Teksta izmērs

A A

Instrukcijas / Eiropas Parlamenta vēlēšanu instrukcijas / Eiropas Parlamenta vēlēšanu kandidātu sarakstu iesniegšanas instrukcija

 

 

APSTIPRINĀTA
ar Centrālās vēlēšanu komisijas
2014.gada 23.janvāra lēmumu Nr.5

Publicēta:
"Latvijas Vēstnesis", 28 (5087), 10.02.2014.

 

 

Eiropas Parlamenta vēlēšanu kandidātu sarakstu

iesniegšanas instrukcija

 

1. Kandidātu saraksti iesniedzami Centrālajā vēlēšanu komisijā (Rīgā, Smilšu ielā 4), sākot no astoņdesmitās dienas pirms vēlēšanu dienas. Pēdējā sarakstu iesniegšanas diena ir sešdesmit piektā diena pirms vēlēšanu dienas.

2. Kandidātu sarakstus pieņem no Latvijas Republikā reģistrētu politisko partiju vai to reģistrētu apvienību pilnvarotām personām (turpmāk – pilnvarotās personas). Pieņemšanas laiku, izņemot pirmo un pēdējo sarakstu iesniegšanas dienu, iepriekš saskaņo ar Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāru. Pirmajā un pēdējā sarakstu iesniegšanas dienā pilnvarotās personas pieņem rindas kārtībā. Pirmajā dienā sarakstu pieņemšana sākas pulksten 10.00.

Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas dienā kandidātu sarakstus pieņem no pilnvarotajām personām, kuras ieradušās Centrālajā vēlēšanu komisijā līdz pulksten 18.00 un kuru iesniedzamie dokumenti atbilst šīs instrukcijas prasībām.

3. Kandidātu saraksts un tam pievienojamie dokumenti sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu, kas pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv. Sagatavotie dokumenti iesniedzami rakstveidā (parakstītas izdrukas no lietojumprogrammas) un elektroniskā veidā lietojumprogrammā.

4. Kandidātu sarakstus pieņem Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs, pilnvaroto personu klātbūtnē pārbaudot, vai iesniegti visi šajā instrukcijā minētie dokumenti.

5. Kandidātu sarakstu pieņem, ja:

5.1.  kandidātu saraksta iesniedzēja organizācija likumā noteiktā kārtībā reģistrēta kā politiskā partija vai politisko partiju apvienība (Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma (turpmāk – likums) 9.panta pirmā daļa);

5.2.  pilnvarotajai personai ir ar pilnvaras devēja parakstu apliecināts pilnvarojums (likuma 9.panta otrā daļa), kurā norādīts politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukums, pilnvarotās personas vārds, uzvārds un personas kods, lēmējinstitūcijas nosaukums, lēmuma pieņemšanas vieta, datums un numurs;

5.3.  kandidātu sarakstā un tam pievienotos dokumentos par katru kandidātu norādītas visas likumā noteiktās ziņas;

5.4.  kandidātu saraksts un tam pievienotie dokumenti sagatavoti valsts valodā un šajā instrukcijā noteiktā kārtībā (likuma 10.panta piektā daļa);

5.5.  kandidātu sarakstam pievienoti likuma 11. pantā minētie dokumenti;

5.6.  kandidātu sarakstam pievienots bankas dokuments par drošības naudas iemaksu (likuma 12.pants) Centrālās vēlēšanu komisijas norādītā depozīta kontā;

5.7.  elektroniskā formā iesniegto dokumentu saturs ir identisks rakstveidā iesniegtiem dokumentiem.

6. Ja dokuments ir uz divām vai vairākām lapām, tām jābūt numurētām un cauršūtām. Pēdējās lapas otrā pusē jābūt pilnvarotās personas vārdam, uzvārdam, parakstam un atzīmei, cik lapu cauršūtas un numurētas.

7. Iesniegtos dokumentus reģistrē kandidātu sarakstu iesniegšanas žurnālā.

8. Ja Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs konstatē kādu neatbilstību šīs instrukcijas prasībām, viņš kandidātu sarakstu un tam pievienotos dokumentus atdod atpakaļ pilnvarotajai personai un atzīmē to kandidātu sarakstu iesniegšanas žurnālā.

Kandidātu sarakstu var iesniegt atkārtoti, ja nav beidzies kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņš. Par kandidātu saraksta iesniegšanas dienu un laiku uzskatāma diena un laiks, kad Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs to pieņēmis.

9. Kandidātu saraksta iesniegšanas dienu un laiku, iesniegto dokumentu skaitu ieraksta kandidātu sarakstu iesniegšanas žurnālā, kurā attiecīgā ieraksta pareizību ar savu parakstu apliecina Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs un pilnvarotā persona.

10.Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs par dokumentu pieņemšanu pilnvarotajai personai izsniedz izziņu.

11. Par kandidātu sarakstu reģistrāciju lemj Centrālā vēlēšanu komisija savā sēdē, reģistrējot tos pieņemšanas secībā.

Centrālās vēlēšanu komisijas sēdē jautājumā par kandidātu saraksta reģistrāciju vai grozījumiem tajā var piedalīties pilnvarotā persona.

12. Reģistrētajos kandidātu sarakstos Centrālā vēlēšanu komisija izdara grozījumus, ja atklājušies apstākļi, kas minēti likuma 14.panta otrajā daļā. Par grozījumu izdarīšanu kandidātu sarakstos Centrālā vēlēšanu komisija pieņem motivētu lēmumu.

13. Kandidātu sarakstus Centrālā vēlēšanu komisija numurē pēc kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņa beigām un pieņemto kandidātu sarakstu reģistrācijas. Par Centrālās vēlēšanu komisijas sēdes dienu un laiku, kurā izlozē kandidātu sarakstu numurus, pilnvarotajām personām paziņo atsevišķi.

 

 Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs

 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija

Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050

Tālrunis: +371 67322688

Fakss: +371 67325251
e-pasts:cvk@cvk.lv