APSTIPRINĀTA

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2019. gada 18. aprīļa lēmumu Nr. 38

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar

Centrālās vēlēšanu komisijas

2019. gada 24. maija lēmumu Nr. 58)

Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcija

 1. Vēlēšanu iecirkņa komisija (turpmāk – iecirkņa komisija) savu darbību organizē Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijās noteiktajā kārtībā.
 2. Iecirkņa komisijas darba laiks: (Ar grozījumu, kas izdarīts ar 24.05.2019. lēmumu Nr.58)
  1. piektajā dienā (pirmdienā) pirms vēlēšanu dienas – no pulksten 17.00 līdz 20.00;
  2. ceturtajā dienā (otrdienā) pirms vēlēšanu dienas – no pulksten 9.00 līdz 12.00;
  3. trešajā dienā (trešdienā) pirms vēlēšanu dienas – no pulksten 17.00 līdz 20.00;
  4. otrajā dienā (ceturtdienā) pirms vēlēšanu dienas – pulksten 9.00 līdz 12.00;
  5. dienā pirms vēlēšanu dienas (piektdienā) – no pulksten 10.00 līdz 20.00.
 3. Paziņojumus par administratīvajā teritorijā esošo vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu un darba laiku republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas ne vēlāk kā desmit dienas pirms vēlēšanām izliek:
  1. pie attiecīgās domes ēkas (vai informācijas sniegšanas vietās);
  2. pie ēkas, kurā atrodas vēlēšanu komisija, ja tās atrašanās vieta nav domes ēkā;
  3. pie ēkām, kurās atrodas administratīvajā teritorijā esošie vēlēšanu iecirkņi. Šo informāciju ievieto arī domes mājaslapā (norādot attiecīgo Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas adreses sadaļu).
 4. Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija nodrošina, lai iecirkņa komisiju telpas būtu pienācīgi iekārtotas un apgādātas ar visu aizklātai balsošanai nepieciešamo aprīkojumu:
  1. sagatavotas balsošanas kabīnes vai nodalījumi, kas tiek novietoti tā, lai vēlētājam, aizpildot vēlēšanu zīmi, pilnībā tiktu nodrošināts aizklātums;
  2. vēlēšanu kastes, kurām jābūt cieši noslēgtām, ar spraugu virspusē un atveramu vāku.
 5. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgs par iecirkņa komisijas darbu, iecirkņa komisijas locekļu apmācīšanu un instruktāžu (par darba drošību, fizisko personu datu apstrādi un drošību, ugunsdrošību), balsošanas procesa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem, pareizu balsošanas rezultātu aprēķināšanu un to materiālo vērtību saglabāšanu, kas nodotas iecirkņa komisijas rīcībā.
 6. Iecirkņa komisijas sekretārs ir atbildīgs par iecirkņa komisijas dokumentāciju.
 7. Iecirkņa komisijas loceklis pilda pienākumus, ko tam uzdevis iecirkņa komisijas priekšsēdētājs.
 8. Ja nepieciešams, vēlēšanu komisija atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 22. pantam balsošanas procesa un balsu skaitīšanas nodrošināšanai pieaicina speciālistus no vēlētāju vidus (turpmāk – pieaicinātās personas).
 9. Pieaicinātajām personām jāatbilst Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6. panta prasībām, un tie var sākt darbu, ja ar attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju noslēgts līgums, kurā noteiktas pieaicināto personu tiesības un pienākumi, kā arī atlīdzība tāmē paredzēto līdzekļu robežās. Pieaicinātajai personai var uzdot veikt jebkuru komisijas locekļa pienākumu, izņemot piedalīšanos komisijas lēmuma pieņemšanā un komisijas priekšsēdētāja vai sekretāra aizvietošanu.
 10. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs atbild par to, lai pieaicinātās personas ievērotu normatīvos aktus un precīzi veiktu uzdotos pienākumus.
 11. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs norīko vienu iecirkņa komisijas locekli (pieaicināto personu), kurš veic vēlētāju sarakstā iekļauto ziņu elektronisku apmaiņu ar citiem vēlēšanu iecirkņiem (turpmāk – vēlētāju datu apmaiņa) Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā un šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā.
 12. Sākot no piektās dienas pirms vēlēšanu dienas:
  1. iecirkņa komisija:
   1. pārliecinās, ka redzamā vietā izlikts paziņojums par komisijas darba laiku un atrašanās vietu;
   2. ja nepieciešams, izvieto norādes, kā atrodamas iecirkņa telpas, un gadījumos, kad cilvēkiem ar kustību traucējumiem ierīkota cita ieeja iecirkņa telpās, izvieto papildu norādes;
   3. nodrošina, lai iecirknī vēlētājiem būtu pieejamas priekšvēlēšanu programmas, visi vēlēšanām reģistrētie kandidātu saraksti un Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā norādītās ziņas par deputātu kandidātiem;
   4. pieņem rakstveida iesniegumus par balsošanas organizēšanu 69. un 70. punktā minētajiem vēlētājiem, un reģistrē tos 71. punktā noteiktajā kārtībā vēlēšanu gaitas žurnālā;
  2. iecirkņa komisijas sekretārs vai – viņa prombūtnes laikā – cits iecirkņa komisijas priekšsēdētāja pilnvarots komisijas loceklis Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammā (turpmāk – lietojumprogramma) aizpilda vēlēšanu gaitas žurnālu, norādot tajā paredzētās ziņas par vēlēšanu procesa organizēšanu pirms vēlēšanu dienas.
