Centrālā vēlēšanu komisija ir pastāvīga un vēlēta valsts  institūcija, kuras pienākumos ietilpst Saeimas, Eiropas Parlamenta, pašvaldību vēlēšanu, kā arī tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu sagatavošana un vadīšana. 

Centrālās vēlēšanu komisijas darbību regulē likums “Par Centrālo vēlēšanu komisiju”, taču daudzi tās pienākumi atrodami arī Saeimas vēlēšanu likumā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, Pašvaldības domes vēlēšanu likumā, likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”, Vēlētāju reģistra likumā un Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā.

Vīzija

Centrālā vēlēšanu komisija ir profesionāla un sabiedrībā augstu novērtēta neatkarīga valsts iestāde, kas nodrošina vēlēšanu likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu, savā darbībā ievēro vienlīdzības principu attiecībā pret visiem vēlēšanu, tautas nobalsošanu, parakstu vākšanu dalībniekiem, ar savu profesionālo darbību sekmē ikviena vēlētāja iespējas ērtā un drošā veidā piedalīties vēlēšanās, tautas nobalsošanās, parakstu vākšanās.

Misija

Ar savu darbu tiecamies nodrošināt ikvienam Latvijas balsstiesīgajam pilsonim godīgas, brīvas, mūsdienīgas un drošas vēlēšanas un iespēju piedalīties parakstu vākšanās un tautas nobalsošanās, sekmējot vēlētāju vēlmi iesaistīties savas valsts, pašvaldības un Eiropas Savienības nākotnes veidošanā.

Pamatvērtības

 • Profesionalitāte
 • Godīgums
 • Atklātība
 • Sadarbība
 • Attīstība

Nozīmīgākie Centrālās vēlēšanu komisijas pienākumi ir: 

 • nodrošināt Saeimas vēlēšanu likuma, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma, Pašvaldības domes vēlēšanu likuma un likuma "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" vienveidīgu un pareizu piemērošanu un kontrolēt šo likumu precīzu izpildi;
 • informēt un izglītot vēlētājus un Latvijas iedzīvotājus par vēlēšanu, tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu kārtību un norisi;
 • pieņemt lēmumus, izdot rīkojumus un izstrādāt instrukcijas vēlēšanu, tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu sagatavošanai un norisei;
 • noteikt valsts piešķirto naudas līdzekļu sadalījumu vietējām vēlēšanu komisijām;
 • koordinēt un vadīt vietējo vēlēšanu komisiju darbu;
 • veikt vietējo vēlēšanu komisiju locekļu apmācību;
 • izstrādāt priekšlikumus vēlēšanu, tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu normatīvo aktu pilnveidošanai;
 • apkopot vēlēšanu rezultātus un publicēt tos atsevišķā izdevumā;
 • izskatīt saņemtās sūdzības par vēlēšanu, tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu sagatavošanu un norisi;
 • izskatīt un atcelt citu vēlēšanu komisiju nelikumīgus lēmumus.

Centrālās vēlēšanu komisijas sastāvā ir deviņi locekļi, no kuriem priekšsēdētāju un septiņus locekļus ievēl Saeima, bet vienu locekli no tiesnešu vidus – Augstākā tiesa savā plēnumā. Centrālās vēlēšanu komisijas pilnvaru termiņš ir četri gadi, un kārtējām Centrālās vēlēšanu komisijas vēlēšanām jānotiek ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc  jaunās Saeimas sanākšanas.

Pašreizējā Centrālā vēlēšanu komisija ir  ievēlēta 2023. gada 2. februārī, un tās priekšsēdētāja ir Kristīne Saulīte.

Īpašumi

IZNOMĀTĀJS nodod un NOMNIEKS pieņem lietošanā par maksu nekustamā īpašuma Smilšu ielā 4, Rīgā ēkas ar kadastra apzīmējumu 01000080080001 telpas ar kopējo platību 457,6 kv.m.