APSTIPRINĀTA

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2022. gada 10. februāra lēmumu Nr. 3

Ārvalstu vēlēšanu iecirkņu un vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija

 1. Centrālā vēlēšanu komisija lemj par vēlēšanu iecirkņu un vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu ārvalstīs:
  1. Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs (turpmāk – pārstāvniecības) – pēc Ārlietu ministrijas priekšlikuma;
  2. citās piemērotās vietās – pēc vismaz 36 vēlētāju priekšlikuma;
  3. uz kuģiem ar Latvijas karogu, kas pierakstīti Latvijas Republikā – pēc kuģa īpašnieka priekšlikuma.
 2. Priekšlikums par vēlēšanu iecirkņa izveidošanu ārvalstīs iesniedzams ne agrāk kā 120 dienu un ne vēlāk kā 75 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas. 1.2. punktā minēto priekšlikumu var iesniegt:

  1.1. un 1.3. punktā minēto priekšlikumu iesniedz Centrālajā vēlēšanu komisijā.

  1. ierodoties personīgi Centrālajā vēlēšanu komisijā vai pārstāvniecībā;
  2. nosūtot pa pastu Centrālajai vēlēšanu komisijai vai pārstāvniecībai;
  3. nosūtot uz Centrālās vēlēšanu komisijas vai pārstāvniecības e-pasta adresi, ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vai oficiālo elektronisko adresi.
 3. Priekšlikumā (pielikums "Priekšlikums par vēlēšanu iecirkņa izveidošanu ārvalstīs") norāda iecirkņa nosaukumu, adresi un ieteiktās vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvu (3 līdz 7 Latvijas pilsoņi), norādot komisijas locekļu, priekšsēdētāja un sekretāra kandidātus. Ja priekšlikumu iesniedz vēlētāji, norāda arī katra parakstītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.
 4. Par iecirkņa komisijas priekšsēdētāju, sekretāru vai komisijas locekli (turpmāk kopā saukti – kandidāti) var pieteikt Latvijas vēlētāju:
  1. kurš nav Saeimas vai attiecīgās pašvaldības deputāts;
  2. kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu un nav pilnvarots iesniegt deputātu kandidātu sarakstu;
  3. kurš prot latviešu valodu;
  4. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.
 5. Kandidātu parakstīti pieteikumi (pielikums "Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums ārvalstīm") tiek iesniegti Centrālajā vēlēšanu komisijā vai pārstāvniecībā kopā ar priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņa izveidošanu.
 6. Pieteikumā norādāms:
  1. kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, latviešu valodas prasmes pašnovērtējums, kontakttālruņu numuri, ziņas par piedalīšanos Latvijas vēlēšanu vai tautas nobalsošanas sagatavošanā un sarīkošanā agrāk;
  2. kandidāta apliecinājums, ka viņš:
   1. piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai;
   2. atbilst šīs instrukcijas 4. punkta prasībām;
   3. apņemas pildīt savus pienākumus atbilstīgi likumiem, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijām, lēmumiem un rīkojumiem;
   4. apņemas fizisko personu datu apstrādi veikt tikai tam paredzētajā nolūkā un bez tiesiska pamatojuma neizpaust tos arī pēc iecirkņa komisijas locekļa amata pienākumu beigām;
   5. piekrīt savu personas datu apstrādei, kas nepieciešama pēc Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma un šīs instrukcijas prasībām, t.i., Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma pieņemšanai par vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvu.
 7. Pārstāvniecībā saņemtie priekšlikumu un pieteikumu oriģināli uzglabājami pārstāvniecībā. Tajos iekļauto informāciju pārstāvniecība nodod Centrālajai vēlēšanu komisijai piecu darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 75 dienas pirms vēlēšanām vai tautas nobalsošanas. Pēc vēlēšanām priekšlikumu un pieteikumu oriģināli iznīcināmi vienlaikus ar vēlēšanu materiāliem iecirkņa darbības instrukcijā noteiktajā kārtībā.
 8. Centrālā vēlēšanu komisija lēmumu par vēlēšanu iecirkņa izveidošanu paziņo attiecīgi Ārlietu ministrijai, vēlētāju priekšlikuma kontaktpersonai vai kuģa īpašniekam piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
   

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs