APSTIPRINĀTI

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2021. gada 18. marta lēmumu Nr. 11 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2021.lēmumu Nr.21)

IETEIKUMI

Covid-19 infekcijas profilaksei 2021. gada pašvaldību vēlēšanu iecirkņos

Ieteikumi sagatavoti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas nosaka Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus, piesardzības pasākumus, kā arī pulcēšanās prasības un ierobežojumus.

Ieteikumu mērķis – īstenot epidemioloģiskās drošības pasākumus vīrusa infekcijas Covid-19 ierobežošanai 2021. gada pašvaldības domes vēlēšanās.

 1. Neizvietot vēlēšanu iecirkņus ēkās, kurās uzturas Covid-19 infekcijas visvairāk apdraudētās grupas, – ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes iestādēs.
 2. Nodrošināt, ka pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs izvietotajos vēlēšanu iecirkņos laikā, kad tie atvērti vēlētājiem, neuzturas audzēkņi, skolēni, studenti.
 3. Gan vēlēšanu dienā, gan iepriekšējās balsošanas dienās pēc iespējas izvietot vēlēšanu iecirkņus plašākās telpās ar labu ventilāciju un iespēju tās regulāri vēdināt.
 4. Vēlēšanu iecirkņa komisijai, konsultējoties ar pašvaldības vēlēšanu komisiju, noteikt maksimāli pieļaujamo balsotāju skaitu, kas vienlaikus drīkst uzturēties vēlēšanu iecirkņa telpās, ievērojot, ka vienai personai telpā tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2 no telpas platības.
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2021. lēmumu Nr.21)
 5. Vēlēšanu iecirkņa telpās, kurās nav iespējams ievērot 1.4. punktā noteikto, vienlaikus drīkst uzturēties viens balsotājs.
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2021. lēmumu Nr.21)
 1. Pie ieejas ēkā, kur izvietots vēlēšanu iecirknis, un iecirknī izvietot informāciju par drošības pasākumiem, kuri jāievēro, uzturoties iecirknī:
  1. norādi par vienlaicīgi pieļaujamo balsotāju skaitu vēlēšanu iecirknī;
   (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2021. lēmumu Nr.21)
  2. brīdinājumu, ka vēlēšanu iecirknī nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija, vai kurām ir elpošanas ceļu infekcijas pazīmes;
  3. brīdinājumu par 2 metru distances ievērošanu;
  4. brīdinājumu par mutes un deguna aizsega lietošanas pienākumu un norādi par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu (aizsedzot muti un degunu).
  5. informāciju (norādes) par roku dezinficēšanas nepieciešamību. 
 2. Vēlēšanu iecirkņa telpās, kā arī tualetes telpās izvietot informāciju ar atgādinājumu par higiēnas prasību ievērošanu:

• Bieži un rūpīgi mazgājiet rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pēc sabiedrisko vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pirms pieskaršanās sejai, pēc tualetes apmeklējuma.

• Ja nav iespējams nomazgāt rokas, dezinficējiet rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem.

• Atcerieties, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, telefonu virsmas var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ nepieciešams tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus.

• Nepieskarieties sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām.

