Teksta izmērs

A A

Vēlēšanu komisijas / Vēlēšanu komisiju pienākumi

 

Vēlēšanu komisiju pienākumi

No Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma:

23.pants. (1) Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas nodrošina Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu un attiecīgās domes vēlēšanu, kā arī likumā paredzētajos gadījumos - tautas nobalsošanas sagatavošanu un sarīkošanu.

(2) Vēlēšanu komisijai kā publisko tiesību subjektam ir atļauta tikai tāda darbība, kas paredzēta likumā un citos normatīvajos aktos.

(3) Vēlēšanu komisijas pilda pienākumus, kas noteikti:

1) šajā likumā;

2) Saeimas vēlēšanu likumā;

21) Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā;

3) Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā;

4) likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu";

5) (izslēgts ar 19.06.98. likumu);

6) Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijās.

(4) Vēlēšanu komisijām ir obligāti Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumi un rīkojumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.98. likumu, 02.11.2000. likumu, 29.01.2004. likumu un 13.11.2008. likumu)

24.pants.  (1) Saeimas vēlēšanu un Eiropas Parlamenta vēlēšanu sagatavošanā vēlēšanu komisijas:

1) izskata jautājumus, kas saistīti ar vēlēšanu sagatavošanu un sarīkošanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā;

2) kontrolē, lai visos vēlēšanu iecirkņos būtu iekārtotas likuma prasībām atbilstošas vēlēšanu telpas;

3) sniedz palīdzību iecirkņu komisiju nodrošināšanā ar transportu, sakaru un citiem tehniskajiem līdzekļiem un apsardzi;

4) nogādā iecirkņu komisijām pieteikto deputātu kandidātu sarakstus, vēlēšanu zīmes, aploksnes un citus vēlēšanu materiālus;

5) (izslēgts ar 29.01.2004. likumu);

6) sakarā ar saņemtajām sūdzībām vai pēc savas iniciatīvas pārbauda vēlēšanu rezultātus atsevišķos vēlēšanu iecirkņos;

7) informē vēlētājus par vēlēšanu kārtību;

8) izskata sūdzības un iesniegumus par attiecīgo vēlēšanu komisiju (iecirkņu komisiju) lēmumiem un darbību;

8.1) pēc vēlēšanu pabeigšanas Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā saņem no iecirkņu komisijām balsu skaitīšanas protokolus un citus materiālus, pārbauda iecirkņu komisiju protokolus un nogādā tos Centrālajai vēlēšanu komisijai;

8.2) sniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai noteiktas formas pārskatu par finanšu līdzekļu izlietošanu;

9) pilda citus ar attiecīgajām vēlēšanām saistītus pienākumus.

(2) (Izslēgta ar 13.11.2008. likumu).

(2002.gada 13.jūnija likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.01.2004. likumu un 13.11.2008. likumu)

25.pants. (1) Republikas pilsētas un novada vēlēšanu komisija atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā:

1) pieņem, reģistrē un publicē deputātu kandidātu sarakstus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2) apstiprina vēlēšanu zīmju saturu, nodrošina vēlēšanu zīmju izgatavošanu un nogādāšanu iecirkņu komisijām;

3) nosaka vēlēšanu iecirkni, kurā notiek balsošana pirms vispārējās vēlēšanu dienas;

4) kontrolē iecirkņu komisiju darbību un sniedz šīm komisijām palīdzību to nodrošināšanā ar transportu, sakaru un citiem tehniskajiem līdzekļiem un apsardzi;

5) sakarā ar saņemtajām sūdzībām vai pēc savas iniciatīvas pārbauda vēlēšanu rezultātus atsevišķos vēlēšanu iecirkņos;

6) informē vēlētājus par vēlēšanu kārtību;

7) izskata ar vēlēšanām saistītas sūdzības un iesniegumus;

8) ir tiesīga izskatīt jebkuru ar vēlēšanu sagatavošanu un vadīšanu saistītu jautājumu;

9) pēc vēlēšanu pabeigšanas saņem no iecirkņu komisijām balsu skaitīšanas protokolus un citus materiālus, pārbauda iecirkņu komisiju protokolus, saskaita vēlēšanu rezultātus attiecīgi republikas pilsētā vai novadā;

10) apstiprina vēlēšanu rezultātus, nosaka ievēlētos deputātus un notikušo vēlēšanu rezultātus publicē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

11) nosūta savu lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu kopā ar vēlēšanu komisijas protokoliem Centrālajai vēlēšanu komisijai;

12) pilda citus ar domes vēlēšanām saistītus pienākumus;

13) pilda citus ar domes vēlēšanām saistītus pienākumus.

(2) (Izslēgta ar 13.11.2008. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 02.11.2000. likumu, 13.06.2002. likumu, 29.01.2004. likumu un 13.11.2008. likumu)

26.pants. Saskaņā ar likumu "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu", ja ne mazāk kā 10 000 balsstiesīgo Latvijas pilsoņu ierosinājuši pilnīgi izstrādātu likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, kā arī gadījumos, kad Valsts prezidents ir apturējis likuma publicēšanu, Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas:

1) nodrošina iespēju vēlētājiem parakstīties parakstu vākšanas lapās un nosūta tās Centrālajai vēlēšanu komisijai;

2) sniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai noteiktas formas pārskatu par finanšu līdzekļu izlietošanu;

3) pilda citus ar tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu saistītus pienākumus.

(13.11.2008. likuma redakcijā)

27.pants.(Izslēgts ar 19.06.98. likumu, kas stājas spēkā no 22.07.98.)

 

 Izmaiņas: 11.01.2013.

 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija

Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050

Tālrunis: +371 67322688

Fakss: +371 67325251
e-pasts:cvk@cvk.lv