Teksta izmērs

A A

Starptautiskā sadarbība / Notikumi / ACEEEO statūti

 

Eiropas valstu vēlēšanu administratoru asociācijas (ACEEEO) statūti

 

Pieņemti 1998. gada 27. novembrī Ģenerālās Asamblejas sēdē Viļņā, Lietuvā ar grozījumiem, kas izdarīti 2000. gada 16. jūnijā Varšavā, 2002.gada 28.septembrī Maskavā, 2003. gada 25. oktobrī Londonā, 2006.gada 1.septembrī Jūrmalā un 2013. gada 13. novembrī saskaņā ar Ģenerālās Asamblejas lēmumiem.  

 

Preambula

Ar šiem Statūtiem tiek apstiprināta Eiropas valstu vēlēšanu administratoru asociācija (ACEEEO), turpmāk saukta –“Asociācija”. Rīkojoties Eiropas valstu vēlēšanu institūciju vadītāju vārdā un uzdevumā, visi apakšā parakstījušies pauž pārliecību, ka demokrātiskā procesa vēsturiskā misija paredz:

nodrošināt politisko brīvību un labvēlīgus apstākļus taisnīgai politiskajai, ekonomiskajai un sociālajai attīstībai;

veicināt brīvu, taisnīgu un pārskatāmu vēlēšanu sarīkošanu, kā arī ieviest vispārēju un aizklātu vēlēšanu tiesības kā visvairāk pieņemamo pārstāvnieciskās demokrātijas iedibināšanas un nostiprināšanas paņēmienu;

atzīt, ka svarīga nozīme ir vēlēšanu institūcijām, kas darbojas uz objektīviem pamatiem;

atzīt faktu, ka svarīgs priekšnoteikums, lai ar vēlēšanu procesa palīdzību nodrošinātu demokrātisko institūtu efektīvu konsolidāciju, ir gādāt, lai iestādes un personas, kas ir atbildīgas par vēlēšanu sarīkošanu, varētu apmainīties ar informāciju par vēlēšanu procedūrām, vēlēšanu organizācijas un norises brīvas un netraucētas novērošanas praksi, konsultāciju rīkošanas un ieteikumu īstenošanas metodiku.

Pilnībā apzinoties, ka ir nepieciešams oficiāli izveidot Eiropas valstu vēlēšanu organizatoru asociāciju, dalībvalstis ir panākušas šādu vienošanos.

 

Misija

Asociācijas misija ir nodrošināt objektīvu un no jebkuras nacionālās vadības neatkarīgu forumu, kurā vēlēšanu organizatori un eksperti Asociācijas darbības reģiona ietvaros varētu apmainīties ar informāciju, lai demokrātiskā procesa atbalstīšanas un labvēlīgas valsts pārvaldes nostiprināšanas nolūkā apspriestu un pieņemtu lēmumus atklātu un pārskatāmu vēlēšanu iedibināšanas interesēs.

 

I nodaļa. Uzdevumi

1.1. pants

Asociācijas uzdevumi ir šādi:

a. veicināt atklātu un pārskatāmu vēlēšanu sarīkošanu, šai nolūkā apmainoties ar pieredzi un informāciju, kas attiecas uz vēlēšanu likumdošanas aktiem, vēlēšanu procesu un tehnoloģijām, kā arī administratīvo praksi un vēlētāju izglītošanu;
b. veicināt vēlēšanu organizatoru un starptautisko novērotāju apmācīšanu un viņu prasmes paaugstināšanu;
c. nostiprināt vēlēšanu institūciju un administratoru neatkarības un objektivitātes principu;
d. sagatavot profesionālus vēlēšanu organizatorus, kuriem būtu godīga attieksme pret savu darbu, izkopta sabiedriskā pienākuma apziņa un kuri pārzinātu vēlēšanu procesu un būtu uzticīgi demokrātisku vēlēšanu principiem;
e. iedibināt principu, ka vēlēšanu procesā piedalās pilsoņi, pretējo politisko spēku kandidāti un ārpus partijām esošas sabiedriskās apvienības un organizācijas;
f. attīstīt vēlēšanu informacionālos resursus un veikt analītiskus pētījumus.