 1. Pie ieejas vēlēšanu iecirkņa telpās vēlētājiem redzamā un pieejamā vietā izvietot roku dezinfekcijas līdzekļus. Aicināt vēlētājus un vēlēšanu novērotājus dezinficēt rokas pirms un pēc iecirkņa apmeklēšanas.
 2. Nodrošināt iespēju vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem un darbiniekiem veikt roku higiēnu. Dezinfekcijas līdzeklim jābūt viegli pieejamam darba vietā, lai pēc iespējama kontakta ar vēlētāju būtu iespēja nekavējoties dezinficēt rokas.
 3. Vēlētājiem redzamā un pieejamā vietā pirms ieejas iecirknī izvietot sejas aizsargmaskas.  Norādīt vēlētājiem, ka mutes un deguna aizsegu lietošana vēlēšanu iecirknī ir obligāta.
 4. Nepieļaut, ka vēlēšanu iecirknī atrodas personas bez mutes un deguna aizsega. Mutes un deguna aizsegus atļauts nelietot bērniem līdz 7 gadu vecumam un personām ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai.
 5. Iekārtojot vietas vēlētāju reģistrācijai, nodrošināt 2 metru distanci starp reģistrācijas galdiem. Ja iespējams, vietas vēlētāju reģistrācijai ieteicams aprīkot ar fizisku aizsargbarjeru.
 6. Aicināt vēlētājus vēlēšanu iecirknī izmantot savus rakstāmrīkus. Ja vēlētājam šādas iespējas nav, izsniegt tikai attiecīgajam vēlētājam paredzētu pildspalvu. Atkārtoti izmantojot rakstāmrīkus, tos pirms izsniegšanas vēlētājiem dezinficēt.
 7. Iekārtojot vietas vēlēšanu novērotājiem, nodrošināt 2 metru distanci starp novērotāju vietām.
 8. Regulēt vēlētāju plūsmu, nepieļaut drūzmēšanos un nepiederošu personu atrašanos vēlēšanu iecirknī:
  1. sekot līdzi, lai vēlētāji, gaidot reģistrāciju, ievērotu 2 metru distanci starp sevi un apkārtējiem;
  2. iecirkņa telpās uz grīdas vai citādi iezīmēt 2 metru distanci, kas jāievēro vēlētājiem, gaidot rindā uz reģistrāciju;
  3. iecirkņa telpās izvietot norādes vēlētāju plūsmas virziena norādīšanai;
  4. ja vēlēšanu iecirknī ieradušies vairāk vēlētāju, nekā iecirknī iespējams uzņemt, ievērojot 2 metru distanci, tad rindu veidot ārpus iecirkņa telpām, pie ēkas, kur izvietots vēlēšanu iecirknis.
 9. Aicināt vēlētājus riska grupās (vēlētāji vecumā virs 65 gadiem, vēlētāji ar veselības problēmām) doties balsot stundās, kad vēlēšanu iecirkņos nav daudz apmeklētāju.
 10. Vēlēšanu iecirknī reģistrējot vēlētājus, balsotāju saraksta veidlapā norādīt veidlapas aizpildīšanas sākuma un beigu laiku.
 11. Izvairīties no auduma materiālu lietošanas vēlēšanu kabīņu iekārtojumā. Aizslietņus un vēlēšanu kabīnes bez aizkariem izvietot tā, lai tiktu nodrošināts balsošanas aizklātums - ar ieeju vai atvērto daļu pret sienu vai pret blakus esošās kabīnes, aizslietņa noslēgto daļu.
 12. Katrā vēlēšanu kabīnē vai nodalījumā izvietot papīrgrozu. Pie izejas no vēlēšanu iecirkņa izvietot papildu konteineru izmantoto sejas masku izmešanai.
 13. Ne retāk kā reizi stundā vismaz 15 minūtes vēdināt vēlēšanu iecirkņa telpas.
 14. Vēlēšanu iecirkņa darba laikā regulāri, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus (piemēram, 70% etanolu, 0,5% nātrija hipohlorītu), tīrīt koplietošanas virsmas – durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu roku balstus, virsmas tualetēs u.c. Dezinfekcijas tīrīšanu veikt arī pēc tam, kad vēlēšanu iecirknis beidzis darbu.
 1. Nepieļaut, ka vēlēšanu iecirknī atrodas vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļi un darbinieki, uz kuriem attiecas pašizolācijas, karantīnas vai stingrās izolācijas nosacījumi. Pirms darba uzsākšanas vēlēšanu iecirknī katrs vēlēšanu komisijas loceklis un darbinieks paraksta apliecinājumu, ka uz viņu neattiecas minētie nosacījumi un viņam nav elpošanas ceļu infekcijas pazīmju.
 2. Nepieļaut, ka vēlēšanu organizēšanā vēlēšanu iecirkņos vai izbraukumā pie vēlētājiem piedalās cilvēki ar elpceļu infekcijas pazīmēm.
 3. Valstspilsētas vai novada vēlēšanu komisijai:
  1. veidojot vēlēšanu iecirkņu komisijas, katram iecirknim nodrošināt vismaz trīs rezerves darbiniekus – vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu pienākumu izpildītājus (turpmāk – rezervisti);
  2. sagatavot plānu rezervistu apziņošanai un nekavējošai iesaistīšanai vēlēšanu nodrošināšanā, ja iepriekšējās balsošanas dienās vai vēlēšanu dienā slimības dēļ vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļi vai darbinieki nevar ierasties darba vietā;
  3. nodrošināt rezervistu mācības.
 4. Vēlēšanu iecirkņa darbības laikā nodrošināt vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļus un darbiniekus ar individuālās aizsardzības līdzekļiem:
  1. medicīniskām sejas maskām vai respiratoriem;
  2. roku dezinfekcijas līdzekļiem;
  3. citiem individuālās aizsardzības līdzekļiem saskaņā ar šo ieteikumu 3.5. un 4.4. punktu.
 5. Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļus un darbiniekus, kuri iesaistīti balsu skaitīšanā, nodrošināt ar gumijas cimdiem.
 6. Pēc iespējas samazināt iecirknī kopīgi lietojamo virsmu un priekšmetu skaitu, nodrošinot, ka vēlēšanu iecirknī virsmas un priekšmetus (piemēram, galdus, skārienjūtīgos ekrānus, datorus, tastatūras, datora peles, papīru u.tml.) pēc iespējas lieto vieni un tie paši darbinieki.
 7. Vēlēšanu iecirkņa darba laikā regulāri, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus, veikt darba virsmu, skārienjūtīgo ekrānu, datoru klaviatūras un datorpeļu dezinfekciju. Šo iekārtu tīrīšanu veikt arī pēc tam, kad vēlēšanu iecirknis beidzis darbu.
 8. Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu un darbinieku ēdināšanu organizēt, vienojoties ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju par individuālu porciju saņemšanu slēgtos vienreizējās lietošanas traukos. Maltīšu laikā ievērot divu metru distanci no pārējiem.
 1. Pieņemot no vēlētājiem iesniegumus par balsošanas organizēšanu vēlētāju atrašanās vietā, atzīmēt, vai vēlētājs atrodas vai neatrodas pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar Covid-19 infekcijas saslimšanu vai inficēšanās riskiem.
 2. Dodoties izbraukumā pie vēlētājiem, ievērot īpašu piesardzību:
  1. ja iespējams, nozīmēt izbraukumiem vēlēšanu komisijas locekļus, kuriem ir laba veselība un kuri ir saņēmuši vakcīnu pret vīrusa infekciju Covid-19;
  2. ierodoties vēlētāja atrašanās vietā, sazināties ar vēlētāju pa telefonu, izskaidrot balsošanas procedūru;
  3. pēc personu apliecinošā dokumenta pārliecināties, vai persona ir vēlētājs un vai vēlētāju reģistrā nav atzīmes par vēlētāja dalību vēlēšanās;
  4. novietot vēlēšanu materiālus (individuālu veidlapu, kurā vēlētājs parakstās par vēlēšanu materiālu saņemšanu, apzīmogotu vēlēšanu aploksni, vēlēšanu zīmju komplektu) vēlētājam ērti sasniedzamā vietā (piemēram, pie dzīvokļa durvīm);
  5. kad vēlētājs paņēmis vēlēšanu materiālus:
   1. izdarīt vēlētāju reģistrā atzīmi par balsošanas materiālu izsniegšanu vai, ja tas nav iespējams, sagatavot un izsniegt vēlētājam reģistrācijas aploksni;
   2. novietot pie vēlētāja atrašanās vietas durvīm izbraukuma vēlēšanu kasti;
  6. kad vēlētājs aizpildījis vēlēšanu materiālus, lūgt vēlētājam uzrādīt parakstītu individuālo veidlapu. Vēlētājs iemet vēlēšanu kastē vēlēšanu materiālus un individuālo veidlapu. Vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis atzīmē balsotāju sarakstā vēlētāja atrašanās vietā, ka vēlētājs nobalsojis un parakstījis vēlētāja saraksta veidlapu.
 3. Nodrošinot balsošanu atrašanās vietā, pēc iespējas ievērot 2 metru distanci, regulāri (pirms un pēc ierašanās pie vēlētāja un uzturēšanās laikā, ja nepieciešams) dezinficēt rokas ar spirtu saturošiem līdzekļiem, pēc iespējas izvairīties no pieskaršanās virsmām, kurām pieskāries vēlētājs.
 4. Ja balsošanas nodrošināšanai nepieciešams uzturēties vēlētāja atrašanās vietā, lietot respiratoru, virsvalku, gumijas cimdus un, ja iespējams, piegulošas aizsargbrilles.
 5. Balsošanu slimnīcās un sociālās aprūpes iestādēs nodrošināt sadarbībā ar iestādes vadību un ievērojot iestādes noteiktos karantīnas ierobežojumus un veselības aizsardzības pasākumus.

Video: Covid-19 drošības pasākumi 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās