Teksta izmērs

A A

Instrukcijas / Eiropas Parlamenta vēlēšanu instrukcijas / Balsošana stacionārā ārstniecības iestādē Eiropas Parlamenta vēlēšanās

 

 

APSTIPRINĀTA
ar Centrālās vēlēšanu komisijas
2014.gada 23.janvāra lēmumu Nr.6

Publicēta:
"Latvijas Vēstnesis", 28 (5087), 10.02.2014.

 

INSTRUKCIJA

Balsošana stacionārā ārstniecības iestādē

Eiropas Parlamenta vēlēšanās

 

I. Vispārīgi noteikumi

1. Atbilstīgi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumam šī instrukcija nosaka kārtību, kādā organizē balsošanu stacionārā ārstniecības iestādē.

2. Balsošana stacionārā ārstniecības iestādē (turpmāk tekstā – slimnīcā) tiek organizēta tiem vēlētājiem, kuri tur atrodas sava vai sava nepilngadīga bērna veselības stāvokļa dēļ.

3. Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 30 dienu pirms vēlēšanu dienas nosaka, kura vēlēšanu iecirkņa komisija nodrošinās balsošanu slimnīcā.

4. Vēlētāji balsošanu slimnīcā var pieteikt personīgi vai ar pilnvarotas personas, piemēram, slimnīcas administrācijas starpniecību. Pieteikumā norāda vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu. Ja vēlētājs ir Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, kurš nav reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā, bet Ārlietu ministrijā, personas koda vietā norādāms pases numurs.

5. Iecirkņa komisija savlaicīgi vienojas ar slimnīcas administrāciju par kārtību, kādā tā sniegs informāciju iecirkņa komisijai par vēlētājiem, kuri pieteikušies balsošanai, kā arī par kārtību un laiku, kad tiks organizēta balsošana slimnīcā vēlēšanu dienā.

6. Ne vēlāk kā 30. dienā pirms vēlēšanu dienas republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas informē Centrālo vēlēšanu komisiju par to, kura vēlēšanu iecirkņa komisija nodrošinās balsošanu slimnīcā, norādot slimnīcas nosaukumu un adresi.

7. Vēlēšanu iecirkņa komisija nodrošina, ka balsošana slimnīcā notiek aizklāti, un raugās, lai nenotiktu vēlēšanu brīvības ierobežošana un kārtības traucēšana, kā arī aģitācija. Balsošanu ir tiesīgi uzraudzīt tam pilnvaroti novērotāji (Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 20.panta otrā daļa).

II. Balsošanas kārtība vēlēšanu dienā

8. Vēlēšanu gaitas žurnālā izdara šādas atzīmes:

8.1. par izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm un vēlēšanu zīmēm balsošanai slimnīcā;

8.2. par pāri palikušajām, tai skaitā sabojātajām, vēlēšanu aploksnēm;

8.3. par vēlētāju sūdzībām un viņiem sniegtām atbildēm;

8.4. par citiem notikumiem, kas saistīti ar balsošanas gaitu slimnīcā.

9. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs izraugās komisijas locekļus (vai pieaicinātās personas) izbraukuma balsošanas organizēšanai, kuriem izsniedz:

9.1. kasti reģistrācijas aplokšņu uzkrāšanai;

9.2. vēlētāju saraksta veidlapas balsošanai slimnīcā, kurās norādīts vēlēšanu iecirkņa numurs, nosaukums un katras lapas numurs;

9.3. pieteikto vēlētāju skaitam atbilstošu reģistrācijas aplokšņu, apzīmogotu vēlēšanu aplokšņu un vēlēšanu zīmju komplektu skaitu, kā arī rezervi gadījumam, ja vēlēšanu aploksne vai zīme tiek sabojāta. Saņemot apzīmogotas vēlēšanu aploksnes, tās pārskaita vismaz divas reizes un vēlēšanu gaitas žurnālā izdara atzīmi, norādot vēlēšanu aplokšņu skaitu;

9.4. atkārtoti izsniegto vēlēšanu aplokšņu saraksta veidlapu.

10. Balsošana slimnīcā notiek šādā kārtībā:

10.1. atbilstīgi vēlētāja pases vai personas apliecības datiem vēlētāju sarakstā balsošanai slimnīcā par katru vēlētāju ieraksta šādas ziņas:

10.1.1. vēlētāja vārdu (vārdus),

10.1.2. vēlētāja uzvārdu,

10.1.3. vēlētāja personas kodu;

10.2. uz reģistrācijas aploksnes uzraksta šādas ziņas:

10.2.1. vēlētāja vārdu (vārdus),

10.2.2. vēlētāja uzvārdu,

10.2.3. vēlētāju saraksta lapas numuru,

10.2.4. vēlētāja kārtas numuru saraksta lapā;

10.3. izsniedz vēlētājam reģistrācijas aploksni, vēlēšanu aploksni un visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes, par kuru saņemšanu vēlētājs parakstās vēlētāju sarakstā balsošanai slimnīcā.

11. Vēlētājs, kurš saņēmis vēlēšanu dokumentus, izraugās vēlēšanu zīmi ar kandidātu sarakstu, par kuru viņš balso. Vēlēšanu zīmē pretī kandidātu uzvārdiem atzīmei paredzētajā vietā vēlētājs pēc savas izvēles var izdarīt atzīmi “+”, neizdarīt atzīmi vai svītrot kandidāta vārdu vai uzvārdu.

Atzīmi “+” pretī kāda kandidāta uzvārdam vēlētājs izdara, ja viņš īpaši atbalsta šā kandidāta ievēlēšanu. Ja vēlētājs neatbalsta kādu no šajā vēlēšanu zīmē esošajiem kandidātiem, viņš svītro šā kandidāta vārdu vai uzvārdu. Vēlētājs var ielikt vēlēšanu aploksnē arī negrozītu (bez atzīmēm) vēlēšanu zīmi.

Pēc tam vēlēšanu zīmi ieliek vēlēšanu aploksnē un šo aploksni aizlīmē. Vēlēšanu aploksni ievieto reģistrācijas aploksnē, aizlīmē to un nodod iecirkņa komisijas pārstāvjiem.

12. Ja vēlētājs fizisku trūkumu dēļ pats nespēj izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē vai parakstīties vēlētāju sarakstā balsošanai slimnīcā, to var izdarīt kāda cita persona, kurai vēlētājs uzticas. Šī persona nedrīkst būt attiecīgās iecirkņa komisijas loceklis (vai iecirkņa komisijas darbinieks). Pēc vēlētāja norādījumiem attiecīgā persona izdara atzīmes vēlēšanu zīmē, kā arī parakstās vēlētāju sarakstā balsošanai slimnīcā. Par to vēlētāju saraksta balsošanai slimnīcā sadaļā “Piezīmes” izdara atzīmi, ierakstot attiecīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu.

13. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas vēlēšanu aploksnē un šīs aploksnes aizlīmēšanas šo vēlēšanu zīmi vai vēlēšanu aploksni ir sabojājis, tad viņam izsniedz attiecīgi jaunu vēlēšanu aploksni (saņemot atpakaļ sabojāto) vai jaunas visu pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes (iepriekš izsniegtās vēlēšanu zīmes paliek vēlētāja rīcībā). Par atkārtotu vēlēšanu aploksnes saņemšanu vēlētājs parakstās tam paredzētajā sarakstā. Par atkārtoti izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm izdarāma atzīme vēlēšanu gaitas žurnālā, norādot atkārtoti izsniegto vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.

14. Sūdzības par balsošanas norisi slimnīcā vēlētāji var iesniegt iecirkņa komisijai, un tās reģistrējamas vēlēšanu gaitas žurnālā. Jebkuru sūdzību par balsošanas norisi nekavējoties izskata un dod atbildi sūdzības iesniedzējam, bet sūdzības saturu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.

15. Reģistrācijas aploksnes ar vēlēšanu dokumentiem tiek nogādātas attiecīgā iecirkņa komisijas telpās. Saņemtās reģistrācijas aploksnes ar vēlēšanu dokumentiem uzglabā neatvērtas līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai.

16. Pēc balsošanas pabeigšanas slimnīcā, vēlētāju saraksts balsošanai slimnīcā tiek noslēgts un par to izdara atzīmi vēlēšanu gaitas žurnālā, norādot nobalsojušo kopskaitu.

17. Vēlēšanu gaitas žurnālā norādāmas ziņas par pāri palikušām, tai skaitā sabojātām, vēlēšanu aploksnēm.

 

III. Kārtība, kādā tiek apkopota informācija par balsošanu slimnīcā

18. Pamatojoties uz vēlētāju reģistra datiem, vēlēšanu iecirkņa komisija konstatē, vai vēlētāju sarakstā balsošanai slimnīcā norādītā persona ir vēlētājs, t.i., vai ziņas par viņu ir iekļautas vēlētāju reģistrā.

18.1. Ja iecirkņa komisija konstatē, ka nobalsojusī persona nav iekļauta vēlētāju reģistrā, tā svītro ierakstu vēlētāju sarakstā balsošanai slimnīcā un ailē “atzīme par reģistrācijas aploksnes derīgumu” izdara ierakstu “nav”.

18.2. Ja iecirkņa komisija konstatē, ka nobalsojusī persona ir iekļauta vēlētāju reģistrā kādā no iecirkņiem Latvijā, tā papildina vēlētāju sarakstu balsošanai slimnīcā, norādot attiecīgajās ailēs:

18.2.1. vēlēšanu iecirkņa numuru, kurā attiecīgais vēlētājs ir reģistrēts;

18.2.2. vēlētāja kārtas numuru iecirknī, kurā viņš ir reģistrēts.

18.3. Ja iecirkņa komisija konstatē, ka nobalsojusī persona ir iekļauta vēlētāju reģistrā balsošanai pa pastu un ir reģistrēta vēlēšanām kādā no Latvijas iecirkņiem, tā papildina vēlētāju sarakstu balsošanai slimnīcā, norādot attiecīgajās ailēs:

18.3.1. vēlēšanu iecirkņa numuru, kurā attiecīgais vēlētājs ir reģistrēts;

18.3.2. vēlētāja kārtas numuru iecirknī, kurā viņš ir reģistrēts.

18.4. Ja iecirkņa komisija konstatē, ka nobalsojusī persona ir iekļauta vēlētāju reģistrā balsošanai pa pastu, bet nav reģistrēta vēlēšanām nevienā no Latvijas iecirkņiem, tā attiecībā uz šo vēlētāju papildina vēlētāju sarakstu balsošanai slimnīcā ar norādi “no ārzemēm pa pastu”.

19. Lai konstatētu, vai nobalsojusī persona nav nobalsojusi iecirknī, kurā reģistrēta kā vēlētājs (18.2., 18.3. apakšpunkts), iecirkņa komisija balsošanai slimnīcā sazinās ar attiecīgā iecirkņa komisiju, kura to nosaka pēc iecirkņa vēlētāju sarakstiem.

20. Ja vēlētājs nav nobalsojis vēlēšanu iecirknī, kurā reģistrēts, iecirkņa komisija:

20.1. kuras vēlētāju sarakstā bija reģistrēts vēlētājs, paraksta ailē ieraksta “slimnīcā” un iecirkņa numuru, kurš organizēja balsošanu;

20.2. kura organizēja balsošanu slimnīcā, vēlētāju sarakstā balsošanai slimnīcā attiecībā uz šo vēlētāju ailē “atzīme par reģistrācijas aploksnes derīgumu” izdara atzīmi “ir”.

21. Ja vēlētājs ir nobalsojis vēlēšanu iecirknī, kurā reģistrēts, iecirkņa komisija, kura organizēja balsošanu slimnīcā, vēlētāju sarakstā balsošanai slimnīcā attiecībā uz šo vēlētāju ailē “atzīme par reģistrācijas aploksnes derīgumu” izdara atzīmi “nav”.

22.  Ja iecirkņa vēlētāju sarakstā ir atzīme par to, ka vēlētājs ir pieteicies balsošanai pa pastu, un ir saņemta informācija, ka viņš ir nobalsojis slimnīcā, iecirkņa komisija:

22.1. paraksta ailē ieraksta “slimnīcā” un iecirkņa numuru, kurš organizēja balsošanu;

22.2. vēlēšanu gaitas žurnālā ieraksta vēlētāja vārdu, uzvārdu un kārtas numuru iecirkņa vēlētāju sarakstā.

23. Par slimnīcā nobalsojušajiem vēlētājiem, par kuriem vēlētāju reģistrā ir informācija, ka tie pieteikušies balsošanai pa pastu (18.3., 18.4. apakšpunkts), nosūta paziņojumu pasta balsošanas iecirknim.

24. Vēlēšanu gaitas žurnālā ierakstāmi iecirkņu komisiju pārstāvju vārdi, uzvārdi, sazināšanās laiks un veids.

 

IV. Kārtība, kādā nosaka reģistrācijas aplokšņu derīgumu

25. Pamatojoties uz saņemtajām ziņām, iecirkņa komisija lemj par reģistrācijas aplokšņu derīgumu vai nederīgumu.

26. Par nederīgām atzīstamas tādas reģistrācijas aploksnes, kuras saņemtas no personām:

26.1. kuras nav iekļautas vēlētāju reģistrā;

26.2. kuras nobalsojušas vēlēšanu iecirknī, kurā ir reģistrētas.

27. Ja iecirkņa komisijas saņemtā informācija liecina, ka kādas personas reģistrācijas aploksne nav derīga, tā pieņem lēmumu par reģistrācijas aploksnes atzīšanu par nederīgu un svītro ziņas par attiecīgo personu no vēlētāju saraksta balsošanai slimnīcā. Par personām, kuras ir svītrotas no vēlētāju saraksta balsošanai slimnīcā, izdara atzīmes vēlēšanu gaitas žurnālā.

28. Atzīstot reģistrācijas aploksni par nederīgu, iecirkņa komisija balsošanai slimnīcā uz tās izdara atzīmi “nederīga”, un tā tiek novietota atsevišķi no pārējām reģistrācijas aploksnēm.

29. Iecirkņa komisija balsošanai slimnīcā nederīgās reģistrācijas aploksnes neatver. Nederīgo reģistrācijas aplokšņu kopskaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.

30. Nederīgās reģistrācijas aploksnes tiek iesaiņotas, iesaiņojumu apzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu, un to paraksta iecirkņa komisijas balsošanai slimnīcā priekšsēdētājs vai sekretārs.

31. Ja slimnīcā nobalsojusī persona ir iekļauta vēlētāju reģistrā un nav nobalsojusi vēlēšanu iecirknī, kurā ir reģistrēta, tās reģistrācijas aploksne atzīstama par derīgu.

32. Pamatojoties uz vēlētāju sarakstu balsošanai slimnīcā, iecirkņa komisija nosaka to vēlētāju skaitu, kuru reģistrācijas aploksnes ir atzītas par derīgām, un ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā. Pēc tam iecirkņa komisija saskaita derīgās reģistrācijas aploksnes un to kopskaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā. Skaitīšana jāveic vismaz divas reizes.

33. Derīgo reģistrācijas aplokšņu skaitam jābūt vienādam ar to vēlētāju skaitu, kuru reģistrācijas aploksnes ir atzītas par derīgām.

34. Iecirkņa komisija atver derīgās reģistrācijas aploksnes, izņem no tām vēlēšanu aploksnes un pārliecinās, ka katrā aploksnē ir ne vairāk kā viena ar iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogota vēlēšanu aploksne.

35. Ja kādā reģistrācijas aploksnē ir vairāk par vienu vēlēšanu aploksni, par to nekavējoties ziņo klātesošiem, vēlēšanu aploksnes ievieto atpakaļ reģistrācijas aploksnē un šādu aploksni nekavējoties nodod komisijas priekšsēdētājam, kurš to numurē, izdara uz tās atzīmi “VVA” (Vairākas vēlēšanu aploksnes) un novieto atsevišķi. Pēc šķirošanas pabeigšanas šīs aploksnes pārskaita un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.

36. Ja kādā reģistrācijas aploksnē nav vēlēšanu aploksnes, par to nekavējoties ziņo klātesošiem un šādu reģistrācijas aploksni nekavējoties nodod komisijas priekšsēdētājam, kurš to numurē, izdara uz tās atzīmi “Tukša” un novieto atsevišķi. Pēc visu reģistrācijas aplokšņu atvēršanas šīs aploksnes pārskaita un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.

37. Ja kādā reģistrācijas aploksnē ir vēlēšanu aploksne bez attiecīgās iecirkņa komisijas zīmoga, par to nekavējoties ziņo klātesošiem un šādu reģistrācijas aploksni nekavējoties nodod komisijas priekšsēdētājam, kurš to numurē, izdara uz tās atzīmi “Nav zīmoga” un novieto atsevišķi. Pēc visu reģistrācijas aplokšņu atvēršanas šīs aploksnes pārskaita un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.

38. Ja reģistrācijas aploksnē ir vēlēšanu zīmes, kas neatrodas vēlēšanu aploksnē, tās nekavējoties dzēš, nogriežot augšējo labo stūri.

39. Atvērtās reģistrācijas aploksnes, kuras tiek atzītas par nederīgām, novieto atsevišķi, un pēc reģistrācijas aplokšņu atvēršanas pabeigšanas tās tiek iesaiņotas.

40. Pēc tam, kad derīgās vēlēšanu aploksnes pievienotas pārējām vēlēšanu aploksnēm, to atvēršana un balsu skaitīšana tiek veikta Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma un balsu skaitīšanas instrukcijas noteiktā kārtībā.

 

 Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs

 

 
 

© Centrālā vēlēšanu komisija

Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050

Tālrunis: +371 67322688

Fakss: +371 67325251
e-pasts:cvk@cvk.lv