Likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta ierosināšanai ir izveidojama iniciatīvas grupa, kurai iecerētais likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts ir jāreģistrē Centrālajā vēlēšanu komisijā. Iniciatīvas grupu drīkst izveidot politiskā partija vai politisko partiju apvienība, kā arī ne mazāk kā 10 vēlētāju izveidota biedrība.

Centrālajai vēlēšanu komisijai ir tiesības atteikt likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta ierosināšanu, ja iniciatīvas grupa neatbilst likuma prasībām vai likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts pēc formas vai satura nav pilnībā izstrādāts.

Lai likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu varētu iesniegt Centrālajā vēlēšanu komisijā, tā atbalstam 12 mēnešu laikā no tā reģistrēšanas dienas jāsavāc ne mazāk kā vienas desmitās daļas vēlētāju parakstu.

Katram vēlētāja parakstam šo 12 mēnešu laikā jābūt apliecinātam pie zvērināta notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, vai novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja.

Paraksti vācami uz Centrālās vēlēšanu komisijas apstiprināta parauga veidlapas, un katram vēlētājam, parakstoties jānorāda savs vārds, uzvārds, personas kods un parakstīšanās datums.

Ja tiek nodrošināta parakstītāju identifikācija un fizisko personu datu aizsardzība, parakstus var vākt arī elektroniski, izmantojot Vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu (www.latvija.lv) vai citu tiešsaistes sistēmu, kuru iniciatīvas grupa šim nolūkam izvēlējusies.

Ja likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu ir parakstījusi ne mazāk kā viena desmitā daļa no balsstiesīgo Latvijas pilsoņu skaita, Centrālā vēlēšanu komisija ne vēlāk kā triju dienu laikā paziņo to Valsts prezidentam un nosūta viņam vēlētāju iesniegto likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu.

Valsts prezidents šo likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu iesniedz Saeimai. Savukārt Saeimai šādā kārtībā iesniegtais likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts jāizskata tajā sesijā, kurā tas iesniegts. Ja likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts iesniegts sesiju starplaikā vai ārkārtas sesijā, tas izskatāms nākamajā kārtējā sesijā vai šā likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta izskatīšanai īpaši sasauktā ārkārtas sesijā.

Ja Saeima vēlētāju iesniegto likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu nepieņem bez satura grozījumiem, par to rīkojama tautas nobalsošana.