APSTIPRINĀTA 

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2020. gada 24. jūlija lēmumu Nr. 30

2020. gada 29. augusta Rīgas domes vēlēšanu rīkošanas instrukcija ieslodzījuma vietās

 1. Balsošanu ieslodzījuma vietā rīko aizdomās turētajām un apsūdzētajām personām, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.
 2. Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 20 dienas pirms vēlēšanu dienas nosaka, kura vēlēšanu iecirkņa komisija (turpmāk tekstā - iecirkņa komisija) nodrošinās balsošanu ieslodzījuma vietā (Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā – Rīgas Centrālcietumā un Iļģuciema cietumā).
 3. Vēlētājs, kurš vēlas balsot ieslodzījuma vietā, var iesniegt iesniegumu ieslodzījuma vietas administrācijai (turpmāk – administrācija) par iecirkņa maiņu ne vēlāk kā 14 dienas pirms balsošanas dienas.
 4. Iesnieguma saņemšanas dienā administrācijas pilnvarotā persona:
  1. izmantojot Vēlētāju reģistra datus tiešsaistes režīmā, pārbauda, vai ziņas par iesniedzēju iekļautas Vēlētāju reģistrā;
  2. ja ir, tad Vēlētāju reģistrā reģistrē viņu balsošanai attiecīgajā vēlēšanu iecirknī, šādā kārtībā:
   1. izvēlas darbību ‘reģistrēt vēlētāju vēlēšanu iecirknī’;
   2. ievada ieslodzījuma vietai atbilstošo iecirkņa numuru un vienu no iemesliem: ’iecirkņa maiņa atbilstoši nekustamajam īpašumam pēc personas iniciatīvas’ (ja vēlētājam Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā pieder nekustamais īpašums, bet nav bijusi deklarētā dzīvesvieta 90. dienā pirms vēlēšanām) vai ’iecirkņa maiņa atbilstoši dzīvesvietai pēc personas iniciatīvas’ (ja vēlētājs sākotnēji reģistrēts citā Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirknī);
  3. ja iesniedzējs iekļauts Vēlētāju reģistrā, bet nav iespējams nomainīt iecirkni vēlētāja pieteiktajā veidā (pēc īpašuma vai dzīvesvietas), informē iesniedzēju, ka viņš nevar tikt iekļauts vēlētāju sarakstā Rīgas domes vēlēšanām;
  4. ja iesniedzējs nav iekļauts Vēlētāju reģistrā vai ir izslēgts vai svītrots no tā, bet pēc administrācijas rīcībā esošām ziņām ir Latvijas vai citas Eiropas Savienības valsts pilsonis, un iesniedzējam reģistrētā dzīvesvieta 90. dienā pirms vēlēšanām bija Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, par to ziņo Vēlētāju reģistra atbalsta dienestam uz e - pastu VRIS.atbalsts@pmlp.gov.lv ar lūgumu operatīvi noskaidrot, kādēļ iesniedzējs nav iekļauts Vēlētāju reģistrā;
  5. ja iesniedzējs nav iekļauts Vēlētāju reģistrā un nav ne Latvijas, ne citas Eiropas Savienības valsts pilsonis, kuram 90. dienā pirms vēlēšanām bija reģistrēta dzīvesvieta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, vai arī no Vēlētāju reģistra atbalsta dienesta saņemtā informācija liecina, ka iesniedzējs neatbilst vēlētāja statusam Rīgas domes vēlēšanās, informē iesniedzēju, ka viņš nav iekļauts vēlētāju sarakstā Rīgas domes vēlēšanām.
 5. Administrācija nodrošina iespēju vēlētājiem ieslodzījuma vietā savlaicīgi iepazīties ar Rīgas domes deputātu kandidātu sarakstiem, ziņām par deputātu kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām un informāciju par balsošanas kārtību.
 6. Iesniegumus par vēlmi balsot ieslodzījuma vietā administrācija pieņem ne vēlāk kā ceturtajā dienā pirms vēlēšanu dienas. Ne vēlāk kā trešajā dienā pirms vēlēšanu dienas administrācija iesniegumus nogādā attiecīgajai iecirkņa komisijai.
 1. Iecirkņa komisija vēlēšanu gaitas žurnālā atbilstīgi saņemtajiem iesniegumiem veic ierakstus par balsotājiem vēlētāju atrašanās vietā, norādot:
  1. ieslodzījuma vietas adresi;
  2. iesniegumu saņemšanas datumu, laiku un administrācijas pilnvarotās personas  vārdu un uzvārdu, kura nogādājusi iesniegumus iecirkņa komisijā.
 2. Ja persona, kura iesniegusi iesniegumu par balsošanas organizēšanu tās atrašanās vietā, nav attiecīgā vēlēšanu iecirkņa vēlētājs, t.i., ziņas par viņu nav ierakstītas vēlētāju sarakstā, iecirkņa komisija elektroniskajā vēlētāju datu apmaiņas sistēmā veic vēlētāja datu apmaiņu starp iecirkņiem “Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcijā republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanās” noteiktajā kārtībā.
 3. Dienā, kad notiek balsošana ieslodzījuma vietā, iecirkņa komisija atbilstīgi sarakstā balsotāju atrašanās vietā reģistrētajam balsotāju skaitam administrācijas pilnvarotajām personām vēlēšanu organizēšanai izsniedz:
  1. balsotāju sarakstus balsošanai vēlētāju atrašanās vietā;
  2. reģistrēto iesniegumu skaitam atbilstošu ar iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu vēlēšanu aplokšņu un vēlēšanu zīmju komplektu skaitu, kā arī rezervi gadījumam, ja vēlēšanu aploksne vai zīme tiek sabojāta. Izsniedzot apzīmogotas vēlēšanu aploksnes, tās pārskaita vismaz divas reizes un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā. Ja balsošana ieslodzījuma vietā tiek organizēta iepriekšējās balsošanas dienā, uz tām papildus izdara atzīmi “iepriekšējā balsošana”.
  3. ar drošības plombām aizzīmogotu vēlēšanu kasti. Plombu numurus iecirkņa komisija ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā;
  4. drošības plombu balsošanas spraugas aizplombēšanai, balsošanu noslēdzot.
 4. Ieslodzījuma vietā vēlētājam izsniedz vienu vēlēšanu zīmju komplektu un vienu vēlēšanu aploksni. Vēlētājs parakstās balsotāju sarakstā par vēlēšanu zīmju komplekta un vēlēšanu aploksnes saņemšanu.
 5. Administrācija nodrošina, ka vēlētāji savu izvēli izdara vienatnē atsevišķā telpā vai nodalījumā. Redzamā vietā izliekama informācija par balsošanas kārtību.
 6. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas ir sabojājis vēlēšanu zīmi, administrācijas pilnvarota persona viņam izsniedz jaunu visu pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes. Atsevišķu vēlēšanu zīmju izsniegšana ir aizliegta.
 7. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas ir sabojājis vēlēšanu aploksni, administrācijas pilnvarota persona viņam izsniedz jaunu aploksni un atzīmē balsotāju sarakstā rindā “Atzīmes par atkārtotu vēlēšanu aplokšņu izsniegšanu”, norādot vēlētāja kārtas numuru. Turpat vēlētājs parakstās par jaunas aploksnes saņemšanu. Sabojātā vēlēšanu aploksne nododama administrācijas pilnvarotajai personai.
 8. Kad vēlētājs ir izdarījis savu izvēli un vienu vēlēšanu zīmi ielicis aploksnē un aploksni aizlīmējis, viņš administrācijas pilnvarotas personas klātbūtnē iemet vēlēšanu aploksni vēlēšanu kastē.
 9. Administrācijai un administrācijas pilnvarotai personai aizliegts aģitēt.
 10. Beidzoties balsošanai ieslodzījuma vietā, administrācijas pilnvarotās personas nostiprina vēlēšanu kastes spraugu ar numurēto drošības plombu un nekavējoties nogādā balsotāju sarakstus, vēlēšanu kasti un pāri palikušās un sabojātās vēlēšanu aploksnes iecirkņa komisijai.
 11. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs, saņemot no administrācijas pilnvarotās personas balsotāju sarakstus, un vēlēšanu kasti, pāri palikušās un sabojātās aploksnes, vēlēšanu gaitas žurnālā ieraksta:
  1. ziņas par balsošanai vēlētāju ieslodzījuma vietā pāri palikušajām un saņemtajām vēlēšanu aploksnēm;
  2. ziņas par laiku, cikos saņemti balsotāju saraksti un vēlēšanu kaste (kastes);
  3. ziņas par vēlētāju skaitu;
  4. administrācijas sniegto informāciju par pieteikto, bet neizpildīto balsojumu iemesliem.
 12. Saņemot no Ieslodzījuma vietu pārvaldes apmeklējuma atļauju un netraucējot administrācijas darbu, balsošanas norisi ieslodzījuma vietā var novērot Centrālās vēlēšanu komisijas locekļi un Centrālās vēlēšanu komisijas pilnvarotas personas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kā arī vienlaikus ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, kas ir iesniegušas kandidātu sarakstu Rīgas domes vēlēšanām.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs