Apstiprināta

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

14.12.2023. lēmumu Nr. 23

 

2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu

kandidātu sarakstu iesniegšanas instrukcija

 

 1. Vispārīgie noteikumi

 

 1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā iesniedzami kandidātu saraksti 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām.
 2. Instrukcija izdota atbilstoši Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma prasībām.

 

 

 1. Kandidātu sarakstu sagatavošana

 

 1. Kandidātu saraksti un tiem pievienojamie dokumenti sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas apstiprinātas kandidātu sarakstu iesniegšanas veidlapas.
 2. Sagatavotie dokumenti iesniedzami elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, vai papīra formātā (parakstītas izdrukas).
 3. Papīra formātā iesniedzamos dokumentus (kandidātu saraksts, priekšvēlēšanu programma, ziņas par kandidātu, u.c.), kas tiek izdrukāti uz divām vai vairākām lapām, numurē un cauršuj atsevišķi, uz pēdējās lapas otrās puses norāda cauršūto un numurēto lapu skaitu, pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, parakstu, parakstīšanas vietu un datumu.
 4. Elektroniski iesniedzamos dokumentus (kandidātu saraksts, priekšvēlēšanu programma, ziņas par kandidātu, u.c.) katru atsevišķi paraksta ar drošu elektronisko parakstu un saglabā .edoc formātā, datnes nosaukumā norādot dokumenta nosaukumu (piemērs: “Kandidatu_saraksts”), bet atsevišķu kandidātu parakstītiem dokumentiem nosaukumā norādot arī kandidāta numuru sarakstā un uzvārdu (piemērs: “Zinas_1_Uzvards”).
 5. Dokuments ar vairākiem parakstītājiem parakstāms un iesniedzams vienādā formātā (nevar atsevišķi parakstītāji parakstīt papīra formātā, bet citi elektroniski).
 6. Papīra formātā parakstītiem dokumentiem pievienojams šo dokumentu identisks teksts elektroniskā “MS Excel” vai “MS Word” formātā.
 7. Elektroniski iesniegtā dokumenta teksta identiskumu ar elektronisko formātu apliecina iesniedzēja pilnvarotais pārstāvis, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, datnes nosaukumu noformējot šīs instrukcijas 6. punktā noteiktā kārtībā, nosaukuma sākumā pievienojot vārdu “e-kopija” (piemērs: “e-kopija_zinas_1_Uzvards”).
 8. Par dokumenta teksta identiskumu ar elektronisko formātu pilnībā atbild iesniedzējs.
 9. Ja Centrālā vēlēšanu komisija konstatēs neatbilstības starp dokumenta papīra formātu un elektronisko formātu, vērā tiks ņemts papīra formātā iesniegtā dokumenta saturs.
 10. Iesniedzot dokumentus klātienē, elektroniski parakstītos dokumentus iesniedz zibatmiņā.

 

 1. Kandidātu sarakstu iesniegšana
 2. Kandidātu sarakstu ir tiesīga iesniegt persona, kuru tam pilnvarojusi attiecīgās politiskās partijas vai politisko partiju apvienības valde.
 3. Iesniedzējs iesniedz kandidātu sarakstu kādā no šiem veidiem:
  1. attālināti, kandidātu sarakstu un tam pievienotos dokumentus, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz Centrālās vēlēšanu komisijas oficiālo elektronisko adresi;
  2. personīgi ierodoties Centrālajā vēlēšanu komisijā Smilšu ielā 4, Rīgā un uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
 4. Kandidātu sarakstus var iesniegt Centrālajā vēlēšanu komisijā no 2024. gada 25. janvāra plkst. 10.00 līdz 2024. gada 9. februāra plkst. 18.00.
 5. Kandidātu sarakstu iesniegšanas laiku klātienē iesniedzējs iepriekš saskaņo ar Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāru, nosūtot rakstveida pieteikumu brīvā formā uz Centrālās vēlēšanu komisijas e-pasta adresi cvk@cvk.lv, sākot no 2024. gada 18. janvāra plkst. 10.00.
 6. Ja uz vienu un to pašu kandidātu sarakstu iesniegšanas laiku būs pieteikušies vairāki iesniedzēji, kandidātu sarakstu iesniegšanas secību noteiks Centrālā vēlēšanu komisija pieteikumu iesniegšanas secībā.
 7. Par kandidātu saraksta iesniegšanas brīdi uzskatāma diena un laiks, kad iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma un šīs instrukcijas prasībām, Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs tos pieņēmis un izsniedzis iesniedzējam izziņu par dokumentu pieņemšanu.

 

 

 1. Kandidātu sarakstu pieņemšana

 

 1. Attālināti iesniegtu kandidātu sarakstu un tam pievienotos dokumentus pārbauda Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs vienas darba dienas laikā no brīža, kad tie saņemti Centrālās komisijas oficiālajā elektroniskā adresē.
 2. Klātienē iesniegtos kandidātu sarakstus un tiem pievienotos dokumentus pārbauda Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs kandidātu sarakstu iesniegšanas brīdī, klātesot iesniedzēja pilnvarotajam pārstāvim.
 3. Kandidātu saraksts tiek pieņemts, ja iesniegšanas brīdī tas atbilst visiem šajā punktā minētajiem nosacījumiem:
  1. iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēta politiskā partija vai politisko partiju apvienība, kas atbilst Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 9. panta pirmās daļas noteikumiem;
  2. kandidātu sarakstu un tam pievienotos dokumentus (attālināti vai klātienē) iesniedz persona, kuru tam pilnvarojusi attiecīgās politiskās partijas vai politisko partiju apvienības valde. Pilnvarojumā obligāti norādāms politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukums, reģistrācijas Nr., pilnvarotās personas vārds, uzvārds un personas kods, lēmuma pieņemšanas vieta, datums un numurs, pilnvarotās personas e-pasta adrese un kontakttālrunis saziņai ar Centrālo vēlēšanu komisiju;
  3. kandidātu saraksts un tam pievienotie dokumenti sagatavoti valsts valodā un iesniegti šajā instrukcijā noteiktā kārtībā;
  4. kandidātu saraksta nosaukums atbilst Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 10. panta ceturtās daļas prasībām;
  5. kandidātu sarakstā pieteikto kandidātu skaits nepārsniedz 18 (astoņpadsmit);
  6. kandidātu sarakstam pievienoti dokumenti atbilstoši Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 11. pantā noteiktajam;
  7. kandidātu sarakstā un tam pievienotajos dokumentos ir norādītas ziņas par kandidātiem atbilstoši Eiropas Parlamenta likuma 11. panta pirmās daļas 4. punkta prasībām;
  8. papīra formātā iesniegtie dokumenti atbilst šīs instrukcijas 5. punktā noteiktajām prasībām;
  9. elektroniski iesniegtie dokumenti atbilst šīs instrukcijas 6. punktā noteiktajām prasībām;
  10. iesniedzējs ir iemaksājis Centrālās vēlēšanu komisijas depozītā 8000 euro drošības naudu;
  11. papīra formātā parakstītiem un iesniegtiem dokumentiem iesniedzējs ir pievienojis attiecīgo dokumentu saturu elektroniskā “MS Excel” vai “MS Word” formātā.
 4. Par kandidātu saraksta un tam pievienoto dokumentu pieņemšanu Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs izdara atzīmi kandidātu sarakstu iesniegšanas žurnālā, norādot kandidātu saraksta pieņemšanas dienu un laiku, iesniegto dokumentu skaitu. Ierakstu pareizību ar savu parakstu apliecina Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs un, ja iesniegšana notikusi klātienē, iesniedzēja pilnvarotais pārstāvis.
 5. Ja Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs konstatē kādu neatbilstību šīs instrukcijas prasībām, viņš kandidātu sarakstu un tam pievienotos dokumentus nepieņem, informē iesniedzēju par konstatētajiem trūkumiem un atzīmē šo faktu kandidātu sarakstu iesniegšanas žurnālā.
 6. Pēc trūkumu novēršanas kandidātu sarakstu var iesniegt atkārtoti, bet ne vēlāk kā līdz šajā instrukcijā norādītajam kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņa beigām.
 7. Pēdējā dienā kandidātu sarakstus pieņem no iesniedzējiem, kuri ieradušies Centrālajā vēlēšanu komisijā vai attālināti iesnieguši kandidātu sarakstus līdz pulksten 18.00 un kuru iesniedzamie dokumenti atbilst šīs instrukcijas prasībām.
 8. Kandidātu sarakstu reģistrēšana un numuru piešķiršana

 

 1. Centrālā vēlēšanu komisija izskata iesniegtos kandidātu sarakstus, to atbilstību Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma un šīs instrukcijas prasībām, un pieņem lēmumu par kandidātu saraksta reģistrāciju.
 2. Kandidātu sarakstus reģistrē to pieņemšanas secībā. Reģistrētie kandidātu saraksti nav atsaucami.
 3. Vienas darba dienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas par kandidātu saraksta reģistrāciju Centrālā vēlēšanu komisija informē iesniedzēju par pieņemto lēmumu.
 4. Kandidātu sarakstus Centrālā vēlēšanu komisija numurē Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 15. panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.
 5. Par Centrālās vēlēšanu komisijas sēdes dienu un laiku, kurā tiks izlozēti kandidātu sarakstu numuri, iesniedzējiem tiek paziņots atsevišķi ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms noteiktās izlozes dienas.
 6. Saziņa starp Centrālo vēlēšanu komisiju un iesniedzēju notiek rakstveidā, izmantojot oficiālo elektronisko adresi un iesniedzēja norādīto e-pasta adresi.

 

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 apstiprināt 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu kandidātu sarakstu iesniegšanas instrukciju.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētājas vietniece                                                                                Baiba Veisa

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs                                                                                                         Ritvars Eglājs