Teksta izmērs

A A

Instrukcijas / Visiem procesiem kopīgās instrukcijas / Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija

 

 

APSTIPRINĀTA
ar Centrālās vēlēšanu komisijas
2013.gada 25.janvāra lēmumu Nr.4

Publicēta:
"Latvijas Vēstnesis", 20 (4826), 29.01.2013.

 

(Ar grozījumu, kas izdarīts ar Centrālās vēlēšanu komisijas 

2018. gada 11. jūnija lēmumu Nr.20)

 

Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija

 

1. Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija (turpmāk — vēlēšanu komisija) atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam izveido vēlēšanu iecirkņu komisijas (turpmāk – iecirkņa komisija) piecu līdz septiņu locekļu sastāvā:

1.1.novados, kur ir tikai viens vēlēšanu iecirknis, iecirkņa komisija netiek veidota – tās pienākumus veic attiecīgās novada vēlēšanu komisijas locekļi;

1.2. novados, kur ir divi vēlēšanu iecirkņi, viena iecirkņa komisijas pienākumus veic attiecīgās novada vēlēšanu komisijas locekļi, bet otra iecirkņa komisiju izveido šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā;

1.3. republikas pilsētās un novados, kur ir trīs vēlēšanu iecirkņi vai vairāk, iecirkņa komisijas izveido šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā, un vēlēšanu komisija neveic iecirkņa komisijas pienākumus.

(Ar grozījumu, kas izdarīts ar 11.06.2018. lēmumu Nr.20)

2. Vēlēšanām iecirkņa komisijas izveidojamas vismaz četrdesmit dienu pirms vēlēšanu dienas. Iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu ne vēlāk kā sešdesmit dienas pirms vēlēšanu dienas nosaka vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un izliek paziņojumu domes informācijas sniegšanas vietās, kā arī ievieto attiecīgās pašvaldības mājas lapā.

3. Tautas nobalsošanai iecirkņa komisijas izveidojamas vismaz divdesmit dienu pirms tautas nobalsošanas dienas. Iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu ne vēlāk kā desmit dienas pēc tautas nobalsošanas izsludināšanas nosaka vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un izliek paziņojumu domes informācijas sniegšanas vietās, kā arī ievieto attiecīgās pašvaldības mājas lapā.

4. Ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.panta kārtībā, piemērojams instrukcijas 3.punkts.

5. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

5.1. reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;

5.2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

5.3. attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

6. Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

6.1. kurš prot latviešu valodu;

6.2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

6.3. kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;

6.4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;

6.5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis, izņemot 1.punkta pirmajā un otrajā apakšpunktā minētās reizēs.

7. Pieteikums iesniedzams attiecīgai vēlēšanu komisijai. Pieteikumā norāda ziņas par komisijas locekļa kandidātu, ieskaitot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk.

Kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, kas veicama pēc šīs instrukcijas prasībām, kā arī apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, kā arī nodrošināt fizisko personu datu aizsardzību atbilstīgi Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

8. Iecirkņa komisijas locekļus ievēlē attiecīgā vēlēšanu komisija. Vēlēšanu komisija pārbauda, vai pieteiktie kandidāti atbilst šajā instrukcijā noteiktajām prasībām, un balso par izvirzītajiem kandidātiem. Ievēlēti ir tie kandidāti, kas saņēmuši visvairāk balsu, turklāt balsu skaits nedrīkst būt mazāks par klātesošo komisijas locekļu absolūtu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirīgā ir vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss.

9. Iecirkņa komisijas locekļiem tiek izsniegtas Centrālās vēlēšanu komisijas sagatavotas vienota parauga apliecības.

10. Iecirkņa komisijas priekšsēdētāju un sekretāru ieceļ no ievēlēto iecirkņa komisijas locekļu vidus attiecīgā vēlēšanu komisija.

11. Vēlēšanu komisija par iecirkņa komisiju izveidošanu paziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai ne vēlāk kā trīsdesmit piecas dienas pirms vēlēšanām (ne vēlāk kā piecpadsmit dienas pirms tautas nobalsošanas un Saeimas vēlēšanām, kas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā noteiktajā kārtībā), nosūtot ziņas pēc Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktas formas.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas
sekretārs

Ritvars Eglājs

 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija

Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050

Tālrunis: +371 67322688

Fakss: +371 67325251
e-pasts:cvk@cvk.lv