Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Jūlijs

LĒMUMS

Nr. 21

Rīgā, 2022. gada 7. jūlijā

Par instrukcijas apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

apstiprināt Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukciju Saeimas vēlēšanās.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcija

Saeimas vēlēšanās

 1. Vēlēšanu iecirkņa komisija (turpmāk tekstā — iecirkņa komisija) darbību vēlēšanu sarīkošanā sāk līdz ar tās izveidošanu un to organizē Saeimas vēlēšanu likumā, Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijās noteiktā kārtībā.
 2. Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pirms vispārējās vēlēšanu dienas ir šāds:

piektajā dienā pirms vispārējās vēlēšanu dienas (pirmdienā) — no plkst. 17.00 līdz 20.00,

ceturtajā dienā pirms vispārējās vēlēšanu dienas (otrdienā) — no plkst. 8.00 līdz 11.00,

trešajā dienā pirms vispārējās vēlēšanu dienas (trešdienā) — no plkst.17.00 līdz 20.00,

otrajā dienā pirms vispārējās vēlēšanu dienas (ceturtdienā) — no plkst. 9.00 līdz 12.00,

dienā pirms vispārējās vēlēšanu dienas (piektdienā) — no 10.00 līdz 16.00.

 1. Paziņojumus par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu un darba laiku pašvaldību vēlēšanu komisijas ne vēlāk kā desmit dienu pirms vēlēšanām izliek:
  1. pie attiecīgās pašvaldības domes ēkas (vai informācijas sniegšanas vietās);
  2. pie ēkas, kurā atrodas vēlēšanu komisija, ja tās atrašanās vieta nav pašvaldības domes ēkā;
  3. pie ēkām, kurās atrodas vēlēšanu iecirkņi.

Šo informāciju ievieto arī pašvaldības domes mājaslapā (norādot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas adreses attiecīgo sadaļu).

 1. Pašvaldību vēlēšanu komisijas, kuru administratīvajā teritorijā ir izveidoti iecirkņi balss nodošanai glabāšanā, vēlēšanu iecirkņu adreses un darba laiku izziņo ne vēlāk kā 15 dienas pirms vēlēšanu dienas.
 2. Pašvaldību vēlēšanu komisijas nodrošina, lai iecirkņu komisiju telpas būtu pienācīgi iekārtotas un apgādātas ar visu aizklātai balsošanai nepieciešamo aprīkojumu:
  1. sagatavoti atsevišķi balsošanas nodalījumi vai aizslietņi, kas tiek novietoti tā, lai vēlētājam, aizpildot vēlēšanu zīmi, pilnībā tiktu nodrošināts aizklātums;
  2. vēlēšanu kastes, kurām jābūt cieši noslēgtām, ar spraugu virspusē un atveramu vāku. Kastes vākam jābūt tādam, lai to būtu iespējams nostiprināt ar drošības plombām.
 3. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgs par iecirkņa komisijas darbu, iecirkņa komisijas locekļu mācībām (iepazīstināšanu ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un atbildību par to pārkāpšanu) un instruktāžu (par darba drošību, fizisko personu datu apstrādi un drošību, ugunsdrošību), balsošanas procesa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem, pareizu balsošanas rezultātu aprēķināšanu un to materiālo vērtību saglabāšanu, kas nodotas iecirkņa komisijas rīcībā. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, sākot ar vēlēšanu materiālu saņemšanu iecirknī līdz to nodošanai pašvaldības vēlēšanu komisijai pēc vēlēšanām, ir pienākums tos uzglabāt ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis, nodrošinot attiecīgās telpas fizisko vai tehnisko apsardzi.
 4. Iecirkņa komisijas sekretārs ir atbildīgs par iecirkņa komisijas dokumentāciju.
 5. Iecirkņa komisijas loceklis pilda pienākumus, ko tam uzdevis iecirkņa komisijas priekšsēdētājs.
 6. Ja nepieciešams, vēlēšanu komisija atbilstīgi Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 22. pantam balsošanas procesa un balsu skaitīšanas nodrošināšanai pieaicina speciālistus no vēlētāju vidus (turpmāk tekstā — izpildītāji).
 7. Izpildītājiem jāatbilst Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6. panta prasībām, un tie var sākt darbu, ja ar attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju noslēgts līgums, kurā noteiktas viņu tiesības un pienākumi, kā arī atlīdzība tāmē paredzēto līdzekļu ietvaros. Izpildītājam var uzdot veikt jebkuru komisijas locekļa funkciju, izņemot piedalīšanos lēmumu pieņemšanā un komisijas priekšsēdētāja vai sekretāra aizvietošanu.
 8. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs atbild par to, lai izpildītājs ievērotu normatīvos aktus un precīzi veiktu uzdotos pienākumus.
 9. Sākot no piektās dienas pirms vēlēšanu dienas:
  1. iecirkņa komisijas sekretārs Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammā (turpmāk — lietojumprogramma) aizpilda vēlēšanu gaitas žurnālu, norādot tajā paredzētās ziņas par vēlēšanu procesa organizēšanu pirms vēlēšanu dienas;
  2. iecirkņa komisija:
   1. pārliecinās, ka redzamā vietā izlikts paziņojums par komisijas darba laiku un atrašanās vietu;
   2. ja nepieciešams, izvieto norādes, kā atrodamas iecirkņa telpas un gadījumos, kad cilvēkiem ar kustību traucējumiem ierīkota cita ieeja iecirkņa telpās, izvieto papildu norādes;
   3. nodrošina, lai iecirknī vēlētājiem būtu pieejamas priekšvēlēšanu programmas, visi vēlēšanu apgabalā reģistrētie kandidātu saraksti un Saeimas vēlēšanu likumā norādītās ziņas par deputātu kandidātiem;
   4. pieņem rakstveida iesniegumus par balsošanas organizēšanu 44. punktā minētajiem vēlētājiem, pārbauda un reģistrē tos 45.—50. punktā noteiktajā kārtībā.
 10. Pašvaldības vēlēšanu komisija sadala vēlēšanu aploksnes iecirkņu komisijām, atstājot sev rezervi neparedzētai vajadzībai. Saņēmusi no pašvaldības vēlēšanu komisijas vēlēšanu aploksnes, iecirkņa komisija tās visas apzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu un:
  1. pārbauda, vai visas vēlēšanu aploksnes ir apzīmogotas;
  2. pārskaita visas vēlēšanu aploksnes.

Vēlēšanu aplokšņu pārbaude un pārskaitīšana veicama vismaz divas reizes, un katru reizi to veic cits iecirkņa komisijas loceklis.

Vēlēšanu gaitas žurnālā (B1 aile) izdara ierakstus par apzīmogoto vēlēšanu aplokšņu skaitu, norādot iecirkņa komisijas locekļu vārdu un uzvārdu, kuri tās apzīmogojuši, pārbaudījuši un skaitījuši.

 1. Vēlēšanu iecirkņa komisija pārliecinās, ka tai ir piekļuve elektroniskajam tiešsaistes vēlētāju reģistram (turpmāk — vēlētāju reģistrs) un viedierīces nepieciešamā skaitā.
 1. Vēlēšanu dienā, pirms vēlēšanu iecirkņa atvēršanas, iecirkņa komisija sagatavo iecirkni darbam:
  1. pārbauda, vai iecirknī ir pieejams vēlētāju reģistrs, viedierīces un atbilstošas kvalitātes interneta pieslēgums;
  2. ierīko atsevišķas telpas, balsošanas nodalījumus vai aizslietņus, kur vēlētājs vienatnē var izvēlēties atbalstāmo kandidātu sarakstu. Balsošanas nodalījumi un aizslietņi jāizvieto tā, lai vēlētājam, aizpildot vēlēšanu zīmi, tiktu nodrošināts aizklātums;
  3. pārliecinās, vai vēlēšanu telpās ir visi nepieciešamie vēlēšanu materiāli;
  4. sagatavo vēlēšanu zīmju komplektus numerācijas secībā;
  5. izsniedz iecirkņa komisijas locekļiem numurētas balsotāju sarakstu veidlapas un noteiktu skaitu vēlēšanu aplokšņu. Aploksnes pārskaita vismaz divas reizes. Katram iecirkņa komisijas loceklim izsniegto balsotāju saraksta veidlapu numurus un vēlēšanu aplokšņu skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā;
  6. pārbauda, vai vēlēšanu telpās un tuvāk par piecdesmit metriem no ieejas ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis, nav izvietoti aģitācijas materiāli un nenotiek aģitācija;
  7. nodrošina, lai pie izejas no vēlēšanu telpām vēlētājiem būtu brīvi pieejamas visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes;
  8. pārliecinās, vai vēlēšanu kastes atbilst šīs instrukcijas 5.2. punktā noteiktajām prasībām.
 2. Vēlēšanu dienā iecirkņa komisija atver vēlēšanu telpas un ielaiž tajās vēlētājus no pulksten 7.00 līdz pulksten 20.00.
 3. Netraucējot iecirkņa komisijas darbu, vēlēšanu norisi iecirknī vienlaikus var novērot ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katra attiecīgajā vēlēšanu apgabalā reģistrētā kandidātu saraksta (turpmāk tekstā — novērotājs), kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

Par novērotāju nevar būt deputāta kandidāts.

 1. Ierodoties iecirkņa komisijā, 17. punktā minētajām personām jāuzrāda iecirkņa komisijas priekšsēdētājam personu apliecinošs dokuments un jāreģistrējas:
  1. novērotājs iesniedz iecirkņa komisijai politiskās partijas vai to apvienības valdes ar pilnvaras devēja parakstu apliecinātu pilnvarojumu (turpmāk tekstā — pilnvarojums), kurā norādīts politiskās partijas vai to apvienības nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums, pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods;
  2. vēlēšanu komisijas pilnvarotā persona uzrāda attiecīgās komisijas pilnvarojumu;
  3. vēlēšanu komisijas loceklis uzrāda vēlēšanu komisijas locekļa apliecību;
  4. plašsaziņas līdzekļu pārstāvji uzrāda attiecīgu pārstāvniecību apliecinošu dokumentu.
 2. Pilnvarotā persona, ierodoties vēlēšanu iecirknī, pilnvarojumu nodod iecirkņa komisijai un tā vietā saņem novērotāja apliecību. Atstājot vēlēšanu iecirkni, novērotāja apliecība jānodod iecirkņa komisijai, pretī saņemot pilnvarojumu.
 3. Pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas pulksten 7.00 iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas klātbūtnē pārliecinās, vai vēlēšanu kastes, kurās paredzēts iemest vēlēšanu zīmes, ir tukšas. Pēc tam atveramo vēlēšanu kastes daļu nostiprina ar numurētām drošības plombām. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs dod iespēju klātesošajiem novērotājiem pārbaudīt un pierakstīt vai nofotografēt attiecīgās vēlēšanu kastes plombu numurus.
 4. Pēc vēlēšanu kastes aizzīmogošanas iecirkņa komisija nekavējoties lietojumprogrammā ziņo, ka iecirknis sācis darbu.
 5. Pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas iecirkņa komisijas sekretārs turpina aizpildīt vēlēšanu gaitas žurnālu, izdarot tajā atzīmes:
  1. par vēlēšanu kastes aizzīmogošanu, norādot drošības plombu numurus;
  2. par atkārtoti izsniegtām vēlēšanu aploksnēm;
  3. par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā izsniegtām vēlēšanu aploksnēm;
  4. par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā pāri palikušām un sabojātām vēlēšanu aploksnēm;
  5. par vēlētāju sūdzībām attiecībā uz vēlēšanu norisi un sniegtajām atbildēm;
  6. par saņemtajiem norādījumiem no attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijas vai Centrālās vēlēšanu komisijas;
  7. par visiem starpgadījumiem, traucējumiem un attiecībā uz tiem pieņemtajiem lēmumiem;
  8. par novērotājiem, norādot pilnvarotāja (partijas vai to apvienības, vēlēšanu komisijas) nosaukumu, novērotāja vārdu un uzvārdu, ierašanās un aiziešanas laiku;
  9. par visiem gadījumiem, kad vēlētāji balsoja reģistrācijas aploksnēs;
  10. par citām darbībām, kas saistītas ar vēlēšanu gaitu.
 6. Pie ieejas balsošanas telpā iecirkņa komisijas loceklis pēc uzrādītā personu apliecinošā dokumenta (Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa personas apliecība) pārliecinās, vai atnākušās personas ir vēlētāji, un pārbauda, vai dokumentam nav beidzies derīguma termiņš.
 7. Vēlētājs var balsot tikai personīgi, izņemot 31. punktā noteikto.
 8. Iecirkņa komisijas loceklis pirms vēlēšanu materiālu izsniegšanas ar viedierīci nolasa personas apliecinošā dokumenta svītrkodu vai kvadrātkodu vai ieraksta vēlētāju reģistrā vēlētāja personas kodu un pārliecinās, ka persona ir vēlētājs un vēlētāju reģistrā nav atzīmes, ka vēlētājs jau ir nobalsojis vēlēšanu dienā.
 9. Ja vēlētāju reģistrā nav atzīmes, ka vēlētājs jau nobalsojis vēlēšanu dienā, iecirkņa komisijas loceklis vēlētāju reģistrā izdara atzīmi par vēlētāja dalību vēlēšanās un balsotāju saraksta veidlapā ieraksta vēlētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu. Vēlētājs parakstās balsotāju sarakstā par vēlēšanu aploksnes un visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmju saņemšanu. Iecirkņa komisijas loceklis pēc iespējas aizklāj citu vēlētāju datus balsotāju sarakstā.
 10. Ja vēlētāju reģistrā ir atzīme, ka vēlētājs jau nobalsojis vēlēšanu dienā, taču viņš to noliedz, iecirkņa komisija sazinās ar tā iecirkņa komisiju, kurā vēlētājs pēc vēlētāju reģistra ziņām balsojis, un noskaidro, vai tā iecirkņa balsotāju sarakstā ir vēlētāja paraksts. Ja tiek saņemts apstiprinājums, ka paraksta nav, vēlētājs var balsot. Ja paraksts ir, iecirkņa komisija vēlētājam balsošanu atsaka.
 11. Ja vēlētāju reģistrā ir atzīme, ka vēlētājs pieteicies balsot pa pastu vai nodevis balsi glabāšanā, vēlētājs var balsot šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā.
 12. Ja nav iespējams pārliecināties, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju reģistrā un tajā jau nav izdarīta atzīme par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās, iecirkņa komisija:
  1. par to nekavējoties informē attiecīgo pašvaldības vēlēšanu komisiju un Centrālo vēlēšanu komisiju un 20. punktā noteiktajā kārtībā sagatavo atsevišķu vēlēšanu kasti balsošanai ar reģistrācijas aploksnēm;
  2. reģistrē vēlētāju atsevišķā balsotāju sarakstā balsošanai ar reģistrācijas aploksnēm, vēlētājam papildus pārējiem vēlēšanu materiāliem (32. punkts) izsniedz reģistrācijas aploksni, uz kuras iecirkņa komisija norāda vēlētāja vārdu, uzvārdu un kārtas numuru balsotāju sarakstā balsošanai ar reģistrācijas aploksnēm (veidots no balsotāju saraksta lapas numura un vēlētāja kārtas numura šajā lapā, piemēram, 9/24). Pēc tam, kad vēlētājs 33. un 34. punktā noteiktā kārtībā savu izvēli ir izdarījis, viņš aizlīmēto vēlēšanu aploksni ievieto reģistrācijas aploksnē, to aizlīmē un nodod iecirkņa komisijas loceklim, kas uzrauga vēlēšanu kasti, kurš reģistrācijas aploksni apzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu un iemet vēlēšanu kastē balsošanai ar reģistrācijas aploksnēm.
 13. Kad atkal iespējams pārliecināties, ka ziņas par personu iekļautas vēlētāju reģistrā un ka tajā jau nav izdarīta atzīme par šīs personas piedalīšanos vēlēšanās, tam norīkoti iecirkņa komisijas locekļi, netraucējot balsošanas norisi, pēc balsotāju sarakstiem balsošanai ar reģistrācijas aploksnēm pārbauda ziņas par nobalsojušajiem vēlētāju reģistrā, kur arī izdara atzīmi par vēlētāja piedalīšanos vēlēšanās, un balsotāju sarakstos balsošanai ar reģistrācijas aploksnēm atzīmē, vai personas balss ir līdzskaitāma.
 14. Kopā ar vēlētāju, kurš fizisku trūkumu dēļ pats nevar izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē vai parakstīties balsotāju sarakstā, tiek ielaists viņa ģimenes loceklis vai kāda cita persona, kurai vēlētājs uzticas. Iecirkņa komisija vēlēšanu gaitas žurnālā ieraksta attiecīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai (ja attiecīgā persona nav reģistrēta Fizisko personu reģistrā) personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, izdevējiestādi un numuru, kā arī vēlētāja vārdu un uzvārdu, kura vietā attiecīgā persona izdara atzīmes vai parakstās. Šī persona nedrīkst būt attiecīgās iecirkņa komisijas loceklis vai izpildītājs. Pēc vēlētāja norādījumiem uzticības persona parakstās balsotāju sarakstā, kā arī izdara atzīmes vēlēšanu zīmē.
 15. Katrs vēlētājs saņem no iecirkņa komisijas vēlēšanu zīmju komplektu un vēlēšanu aploksni, kura apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu, un parakstās par to saņemšanu balsotāju sarakstā. Katrs drīkst balsot tikai vienu reizi.
 16. Atsevišķā telpā vai nodalījumā vēlētājs vienatnē izvēlas vienu vēlēšanu zīmi, kurā pēc savas izvēles var:
  1. pretī kandidātu uzvārdiem atzīmei paredzētajā vietā izdarīt atzīmi “+”, ja īpaši atbalsta kandidāta ievēlēšanu;
  2. svītrot kandidāta vārdu un uzvārdu, ja neatbalsta kandidāta ievēlēšanu;
  3. atstāt vēlēšanu zīmi negrozītu (bez atzīmēm).
 17. Vēlēšanu aploksnē vēlētājs ieliek tikai vienu vēlēšanu zīmi, kas atbilst kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso, un aploksni aizlīmē.
 18. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas šo vēlēšanu zīmi ir sabojājis, iecirkņa komisija viņam izsniedz jaunas visu pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes (iepriekš izsniegtās vēlēšanu zīmes paliek vēlētāja rīcībā). Atsevišķu vēlēšanu zīmju izsniegšana ir aizliegta.