1.2. pants

Asociācija ir nekomerciāla reģionāla organizācija, tā ir brīva no politisko partiju un valdību ietekmes, darbojas uz starptautisko tiesību pamata.

 

II nodaļa. Locekļi

2.1. pants

Ir paredzētas šādas locekļu kategorijas:

a. Institucionālie locekļi ir Eiropas vēlēšanu institūcijas, kas nodibinātas saskaņā ar attiecīgo valstu likumdošanas aktu prasībām un atzīst šo Statūtu noteikumus. Institucionālajiem locekļiem ir lēmēja balsstiesības, un tie piedalās visos Asociācijas pasākumos, ieskaitot konferences un Ģenerālās Asamblejas sēdes.

b. Asociētie institucionālie locekļi ir citu valstu vēlēšanu institūcijas, kas atbalsta šos Statūtus. Asociētajiem institucionālajiem locekļiem nav lēmēja balsstiesību, taču tie var bez ierobežojumiem piedalīties Asociācijas pasākumos, ieskaitot konferences un Ģenerālās Asamblejas sēdes.
c. Pievienojušies locekļi ir ieinteresētās nacionālās un starptautiskās organizācijas, nevaldības organizācijas un fiziskās personas, kas atbalsta Asociācijas Statūtus. Šiem locekļiem nav lēmēja balsstiesību, taču tie var bez ierobežojumiem piedalīties Asociācijas pasākumos, ieskaitot konferences un Ģenerālās Asamblejas sēdes.
d. Goda locekļi ir fiziskas personas, kuras atzīst šos Statūtus un kuras balsojot ievēlējuši pilntiesīgie Asociācijas locekļi par ārkārtēju ieguldījumu Asociācijas darbībā, atbalstot brīvas un taisnīgas vēlēšanas. Goda locekļiem nav lēmēja balsstiesību, taču tie var bez ierobežojumiem piedalīties Asociācijas pasākumos, ieskaitot konferences un Ģenerālās Asamblejas sēdes.

2.2. pants

a. Ģenerālā Asambleja, pamatojoties uz Izpildpadomes vai ģenerālsekretāra ieteikumiem, nosaka papildu noteikumus uzņemšanai Asociācijā un locekļa statusa saglabāšanai.
b. Izpildpadome pieņem lēmumus par locekļu kategorijām.
c. Ģenerālā Asambleja, pamatojoties uz Izpildpadomes vai ģenerālsekretāra ieteikumiem, nosaka dažādām kategorijām biedra maksu. Biedru maksas tiek nodotas Sekreteriātam un uzskatāmas par Asociācijas aktīviem.
d. Vēlēšanu institūcijas, citas iestādes, asociācijas vai organizācijas, kā arī fiziskas personas var iesniegt Izpildpadomei pieteikumu par noteiktas locekļa kategorijas saņemšanu. Izpildpadome izskata šos pieteikumus un pieņem ieteikumus, ar kuriem iepazīstina visus Ģenerālās Asamblejas locekļus. Ģenerālā Asambleja balsojot pieņem lēmumu par katru pieteikumu.
e. Katra vēlēšanu institūcija, cita iestāde, asociācija, organizācija vai fiziskā persona, kas iesniegusi pieteikumu par vēlēšanos kļūt par Asociācijas locekli, bez ierunām paraksta Asociācijas Statūtus.
f. Katram Asociācijas loceklim ir tiesības izstāties no Asociācijas, iesniedzot rakstveida paziņojumu par savu lēmumu. Šāda paziņojuma iesniegšanas termiņus nosaka Sekretariāts un apstiprina Izpildpadome.
g. Ja nav nokārtota biedra maksa, tiek zaudētas balsstiesības līdz brīdim, kad biedra maksas parāds tiks dzēsts.
h. Svarīgu iemeslu dēļ, arī par šo Statūtu pārkāpumiem vai biedra maksas vairākkārtēju nenomaksāšanu, Asociācijas locekli var izslēgt, vai viņa līdzdalība asociācijā tiek apturēta uz laiku, ja par to Ģenerālās Asamblejas sēdē balsojušas divas trešdaļas no visiem reģistrētajiem balsstiesīgajiem locekļiem.
i. Nevienu organizāciju, iestādi vai fizisko personu nedrīkst atteikties uzņemt par Asociācijas locekli, izslēgt vai mainīt tās nosaukumu vai statusu ar politisko, ideoloģisko orientāciju vai nacionālo piederību saistītu motīvu dēļ.

 

III nodaļa. Darba institūcijas un to funkcijas

3.1. pants

Asociācijā ir šādas darba institūcijas:

a. Ģenerālā Asambleja;
b. Izpildpadome;
c. Sekretariāts;
d. Konsultatīvā padome ģenerālsekretāra vadībā.

3.2. pants

Ģenerālā Asambleja:

a. ir augstākā Asociācijas institūcija;
b. sastāv no visiem saviem locekļiem;
c. sanāk pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi divos gados;
d. ievēlē Asociācijas Izpildpadomes locekļus saskaņā ar 3.6.(a) panta noteikumiem;
e. nosaka savas procedūras normas.

3.3. pants

a. Ja vienu valsti pārstāv divi vai vairāki institucionālie locekļi, šādiem locekļiem balsošanā ir tikai viena balss.
b. Institucionālajiem locekļiem ir lēmēja balsstiesības no brīža, kad tie kļuvuši par Asociācijas locekļiem.
c. Institucionālajiem locekļiem nav tiesību nodot savu balsi citām personām, kuras nepārstāv attiecīgo valstu vēlēšanu institūcijas.
d. Asociētie institucionālie locekļi, pievienojušās organizācijas, Konsultatīvās padomes locekļi ģenerālsekretāra vadībā un goda locekļi ir tiesīgi piedalīties viedokļu apmaiņā, taču tiem nav balsstiesību Ģenerālās Asamblejas sēdēs.
e. Kvorumu Ģenerālās Asamblejas sēdē veido puse no Asociācijas institucionālo locekļu pārstāvjiem, kuriem ir lēmēja balsstiesības.
f. Lēmumus pieņem ar klātesošo balsstiesīgo locekļu vienkāršu balsu vairākumu, ja Asociācijas Statūtos nav paredzēts citādi.

3.4. pants

Ģenerālā Asambleja izskata jautājumus, kuros ir ieinteresēti visi, un pieņem lēmumus saskaņā ar šo Statūtu noteikumiem un savām procedūras normām. Proti, Ģenerālā Asambleja:

a. izskata priekšlikumus vai jautājumus, kuros ir ieinteresēti visi un kurus izvirzījuši Asociācijas, Izpildpadomes vai Sekretariāta locekļi;
b. pieņem vispārējo darbības virzienu, kā arī apstiprina Asociācijas darbības programmu un turpmāko sēžu darba kārtības galvenos jautājumus;
c. apstiprina attiecīgās biedru maksas un ziedojumus dažādām locekļu kategorijām;
d. pieņem un izskata pārskatus par Asociācijas darbu;
e. ieceļ auditoru un izskata auditora pārskatu.

3.5. pants

Izpildpadomes sastāvā ir:

a. septiņi institucionālo locekļu pārstāvji – pa vienam no septiņām dažādām valstīm, – kurus Ģenerālā Asambleja ievēl uz trīs gadiem;
b. ģenerālsekretārs (kuram saskaņā ar 3.9. pantu nav lēmēja balsstiesību).
c. pārstāvji no divām dalībvalstīm, kuras nav pārstāvētas Izpildpadomē, taču ir gatavas organizēt konferenci un Ģenerālās Asamblejas sēdi šī panta (a) punktā minētajā laika periodā atbilstoši Ģenerālās Asamblejas lēmumam.  

3.6. pants

a. Izpildpadomes locekļus ievēlē Asociācijas sēdēs, aizklāti balsojot.
b. Izpildpadomes priekšsēdētāju ievēlē Izpildpadomes locekļi no sava vidus, atklāti balsojot.
c. Ja Izpildpadomes locekļa pilnvaras tiek izbeigtas attiecīgajā nacionālajā vēlēšanu institūcijā, tiek izbeigtas arī viņa pilnvaras Izpildpadomē. Izpildpadome ir tiesīga apstiprināt jauna Izpildpadomes locekļa kandidatūru, pamatojoties uz attiecīga institucionālā locekļa piedāvāto rekomendāciju.

3.7. pants

Izpildpadome:

a. ir pakļauta Ģenerālajai Asamblejai;
b. rīkojas Ģenerālās Asamblejas vārdā jebkurā Ģenerālās Asamblejas izvirzītajā jautājumā;
c. izstrādā ieteikumus Ģenerālajai Asamblejai saskaņā ar šo Statūtu noteikumiem;
d. veic praktiskus pasākumus, lai izpildītu Ģenerālās Asamblejas lēmumus;
e. apstiprina Sekretariāta budžetu un darba plānu, kā arī auditora pārskatus par budžeta izpildi;
f. apstiprina Sekretariāta iekšējās kārtības noteikumus un normas;
g. nosaka mehānismus Sekretariāta finanšu darbības kontrolei;
h. kontrolē Sekretariāta darbību Ģenerālās Asamblejas lēmumu un ieteikumu izpildes procesā;
i. veic citas funkcijas, kas izriet no šo Statūtu prasībām, kā arī Ģenerālās Asamblejas ieteikumiem un lēmumiem;
j. pieņem lēmumus visos jautājumos, kas tiek izskatīti Ģenerālās Asamblejas sēžu starplaikā, izņemot Ģenerālās Asamblejas ekskluzīvajā kompetencē esošos jautājumus;
k. nosaka savas procedūras normas, saskaņojot ar Ģenerālo Asambleju;
l. sanāk uz savu kārtējo sēdi reizi gadā;
m. rīko ārkārtas sēdes pēc Izpildpadomes priekšsēdētāja un vismaz triju Izpildpadomes locekļu iniciatīvas.

3.8. pants

Sekretariāts ir pastāvīga Asociācijas darba institūcija, un tas atrodas Budapeštā (Ungārijā). Sekretariāts veic funkcijas, kas tam uzticētas saskaņā ar šiem Statūtiem, un izpilda Ģenerālās Asamblejas un Izpildpadomes noteiktos uzdevumus. Sekretariāts pilda savus funkcionālos pienākumus sadarbībā ar Starptautisko vēlēšanu sistēmu fondu (SVSF), privātu nekomerciālu organizāciju, kura atrodas Vašingtonā (Kolumbijas apgabalā, ASV).

3.9. pants

Sekretariāta sastāvā ir ģenerālsekretārs un citi darbinieki, kas nepieciešami tā funkciju veikšanai. Ģenerālsekretāra amata kandidatūru izvirza Izpildpadome un apstiprina Ģenerālā Asambleja. Ģenerālsekretārs pilda Izpildpadomes sekretāra uzdevumus. Sekretariāta sēdēs viņam nav balsstiesību, lai gan viņš ir tiesīgs apspriest darba kārtībā iekļautos jautājumus. Ģenerālsekretāra pagaidu prombūtnes laikā vai gadījumā, kad viņš/viņa nespēj pildīt savus amata pienākumus, Izpildpadomes priekšsēdētājs ieceļ ģenerālsekretāra vietas izpildītāju, pamatojoties uz paša ģenerālsekretāra ieteikumu, bet ģenerālsekretāra prombūtnes gadījumā – pamatojoties uz Sekretariāta priekšlikumu. Ģenerālsekretāra vietas izpildītājs ir tiesīgs ieņemt minēto amatu ne ilgāk kā vienu gadu, pēc šā termiņa izbeigšanās ģenerālsekretāra amats uzskatāms par vakantu. Ģenerālsekretārs:

