APSTIPRINĀTA
ar Centrālās vēlēšanu komisijas
2021. gada 14. janvāra lēmumu Nr. 1

2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija

 1. Deputātu kandidātu (turpmāk – kandidātu) sarakstus 2021. gada 5. jūnija vēlēšanām pašvaldības vēlēšanu komisija (turpmāk – vēlēšanu komisija) pieņem un pārbauda atbilstīgi Pašvaldības domes vēlēšanu likumam (turpmāk – likums).
 2. Vēlēšanu komisija nosaka darba laiku kandidātu sarakstu pieņemšanai, ievērojot, ka:
  1. kandidātu sarakstu pieņemšana uzsākama 2021. gada 17. martā;
  2. pēdējā kandidātu sarakstu pieņemšanas diena ir 2021. gada 6. aprīlis, kad vēlēšanu komisijai jāpieņem visi kandidātu sarakstu iesniedzēji, kuri ieradušies attiecīgās vēlēšanu komisijas telpās līdz pulksten 18.00.
 3. Kandidātu sarakstu pieņemšana tiek organizēta vēlēšanu komisijas noteiktos darba laikos, iepriekš piesakoties (izņemot pēdējo kandidātu sarakstu iesniegšanas dienu, kad sarakstus pieņem iesniedzēju ierašanās secībā).

  Ja kandidātu sarakstu pirmie vēlas iesniegt vienlaikus vairāki iesniedzēji, vēlēšanu komisija pieņem kārtību, kādā objektīvi nosakāms, kurš no iesniedzējiem būs tiesīgs sarakstu iesniegt pirmais (piemēram, sarīkojot izlozi). Par minēto kārtību laikus informē iesniedzējus.

 4. Paziņojumu par darba laiku kandidātu sarakstu pieņemšanai līdz 2021. gada 12. martam vēlēšanu komisija izliek pašvaldības informācijas sniegšanas vietās, pie ēkas, kurā atrodas attiecīgā vēlēšanu komisija, un ievieto pašvaldības tīmekļvietnē.
 5. Kandidātu sarakstam un tam pievienojamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu. Sagatavotie dokumenti iesniedzami rakstveidā (parakstītas (arī elektroniski parakstītas) izdrukas no lietojumprogrammas) un elektroniskā formā - lietojumprogrammā. Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķir vēlēšanu komisija, pamatojoties uz kandidātu saraksta gatavotāja parakstītu iesniegumu.
 1. Kandidātu sarakstu pieņemšanu organizē vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs.
 2. Kandidātu sarakstu pārbauda iesniedzēja (iesniedzēju) klātbūtnē:
  1. pēc iesniedzēja (iesniedzēju) uzrādītās pases vai personas apliecības un pilnvarojuma pārliecinās, ka iesniedzējs ir politiskās partijas, politisko partiju reģistrētas apvienības vai vairāku politisko partiju lēmējinstitūciju pilnvarojumā norādītā persona, kam ir tiesības iesniegt kandidātu sarakstu (likuma 17. panta sestā un septītā daļa);
  2. pēc politisko partiju un to reģistrēto apvienību saraksta pārbauda:
   1. vai politiskā partija (partijas) vai politisko partiju reģistrētā apvienība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā;
   2. vai kandidātu saraksta nosaukums atbilst:
    1. attiecīgās politiskās partijas nosaukumam, ja kandidātu sarakstu iesniedz politiskā partija;
    2. attiecīgās politisko partiju apvienības nosaukumam, ja kandidātu sarakstu iesniedz reģistrēta politisko partiju apvienība;
    3. visu attiecīgo politisko partiju nosaukumiem, ja kandidātu sarakstu iesniedz divas vai vairākas politiskās partijas;
  3. pēc politiskās partijas (partiju) vai politisko partiju reģistrētās apvienības pilnvarojuma pārbauda, vai kandidātu sarakstu ir parakstījusi pilnvarotā persona (personas).
 3. Pēc tam pārbauda, vai kandidātu sarakstā atbilstīgi likuma 15. panta piektajai daļai norādīts katra kandidāta vārds, uzvārds un personas kods.
 4. Pārbauda, vai iesniegti, aizpildīti un parakstīti likuma 17. panta pirmajā, otrajā, trešajā un piektajā daļā minētie dokumenti:
  1. kandidātu sarakstā ietvertā kandidāta parakstīts paziņojums, ka viņš piekrīt kandidēt attiecīgajās domes vēlēšanās un piekrīt savu personas datu apstrādei, kas veicama pēc likuma prasībām;
  2. kandidātu sarakstā ietvertā kandidāta parakstīta deklarācija, ka viņš atbilst likuma 8. panta prasībām un uz viņu neattiecas likuma 9. pantā minētie ierobežojumi;
  3. šādas katra sarakstā ietvertā kandidāta parakstītas ziņas:
   1. kandidāta vārds, uzvārds, dzimšanas gads, datums un mēnesis, dzimums, ja vēlas, – arī tautība,
   2. personas kods,
   3. ārvalsts pilsonība (pavalstniecība), ja tāda ir,
   4. reģistrētā dzīvesvieta Latvijā (valstspilsētas pašvaldība vai novads),
   5. darbavietas un ieņemamie amati (arī amati politiskajās partijās, reliģiskajās organizācijās, arodbiedrībās, biedrībās un nodibinājumos) vai – ja darbavietas nav – nodarbošanās, statuss,
   6. kādas izglītības iestādes beidzis (kurā gadā, kādā specialitātē vai programmā),
   7. pašnovērtējums par latviešu valodas prasmi,
   8. ir vai nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,
   9. ja kandidāts ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, – kandidāta apliecinājums, ka Eiropas Savienības dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir, viņam nav ar tiesas spriedumu liegtas tiesības kandidēt un tikt ievēlētam;
  4. visu sarakstā ietverto kandidātu parakstīta priekšvēlēšanu programma, kuras apjoms nedrīkst pārsniegt 4000 iespiedzīmju;
  5. ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura nav bez pārtraukuma vismaz kopš 2020. gada 26. jūnija reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet tai šajā teritorijā ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, notariāli apliecināts zemesgrāmatas akta noraksts vai zemesgrāmatu nodaļas izziņa par nekustamā īpašuma piederību;
  6. ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura nav bez pārtraukuma vismaz kopš 2020. gada 26. jūnija reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet ir šajā teritorijā nostrādājusi (kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam “Par valsts sociālo apdrošināšanu”) vismaz kopš 2020. gada 26. decembra, attiecīgi darba devēja vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņa;
  7. ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura saraksta iesniegšanas dienā ieņem kādu no likuma 10. pantā minētiem amatiem, attiecīgās personas parakstīts paziņojums, ka ievēlēšanas gadījumā tā mēneša laikā izbeigs attiecīgā amata (dienesta) pildīšanu.
 5. Pārbaudot dokumentus, pārliecinās, ka:
  1. kandidātu saraksts un tam pievienotie dokumenti ir valsts valodā;
  2. elektroniskā formā iesniegto dokumentu saturs ir identisks rakstveidā iesniegtajiem dokumentiem;
  3. vai kāds kandidāts nav pieteikts kādā no pieņemtajiem kandidātu sarakstiem;
  4. dokumentiem, kuri ir uz divām un vairākām lapām, tās ir cauršūtas un numurētas, pēdējās lapas otrā pusē norādīts vārds, uzvārds, paraksts un atzīme, cik lapu ir cauršūtas un numurētas;
  5. izziņā, kas apliecina, ka kandidāts drīkst kandidēt pēc darbavietas, norādītas nepieciešamās ziņas – kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, administratīvā teritorija, kurā strādā, no kura datuma, kā arī, vai izziņā norādīta izdošanas vieta, datums, numurs un izdevēja paraksts, paraksta atšifrējums;
  6. zemesgrāmatas akta noraksts, kas pierāda, ka kandidāts drīkst kandidēt pēc nekustamā īpašuma atrašanās vietas, ir notariāli apliecināts.
 6. Ja, veicot šīs instrukcijas 7., 8., 9. un 10. punktā noteiktās pārbaudes, tiek konstatēts, ka kandidātu saraksts un tam pievienotie dokumenti atbilst likumam, vēlēšanu komisija savā sēdē, kas sasaucama vienas dienas laikā, pieņem lēmumu par kandidātu saraksta un tam pievienoto dokumentu pieņemšanu. Ar šā lēmuma pieņemšanu attiecīgais kandidātu saraksts uzskatāms par reģistrētu.
 7. Par kandidātu saraksta pieņemšanu tiek arī izdarīts ieraksts kandidātu sarakstu iesniegšanas žurnālā. Ierakstā norādāmas šādas ziņas:
  1. kandidātu saraksta nosaukums;
  2. saraksta iesniedzēja vārds, uzvārds, tālruņa numuri, e-pasta adrese, ja tādi ir;
  3. iesniegšanas laiks (gads, mēnesis, datums, pulksteņa laiks);
  4. kandidātu skaits;
  5. iesniegto dokumentu nosaukums un skaits.

