos.

I. Brīvības partija uzskata sociālo taisnīgumu par būtisku sociālās politikas principu un   izvirza sekojošus uzdevumus:

• Veselības aprūpei ne mazāk par 7% no IKP

• Vidējā pensija – 25% no Saeimas deputāta algas

• Atbalstam ģimenēm ar bērniem  - līdz 1% no IKP

• Sociālie pabalsti pēc lieluma pieskaņoti to izsniegšanas mērķim 

Tā rezultātā valsts atbalsts ģimenēm ar bērniem palielināsies gandrīz pieckārt un uzlabosies iedzīvotāju dabiskais pieaugums.

II. Partijas stratēģija paredz, ka pilnvērtīgu sociālās sfēras attīstību nodrošinās strauja ekonomiskā izaugsme, un izvirza uzdevumus:

• Panākt noturīgu IKP pieaugumu, ne zemāku kā 5% vidēji gadā

• Panākt makroekonomisko un mikroekonomisko mērķu saskaņu. Makroekonomikai mikroekonomiskas izpausmes. Nav svarīga 3% inflācija. Ir svarīgi desmit jauni uzņēmumi

• Uzturēt investīciju īpatsvaru IKP izlietojumā ne mazāku kā 29%

• Rūpniecības īpatsvaru IKP paaugstināt no esošiem 14,9% līdz 25%

• Izveidot Rūpniecības un inovāciju ministriju

• Lauksaimniecības īpatsvaru IKP paaugstināt no esošiem 2% līdz 3,5%

• Principiāli un nelokāmi aizstāvēt Latvijas uzņēmēju intereses negodīgas konkurences ierobežošanai

Tā rezultātā darbojošos uzņēmumu skaits pieaugs par 30%, tai skaitā ārpus Rīgas –  par  20%, kas nozīmē vismaz 120 tūkstošus jaunu darba vietu.

III. Ekonomiskās augšupejas nosacījums ir godīgi un vienlīdzīgi spēles noteikumi visiem uzņēmējiem, neskatoties uz partejisko piederību. Brīvības partija apņemas:

• Panākt privatizācijas procesa un valsts un pašvaldību iepirkuma izvietojuma caurspīdīgumu un pakļaut tos preses un sabiedrības kontrolei

• Atgūt valstij neiekasētos nodokļus vai arī nodrošināt to atgūšanu ar nodokļu parādnieka mantu un īpašumu

• Nodalīt muitu no valsts ieņēmumu dienesta

IV. Novērtējot izglītības un zinātnes izšķirošo nozīmi, Brīvības partija apņemas:

• Izveidot efektīvu, postindustriālās sabiedrības vajadzībām atbilstošu izglītības un zinātnes sistēmu

• Saglabāt izglītības finansējumu ne mazāk kā  5% no IKP

• Panākt augstākās izglītības finansējumu ne mazāk kā 1% no IKP

• Kāpināt pētniecības un attīstības finansējumu par 25% gadā, lai četru gadu laikā tas tuvotos 1% no IKP

V. Brīvības partija uzskata, ka iekšējā un ārējā drošība ir prioritārs nosacījums Latvijas valsts turpmākai attīstībai. Iekšējās un ārējās drošības jomās Brīvības partijas darbības virzieni ir:

• Stingri ievērot Satversmes 2.pantu

• Dubultot finansējumu tiesībsargājošām struktūrām, lai nodrošinātu tās ar mūsdienu prasībām atbilstošu atalgojumu un materiāli tehnisko bāzi

• Narkobiznesa apkarošana – valsts prioritāte

• Pieļaut militāro izdevumu pakāpenisku palielināšanu līdz 2% no IKP pie nosacījuma, ka Latvijas armija tiek veidota pēc profesionalitātes principa, un Zemessardze ir atbildīga par iedzīvotāju militāro sagatavotību ārēja apdraudējuma gadījumā

• Panākt līdzsvarotas drošības garantijas, uzturot labas attiecības ar kaimiņvalstīm un ietekmīgām lielvalstīm, veicināt Baltijas valstu vienotību.

• Politiskās drošības un ekonomiskās attīstības nolūkā sekmēt Latvijas līdztiesīgu integrāciju Eiropas Savienībā un NATO

VI. Brīvības partija vēlas ar konstitucionālo reformu apturēt varas un sabiedrības atsvešināšanos. Reformas rezultātā:

• Satversme ietver deputātu atsaukšanas principu

• Valsts prezidentu ievēl elektoru kolēģija, kurā ietilpst Saeimas deputāti un pašvaldību pārstāvji

• Satversme ietver nodaļu par pašvaldībām un citām pašpārvaldēm

• Izveidota Saeimas ievēlēta ombūdsmana (sabiedrības tiesību sarga) institūcija

 

Nepaliec malā! Nāc palīgā Brīvības partijai!

 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija

Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050

Tālrunis: +371 67322688

Fakss: +371 67325251
e-pasts:cvk@cvk.lv