 13. Saņēmusi no republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas vēlēšanu aploksnes, iecirkņa komisija tās apzīmogo ar iecirkņa zīmogu, pārskaita vismaz divas reizes un vēlēšanu gaitas žurnālā ieraksta apzīmogoto aplokšņu skaitu, norādot iecirkņa komisijas locekļu vārdu un uzvārdu, kuri tās skaitījuši.
 14. Saņēmusi iecirkņa vēlētāju sarakstu (turpmāk – vēlētāju saraksts) un iecirkņa vēlētāju sarakstu alfabēta secībā, iecirkņa komisija tos pārbauda, pārliecinoties, ka saņemti attiecīgā iecirkņa vēlētāju saraksti, un izdara atzīmi vēlēšanu gaitas žurnālā, kad saraksti saņemti, kurš un kad veica pārbaudi.
 15. Ja iecirkņa komisija pēc tam, kad tai nodots vēlētāju saraksts, no Centrālās vēlēšanu komisijas saņem rīkojumu par kādas personas svītrošanu no vēlētāju sarakstiem, iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs svītro vēlētāju sarakstā attiecīgo rindu ar vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, paraksta ailē norāda svītrošanas cēloni un par to izdara atzīmi vēlēšanu gaitas žurnālā.
 1. Vēlēšanu gaitas žurnāls.
  1. Pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas komisijas sekretārs vai – viņa prombūtnes laikā – cits iecirkņa komisijas priekšsēdētāja pilnvarots komisijas loceklis turpina aizpildīt vēlēšanu gaitas žurnālu, izdarot tajā šādas atzīmes:
   1. par vēlēšanu kastes aizzīmogošanu, norādot drošības plombu numurus;
   2. par vēlēšanu aplokšņu skaitu, kas izsniegtas komisijas locekļiem, kuri reģistrē vēlētājus (turpmāk – reģistrētāji), un nodotas atpakaļ;
   3. par sabojātām un atkārtoti izsniegtām vēlēšanu aploksnēm;
   4. par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā izsniegtām vēlēšanu aploksnēm;
   5. par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā pāri palikušām, to skaitā sabojātām, vēlēšanu aploksnēm;
   6. par sūdzībām attiecībā uz balsošanas norisi un sniegtajām atbildēm;
   7. par saņemtajiem norādījumiem no attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas vai Centrālās vēlēšanu komisijas;
   8. par visiem starpgadījumiem, traucējumiem un to novēršanu;
   9. par pilnvarotajiem novērotājiem, norādot pilnvarotāja nosaukumu, novērotāja vārdu un uzvārdu, ierašanās un aiziešanas laiku;
   10. par citām darbībām, kas saistītas ar vēlēšanu gaitu.
 2. Novērotāji.
  1. Netraucējot iecirkņa komisijas darbu, vēlēšanu norisi iecirknī vienlaikus var novērot ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības (turpmāk – pilnvarotais novērotājs), kuras iesniegušas kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Par pilnvaroto novērotāju nevar būt deputāta kandidāts.
  2. Vēlēšanu novērotājus, kuri ieradušies iecirknī, reģistrē vēlēšanu gaitas žurnālā. Ierodoties tiem jāuzrāda iecirkņa komisijas priekšsēdētājam personu apliecinošs dokuments, kā arī:
   1. pilnvarotais novērotājs iesniedz politiskās partijas vai to apvienības valdes ar pilnvaras devēja parakstu apliecinātu pilnvarojumu (turpmāk – pilnvarojums), kurā norādīts politiskās partijas vai to apvienības nosaukums, dokumenta sagatavošanas vieta, datums, pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, vai – ja valde devusi tiesības kandidātu saraksta iesniedzējam pilnvarot novērotājus – kandidātu saraksta iesniedzēja parakstītu pilnvarojumu;
   2. vēlēšanu komisijas pilnvarotā persona uzrāda attiecīgās komisijas pilnvarojumu;
   3. vēlēšanu komisijas loceklis uzrāda vēlēšanu komisijas locekļa apliecību;
   4. plašsaziņas līdzekļu pārstāvji uzrāda attiecīgu pārstāvniecību apliecinošu dokumentu.
  3. Novērotājs, ierodoties vēlēšanu iecirknī, pilnvarojumu nodod iecirkņa komisijai un tā vietā saņem novērotāja apliecību. Atstājot vēlēšanu iecirkni, novērotāja apliecība jānodod iecirkņa komisijai, pretī saņemot pilnvarojumu.
 3. Iecirkņa sagatavošana darbam.
  1. Katrā iepriekšējās balsošanas dienā un vēlēšanu dienā pirms vēlēšanu iecirkņa atvēršanas iecirkņa komisija pārliecinās par to, vai:
   1. vēlēšanu telpās atrodas balsošanas kabīnes vai nodalījumi, kur vēlētājam vienatnē izvēlēties atbalstāmo kandidātu sarakstu;
   2. vēlēšanu telpās atrodas visi nepieciešamie vēlēšanu materiāli;
   3. vēlēšanu telpās un tuvāk par piecdesmit metriem no ieejas ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis, nav izvietoti aģitācijas materiāli;
   4. pie izejas no vēlēšanu telpām vēlētājiem ir brīvi pieejamas visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes;
   5. vēlēšanu kastes atbilst noteiktajām prasībām;
   6. vēlēšanu zīmju komplekti sagatavoti numerācijas secībā, virspusē liekot vēlēšanu zīmes ar pirmo numuru.
  2. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs:
   1. sadala komisijas locekļu pienākumus – norīko tos vēlētāju reģistrēšanai, darbam pie ieejas iecirknī, pie balsošanas kastes, darbam ar vēlētāju datu apmaiņu;
   2. pārbauda vēlētāju sarakstus, sadala tos starp reģistrētājiem;
   3. reģistrētājiem izsniedz noteiktu skaitu vēlēšanu aplokšņu, pārskaita tās vismaz divas reizes un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā;
   4. sniedz klātesošajiem informāciju par balsošanas procedūru iecirknī, laiku, kad paredzēts organizēt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā, u.c.
 4. Kārtības uzraudzīšana, aģitācijas aizliegums.
  1. Vēlēšanu laikā kārtību vēlēšanu telpās uzrauga iecirkņa komisijas priekšsēdētājs. Viņš uzrauga, lai vēlēšanu telpās un tuvāk par piecdesmit metriem no ieejas ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis, nenotiktu vēlēšanu brīvības ierobežošana, tai skaitā kavēšana realizēt vēlēšanu tiesības, kārtības traucēšana un aģitācija. Konstatējis pazīmes, kas var liecināt par minētajiem pārkāpumiem, vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs nekavējoties ziņo par to kompetentai institūcijai (Valsts drošības dienests, Valsts policija, pašvaldības policija).
  2. Iecirkņa komisijas locekļiem un pieaicinātajām personām aizliegts aģitēt par vai pret kādu deputāta kandidātu vai kandidātu sarakstu.
 5. Sūdzību pieņemšana.
  1. Sūdzības par vēlēšanu norisi vēlētāji un novērotāji var iesniegt iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, un tās tiek reģistrētas vēlēšanu gaitas žurnālā. Jebkura sūdzība par vēlēšanu gaitas norisi nekavējoties jāizskata, un jādod atbilde sūdzības iesniedzējam, bet sūdzības un sniegtās atbildes saturs jāieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.
  2. Ja sūdzības iesniedzēju atbilde neapmierina, iecirkņa komisijas priekšsēdētājs viņu informē par tiesībām apstrīdēt iecirkņa komisijas rīcību attiecīgajā republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijā.
 1. Katrā iepriekšējās balsošanas dienā iecirkņa komisija atver vēlēšanu telpas un ielaiž tajās vēlētājus šādos laikos: (Ar grozījumu, kas izdarīts ar 24.05.2019. lēmumu Nr.58)
  1. trešdien no pulksten 17.00 līdz 20.00;
  2. ceturtdien no pulksten 9.00 līdz 12.00;
  3. piektdien no pulksten 10.00 līdz 20.00.
 2. Iepriekšējās balsošanas dienās vēlēšanu iecirknī jāatrodas iecirkņa komisijas priekšsēdētājam vai sekretāram, kā arī vismaz trim iecirkņa komisijas locekļiem.
 3. Pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas pirmajā iepriekšējās balsošanas dienā iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs vismaz trīs iecirkņa komisijas locekļu klātbūtnē pārliecinās, vai vēlēšanu kastes, kurās iepriekšējās balsošanas dienās paredzēts iemest vēlēšanu aploksnes, ir tukšas. Pēc tam vēlēšanu kastes atveramo daļu nostiprina ar numurētām drošības plombām, kuru numurus ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs dod iespēju klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem pārbaudīt attiecīgās vēlēšanu kastes plombu numurus.
 4. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs nodrošina, ka vēlēšanu kastes un vēlēšanu materiāli pēc balsošanas beigām ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis, tiek uzglabāti drošā, slēgtā telpā.
 5. Katrā nākamajā iepriekšējās balsošanas dienā pirms vēlēšanu kastes spraugas atvēršanas iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs klātesošo komisijas locekļu, kā arī pilnvaroto novērotāju, ja tādi ieradušies, klātbūtnē salīdzina drošības plombu numurus ar ierakstu vēlēšanu gaitas žurnālā, pārliecinās, vai komisijas darba starplaikā vēlēšanu kastes un spraugas aizzīmogojums nav bojāts, un ieraksta to vēlēšanu gaitas žurnālā.
 6. Vēlētājs, kurš ir Latvijas pilsonis, uzrāda personu apliecinošu dokumentu – Latvijas pilsoņa pasi vai Latvijas pilsoņa personas apliecību.
 7. Vēlētājs, kurš ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, uzrāda savas pilsonības valsts izsniegtu pasi vai identifikācijas karti un Latvijas izsniegtu Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību vai Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecību.
 8. Vēlētājs var balsot tikai personiski, izņemot 30. punktā paredzēto.
 9. Pie ieejas balsošanas telpā iecirkņa komisijas loceklis:
  1. pārliecinās, vai atnākusī persona ir vēlētājs;
  2. pārbauda, vai vēlētāja personu apliecinošam dokumentam nav beidzies derīguma termiņš;
  3. ja nepieciešams, palīdz vēlētājam noskaidrot savu kārtas numuru iecirkņa vēlētāju sarakstā un norāda, kur vēlētājs var saņemt vēlēšanu aploksni un zīmes;
  4. ja vēlētājs nav reģistrēts attiecīgā iecirkņa vēlētāju sarakstā, bet vēlas balsot, norāda, pie kura iecirkņa komisijas locekļa vēlētājam jāvēršas.
 10. Kopā ar vēlētāju, kurš fizisku trūkumu dēļ pats nevar izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē vai parakstīties vēlētāju sarakstā, tiek ielaists viņa ģimenes loceklis vai kāda cita persona, kurai vēlētājs uzticas (turpmāk – uzticības persona). Pēc vēlētāja norādījumiem uzticības persona parakstās vēlētāju sarakstā, kā arī izdara atzīmes vēlēšanu zīmē. Attiecīgās iecirkņa komisijas loceklis vai pieaicinātā persona nedrīkst būt uzticības persona. Iecirkņa komisija vēlēšanu gaitas žurnālā ieraksta uzticības personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai (ja attiecīgā persona nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā) personu apliecinoša dokumenta nosaukumu, numuru un izdevējiestādi, kā arī attiecīgā vēlētāja kārtas numuru vēlētāju sarakstā.
 11. Iecirkņa komisijas loceklis pirms vēlēšanu materiālu izsniegšanas pārliecinās, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju sarakstā un paraksta ailē nav:
  1. atzīmes par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās – attiecīgā vēlētāja paraksts vai viņa uzticības personas paraksts, vēlēšanu komisijas locekļa paraksts par notikušu balsošanu vēlētāja atrašanās vietā;
  2. atzīmes “izslēgts”;
  3. atzīmes “mainīts iecirknis”;
  4. atzīmes par balsošanas organizēšanas pieteikšanu vēlētāju atrašanās vietā (71.3. punkts);
  5. atzīmes “pa pastu”.
 12. Ja minēto atzīmju vēlētāju sarakstā nav, iecirkņa komisijas loceklis ailē, kas paredzēta atzīmei par iepriekšējo balsošanu, izdara atzīmi par vēlētāja piedalīšanos vēlēšanās. Vēlētājs parakstās vēlētāju sarakstā par vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju komplekta saņemšanu.
 13. Ja vēlētāju sarakstā ir 31.1., 31.2. punktā minētās atzīmes (atzīmes par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās vai “izslēgts”), attiecīgā persona balsot nevar.
 14. Ja vēlētāju sarakstā ir 31.3. punktā minētā atzīme “mainīts iecirknis”, bet vēlētājs iepriekšējās balsošanas dienā izsaka vēlmi balsot šajā iecirknī, iecirkņa komisija rīkojas 37. punktā noteiktajā kārtībā.
 15. Ja vēlētāju sarakstā ir 31.4. punktā minētā atzīme, ka attiecīgajam vēlētājam ir pieteikta balsošanas organizēšana viņa atrašanās vietā, vēlētājs var balsot, ja iespējams pārliecināties, ka viņš atrašanās vietā nav balsojis. Tādā gadījumā ieraksts vēlēšanu gaitas žurnālā par iesniegumu organizēt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā anulējams.
 16. Ja vēlētāju sarakstā ir 31.5. punktā minētā atzīme “pa pastu”, bet vēlētājs noliedz balsojumu pa pastu, viņš var balsot. Šā vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods un kārtas numurs vēlētāju sarakstā ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā.
 17. Ja vēlētājs iepriekšējās balsošanas dienā vēlas balsot vēlēšanu iecirknī, kura vēlētāju sarakstā nav reģistrēts, iecirkņa komisija pēc vēlētāja personu apliecinoša dokumenta pārbaudes veic vēlētāja datu apmaiņu elektroniskajā vēlētāju datu apmaiņas sistēmā (turpmāk – sistēma). Tā nosūta pieprasījumu vēlēšanu iecirkņa komisijai, kuras vēlētāju sarakstā vēlētājs reģistrēts, par to, vai vēlētājs nav nobalsojis (turpmāk – pieprasījums). Vēlēšanu iecirkņa komisija, kuras vēlētāju sarakstā vēlētājs reģistrēts, pēc pieprasījuma saņemšanas pārbauda, vai vēlētāju sarakstā attiecīgajā ailē nav paraksta par notikušu nobalsošanu:
  1. ja paraksta nav, tad svītro vēlētāju sarakstā attiecīgo rindu ar vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, paraksta ailē izdara ierakstu “mainīts iecirknis”, norādot arī saņemtā pieprasījuma numuru (piemēram, P12), un sistēmā nosūta apstiprinājumu, ka vēlētājs nav nobalsojis;
  2. ja paraksta nav, bet paraksta ailē ir atzīme “pa pastu”, tad svītro vēlētāju sarakstā attiecīgo rindu ar vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, paraksta ailē izdara ierakstu “mainīts iecirknis”, norādot arī saņemtā pieprasījuma numuru (piemēram, P12), un sistēmā nosūta apstiprinājumu, ka vēlētājs nav nobalsojis un ka ir atzīme “pa pastu”;
  3. ja vēlētāju sarakstā ir atzīme, ka attiecīgajam vēlētājam ir pieteikta balsošanas organizēšana viņa atrašanās vietā (71.3. punkts), pārliecinās, vai viņš atrašanās vietā nav balsojis. Ja nav, ieraksts vēlēšanu gaitas žurnālā par iesniegumu organizēt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā anulējams. Sistēmā nosūta apstiprinājumu, ka vēlētājs nav nobalsojis;
  4. ja paraksts ir, sistēmā nosūta informāciju par to, ka vēlētājs jau ir nobalsojis (ir parakstījies).
 18. Pēc tam kad iecirkņa komisija saņēmusi apstiprinājumu, ka atnākušais vēlētājs nav nobalsojis vēlēšanu iecirknī, kurā reģistrēts, ieraksta vēlētāju saraksta veidlapā sistēmas norādīto vēlētāju saraksta lapas numuru un vēlētāja kārtas numuru sarakstā, vēlētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu. Vēlētājs parakstās sarakstā par vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju komplekta saņemšanu.
 19. Ja iecirkņa komisija saņēmusi apstiprinājumu, ka atnākušais vēlētājs nav nobalsojis vēlēšanu iecirknī, kurā reģistrēts, bet viņa paraksta ailē ir atzīme “pa pastu”, ieraksta vēlētāju saraksta veidlapā sistēmas norādīto vēlētāju saraksta lapas numuru un vēlētāja kārtas numuru sarakstā, vēlētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu un paraksta ailē ieraksta atzīmi “pa pastu”. Turpat vēlētājs parakstās par vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju komplekta saņemšanu. Šā vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods un kārtas numurs vēlētāju sarakstā ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā.
 20. Ja pieprasījuma nosūtīšana sistēmā nav iespējama vai ja iecirkņa komisija saņem informāciju, ka vēlētājs ir nobalsojis (ir paraksts vēlētāju sarakstā), tā atsaka vēlētāju reģistrēt vēlētāju sarakstā un izsniegt viņam balsošanas dokumentus. Ja nepieciešams, iecirkņa komisija sazinās ar attiecīgo republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju un noskaidro tuvāko iecirkni, kurā var veikt vēlētāju datu apmaiņu, un informē par to vēlētāju.
 21. Ja tehnisku iemeslu dēļ vēlēšanu iecirknī nav iespējams veikt vēlētāju datu apmaiņu, iecirkņa komisija par to nekavējoties informē attiecīgo republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju un Centrālo vēlēšanu komisiju.
 22. Iecirkņa komisija katram vēlētājam pēc parakstīšanās vēlētāju sarakstā izsniedz vēlēšanu zīmju komplektu un ar iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu vēlēšanu aploksni. Vēlēšanu zīmju komplektiem jābūt sakārtotiem kandidātu sarakstu numerācijas secībā, virspusē vēlēšanu zīme ar pirmo numuru.
 23. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas sabojājis vēlēšanu aploksni, iecirkņa komisija atsevišķā sarakstā par atkārtotu vēlēšanu aplokšņu izsniegšanu ieraksta vēlētāja kārtas numuru vēlētāju sarakstā, vārdu un uzvārdu. Turpat vēlētājs parakstās par jaunas aploksnes saņemšanu. Pēc tam vēlētājam izsniedz jaunu vēlēšanu aploksni, pretī saņemot sabojāto.
 24. Kad vēlētājs izdarījis savu izvēli un vienu vēlēšanu zīmi ielicis aploksnē, un aploksni aizlīmējis, viņš iecirkņa komisijas locekļa klātbūtnē iemet vēlēšanu aploksni vēlēšanu kastē.
 25. Izejot no vēlēšanu iecirkņa, vēlētājs pāri palikušās vēlēšanu zīmes var pēc savas izvēles ņemt līdzi vai atstāt tam paredzētajās vietās, vai pie izejas papildus paņemt jebkuras vēlēšanu zīmes.
 26. Katru dienu pēc balsošanas beigām vēlēšanu kastes sprauga aizzīmogojama ar numurētu drošības plombu. Vēlēšanu kastes spraugas drošības plombas numuru ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.
 27. Katrā nākamajā iepriekšējās balsošanas dienā iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs klātesošo komisijas locekļu, kā arī pilnvaroto novērotāju, ja tādi ieradušies, klātbūtnē pārliecinās, vai komisijas darba starplaikā vēlēšanu kastes un spraugas aizzīmogojums nav bojāts, un ieraksta to vēlēšanu gaitas žurnālā.
 28. Beidzot darbu iepriekšējās balsošanas dienā, iecirkņa komisija, saskaitot parakstus un atzīmes iecirkņa vēlētāju sarakstā, nosaka līdz attiecīgās dienas beigām atrašanās vietā balsojušo vēlētāju kopskaitu, vēlēšanu iecirknī balsojušo vēlētāju kopskaitu, ieraksta tos vēlēšanu gaitas žurnālā un lietojumprogrammā nosūta ziņas par nobalsojušo skaitu. Ja balsojušo skaits pēc parakstiem un atzīmēm vēlētāju sarakstos nesakrīt, iecirkņa komisija par to izdara atzīmi vēlēšanu gaitas žurnālā un nekavējoties informē Centrālo vēlēšanu komisiju.
 29. Katrā iepriekšējās balsošanas dienā pēc balsošanas beigām iecirkņa komisija vēlēšanu gaitas žurnālā atjaunina iecirkņa vēlētāju sarakstā svītroto personu kopskaitu un iecirkņa vēlētāju sarakstā no citiem vēlēšanu iecirkņiem pārreģistrēto vēlētāju kopskaitu.
 1. Vēlēšanu dienā iecirkņa komisija organizē balsošanu:
  1. vēlētājiem, kuri ir reģistrēti attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā:
   1. vēlēšanu iecirknī;
   2. kuri ir reģistrēti attiecīgā vēlēšanu iecirkņa sarakstā, bet veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās vai ir šādu vēlētāju aprūpētāji, vai kuri ir slimojošas personas aprūpētāji – viņu atrašanās vietā, ja tā atrodas vēlēšanu iecirkņa teritorijā;
  2. vēlētājiem, kuri nav reģistrēti attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā, bet ir ievietoti stacionārā ārstniecības iestādē pēc iepriekšējās balsošanas noslēgšanās.
 2. Vēlētājiem, kuri nav minēti 50. punktā, balsošana vēlēšanu dienā nav atļauta.
 3. Vēlēšanu dienā iecirkņa komisija atver vēlēšanu telpas un ielaiž tajās vēlētājus no pulksten 7.00 līdz pulksten 20.00.
 4. Pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas pulksten 7.00 iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas klātbūtnē pārliecinās, vai vēlēšanu kastes, kurās paredzēts iemest vēlēšanu zīmes, ir tukšas. Pēc tam atveramo vēlēšanu kastes daļu nostiprina ar numurētām drošības plombām. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs dod iespēju klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem pārbaudīt attiecīgās vēlēšanu kastes plombu numurus.
 5. Pēc vēlēšanu kastes aizzīmogošanas iecirkņa komisija nekavējoties lietojumprogrammā ziņo par iecirkņa darba sākšanu.
 6. Vēlētājs, kurš ir Latvijas pilsonis, uzrāda personu apliecinošu dokumentu – Latvijas pilsoņa pasi vai Latvijas pilsoņa personas apliecību.
 7. Vēlētājs, kurš ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, uzrāda savas pilsonības valsts izsniegtu pasi vai identifikācijas karti un Latvijas izsniegtu Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību vai Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecību.
 8. Vēlētājs var balsot tikai personiski, izņemot 30. punktā paredzēto.
 9. Pie ieejas balsošanas telpā iecirkņa komisijas loceklis:
  1. pārliecinās, vai atnākusī persona ir vēlētājs un iekļauts attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā;
  2. pārbauda, vai vēlētāja personu apliecinošam dokumentam nav beidzies derīguma termiņš;
  3. ja nepieciešams, palīdz vēlētājam noskaidrot savu kārtas numuru iecirkņa vēlētāju sarakstā un norāda, kur vēlētājs var saņemt vēlēšanu aploksni un zīmes.
 10. Iecirkņa komisijas loceklis pirms vēlēšanu materiālu izsniegšanas pārliecinās, ka ziņas par personu iekļautas vēlētāju sarakstā un paraksta ailē nav:
  1. atzīmes par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās – attiecīgā vēlētāja paraksts vai viņa uzticības personas paraksts, vēlēšanu komisijas locekļa paraksts par notikušu balsošanu vēlētāja atrašanās vietā;
  2. atzīmes “izslēgts”;
  3. atzīmes “mainīts iecirknis”;
  4. atzīmes par balsošanas organizēšanas pieteikšanu vēlētāja atrašanās vietā (71.3. punkts);
  5. atzīmes “pa pastu”.
 11. Ja minēto atzīmju vēlētāju sarakstā nav, iecirkņa komisijas loceklis ailē, kas paredzēta atzīmei par balsošanu vēlēšanu dienā, izdara atzīmi par vēlētāja piedalīšanos vēlēšanās. Vēlētājs parakstās vēlētāju sarakstā par vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju komplekta saņemšanu. Iecirkņa komisija katram vēlētājam pēc parakstīšanās vēlētāju sarakstā izsniedz vēlēšanu zīmju komplektu un ar iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu vēlēšanu aploksni. Vēlēšanu zīmju komplektiem jābūt sakārtotiem kandidātu sarakstu numerācijas secībā, virspusē vēlēšanu zīme ar pirmo numuru.
 12. Ja vēlētāju sarakstā ir 59.1., 59.2., 59.3. punktā minētās atzīmes (atzīme par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās vai atzīme “izslēgts”, vai “mainīts iecirknis”), attiecīgā persona balsot nevar.
 13. Ja vēlētāju sarakstā ir 59.4. apakšpunktā minētā atzīme, ka attiecīgajam vēlētājam ir pieteikta balsošanas organizēšana viņa atrašanās vietā, vēlētājs var balsot, ja iespējams pārliecināties, ka viņš atrašanās vietā nav balsojis. Tādā gadījumā ieraksts vēlēšanu gaitas žurnālā par iesniegumu organizēt balsošanu vēlētāja atrašanās vietā anulējams.
 14. Ja vēlētāju sarakstā ir 59.5. punktā minētā atzīme “pa pastu”, bet vēlētājs noliedz, ka ir balsojis pa pastu, viņš var balsot. Šā vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods un kārtas numurs vēlētāju sarakstā ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā.
 15. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas sabojājis vēlēšanu aploksni, iecirkņa komisija atsevišķā sarakstā par atkārtotu vēlēšanu aplokšņu izsniegšanu ieraksta vēlētāja kārtas numuru vēlētāju sarakstā, vārdu un uzvārdu. Turpat vēlētājs parakstās par jaunas aploksnes saņemšanu. Pēc tam vēlētājam izsniedz jaunu vēlēšanu aploksni, pretī saņemot sabojāto.
 16. Kad vēlētājs izdarījis savu izvēli un vienu vēlēšanu zīmi ielicis aploksnē, un aploksni aizlīmējis, viņš iecirkņa komisijas locekļa klātbūtnē iemet vēlēšanu aploksni vēlēšanu kastē.
 17. Izejot no vēlēšanu iecirkņa, vēlētājs pāri palikušās vēlēšanu zīmes var pēc savas izvēles ņemt līdzi vai atstāt tam paredzētajās vietās, vai pie izejas papildus paņemt jebkuras vēlēšanu zīmes.
 18. Vēlēšanu dienā pulksten 8.00, 12.00 un 16.00 iecirkņa komisija ziņo par vēlētāju aktivitāti, kuri nobalsojuši iecirknī kopš tā atvēršanas līdz attiecīgam laikam. Šai informācijai jāsatur tikai vēlēšanu dienā iecirknī nobalsojušo vēlētāju skaits, un tai nav jāpieskaita ne iepriekšējās nobalsošanas dienās nobalsojošo skaits, ne arī vēlētāju atrašanās vietās balsojušo vēlētāju skaits.
 19. Vēlēšanu dienā pēc pulksten 20.00 var nobalsot tikai tie vēlētāji, kuri ieradušies vēlēšanu telpās līdz pulksten 20.00. Pēc tam iecirkņa komisija slēdz vēlēšanu telpas un sāk balsu skaitīšanu Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā un Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktā kārtībā.
 1. Vēlētāji, kuriem organizējama balsošana iepriekšējās balsošanas dienās.
  1. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta uz vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas iesnieguma pamata, ja vēlētājs atrodas tā vēlēšanu iecirkņa teritorijā, kura vēlētāju sarakstā viņš iekļauts, vai ja ir iespējams veikt vēlētāju datu apmaiņu ar vēlēšanu iecirkni, kura vēlētāju sarakstā vēlētājs ir iekļauts:
   1. vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, un viņu aprūpētājiem;
   2. slimojošu personu aprūpētājiem;
   3. vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ atrodas stacionārā ārstniecības iestādē;
   4. vēlētājiem, kuriem piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis vai kuri izcieš ar brīvības atņemšanu saistītu sodu (instrukcijā par balsošanas sarīkošanu ieslodzījuma vietā noteiktajā kārtībā);
   5. vēlētājiem, kuri atrodas īslaicīgās aizturēšanas vietā šīs instrukcijas 72. punktā noteiktajā kārtībā.
  2. Saņemot iesniegumus no 69.1.1. un 69.1.2. punktā minētajiem citu iecirkņu sarakstos iekļautiem vēlētājiem, sistēmā veic vēlētāju datu apmaiņu. Vēlētājiem, kuru datu apmaiņa iepriekšējās balsošanās dienās ir sekmīgi veikta, balsošanu var organizēt vēlēšanu dienā. Ja vēlētāju datu apmaiņa sistēmā nav iespējama, iesniegums noraidāms.
  3. Saņemot iesniegumus no 69.1.3., 69.1.4. un 69.1.5. punktā minētajiem citu iecirkņu sarakstos iekļautiem vēlētājiem, sistēmā veic vēlētāju datu apmaiņu starp iecirkņiem. Ja vēlētāju datu apmaiņa sistēmā nav iespējama, balsošana organizējama ar reģistrācijas aploksnēm attiecīgajā instrukcijā noteiktajā kārtībā.
 2. Vēlētāji, kuriem organizējama balsošana vēlēšanu dienā.
  1. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta uz vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas iesnieguma pamata, ja vēlētājs atrodas tā vēlēšanu iecirkņa teritorijā, kura vēlētāju sarakstā viņš iekļauts:
   1. vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, un viņu aprūpētājiem;
   2. slimojošu personu aprūpētājiem.
  2. Ja iesniegumā norādītā adrese neatrodas vēlēšanu iecirkņa apkalpošanas teritorijā, iesniegumu nepieņem un informē iesniedzēju par iesnieguma noraidīšanas pamatojumu.
  3. Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ ievietoti stacionārā ārstniecības iestādē pēc iepriekšējās balsošanas noslēgšanas, balsošanu vēlēšanu dienā organizē instrukcijā par balsošanu stacionārā ārstniecības iestādē noteiktajā kārtībā.
 3. Iesnieguma par balsošanu atrašanās vietā pieņemšanas un reģistrēšanas kārtība.
  1. Iesniegumu balsošanas organizēšanai vēlētāja atrašanās vietā reģistrē vēlēšanu gaitas žurnālā. Reģistrējot iesniegumu balsošanas organizēšanai vēlētāja atrašanās vietā, iecirkņa komisija vispirms pārliecinās par to, ka pieteiktā persona ir attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlētājs, t.i., vai ziņas par viņu ierakstītas vēlētāju sarakstā un vai norādītā adrese piederīga attiecīgajam vēlēšanu iecirknim.
  2. Vēlēšanu gaitas žurnālā norāda:
   1. iesnieguma reģistrācijas numuru, datumu, laiku;
   2. vēlētāja kārtas numuru vēlētāju sarakstā;
   3. vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu;
   4. tās personas vārdu, uzvārdu, kura iesniegusi iesniegumu;
   5. adresi, kur jāierodas;
   6. tālruņa numuru;
   7. citu papildu informāciju.
  3. Pēc tam kad iesniegums reģistrēts, vēlētāju sarakstā attiecīgajā paraksta ailē izdara atzīmi, norādot iesnieguma kārtas numuru vēlēšanu gaitas žurnāla attiecīgajā sadaļā (piemēram, ja iesniegums reģistrēts ar divpadsmito numuru, tad vēlētāju sarakstā attiecīgā vēlētāja paraksta ailē ierakstāms skaitlis “12”).
  4. Ja persona, par kuru iesniegts iesniegums balsošanas organizēšanai tās atrašanās vietā, nav attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlētājs, t.i., ziņas par viņu nav ierakstītas vēlētāju sarakstā, iepriekšējās balsošanas dienās iecirkņa komisija veic vēlētāja datu apmaiņu sistēmā, nosūtot pieprasījumu vēlēšanu iecirkņa komisijai, kuras vēlētāju sarakstā vēlētājs ir reģistrēts.
  5. Vēlēšanu iecirkņa komisija, kuras vēlētāju sarakstā vēlētājs reģistrēts, pēc pieprasījuma saņemšanas pārbauda, vai vēlētāju sarakstā attiecīgajā ailē nav paraksta par notikušu nobalsošanu:
   1. ja paraksta nav, tad svītro vēlētāju sarakstā attiecīgo rindu ar vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, paraksta ailē izdara ierakstu “mainīts iecirknis”, norādot arī saņemtā pieprasījuma numuru (piemēram, P12), un sistēmā nosūta apstiprinājumu, ka vēlētājs nav nobalsojis;
   2. ja paraksta nav, bet paraksta ailē ir atzīme “pa pastu”, tad paraksta ailē izdara ierakstu “mainīts iecirknis”, norādot arī saņemtā pieprasījuma numuru (piemēram, P12), un sistēmā nosūta apstiprinājumu, ka vēlētājs nav nobalsojis un ka ir atzīme “pa pastu”;
   3. ja paraksts ir, sistēmā nosūta informāciju par to, ka vēlētājs jau ir nobalsojis (ir parakstījies).