 19. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas ir sabojājis vēlēšanu aploksni, iecirkņa komisija viņam izsniedz jaunu aploksni un atzīmē balsotāju sarakstā rindā “Atzīmes par atkārtotu vēlēšanu aplokšņu izsniegšanu”, norādot vēlētāja kārtas numuru. Turpat vēlētājs parakstās par jaunas aploksnes saņemšanu. Sabojātā vēlēšanu aploksne nododama iecirkņa komisijai. Par atkārtoti izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm izdarāma atzīme vēlēšanu gaitas žurnālā. Sabojātā vēlēšanu aploksne nododama iecirkņa komisijai.
 20. Kad vēlētājs izdarījis savu izvēli un vienu vēlēšanu zīmi ielicis aploksnē un aploksni aizlīmējis, viņš iecirkņa komisijas locekļa klātbūtnē iemet vēlēšanu aploksni vēlēšanu kastē.
 21. Izejot no vēlēšanu iecirkņa, vēlētājs pēc savas izvēles pāri palikušās vēlēšanu zīmes var ņemt līdzi vai atstāt tam paredzētajās vietās, vai pie izejas paņemt papildus jebkuras vēlēšanu zīmes.
 22. Iecirkņa komisijas locekļiem un izpildītājiem aizliegts aģitēt par vai pret kādu deputāta kandidātu vai kandidātu sarakstu.
 23. Vēlēšanu laikā kārtību vēlēšanu telpās uzrauga iecirkņa komisijas priekšsēdētājs. Viņš uzrauga, lai vēlēšanu telpās un tuvāk par piecdesmit metriem no ieejas ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis, nenotiktu vēlēšanu brīvības ierobežošana, tai skaitā kavēšana realizēt vēlēšanu tiesības, kārtības traucēšana un aģitācija. Konstatējis pazīmes, kas var liecināt par minētajiem pārkāpumiem, vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs nekavējoties ziņo par to kompetentai institūcijai (Valsts drošības dienestam, Valsts policijai, pašvaldības policijai).
 24. Sūdzības par vēlēšanu norisi vēlētāji var iesniegt iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, un tās tiek reģistrētas vēlēšanu gaitas žurnālā. Jebkura sūdzība par vēlēšanu norisi nekavējoties jāizskata, un jādod atbilde sūdzības iesniedzējam, bet sūdzības saturs jāieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā. Ja sūdzības iesniedzēju atbilde neapmierina, iecirkņa komisijas priekšsēdētājs viņu informē par tiesībām apstrīdēt iecirkņa komisijas rīcību attiecīgajā pašvaldības vēlēšanu komisijā.
 25. Vēlēšanu dienā pulksten 8.00, 12.00 un 16.00 iecirkņa komisija vēlēšanu gaitas žurnālā ieraksta un nosūta ziņas par nobalsojušo skaitu iecirknī.
 26. Vēlēšanu dienā pēc pulksten 20.00 var nobalsot tikai tie vēlētāji, kuri ieradušies vēlēšanu telpās līdz pulksten 20.00. Pēc tam iecirkņa komisija slēdz vēlēšanu telpas un sāk balsu skaitīšanu Saeimas vēlēšanu likumā un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijā noteiktā kārtībā.
 1. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta:
  1. vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās;
  2. slimojošu personu aprūpētājiem;
  3. vēlētājiem īslaicīgās aizturēšanas vietās.
 2. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta, nodrošinot aizklātību un pamatojoties uz šā vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu, ko reģistrē vēlēšanu gaitas žurnālā. Citu vēlētāju balsošana ārpus vēlēšanu telpām nav pieļaujama.
 3. Pirms iesnieguma reģistrēšanas, iecirkņa komisija pēc vēlētāju reģistra pārliecinās:
  1. vai persona ir vēlētājs, t.i., vai ziņas par viņu ierakstītas vēlētāju reģistrā un, ja iesniegums tiek reģistrēts vēlēšanu dienā, vai persona vēlēšanu dienā jau nav nobalsojusi;
  2. vai norādītā adrese piederīga attiecīgajam iecirknim.
 4. Ja persona, par kuru iesniegts iesniegums balsošanas organizēšanai tās atrašanās vietā, nav vēlētājs, t.i., ziņas par viņu nav ierakstītas vēlētāju reģistrā, vai vēlētāju reģistrā ir ziņas, ka persona vēlēšanu dienā jau nobalsojusi, ko apliecinājusi arī tā iecirkņa komisija, kurā vēlētājs balsojis, iesniegumu nereģistrē un par atteikuma iemeslu informē iesniedzēju vai, ja tas nav iespējams, iesniegumā minēto personu.

  Ja vēlētāju reģistrā konstatēts, ka vēlētājs nodevis balsi glabāšanā, iesniegums reģistrējams.

  Ja persona ir vēlētājs, bet iesniegumā norādītā adrese nav piekritīga attiecīgajam vēlēšanu iecirknim, iesniegumu nereģistrē, bet pārsūta vēlēšanu iecirknim, kuram iesniegumā norādītā adrese ir piekritīga, un par to informē iesniedzēju, vai, ja tas nav iespējams, iesniegumā minēto personu.
 5. Vēlēšanu gaitas žurnālā norāda:
  1. iesnieguma reģistrācijas numuru, datumu, laiku;
  2. vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu;
  3. personas, kura iesniegusi iesniegumu, vārdu, uzvārdu un, ja ir, tālruņa numuru;
  4. adresi, kur jāierodas, un, ja ir, tālruņa numuru, durvju kodu vai citu nepieciešamo informāciju.
 6. Iecirkņa komisija vēlēšanu dienā turpina pieņemt iesniegumus par balsošanu vēlētāja atrašanās vietā. Pēc pulksten 12.00 pieņemtos iesniegumus iecirkņa komisija apmierina, ja iespējams ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz pulksten 20.00.
 7. Ja, saņemot iesniegumu, konstatē, ka attiecīgais vēlētājs jau pieteikts balsošanas organizēšanai viņa atrašanās vietā, un iesniegumos norādītās adreses:
  1. sakrīt — atkārtotais iesniegums nav reģistrējams;
  2. nesakrīt — iepriekšējais ieraksts reģistrācijas žurnālā anulējams un, ja adrese piekritīga citam iecirknim, rīkojas, kā norādīts 47. punkta trešajā daļā.
 8. Komisijas priekšsēdētājs izraugās divas personas (iecirkņa komisijas locekļi, izpildītāji) balsošanas organizēšanai vēlētāja atrašanās vietā un izsniedz viņiem 20. punktā noteiktā kārtībā sagatavotu vēlēšanu kasti, viedierīci ar piekļuvi vēlētāju reģistram, balsotāju sarakstus vēlētāju atrašanās vietā, aploksnes un vēlēšanu zīmju komplektus pēc pieteikumu skaita, kā arī rezervi gadījumam, ja vēlēšanu aploksne vai zīme tiek sabojāta.

  Papildus izsniedz ar iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotas reģistrācijas aploksnes un balsotāju sarakstu balsošanai ar reģistrācijas aploksnēm, kas izmantojams, ja vēlētāja atrašanās vietā nav iespējams pārliecināties, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju reģistrā un ka tajā jau nav izdarīta atzīme par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās. Šajā gadījumā balsošana organizējama ar reģistrācijas aploksnēm 29. punktā noteiktajā kārtībā, izņemot atsevišķas vēlēšanu kastes sagatavošanu.

  Ziņas par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā izsniegtām vēlēšanu aploksnēm ierakstāmas vēlēšanu gaitas žurnālā.
 9. Vēlētāji, kuri balso savā atrašanās vietā, ierakstāmi atsevišķā balsotāju sarakstā.
 10. Balsošanā vēlētāju atrašanās vietā var būt klāt novērotāji.
 11. Atgriezušies no izbraukuma, iecirkņa komisijas locekļi nodod vēlēšanu kasti komisijas priekšsēdētājam, kurš komisijas klātbūtnē nekavējoties aizzīmogo tās spraugu ar drošības plombu, kuras numurs ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs nodrošina iespēju klātesošajiem novērotājiem pārbaudīt un pierakstīt vai nofotografēt vēlēšanu kastes aizzīmogojuma plombas numuru. Iecirkņa komisijas locekļi nodod balsotāju sarakstus, neizmantotās un sabojātās vēlēšanu aploksnes, reģistrācijas aploksnes un vēlēšanu zīmes. Ziņas par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā pāri palikušām, tai skaitā sabojātām vēlēšanu aploksnēm ierakstāmas vēlēšanu gaitas žurnālā.
 12. Ja vēlētāja iesniegums reģistrācijas žurnālā ir reģistrēts, bet vēlētājs nav nobalsojis, tas atzīmējams vēlēšanu gaitas žurnālā, norādot, kādu iemeslu dēļ balsošana nav notikusi (vēlētājs neatrodas mājās, jau nobalsojis iecirknī u.tml.).
 13. Kad balsošana vēlētāju atrašanās vietā beigusies, iecirkņa komisija saskaita nobalsojušo vēlētāju parakstus balsotāju sarakstos un ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā (C3 aile) atrašanās vietā nobalsojušo vēlētāju kopskaitu.
 14. Iecirkņa komisija nodrošina ar transportu komisijas locekļus, kas organizē balsošanu vēlētāju atrašanās vietā.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja                                                                                    

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.                                                                                      

Valdis Verners