a. darbojas kā Sekretariāta vadītājs;
b. veic funkcijas, kuras tam uzticējusi Ģenerālā Asambleja vai Izpildpadome;
c. iekasē ikgadējās biedru maksas un citas iemaksas, ko akceptējusi Asociācija;
d. Asociācijas vārdā paraksta finanšu dokumentus;
e. iesniedz Izpildpadomei gada pārskatu par Asociācijas darbību un tās finanšu stāvokli;
f. gādā par Izpildpadomes reglamentēto noteikumu un procedūru ievērošanu;
g. darbojas kā Asociācijas galvenais pārvaldītājs;
h. sniedz pārskatu par savu darbību Izpildpadomei;
i. pārstāv Asociāciju kontaktos ar Asociācijas institucionālo locekļu un citu reģionālo vēlēšanu organizatoru asociāciju oficiālajiem pārstāvjiem, kā arī attiecībās ar citām starptautiskajām un reģionālajām organizācijām.

3.10. pants

Ne ģenerālsekretārs, ne Sekretariāta darbinieki nav tiesīgi nedz lūgt, nedz izpildīt kādas Asociācijas sastāvā neietilpstošas valsts valdības vai jebkuras citas varas instances norādījumus. Tāpat viņi apņemas atturēties no jebkurām darbībām, kas varētu būt nesavienojamas ar viņu kā Asociācijas pārstāvju statusu vai varētu graut Asociācijas prestižu.

3.11. pants

Sekretariāts ir atbildīgs par Asociācijas administratīvi saimniecisko un finanšu lietu kārtošanu, kā arī:

a. sniedz pārskatus par Asociācijas darbību un finanšu stāvokli gan Izpildpadomes kārtējās sēdēs, gan arī jebkurā citā laikā pēc pieprasījuma;
b. sagatavo Ģenerālās Asamblejas, Izpildpadomes un Konsultatīvās padomes sēdes;
c. sagatavo ieteikumus Asociācijas darbības uzlabošanai un iesniedz tos izskatīšanai attiecīgajām Asociācijas darba institūcijām;
d. sagatavo apskatus, analītiskas uzziņas, informatīvos biļetenus un metodiskos norādījumus organizatoriski tiesiskajos un vispārīgajos jautājumos, lai paplašinātu un padziļinātu Asociācijas institucionālo locekļu sadarbību;
e. izstrādā priekšlikumus un dokumentus jautājumos, kas izriet no Ģenerālās Asamblejas, Izpildpadomes un Konsultatīvās padomes lēmumiem un ieteikumiem;
f. sastāda Asociācijas budžetu un pēc saskaņošanas Izpildpadomes līmenī iesniedz to apspriešanai Ģenerālajā Asamblejā;
g. darbojas kā Asociācijas dokumentu un oficiālo protokolu depozitārijs;
h. rīkojoties saskaņā ar Ģenerālās Asamblejas un Izpildpadomes lēmumiem, veido sadarbības attiecības ar citām reģionālajām un starptautiskajām vēlēšanu asociācijām, kā arī ar organizācijām, kas saistītas ar vēlēšanu procesu;
i. informē Asociācijas locekļus par Ģenerālās Asamblejas, Izpildpadomes un Konsultatīvās padomes sēžu datumiem, kā arī par visiem pasākumiem, kas attiecas uz Asociācijas locekļiem;
j. protokolē Izpildpadomes un Ģenerālās Asamblejas sēdes.

3.12. pants

a. Asociācijas budžetu veido Ģenerālās Asamblejas noteiktās Asociācijas locekļu biedru maksas, kā arī ārēji finansējumi, kurus Izpildpadomes vārdā un ar tās piekrišanu piesaista Sekretariāts.
b. Rīkodamies ar Izpildpadomes piekrišanu un Asociācijas vārdā, Sekretariāts ir tiesīgs pieņemt dāvanas, ziedojumus un ieguldījumus, kas paredzēti Asociācijai.
c. Sekretariāts ir atbildīgs par Asociācijas grāmatvedības uzskaites kārtošanu.
d. Sekretariāts sagatavo ikgadējo finanšu pārskatu un ziņo par to Izpildpadomes locekļiem.

3.13. pants

Konsultatīvā padome ģenerālsekretāra vadībā

Konsultatīvās padomes locekļus nozīmē un tās darbību vada ģenerālsekretārs.

Par Konsultatīvās padomes locekļiem var būt eksperti, kuri ir starptautiski atzīti un kuriem ir praktiskā pieredze vēlēšanu procesa jomā. Konsultatīvās padomes locekļi darbojas no sava vārda.

 

IV nodaļa. Dažādi noteikumi

4.1. pants

Asociācijas locekļi apņemas:

a. iespēju robežās izpildīt Ģenerālās Asamblejas pieņemtos ieteikumus un lēmumus;
b. sniegt nepieciešamo palīdzību Asociācijai un tās locekļiem, lai tie savā darbībā varētu pildīt šo Statūtu noteikumos paredzētos pienākumus;
c. nodot Asociācijas Sekretariāta rīcībā pieprasītos materiālus un sniegt informatīvas uzziņas par vēlēšanu tēmu, kas nepieciešamas informācijas centra darbības nodrošināšanai;
d. informēt Sekretariātu par Ģenerālās Asamblejas ieteikumu un lēmumu izpildes gaitu;
e. kārtot Ģenerālās Asamblejas noteiktās biedru maksas, lai nodrošinātu Asociācijas darbību.

4.2. pants

a. Šo Statūtu noteikumi neierobežo Asociācijas locekļu tiesības un neietekmē šo locekļu pienākumus, kurus nosaka agrāk panāktās vienošanās.
b. Jebkura vienošanās, ko parakstījis Asociācijas loceklis un jebkura cita organizācija, vai vienošanās, ko tie varētu parakstīt, nevar būt saistoša visiem citiem Asociācijas locekļiem.
c. Asociācijas locekļi, kas vēlas veidot ar citām organizācijām ciešāku sadarbību pat to, kuru paredz šo Statūtu noteikumi, ir tiesīgi noslēgt attiecīgas vienošanās ar nosacījumu, ka no tām izrietošie pienākumi nebūs pretrunā ar šo Statūtu garu un mērķi.
d. Asociācija neizvirza sev par mērķi iejaukties to suverēno valstu problēmu risināšanā, kuras ir iestājušās Asociācijā.
e. Asociācijas locekļi var noslēgt savstarpējas divpusējas vai daudzpusējas vienošanās ar nosacījumu, ka no tām izrietošie pienākumi nebūs pretrunā ar šo Statūtu garu un mērķi.

4.3. pants

a. Asociācija ir tiesīga nodibināt un uzturēt attiecības ar citām reģionālajām un starptautiskajām vēlēšanu organizācijām. Šo attiecību raksturu un formu nosaka Izpildpadome, saskaņojot ar attiecīgajām organizācijām.
b. Asociācija ir tiesīga uzaicināt citas organizācijas vai individuālas personas, kuras nav Asociācijas locekles, kā novērotājas piedalīties Asociācijas apspriedēs. Izpildpadome apstiprina noteikumus sadarbībai ar citām organizācijām vai individuālām personām.
c. Asociācija, saņēmusi uzaicinājumu, ir tiesīga piedalīties citu organizāciju darbā.

4.4. pants

Asociācijas oficiālās valodas ir visu Asociācijas institucionālo locekļu nacionālās valodas. Asociācijas darba valodas ir angļu valoda un krievu valoda. Pēc Izpildpadomes lēmuma īpašos pasākumos Asociācijas darba valodu skaitu var palielināt.

 

V nodaļa. Grozījumi

5.1. pants

a. Šo Statūtu grozījumi tiek pieņemti, ja par tiem nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no visiem pilntiesīgajiem Asociācijas locekļiem; balsošana notiek personiski vai Ģenerālās Asamblejas darba gaitā nosūtot Izpildpadomes priekšsēdētājam adresētu attiecīgu rakstveida paziņojumu.
b. Šo Statūtu grozījumus izskatīšanai Ģenerālajā Asamblejā iesniedz ne mazāk kā trīs pilntiesīgi Asociācijas locekļi vai Izpildpadome. Iesniegtos grozījumus dara zināmus visiem Asociācijas locekļiem vismaz 60 (sešdesmit) dienas pirms Ģenerālās Asamblejas sēdes.
c. Izpildpadome ne mazāk kā trīs nedēļas pirms tās sēdes, kurā tiks izskatīti attiecīgie grozījumi, informē Asociācijas locekļus par iespējamām sekām, kādas var izraisīt ierosinātie grozījumi.
d. Šo Statūtu grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad Ģenerālā Asambleja tos apstiprinājusi saskaņā ar 5.1.a panta prasībām.
e. Jebkuras domstarpības, kas rodas sakarā ar šo Statūtu noteikumu interpretēšanu, izšķir ar Izpildpadomes locekļu balsu vairākumu; šo lēmumu var dezavuēt ar divām trešdaļām Ģenerālās Asamblejas sēdes dalībnieku balsu.

 

VI nodaļa. Likvidēšana

6.1. pants

a.Asociāciju var likvidēt ar Ģenerālās Asamblejas lēmumu. Lēmums par likvidēšanu tiek pieņemts, ja par to nobalsojušas divas trešdaļas pilntiesīgo Asociācijas locekļu; balsošana izdarāma personiski vai Ģenerālās Asamblejas darba gaitā nosūtot Izpildpadomes priekšsēdētājam adresētu rakstveida paziņojumu.
b.Pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par likvidēšanu, Ģenerālā Asambleja pieņem nepieciešamos lēmumus par aktīvu likvidāciju un par Asociācijas saistību izpildi. Mantiskie un finansu līdzekļi nododami tādas nekomerciālās nevalstiskās organizācijas bilancē, kura ir uzticīga demokrātiskajam procesam un kura ir profesionālā vēlēšanu organizēšanā.

 

VII nodaļa. Pārejas noteikumi

7.1. pants

Šie Statūti stājas spēkā tūlīt pēc tam, kad tos ir pieņēmuši 10 (desmit) pilntiesīgi institucionālie Asociācijas locekļi saskaņā ar šo Statūtu 2.1. panta prasībām. Vēlēšanu sistēmu starptautiskajam fondam un Lielbritānijas Vēlēšanu institūciju darbinieku asociācijai, ņemot vērā šo organizāciju ieguldījumu Asociācijas izveidē, ir tiesības uz pievienojušos organizāciju statusu.

7.2. pants

Līdz ar šo Statūtu spēkā stāšanos savu darbību izbeidz Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu vēlēšanu organizatoru reģionālās asociācijas statūti.

7.3. pants

Pēctecības saglabāšanas nolūkā un līdz ACEEEO Izpildpadomes jauna sastāva ievēlēšanai Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu vēlēšanu organizatoru reģionālās asociācijas Izpildpadomes locekļu, kuri tika ievēlēti 2003. gadā, pilnvaras tiek pagarinātas līdz 2007. gadam.

Izpildpadomes locekļu saraksts ir dots šo Statūtu 1. pielikumā.

7.4. pants

Tiek apstiprināta šāda ikgadējās biedru maksas (euro) struktūra, sākot ar 2015. gada 1. janvāri. Šo biedru maksas struktūru var grozīt tikai atbilstoši šo Statūtu prasībām:

1. Institucionālie locekļi maksā 1800 (viens tūkstotis astoņi simti) euro katrs. Šajā summā iekļauta arī reģistrācijas maksa vienam iestādes pārstāvim ikgadējā Asociācijas konferencē;
2. Asociētie institucionālie locekļi maksā 900 (deviņi simti) euro katrs;
3. Pievienojušies locekļi maksā900 (deviņi simti) euro katrs;
4. Asociācijas goda locekļi no jebkādām biedru maksām ir atbrīvoti (Goda locekļu saraksts ir iekļauts šo Statūtu 2. pielikumā).

Ikgadējās biedru maksas apjomu Ģenerālā Asambleja izskata reizi trīs gados, pamatojoties uz sekretariāta ziņojumu.  

 

1. pielikums. Izpildpadomes locekļi, 2013. – 2016:

1. Irena Hadžiabdiča (Irena Hadžiabdić) – Bosnijas un Hercegovinas Centrālās vēlēšanu komisijas locekle,

2. Arnis Cimdars – Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs,

3. Zenons Vaigausks (Zenonas Vaigauskas) – Lietuvas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs;

4. Dr. Jurijs Čokans (Dr. Iurie Ciocan)– Moldovas Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs,

5. Kazimirs V. Čaplickis (Kazimierz W. Czaplicki) – Polijas Republikas Nacionālās vēlēšanu komisijas sekretārs,

6. Anna Marija Petru (Ana-Maria Pătru) – Rumānijas Pastāvīgās vēlēšanu pārvaldes priekšsēdētāja,

7. Staņislavs V. Vavilovs (Stanislav V. Vavilov) – Krievijas Federācijas Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

 

2. pielikums. Asociācijas goda locekļi

1.Henriks Beļskis (Henryk Bielski), Polijas Republikas Nacionālās vēlēšanu komisijas Sekretariāta konsultants;
2.Džefrijs Karlsons (Jeffrey Carlson), bijušais Starptautiskā vēlēšanu sistēmu fonda (IFES) programmu darbinieks;
3.Marijans Ramuščaks (Marijan Ramušćak), Horvātijas Republikas Augstākās tiesas tiesnesis;
4.Sabris Koskuns (Sabri Coskun), Turcijas Republikas Augstākās vēlēšanu padomes bijušais prezidents;
5.Bengts Save-Soderbergs (Bengt Save-Söderbergh), bijušais Starptautiskā demokrātijas un vēlēšanu institūta prezidents;
6.Pols Degreorio (Paul DeGregorio), bijušais Starptautiskā vēlēšanu sistēmu fonda administratīvais viceprezidents;
7.Mihailo Rjabecs (Mikhailo Ryabets), bijušais Ukrainas Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs;
8.Ilirjans Celibaši (Ilirjan Celibashi), bijušais Albānijas Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs;
9.Aleksandrs Vešņakovs (Alexander A. Veshnyakov), bijušais Krievijas Federācijas Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs
10.Ričards Sudriets (Richard Soudriette), bijušais Starptautiskā vēlēšanu sistēmu fonda (IFES) priekšsēdētājs
11.Žans-Pjērs Kingslijs (Jean-Pierre Kinsgley), bijušais Kanādas Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieks

12. Samuels Jangers (Samuel Younger), bijušais Apvienotās Karalistes Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

13. Līvija Skultetjova (Livia Skultetyova), Slovākijas Republikas Iekšlietu ministrijas Vēlēšanu nodaļas vadītāja

14. Zoltans Tots (Zoltán Tóth), bijušais ACEEEO ģenerālsekretārs (1991-2011)

15. Vladimirs Šapovals (Volodymyr Shapoval), Ukrainas Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

16. Dr. Leonardo Valdess (Dr. Leonardo Valdés), bijušais Meksikas Federālā vēlēšanu institūta prezidents

17. Zurabs Kharatašvili (Zurab Kharatashvili), bijušais Gruzijas Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

 

3. pielikums. Asociācijas ģenerālsekretārs

Asociācijas ģenerālsekretārs ir Žolts Solnoki (Zsolt Szolnoki).

 

Statūti oriģinālvalodā (ENG)

 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija
Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67322688
Fakss: +371 67325251

e-pasts: cvk@cvk.lv