Pagasts/Pilsēta Vārds Uzvārds Veids Amats Iela Cena Darba laiks
Blontu pagasts Astrīda Kozlovska Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Muižas iela 3, Cibla, Ciblas novads 2.85
Blontu pagasts Gunta Stolere Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Domes nams, Blontu pagasts, Ciblas novads 2.85
Blontu pagasts Marina Barkāne Pagasta pārvalde Klientu apkalpošanas speciālists Nav norādīts
Blontu pagasts Aina Borisovska Pagasta pārvalde Klientu apkalpošanas speciālists Nav norādīts
Brigu pagasts Andris Valeinis Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldnieks Pašvaldība, Briģi, Briģu pagasts 1.21
Brigu pagasts Larisa Bule Pagasta pārvalde Dzīvesvietas deklarētājs 1.21
Cirmas pagasts Lina Zmičerevska Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Kantoris, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads 1.21
Goliševas pagasts Larisa Žukova Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Goliševas pagasta pārvalde,"Aizgarša", Goliševa, Goliševas pagasts, Kārsavas novads 1.40
Isnaudas pagasts Ināra Anča Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis Vecparks, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads 1.21
Isnaudas pagasts Antoņina Sjakste Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldnieks Vecparks, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads 1.21
Isnaudas pagasts Ruta Ragele Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Vecparks, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads 1.21
Istras pagasts Larisa Greidāne Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Pagastmāja, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads 1.21
Istras pagasts Aleksandrs Sovāns Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldnieks Pagastmāja, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads 1.21
Kārsava Sandra Čeirāne Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja Kārsava, Vienības iela 53 1.40
Kārsava Jānis Kašs Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieks Kārsava, Vienības iela 53 1.40
Kārsava Daina Rudzīte Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads 1.40
Kārsava Sandra Barsukova Pagasta pārvalde sekretārs Nav norādīts
Kārsava Ineta Čoiča Pagasta pārvalde bāriņtiesas locekle 1.21
Kārsava Marita Stepanova Pagasta pārvalde vadītājs Nav norādīts
Lauderu pagasts Ludmila Matvejenko Pagasta pārvalde Lauderu pagasta pārvaldes vadītājas vietniece Saules iela 3, Lauderi, Lauderu pagasts, Zilupes novads 0.00
Ludza Inese Kamzole Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Raiņa iela16, Ludza 1.21
Ludza Solvita Novikova Pagasta pārvalde Klientu apkalpošanas speciālists 1.21
Ludza Žanna Vasiļevska Pagasta pārvalde Klientu apkalpošanas speciālists 1.21
Ludza Sintija Timule Pagasta pārvalde novada vēlēšanu komisijas locekle Nav norādīts
Mežvidu pagasts Lidija Adijāne Pagasta pārvalde KAC speciālists Nav norādīts
Mežvidu pagasts Aivita Jegorova Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Pagastmāja, Mežvidu pagasta pārvalde, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads 1.40
Mērdzenes pagasts Lidija Čigāne Bāriņtiesa Bāriņtiesas locekle Mērdzenes pagasta pārvalde, "Mežniecība", Mērdzene, Mērdzenes pagasts, Kārsavas novads 1.40
Nirzas pagasts Olga Sjakste Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Stādi, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads 1.00
Ņukšu pagasts Pēteris Trukšāns Pagasta pārvalde Pagasta pārvaldnieks Pagastmāja, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads 1.21
Ņukšu pagasts Irīna Matule Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Pagastmāja, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads 1.21
Pasienes pagasts Skaidrīte Marčenoka Pagasta pārvalde Pasienes pagasta pārvaldes vadītāja "Svīres” , Pasiene, Pasienes pagasts, Zilupes novads 0.00
Pasienes pagasts Ina Dukšta Pagasta pārvalde Klientu apkalpošanas speciālists Nav norādīts
Pildas pagasts Jeļena Timoškāne Pagasta pārvalde sekretārs 1.21
Pureņu pagasts Ruta Zaiceva Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Nav norādīts
Pureņu pagasts Vera Raciborska Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis Kalmes, Kivdolova, Pure'nu pagasts, Ludzas novads 1.21
Pušmucovas pagasts Vija Rudziša Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Pušmucovas pagasts, Ciblas novads 2.85
Pušmucovas pagasts Valentīna Trukšāne Pagasta pārvalde vadītājs Nav norādīts
Rundēnu pagasts Jevģēnija Kuzņecova Dzīvesvietas deklarēšanas iestāde Dzīvesvietas deklarētājs Bērnudārzs, Rundéni, Rundénu pagasts, Ludzas novads 1.21
Salnavas pagasts Inga Nalivaiko Pagasta pārvalde KAC speciālists Nav norādīts
Zilupe Svetlana Kuzņecova Pagasta pārvalde Klientu apkalpošanas speciālists 1.21
Zilupe Aina Agaki Bāriņtiesa bāriņtiesas priekšsēdētāja Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads 1.42
Zilupe Aina Fjodorova Bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis Pašvaldība, Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads Nav norādīts
Zvirgzdenes pagasts Lolita Purina Bāriņtiesa bāriņtiesas locekle Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads 2.85
Zvirgzdenes pagasts Ināra Sprudzāne Pagasta pārvalde vadītājs Nav norādīts
Zvirgzdenes pagasts Skaidrīte Gaile Pagasta pārvalde Klientu apkalpošanas speciālists Nav norādīts