  Ieraksta pareizību ar savu parakstu apliecina vēlēšanu komisijas pārstāvis un kandidātu saraksta iesniedzējs (iesniedzēji). Pieņemtā kandidātu saraksta iesniedzējiem attiecīgā vēlēšanu komisija izsniedz izziņu, kad un kādi dokumenti no viņiem pieņemti. Šī izziņa ir pilnvarojums piedalīties visās attiecīgās vēlēšanu komisijas sēdēs.

 8. Ja kandidātu saraksts un tam pievienotie dokumenti neatbilst likumam, vēlēšanu komisija sēdē, kas sasaucama vienas dienas laikā, pieņem lēmumu atteikt kandidātu saraksta un tam pievienoto dokumentu pieņemšanu.

  Atteikuma lēmumam jābūt motivētam, norādot, kādi trūkumi kandidātu sarakstā vai tam pievienotos dokumentos jānovērš, lai varētu lemt par kandidātu saraksta un tam pievienoto dokumentu pieņemšanu. Lēmumā norādāms, ka to var apstrīdēt Centrālajā vēlēšanu komisijā triju darbdienu laikā no pieņemšanas dienas. Lēmuma noraksts, kandidātu saraksts un tam pievienotie dokumenti izsniedzami saraksta iesniedzējam, izdarot par to atzīmi kandidātu sarakstu iesniegšanas žurnālā, kur saraksta iesniedzējs parakstās par dokumentu saņemšanu. Ja vēlēšanu komisija kandidātu sarakstu nav pieņēmusi, to var iesniegt atkārtoti, kamēr nav beidzies likumā noteiktais kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņš. Par kandidātu saraksta iesniegšanas dienu uzskatāma diena, kad vēlēšanu komisija to pieņēmusi (reģistrējusi).

 9. Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas dienā – 2021. gada 6. aprīlī – kandidātu sarakstus drīkst iesniegt tie sarakstu iesniedzēji, kuri ieradušies attiecīgajā vēlēšanu komisijā līdz pulksten 18.00. Ja kandidātu sarakstā konstatē kļūdas, kuras tā iesniedzējs var novērst uzreiz, viņš ir tiesīgs to darīt attiecīgās vēlēšanu komisijas telpās arī pēc pulksten 18.00, bet ne vēlāk par pulksten 24.00.
 10. Reģistrētos kandidātu sarakstus to iesniedzēji nedrīkst ņemt atpakaļ un nedrīkst tajos izdarīt nekādus grozījumus.
 1. Pēc kandidātu saraksta reģistrēšanas vēlēšanu komisija to nekavējoties nosūta:
  1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (elektroniski), kas pārbauda:
   1. kandidāta pilsonību;
   2. kandidāta vecumu;
   3. vai kandidāts reģistrēts vēlētāju reģistrā;
   4. vai kandidāts reģistrēts dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz kopš 2020. gada 26. jūnija;
   5. vai kandidātam likumā paredzētajā kārtībā tiesa ir nodibinājusi aizgādnību;
  2. Totalitārisma seku dokumentēšanas centram, kas pārbauda, vai attiecībā uz kandidātu nav tiesas sprieduma, kas apliecina, ka kandidāts pārkāpis likuma 9. panta 5. un 6. punkta noteikumus;
  3. Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, kas pārbauda, vai kandidāts nav pārkāpis likuma 9. panta 1., 3., 4. un 8. punkta noteikumus.

