Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 11. septembra Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanām notika no 19. jūlija līdz 28. jūlijam.

! Kandidātu saraksti bija jāiesniedz attiecīgi Varakļānu novada vēlēšanu komisijai vai Rēzeknes novada vēlēšanu komisijai.

Kas drīkstēja iesniegt kandidātu sarakstu 11. septembra vēlēšanās?

Deputātu kandidātu sarakstus varēja iesniegt:

 1. reģistrēta politiskā partija,
 2. reģistrētu politisko partiju reģistrētas apvienība;
 3. divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā.

Cik liela ir drošības nauda par kandidātu sarakstu?

Drošības nauda par kandidātu sarakstu 11. septembra Rēzeknes novada domes un Varakļānu novada domes vēlēšanām ir 15 eiro par katru domē ievēlējamo deputātu. Piemēram, ja domē jāievēlē 15 deputāti, tad drošības nauda, kas jāiemaksā par katru kandidātu sarakstu, ir 15x15 eiro jeb 225 eiro.

Pašvaldības vēlēšanu komisijas pieņems tikai tādus kandidātu sarakstus, kuru iesniedzēji par attiecīgo sarakstu speciālā domes vēlēšanu komisijas depozīta kontā būs iemaksājuši drošības naudu.

Drošības nauda tiks pilnībā atmaksāta, ja kandidātu saraksts domē iegūs vismaz vienu deputāta vietu. Ja dalība vēlēšanās nebūs veiksmīga, drošības nauda pēc vēlēšanām tiks ieskaitīta pašvaldības budžetā.

Rekvizīti drošības naudas maksai - pielikumā zemāk. Maksājuma mērķī jānorāda, par kuru sarakstu tiek veikts drošības naudas maksājums.

Ieteikums! Iesniedzot kandidātu sarakstu, pievienot arī aizpildītu iesniegumu par drošības naudas atmaksu.

Kam bija tiesības kandidēt 11. septembra vēlēšanās?

Lai drīkstētu kandidēt pašvaldību vēlēšanās, deputāta kandidātam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 1. jābūt Latvijas vai citas Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts pilsonim;
 2. jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā;
 3. jābūt reģistrētam Latvijas Vēlētāju reģistrā;
 4. vēlēšanu dienā (2021. gada 11. septembrī) jābūt sasniegušam (-ai) 18 gadu vecumu.

Deputāta kandidāts (-e) drīkst kandidēt  Rēzeknes novada domes un Varakļānu novada domes vēlēšanās, ja kandidātu saraksta iesniegšanas dienā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā:

 1. viņam (-ai) bija bez pārtraukuma reģistrēta dzīvesvieta pēdējos 10 mēnešus (atkarībā no dienas, kad tiks iesniegts kandidātu saraksts, šis periods var būt 2020. gada 19. - 28. septembris)

vai

 1. viņš (-a) bija nostrādājis (-usi) kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" vismaz pēdējos četrus mēnešus (atkarībā no dienas, kad tiks iesniegts kandidātu saraksts, šis periods var būt 2021. gada 19. - 28. marts)

vai

 1. viņam (-ai) attiecīgās pašvaldības teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

 

Kandidātu saraksta sagatavošana

Kā var iegūt piekļuves tiesības darbam ar kandidātu sarakstu sagatavošanas lietojumprogrammu?

Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķir attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija, pamatojoties uz kandidātu saraksta gatavotāja parakstītu iesniegumu (pielikumā zemāk). Pieteikumā jānorāda:

 1. partijas vai partiju apvienības nosaukums,
 2. kandidātu saraksta gatavotāja vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasta adrese,
 3. lūgums piešķirt šai personai piekļuves tiesības darbam ar kandidātu sarakstu gatavošanas lietojumprogrammu 2021. gada 11. septembra Rēzeknes novada domes vai Varakļānu novada domes vēlēšanās,
 4. pieteikuma sastādīšanas datums un vieta.

Kādi ir nosacījumi kandidātu saraksta nosaukuma izvēlei?

Ja kandidātu sarakstu iesniedz partija vai partiju apvienība, kandidātu sarakstu nosaukumam jāatbilst attiecīgās partijas, partiju apvienības nosaukumam.

Ja kandidātu sarakstu iesniedz divas vai vairākas partijas kopīgi, apvienību nereģistrējot, tad kandidātu saraksta nosaukumā jābūt visu apvienībā ietilpstošo partiju nosaukumiem.

Kādi dokumenti jāpievieno kandidātu sarakstam?

Kandidātu sarakstam jāpievieno šādi dokumenti:

 1. kandidātu sarakstā ietvertā kandidāta parakstīts paziņojums, ka viņš piekrīt kandidēt attiecīgajās domes vēlēšanās un piekrīt savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar Pašvaldības domes vēlēšanu likuma prasībām;
 2. kandidātu sarakstā ietvertā kandidāta parakstīta deklarācija, ka viņš atbilst Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 8.panta prasībām un uz viņu neattiecas likuma 9.pantā minētie ierobežojumi;
 3. šādas katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstītas ziņas:
  • kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, datums un mēnesis, dzimums, ja vēlas, — arī tautība,
  • personas kods,
  • ārvalsts pilsonība (pavalstniecība), ja tāda ir,
  • reģistrētā dzīvesvieta Latvijā,
  • darbavietas un ieņemamie amati (arī amati politiskajās partijās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, biedrībās un nodibinājumos) vai — ja darbavietas nav — nodarbošanās, statuss,
  • kādas izglītības iestādes beidzis (kurā gadā, kādā specialitātē vai programmā),
  • pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi,
  • ir vai nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,
  • ja kandidāts ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, — kandidāta apliecinājums, ka Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir, viņam nav ar tiesas spriedumu liegtas tiesības kandidēt un tikt ievēlētam;
 4. visu sarakstā ietverto kandidātu parakstīta priekšvēlēšanu programma, kuras apjoms nedrīkst pārsniegt 4000 iespiedzīmes.

Svarīgi!

Ja persona kandidē pašvaldībā, kurā viņam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, kandidātu sarakstam jāpievieno notariāli apliecināts zemesgrāmatas akta noraksts vai zemesgrāmatu nodaļas izziņa par nekustamā īpašuma piederību.

Ja persona kandidē pašvaldībā, kurā viņa ir nostrādājusi (kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vismaz pēdējos četrus mēnešus, kandidātu sarakstam jāpievieno attiecīgi darba devēja vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņa.

Kā var saņemt Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par darba vietu attiecīgajā pašvaldībā? 

Valsts ieņēmuma dienesta (VID) izziņu persona var pieprasīt: 

 • nosūtot iesniegumu elektroniski VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) (dokumenti / no veidlapas / “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam);
 • sūtot iesniegumu uz e-pastu VID@vid.gov.lv, kas elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu;
 • nosūtot iesniegumu pa pastu;
 • pa tālruni +371 67120000;
 • personiski, iesniedzot iesniegumu papīra formā jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā (iepriekš pierakstoties pa tālruni +371 67120005).

Personai iesniegumā jānorāda:

 • vārds un uzvārds;
 • personas kods;
 • deklarētās dzīvesvietas adrese, telefona numurs saziņai;
 • pieprasījuma mērķī – obligāti jānorāda, ka pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidātam izziņa nepieciešama, atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 17. panta trešās daļas nosacījumiem;
 • izziņā nepieciešamo informācijas apjomu – piemēram, sniegt informāciju par saimnieciskās darbības veikšanas vietu administratīvo teritoriju un darbības periodu.

Iesniegumā jānorāda arī vēlamo izziņas saņemšanas veidu (vietu) – VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), VID klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski uz norādīto elektroniskā pasta adresi (ja iesniegums iesniegts elektroniski parakstīts).

Kam jābūt norādītam darba devēja izsniegtajā izziņā?

No izziņas teksta kandidātu saraksta pieņemšanas brīdī jāvar pārliecināties:

 1. kad un kur izziņa izsniegta;
 2. par kuru personu (vārds, uzvārds, personas kods) izziņa izsniegta;
 3. no kura brīža bez pārtraukuma attiecīgā persona strādā darba vietā;
 4. attiecīgā darba vieta (uzņēmums, iestāde, filiāle utml.), kurā persona nostrādājusi kā darba ņēmējs, atrodas pašvaldība administratīvajā teritorijā (adrese).

Izziņai jābūt attiecīgi noformētai uz uzņēmuma, iestādes veidlapas un parakstītai.

Vai deputāta kandidāts drīkst kandidēt pašvaldības vēlēšanās, ja šajā pašvaldībā īpašums pieder viņa laulātajam?

Jā, tas ir iespējams ar šādiem nosacījumiem:

 1. ja īpašums iegādāts, iegūts PĒC laulību noslēgšanas,
 2. uz kandidātu saraksta iesniegšanas brīdi laulība nav šķirta,
 3. Zemesgrāmatā nav norādes, ka īpašums ir laulātā atsevišķā manta.

Šajā gadījumā, iesniedzot kandidātu sarakstu, par šo kandidātu jāpievieno papildus šādi dokumenti:

 1. notariāli apliecināts zemesgrāmatas akta noraksts vai zemesgrāmatu nodaļas izziņa par nekustamā īpašuma piederību;
 2. laulības apliecības kopija, savukārt oriģināls jāuzrāda.

Vai kandidātu saraksts jāparaksta?

Jā. Tas jāparaksta attiecīgās partijas vai partiju apvienības lēmējinstitūcijas (-u) pilnvarotajai personai.

Kandidātu sarakstu un pievienojamos dokumentus var parakstīt arī ar drošu e-parakstu un iesniegt vēlēšanu komisijai datu nesējā.

Vai priekšvēlēšanu programmas 4000 zīmju skaitā ietilpst arī atstarpes starp vārdiem, teikumiem?

Nē. 4000 zīmju skaitā ietilpa tikai redzamās rakstu zīmes. Atstarpes starp vārdiem, teikumiem netiek ieskaitītas šajā skaitā.

Cik deputātu kandidātus drīkst iekļaut kandidātu sarakstā?

Kandidātu sarakstā pieteikto kandidātu skaits drīkst par trim kandidātiem pārsniegt domē ievēlējamo deputātu skaitu.

Pašvaldības domē ievēlējamo deputātu skaitu nosaka atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kāds attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā:

Novados:

 • līdz 30 000 iedzīvotāju — 15 deputāti;
 • no 30 001 līdz 60 000 iedzīvotāju — 19 deputāti;
 • vairāk nekā 60 000 iedzīvotāju — 23 deputāti.

Līdz ar to maksimālais deputātu kandidātu skaits kandidātu sarakstos ir:

 • Rēzeknes novada domes vēlēšanās - 22 deputātu kandidāti,
 • Varakļānu novada domes vēlēšanās - 18 deputātu kandidāti.

Vai kandidātu sarakstā drīkst pieteikt tikai vienu kandidātu?

Jā, kandidātu sarakstā drīkst iekļaut arī tikai vienu deputātu kandidātu.

Vai saraksta iesniedzēji drīkst mainīt kandidātu sarakstu pēc tam, kad tas ir iesniegts?

Ja kandidātu saraksts ir iesniegts, bet pašvaldības vēlēšanu komisija vēl nav pieņēmusi lēmumu par to, ka kandidātu saraksts ir pieņemts, sarakstu vēl var atsaukt vai mainīt.

Savukārt pēc tam, kad pašvaldības vēlēšanu komisija sēdē lēmusi, ka saraksts ir pieņemts vēlēšanām, to vairs nedrīkst ņemt atpakaļ un tajā nedrīkst izdarīt nekādus grozījumus.

Pēc saraksta pieņemšanas grozījumus kandidātu sarakstā drīkst veikt tikai pašvaldības vēlēšanu komisija, izsvītrojot pieteiktos kandidātus vēlēšanu likumā noteiktajos gadījumos vai veicot tehniskus labojumus (piemēram, precizējot ziņas par kandidātu).

Cik ilgā laikā pašvaldības vēlēšanu komisija pieņems lēmumu, vai kandidātu saraksts ir reģistrējams vēlēšanām?

Vienas dienas laikā pēc saraksta iesniegšanas. Ja vēlēšanu komisija, pārbaudot kandidātu sarakstu, konstatēs, ka saraksts un tam pievienotie dokumenti atbilst likumam, vēlēšanu komisija savā sēdē, kas sasaucama vienas dienas laikā, pieņems lēmumu par kandidātu saraksta un tam pievienoto dokumentu pieņemšanu. Ar šo lēmumu attiecīgais kandidātu saraksts uzskatāms par reģistrētu vēlēšanām.

Kur var pārsūdzēt pašvaldības vēlēšanu komisijas lēmumu?

Pašvaldības vēlēšanu komisijas lēmumu par kandidātu saraksta pieņemšanu vai atteikumu pieņemt kandidātu sarakstu, kā arī tās lēmumu par pieteiktā kandidāta svītrošanu no reģistrētā kandidātu saraksta var apstrīdēt Centrālajā vēlēšanu komisijā triju darbdienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienas.

Centrālā vēlēšanu komisija izskata sūdzību un pieņem lēmumu triju dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas var pārsūdzēt tiesā.

Kur tiks publicēta informācija par kandidātiem un cik ilgi šie dati būs publiski pieejami?

Rēzeknes novada domes un Varakļānu novada domes vēlēšanu kandidātu saraksti tika publicēti Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietnē.

Šajā vietnē kandidātu saraksts un ziņas par sarakstā iekļautajiem kandidātiem tika publicēti kandidātu saraksta iesniegšanas dienā un būs tur pieejami visu priekšvēlēšanu un vēlēšanu laiku.

Pēc tam, kad visi kandidātu saraksti būs reģistrēti vēlēšanām un pārbaudīta visu pieteikto deputātu kandidātu atbilstība vēlēšanu likuma prasībām, kandidātu saraksti tiks publicēti arī izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Papildus vēlēšanu nedēļā ar kandidātu sarakstiem un ziņām par kandidātiem varēja iepazīties arī vēlēšanu iecirkņos.

Ziņas par kandidātiem Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietnē būs publiski pieejamas līdz attiecīgo domju pilnvaru beigām. Pēc tam publiski būs pieejami tikai kandidātu sarakstos iekļauto personu vārdi un uzvārdi, pārējā informācija par kandidātiem no interneta vietnes tiks dzēsta.

Kā tiek numurēti kandidātu saraksti?

Atšķirībā no 2017. gada pašvaldību vēlēšanām 2021.gada 11. septembra Rēzeknes novada domes un Varakļānu novada domes vēlēšanu zīmēs tiks drukāts kandidātu saraksta numurs.

Pēc kandidātu sarakstu pieņemšanas termiņa beigām attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija atklātā sēdē, kurā piedalās kandidātu sarakstu iesniedzēji vai to pilnvarotas personas un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, organizēs reģistrēto kandidātu sarakstu numuru izlozi. Sēdes norisi un laiku paziņos attiecīgā vēlēšanu komisija.

Izloze notiek kandidātu sarakstu reģistrēšanas secībā. Ja kāda saraksta pārstāvis uz izlozi neieradīsies, viņa vietā lozi vilks komisijas sekretārs.

Kā tiks izkārtoti kandidāti vēlēšanu zīmē?

Vēlēšanu zīmes (pielikumā zemāk) būs guļus novietojumā, divās slejās, ar numerāciju pa slejām (vispirms pirmā sleja, tad otra). Abas slejas būs vienāda garuma; ja kandidātu sarakstā būs nepāra skaits kandidātu, pirmā sleja būs par vienu kandidātu garāka.

Kādām personu grupām Latvijā nav tiesību kandidēt pašvaldību vēlēšanās?

Pašvaldību vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem personas, kuras:

 1. izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās,
 2. ir sodītas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta,
 3. kurām likumā paredzētajā kārtībā tiesa ir nodibinājusi aizgādnību,
 4. kuras Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradušās nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas saslimušas ar psihisku slimību, kas tām atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurām sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas;
 5. pēc 1991.gada 13.janvāra darbojušās PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās,
 6. ir vai ir bijušas PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki,
 7. ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pašvaldību vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta,
 8. citu ES dalībvalstu pilsoņi, ja viņiem nav tiesību kandidēt un tikt ievēlētiem savas pilsonības valstī.

Vairāk par kandidātu sarakstu iesniegšanu un pieņemšanu skatīt Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 4. nodaļā un Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 11. septembra Rēzeknes novada domes un Varakļānu novada domes vēlēšanu deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcijā.