APSTIPRINĀTA
Centrālās vēlēšanu komisijas
2022. gada 3. marta sēdē ar lēmumu nr.7

2022. gada Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu iesniegšanas instrukcija

 1. Kandidātu saraksti un tiem pievienojamie dokumenti sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu. Sagatavotie dokumenti iesniedzami rakstveidā (parakstītas izdrukas no lietojumprogrammas) un elektroniskā veidā lietojumprogrammā. Dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, rakstveidā iesniedz attālināti, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu.
 2. Kandidātu saraksti iesniedzami Centrālajā vēlēšanu komisijā, sākot no 2022. gada 13. jūlija. Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas diena ir 2022. gada 2. augusts.
 3. Kandidātu sarakstu iesniedz politiskās partijas vai politisko partiju apvienības lēmējinstitūcijas attiecīgi pilnvarota persona (turpmāk tekstā – iesniedzējs), personīgi ierodoties Centrālajā vēlēšanu komisijā, Smilšu ielā 4, Rīgā, un uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai iesniedzot attālināti, izmantojot iesniegšanas funkcionalitāti lietojumprogrammā.
 4. Kandidātu saraksta iesniegšanas laiku iesniedzējs iepriekš saskaņo ar Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāru.
 5. Pirmajā sarakstu iesniegšanas dienā kandidātu sarakstu pieņemšana sākas pulksten 10.00. Ja iesniedzējs šajā laikā vēlas iesniegt kandidātu sarakstu, viņš 2022. gada 6. jūlijā pulksten 10.00 piesakās atsevišķi norādītā e-pasta adresē. Ja pieteikušies vairāki iesniedzēji, kandidātu sarakstu iesniegšanas secību noteic pieteikumu iesūtīšanas secība. Šo pieteikšanos var novērot kandidātu sarakstu pārstāvji.
 6. Pēdējā dienā kandidātu sarakstus pieņem no iesniedzējiem, kuri ieradušies Centrālajā vēlēšanu komisijā vai attālināti iesnieguši kandidātu sarakstus līdz pulksten 18.00 un kuru iesniedzamie dokumenti atbilst šīs instrukcijas prasībām.
 7. Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs (ja kandidātu saraksti iesniegti klātienē –iesniedzēja klātbūtnē) pārbauda kandidātu sarakstu un tam pievienotos dokumentus. Kandidātu sarakstu pieņem, ja:
  1. kandidātu saraksta iesniedzēja organizācija ir reģistrēta kā politiskā partija, kura dibināta ne vēlāk kā vienu gadu pirms Saeimas vēlēšanām un kurā ir ne mazāk kā 500 biedru, vai politisko partiju apvienība, ja visas politisko partiju apvienībā ietilpstošās politiskās partijas dibinātas ne vēlāk kā vienu gadu pirms Saeimas vēlēšanām un ja politisko partiju apvienībā kopā ir ne mazāk kā 500 biedru (Saeimas vēlēšanu likuma (turpmāk tekstā likums) 9. panta pirmā daļa);
  2. iesniedzējam ir ar pilnvaras devēja parakstu apliecināts pilnvarojums (likuma 9. panta otrā daļa), kurā norādīts politiskās partijas vai partiju apvienības nosaukums, pilnvarotās personas vārds un uzvārds, personas kods, lēmējinstitūcijas nosaukums, lēmuma pieņemšanas vieta, datums;
  3. kandidātu saraksta nosaukums atbilst likuma prasībām (likuma 10. panta ceturtā daļa);
  4. kandidātu sarakstā un tam pievienotajos dokumentos par katru kandidātu ir norādītas visas likumā noteiktās ziņas;
  5. kandidātu sarakstu ir parakstījusi attiecīgi pilnvarota persona (likuma 10. panta piektā daļa), ko apliecina ar lēmējinstitūcijas pilnvaras devēja parakstu apliecināts pilnvarojums, kurā norādīts politiskās partijas vai to apvienības nosaukums, pilnvarotās personas vārds un uzvārds, personas kods, lēmuma pieņemšanas vieta, datums;
  6. kandidātu sarakstam ir pievienoti likuma 11. pantā minētie dokumenti;
  7. kandidātu saraksts un tam pievienotie dokumenti sagatavoti valsts valodā un šajā instrukcijā noteiktā kārtībā;
  8. kandidātu saraksts, priekšvēlēšanu programma, ziņas par kandidātu vai cits dokuments, kas izdrukāts uz divām vai vairākām lapām, ir numurēts, cauršūts, ar atzīmi uz pēdējās lapas otrās puses par cauršūto un numurēto lapu skaitu, pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, parakstu, parakstīšanas vietu un datumu;
  9. iesniegtie kandidātu saraksti un pievienotie dokumenti sakrīt ar elektroniski ievadītajiem datiem lietojumprogrammā;
  10. iesniedzēji ir iemaksājuši Centrālās vēlēšanu komisijas depozītā 1400 euro drošības naudu.
 8. Par kandidātu saraksta un tam pievienoto dokumentu pieņemšanu Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs izdara atzīmi kandidātu sarakstu iesniegšanas žurnālā, norādot kandidātu saraksta pieņemšanas dienu un laiku, iesniegto dokumentu skaitu. Ierakstu pareizību ar savu parakstu apliecina Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs un, ja iesniegšana notikusi klātienē, iesniedzējs.
 9. Ja Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs konstatē kādu neatbilstību šīs instrukcijas prasībām, viņš pieņem tikai tos dokumentus, kuri atbilst instrukcijas prasībām, izdara par to atzīmi kandidātu sarakstu iesniegšanas žurnālā un izsniedz iesniedzējam izziņu ar iztrūkstošo dokumentu sarakstu. Trūkstošos dokumentus atkārtoti var iesniegt ne vēlāk kā pēdējā sarakstu iesniegšanas dienā plkst. 18.00.

  Ieraksta un izsniegtās izziņas pareizību ar savu parakstu apliecina Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs un, ja iesniegšana notikusi klātienē, iesniedzējs.

 10. Par attiecīgā vēlēšanu apgabala kandidātu saraksta iesniegšanu uzskatāma diena un laiks, kad iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs tos pieņēmis un iesniedzējam izsniedzis izziņu par dokumentu pieņemšanu.
 11. Par kandidātu sarakstu reģistrāciju lemj Centrālā vēlēšanu komisija savā sēdē. Kandidātu saraksti tiek reģistrēti to pieņemšanas secībā.
 12. Kandidātu sarakstus Centrālā vēlēšanu komisija numurē likuma 14. panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā. Par Centrālās vēlēšanu komisijas sēdes dienu un laiku, kurā tiks izlozēti kandidātu sarakstu numuri, iesniedzējiem paziņo atsevišķi.
   

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja                                                                                    

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                            

Ritvars Eglājs