  Attiecīgās iestādes piecu dienu laikā sniedz vēlēšanu komisijai minētās izziņas bez maksas.

 2. Reģistrētos kandidātu sarakstos vēlēšanu komisija var izdarīt tikai šādus grozījumus:
  1. svītrot pieteikto kandidātu, ja:
   1. viņš neatbilst likuma 8. panta pirmās un otrās daļas prasībām;
   2. uz viņu attiecas likuma 9. pantā minētie ierobežojumi;
   3. viena un tā pati persona pieteikta dažādu nosaukumu kandidātu sarakstos attiecīgās domes vēlēšanām vai pieteikta citas domes kandidātu sarakstā;
   4. kandidāts miris;
  2. izdarīt tehniska rakstura labojumus.

   17.1.1., 17.1.2. un 17.1.4. apakšpunktā paredzētos gadījumos kandidāts svītrojams, pamatojoties uz attiecīgās iestādes izdotu izziņu vai tiesas spriedumu.

 3. Ja līdz vēlēšanu likumā norādītajam termiņam – 2021. gada 6. aprīlim (pulksten 24.00) – attiecīgās domes vēlēšanām nav reģistrēts neviens kandidātu saraksts, reģistrēts tikai viens kandidātu saraksts vai reģistrēto kandidātu skaits mazāks par attiecīgā pašvaldībā ievēlējamo domes deputātu skaitu, vēlēšanu komisija par to nekavējoties ziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai, kas par 10 dienām pagarina kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņu.

  Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums izliekams pašvaldības informācijas sniegšanas vietās, pie ēkas, kurā atrodas attiecīgā vēlēšanu komisija, un pašvaldības tīmekļvietnē.

 4. Ja arī pēc tam, kad Centrālā vēlēšanu komisija par 10 dienām pagarinājusi kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņu, kandidātu skaits ir mazāks par ievēlējamo domes deputātu skaitu, Centrālā vēlēšanu komisija divu nedēļu laikā izsludina atkārtotas attiecīgās domes vēlēšanas likumā noteiktajā kārtībā.
 1. Pēc kandidātu sarakstu pieņemšanas termiņa beigām vēlēšanu komisija organizē reģistrēto kandidātu sarakstu numuru izlozi likuma 24. panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā.
 2. Izloze organizējama vēlēšanu komisijas atklātā sēdē, kurā piedalās kandidātu sarakstu iesniedzēji vai to pilnvarotas personas un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.
 3. Par vēlēšanu komisijas sēdes dienu un laiku, kurā tiks izlozēti kandidātu sarakstu numuri, iesniedzējiem paziņo atsevišķi vismaz trīs dienas iepriekš.
 4. Izlozei sagatavojams izlozes aprīkojums un dokumenti. Vēlēšanu komisija sagatavo tik numurētu lozēšanas zīmju, cik kandidātu sarakstu reģistrēts attiecīgās domes vēlēšanām.
 5. Izloze notiek kandidātu sarakstu reģistrēšanas secībā. Ja kāda saraksta pārstāvis uz izlozi nav ieradies, viņa vietā lozi velk komisijas sekretārs. Lozes vilcējs klātesošajiem skaļi nosauc izlozēto numuru un parāda to izlozes protokolētājam.
 6. Izlozes iznākumus ieraksta vēlēšanu komisijas sēdes protokolā, ko paraksta vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, sekretārs un kandidātu sarakstu pārstāvji, kuri vilka lozes. Vēlēšanu komisija izlozes rezultātus apstiprina ar atsevišķu lēmumu.
 7. Vēlēšanu komisija nodrošina, ka izlozētie numuri tiek nodrukāti uz attiecīgo kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmēm.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja                                                                        

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                

Ritvars Eglājs