Netraucējot iecirkņa komisijas darbu, novērot balsošanas norisi un balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirkņos Saeimas vēlēšanās var: 

 1. politisko partiju vai partiju apvienību, kuras iesniegušas savus kandidātu sarakstus Saeimas vēlēšanām, pilnvaroti novērotāji (vēlēšanu iecirknī vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras partijas vai partiju apvienības.);
 2. Centrālās vēlēšanu komisijas pilnvaroti novērotāji;
 3. pašvaldību vēlēšanu komisiju pilnvaroti novērotāji;
 4. Centrālās vēlēšanu komisijas locekļi;
 5. pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļi;
 6. plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Vēlēšanu novērotāji nedrīkst būt Saeimas vēlēšanu deputātu kandidāti.

Kādi dokumenti nepieciešami novērotājam?

Reģistrētu politisko partiju un partiju apvienību novērotājiem, iecirkņa komisijai jāiesniedz politiskās partijas vai to apvienības valdes ar pilnvaras devēja parakstu apliecinātu pilnvarojums un personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Centrālās vēlēšanu komisijas un pašvaldību vēlēšanu komisiju novērotājiem, nepieciešams attiecīgās vēlēšanu komisijas izsniegts pilnvarojums un personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Centrālās vēlēšanu komisijas un pašvaldību vēlēšanu komisiju locekļi vēlēšanas var novērot, uzrādot vēlēšanu komisijas locekļa apliecību

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāuzrāda attiecīgu pārstāvniecību apliecinošs dokuments un personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Lai novērotu balsošanas norisi ieslodzījuma vietā, nepieciešams saņemt atļauju no Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka.

Kāda ir kārtība, kā novērotājiem jāuzvedas vēlēšanu iecirknī?

Novērotājam, ierodoties vēlēšanu iecirknī, jāpiesakās pie vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja. Novērotāji tiks reģistrēti Vēlēšanu gaitas žurnālā.

Novērotājiem vēlēšanu komisijas pārstāvim jāuzrāda pilnvarojums. Partiju, partiju apvienību pilnvarotajiem novērotājiem uz laiku, kamēr novērotājs atradīsies vēlēšanu iecirknī, pilnvarojums glabāsies pie vēlēšanu komisijas sekretāra. Novērotājam, atstājot vēlēšanu iecirkni, pilnvarojums tiks izsniegts atpakaļ.

! Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt novērotāju no iecirkņa, ja tas traucē komisijas darbu vai aģitē.

Novērotājam ir tiesības un pienākums ziņot vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam par novērotajiem pārkāpumiem. Ziņojums var būt mutisks vai rakstveidā.

Kur jāpiesakās, ja vēlos novērot Saeimas vēlēšanās?

Vēlētāji pieteikties Saeimas vēlēšanu novērošanai var politisko partiju un partiju apvienību, kuras piedalās Saeimas vēlēšanās, birojos.

Centrālā vēlēšanu komisija parasti pilnvaro starptautiskos novērotājus, pētniekus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

Latvijas vēlētāji, no 18 gadu vecuma var izmantot iespēju pieteikties par brīvprātīgajiem novērotājiem. Par brīvprātīgo novērotāju bija iespējams reģistrēties no 26. augusta līdz 22. septembrim. Lai reģistrētos par brīvprātīgo novērotāju bija jāaizpilda pieteikuma forma, kur jāizvēlas iecirknis, kurā vēlas novērot vēlēšanas, kā arī jāiepazīstas ar balsošanas un balsu skaitīšanas kārtību vēlēšanu iecirknī.

Vai novērotājiem atļauts filmēt un fotografēt?

Filmēt un fotografēt vēlēšanu iecirknī var tikai tie novērotāji, kuriem ir dots pilnvarojums to darīt (tam jābūt ierakstītam novērotāja pilnvarojumā). Ja partija, partiju apvienība šādu pilnvarojumu ir devusi, tad partijai un partiju apvienībai ir jāuzņemas ievērot arī Datu regulas nosacījumi. Tas nozīmē, ka ir jāsagatavo pašiem un jāizliek iecirknī norādes, ka notiks filmēšana, fotografēšana, un norādei jāietver vismaz šādas ziņas:

 • kas ir datu pārzinis vai apstrādātājs,
 • kas ir datu saņēmējs, kontaktinformācija,
 • datu glabāšanas ilgums (ne ilgāk kā desmit dienas pēc jaunievēlētās Saeimas sanākšanas vai līdz tiesas nolēmuma lietā par vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu spēkā stāšanās dienai),
 • institūcija sūdzības iesniegšanai (Datu valsts inspekcija).

Citi nosacījumi, filmējot, fotografējot iecirknī, ja partija, partiju apvienība nav izlikusi norādi:

 1. filmēt un fotografēt drīkst, ievērojot vēlēšanu aizklātuma principu un informējot iecirkņa komisijas priekšsēdētāju,
 2. filmēšana, fotografēšana nedrīkst traucēt iecirkņa komisijas darbu,
 3. filmēt vai fotografēt drīkst vēlēšanu iecirkni, iecirkņa komisijas locekļus, kā arī identificējamus vēlētājus, ja iegūta nepārprotami izteikta vēlētāja piekrišana savu personas datu apstrādei (vēlētājs atļāvis sevi fotografēt, filmēt)

Vēlētāja atrašanās vietā filmēt un fotografēt arī drīkst tikai tie novērotāji, kuri ir pilnvaroti filmēt un fotografēt, bet šajā gadījumā to drīkst darīt tikai, ja vēlētājam izskaidrotas viņa tiesības un saņemta nepārprotama atļauja. Arī šajā gadījumā pirms fotografēšanas un filmēšanas novērotājam jāinformē vēlētājs par:

 1. filmēšanas, fotografēšanas nolūku, tiesisko pamatu, datu pārzini un apstrādātāju,
 2. datu saņēmēju un iegūto datu izmantošanu,
 3. iespēju atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei (datu dzēšanu).

Svarīgi!  Slimnīcās, pansionātos, sociālās aprūpes centros balsošanas norisi un vēlētājus filmēt fotografēt aizliegts.

Saeimas vēlēšanu novērošana ieslodzījuma vietās

Ieslodzījuma vietu pārvalde informē, ka, saņemot no Ieslodzījuma vietu pārvaldes apmeklējuma atļauju un netraucējot administrācijas darbu, balsošanas norisi ieslodzījuma vietā var novērot Centrālās vēlēšanu komisijas locekļi un Centrālās vēlēšanu komisijas pilnvarotas personas, plašsaziņu līdzekļu pārstāvji, kā arī vienlaikus ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, kas attiecīgajā vēlēšanu apgabalā iesniegusi kandidātu sarakstu.

Lai saņemtu atļauju novērot vēlēšanas ieslodzījuma vietā, šiem novērotājiem jāvēršas pie Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka ar iesniegumu ar lūgumu apmeklēt ieslodzījuma vietu, lai varētu novērot balsošanas norisi ieslodzījuma vietā.

Iesniegums bija jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2022. gada 27. septembrim (ne vēlāk kā četras darba dienas pirms vēlēšanu dienas).

Iesniedzot Pārvaldei iesniegumu, jānorāda ieslodzījuma vieta, kuru novērotājs vēlas apmeklēt, novērotāja vārds, uzvārds, personas kods, kā arī jānorāda, vai novērotājs ir Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis, Centrālās vēlēšanu komisijas pilnvarotā persona, plašsaziņu līdzekļu pārstāvis, vai pilnvarotais novērotājs no politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, kas attiecīgā vēlēšanu apgabalā iesniegusi kandidātu sarakstu.