  6. Pēc tam kad iecirkņa komisija saņēmusi apstiprinājumu, ka attiecīgais vēlētājs nav nobalsojis vēlēšanu iecirknī, kurā reģistrēts, ieraksta vēlētāju saraksta veidlapā sistēmas norādīto vēlētāju saraksta lapas numuru un vēlētāja kārtas numuru sarakstā, vēlētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu. Vēlētāju sarakstā attiecīgajā paraksta ailē izdara atzīmi, norādot iesnieguma kārtas numuru vēlēšanu gaitas žurnāla attiecīgajā sadaļā (piemēram, ja iesniegums reģistrēts ar divpadsmito numuru, tad vēlētāju sarakstā attiecīgā vēlētāja paraksta ailē ierakstāms skaitlis “12”).
  7. Ja iecirkņa komisija saņēmusi apstiprinājumu, ka atnākušais vēlētājs nav nobalsojis vēlēšanu iecirknī, kurā reģistrēts, bet viņa paraksta ailē ir atzīme “pa pastu”, ieraksta vēlētāju saraksta veidlapā sistēmas norādīto vēlētāju saraksta lapas numuru un vēlētāja kārtas numuru sarakstā, vēlētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu un paraksta ailē ieraksta atzīmi “pa pastu”. Vēlētāju sarakstā attiecīgajā paraksta ailē izdara atzīmi, norādot iesnieguma kārtas numuru vēlēšanu gaitas žurnāla attiecīgajā sadaļā (piemēram, ja iesniegums reģistrēts ar divpadsmito numuru, tad vēlētāju sarakstā attiecīgā vēlētāja paraksta ailē ierakstāms skaitlis “12”).
  8. Ja attiecībā uz vēlētāju ir informācija, ka tas pieteicis balsošanu pa pastu, bet balsojumu pa pastu noliedz, viņš var balsot klātienē. Šā vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods un kārtas numurs vēlētāju sarakstā ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā.
  9. Ja vēlētāja datu apmaiņa sistēmā nav iespējama vai ja iecirkņa komisija saņem informāciju, ka vēlētājs ir nobalsojis (ir paraksts vēlētāju sarakstā), tā atsaka vēlētāju reģistrēt vēlētāju sarakstā un organizēt viņam balsošanu atrašanās vietā.
  10. Vēlēšanu dienā turpina pieņemt rakstveida pieteikumus par balsošanu vēlētāja atrašanās vietā no attiecīgā iecirkņa vēlētājiem, ja tie atrodas iecirkņa teritorijā. Pēc pulksten 12.00 pieņemtos pieteikumus iecirkņa komisija apmierina, ja iespējams ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz pulksten 20.00.
  11. Ja, saņemot iesniegumu, konstatē, ka attiecīgais vēlētājs jau pieteikts balsošanas organizēšanai viņa atrašanās vietā un iesniegumos norādītās adreses:
   1. sakrīt – atkārtotais iesniegums nav reģistrējams;
   2. nesakrīt – iepriekšējais ieraksts vēlēšanu gaitas žurnālā anulējams.
 4. Balsošanas norise vēlētāja atrašanās vietā.
  1. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs izraugās divas personas (iecirkņa komisijas locekļi, pieaicinātās personas) balsošanas organizēšanai vēlētāja atrašanās vietā un izsniedz viņiem 23. punktā noteiktajā kārtībā sagatavotu vēlēšanu kasti, balsotāju sarakstus vēlētāju atrašanās vietā, aploksnes un vēlēšanu zīmju komplektus pēc pieteikumu skaita, kā arī rezervi gadījumam, ja vēlēšanu aploksne vai zīme tiek sabojāta.
  2. Ziņas par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm ierakstāmas vēlēšanu gaitas žurnālā.
  3. Vēlētāji, kuri balso savā atrašanās vietā, ierakstāmi atsevišķā balsotāju sarakstā.
  4. Balsošanā vēlētāju atrašanās vietā var būt klāt pilnvarotie novērotāji. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs savlaicīgi informē klātesošos pilnvarotos novērotājus par balsošanas procesa kārtību, izbraukšanas laiku un maršrutu balsošanas organizēšanai vēlētāju atrašanās vietā, kā arī dod iespēju pārbaudīt attiecīgās vēlēšanu kastes plombu numurus pirms un pēc izbraukuma.
  5. Iecirkņa komisija nodrošina ar transportu komisijas locekļus, kas organizē balsošanu vēlētāju atrašanās vietā.
  6. Atgriezušies no izbraukuma, iecirkņa komisijas locekļi nodod vēlēšanu kasti iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, kurš komisijas klātbūtnē nekavējoties aizzīmogo tās spraugu ar drošības plombu, kuras numurs ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā. Iecirkņa komisijas locekļi nodod balsotāju sarakstus, neizmantotās un sabojātās vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmes. Ziņas par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā pāri palikušajām, to skaitā sabojātajām, vēlēšanu aploksnēm ierakstāmas vēlēšanu gaitas žurnālā.
  7. Ja vēlētāja iesniegums reģistrēts vēlēšanu gaitas žurnālā un vēlētājs ir nobalsojis, iecirkņa komisijas pārstāvis, kurš organizēja attiecīgā vēlētāja balsošanu, vēlētāju sarakstā izdara atzīmi par balsošanu atrašanās vietā un parakstās šā vēlētāja parakstam paredzētajā ailē.
  8. Ja vēlētāja iesniegums reģistrēts vēlēšanu gaitas žurnālā, bet vēlētājs nav nobalsojis, tas atzīmējams vēlēšanu gaitas žurnālā, norādot, kādu iemeslu dēļ balsošana nav notikusi (vēlētājs neatrodas mājās, jau nobalsojis iecirknī u.tml.).

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja                                                                                  

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                          

Ritvars Eglājs