Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2020. gada 29. augusta Rīgas domes vēlēšanām notika no 14. līdz 20. jūlijam.

Deputātu kandidātu saraksti bija jāiesniedz Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijai. Kongresu namā, K.Valdemāra ielā 5, Rīgā, 308. telpā.

Ar kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtību var iepazīties Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 4. nodaļā „Kandidātu sarakstu iesniegšana” un Centrālās vēlēšanu komisijas 2020. gada 25. februāra instrukcijā „2020. gada Rīgas domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija”.

Kandidātu saraksts un tam pievienojamie dokumenti bija sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu. Lietojumprogrammas piekļuves tiesības kandidātu gatavotāji varēja pieprasīt Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijā. 

Kandidātu saraksts, ziņas par deputātu kandidātiem un priekšvēlēšanu programma bija jāiesniedz gan rakstveidā (izdrukātas un parakstītas veidlapas no programmas), gan arī elektroniskā formātā.

Partija vai partiju apvienība piekļuves tiesības darbam ar kandidātu sarakstu sagatavošanas lietojumprogrammu varēja iegūt, piesakot Rīgas pilsētas vēlēšanu komisjā kandidātu saraksta gatavotāju.

Pieteikumā bija jānorāda:

 1. partijas vai partiju apvienības nosaukums,
 2. kandidātu saraksta gatavotāja vārds, uzvārds, kontakttālrunis un e-pasta adrese,
 3. lūgums piešķirt šai personai piekļuves tiesības darbam ar kandidātu sarakstu gatavošanas lietojumprogrammu 2020. gada 29. augusta Rīgas domes vēlēšanās,
 4. pieteikuma sastādīšanas datums un vieta.

Pieteikums bija jāparaksta personai, kas tiesīga pārstāvēt partiju vai partiju apvienību.

Pietiekums bija jāiesniedz Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijā  vai arī elektroniski pa e-pastu vk@riga.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Rīgas domes vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem personas, kuras:

 1. izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās,
 2. ir sodītas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta,
 3. pēc 1991. gada 13. janvāra darbojušās PSKP (LKP), Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālajā frontē, Darba kolektīvu apvienotajā padomē, Kara un darba veterānu organizācijā, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejā vai tās reģionālajās komitejās,
 4. ir vai ir bijušas PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štata darbinieki,
 5. ir sodītas ar aizliegumu kandidēt Saeimas, Eiropas Parlamenta, pašvaldību vēlēšanās, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta,
 6. citu ES dalībvalstu pilsoņi, ja viņiem nav tiesību kandidēt un tikt ievēlētiem savas pilsonības valstī.

Svarīgi!

Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā šobrīd ir minētas vēl divas personu grupas, kuras nedrīkst kandidēt vēlēšanās, taču šie ierobežojumi šajās vēlēšanās netiks ņemti vērā, jo ir spēkā Satversmes tiesas spriedums, no kura izriet, ka šīm personu grupām nedrīkst liegt vēlēšanu tiesības – ne tiesības kandidēt, ne tiesības piedalīties vēlēšanās.

Informācijai - šīs personu grupas ir:

 1. personas, kas likumā paredzētajā kārtībā atzītas par rīcības nespējīgām,
 2. personas, kas Krimināllikumā paredzētā nodarījuma izdarīšanas laikā atradušās nepieskaitāmības stāvoklī, ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī vai arī pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas saslimušas ar psihisku slimību, kas tām atņēmusi iespēju saprast savu rīcību vai to vadīt, un kurām sakarā ar to piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis vai arī lieta izbeigta bez šāda piespiedu līdzekļa piemērošanas.

Kandidātu sarakstā jānorāda kandidātu saraksta nosaukums un katra kandidāta vārds, uzvārds, personas kods.

Jā. Tas bija jāparaksta attiecīgās partijas vai partiju apvienības lēmējinstitūcijas (-u) pilnvarotajai personai.

Kandidātu sarakstam bija pievienojami šādi dokumenti:

 1. priekšvēlēšanu programma, kuras apjoms nepārsniedza 4000 iespiedzīmes un kuru bija parakstījuši visi sarakstā pieteiktie deputātu kandidāti,
 2. bankas izsniegts dokuments par drošības naudas iemaksu Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas depozīta kontā.
 3. katra kandidāta parakstīts paziņojums, ka viņš piekrīt kandidēt Rīgas domes vēlēšanās un piekrīt savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma prasībām,
 4. katra kandidāta parakstīta deklarācija, ka viņš atbilst kandidēšanas nosacījumiem un uz viņu neattiecas Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā noteiktie kandidēšanas ierobežojumi,
 5. katra kandidāta parakstīta informācija ar likumā prasītajām ziņām par kandidātu (skat. Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 17. panta pirmās daļas 3. punktu),
 6. par kandidātu, kurš ir citas ES dalībvalsts pilsonis, jāpievieno apliecinājums, ka šim kandidātam nav ar tiesas spriedumu liegtas tiesības kandidēt un tikt ievēlētam ES dalībvalstī, kuras pilsonis viņš ir,
 7. ja par kandidātu ir pieteikta persona, kurai Rīgas teritorijā nav deklarētas dzīvesvietas, bet pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, kandidātu sarakstam jāpievieno arī notariāli apliecināts zemesgrāmatas akta noraksts vai zemesgrāmatu nodaļas izziņa par nekustamā īpašuma piederību.
 8. ja par kandidātu ir pieteikta persona, kurai Rīgas teritorijā nav deklarētas dzīvesvietas, bet kura pašvaldībā ir nostrādājusi kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" vismaz pēdējos četrus mēnešus pirms kandidātu saraksta iesniegšanas dienas, kandidātu sarakstam jāpievieno arī attiecīgi darba devēja vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņa. 2020. gada 29. augusta Rīgas domes vēlēšanām derīgas būs darba devēja vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņas, kas izsniegtas, sākot no 2020. gada 18. jūnija.
 9. ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura saraksta iesniegšanas dienā ieņem kādu no Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 10. pantā minētajiem amatiem, kandidātu sarakstam jāpievieno attiecīgās personas parakstīts paziņojums, ka ievēlēšanas gadījumā tā mēneša laikā izbeigs attiecīgā amata (dienesta) pildīšanu.
 10. ja apvienotu kandidātu sarakstu ir iesniegušas vairākas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā, kandidātu sarakstam pievienojams visu attiecīgo politisko partiju lēmējinstitūciju pilnvarojums.

2020. gada 29. augusta Rīgas domes vēlēšanām derīgas bija darba devēja vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņas, kas izsniegtas, sākot no 2020. gada 18. jūnija.​ 

No izziņas teksta kandidātu saraksta pieņemšanas brīdī bija jāvar pārliecināties:

 1. kad un kur izziņa izsniegta;
 2. par kuru personu (vārds, uzvārds, personas kods) izziņa izsniegta;
 3. no kura brīža bez pārtraukuma attiecīgā persona strādā darba vietā;
 4. attiecīgā darba vieta (uzņēmums, iestāde, filiāle utml.), kurā persona nostrādājusi kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, atrodas Rīgas administratīvajā teritorijā (adrese).

Izziņai jābūt attiecīgi noformētai uz uzņēmuma, iestādes veidlapas un parakstītai.

Nē. 4000 zīmju skaitā ietilpa tikai redzamās rakstu zīmes. Atstarpes starp vārdiem, teikumiem netiek ieskaitītas šajā skaitā.

Ja kandidātu sarakstu iesniedza partija vai partiju apvienība, kandidātu sarakstu nosaukumam jāatbilst attiecīgās partijas, partiju apvienības nosaukumam.

Ja kandidātu sarakstu iesniedza divas vai vairākas partijas kopīgi, apvienību nereģistrējot, tad kandidātu saraksta nosaukumā bija jābūt visu apvienībā ietilpstošo partiju nosaukumiem.

Drošības nauda par kandidātu sarakstu Rīgas domes vēlēšanām bija 850 eiro. 

Drošības nauda bija jāiemaksā Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas norādītajā kontā.

Rekvizīti drošības naudas iemaksai:
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisija
Reģ. Nr. 90011524360
Konts:
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
NDEALV2X
LV80NDEA0020100001261

Maksājuma dokumentā, kuru izsniedza banka un, kas bija iesniedzama vēlēšanu komisijai, bija jānorāda:

 1. persona, kas veikusi maksājumu,
 2. kandidātu saraksta nosaukums, par kuru drošības nauda iemaksāta,
 3. vēlēšanu apgabala nosaukums, kurā saraksts pieteikts,
 4. datums, kad veikts maksājums.

Svarīgi!

 • Drošības naudu drīkstēja iemaksāt gan juridiska, gan fiziska persona.
 • Drošības nauda tiks atmaksāta, ja Rīgas domes vēlēšanās no saraksta tiks ievēlēts vismaz viens deputāts. Ja neviens deputāts netiks ievēlēts, tad vēlēšanu komisija drošības naudu ieskaitīs Rīgas pašvaldības budžetā.

Ieteikums kandidātu sarakstu pārstāvjiem. Iesniedzot sarakstu, aizpildīt un vēlēšanu komisijai iesniegt arī iesniegumu ar konta rekvizītiem, uz kuru atmaksāt drošības naudu.

Kandidātu sarakstā pieteikto kandidātu skaits drīkstēja par trim kandidātiem pārsniegt domē ievēlējamo deputātu skaitu. Rīgas domē ievēlēti 60 deputātu, tātad maksimālais kandidātu skaits varēja būt 63.

Jā, kandidātu sarakstā drīkstēja iekļaut arī tikai vienu deputātu kandidātu. Iespējamais deputātu kandidātu skaits kandidātu sarakstā Rīgas domes vēlēšanās bija no viena līdz 63 (60 + 3 papildu).

Vienas dienas laikā pēc saraksta iesniegšanas. Ja vēlēšanu komisija, pārbaudot sarakstu, konstatēja, ka kandidātu saraksts un tam pievienotie dokumenti atbilda likumam, vēlēšanu komisija savā sēdē, kas bija sasaucama vienas dienas laikā, pieņēma lēmumu par kandidātu saraksta un tam pievienoto dokumentu pieņemšanu. Ar šo lēmumu attiecīgais kandidātu saraksts bija uzskatāms par reģistrētu vēlēšanām.

Ja kandidātu saraksts bija iesniegts, bet komisija vēl nebija pieņēmusi lēmumu par to, ka kandidātu saraksts ir pieņemts, sarakstu vēl varēja atsaukt vai mainīt.

Savukārt pēc tam, kad komisija sēdē bija lēmusi, ka saraksts ir pieņemts vēlēšanām, to vairs nedrīkstēja ņemt atpakaļ un tajā nedrīkstēja izdarīt nekādus grozījumus. Pēc saraksta pieņemšanas grozījumus kandidātu sarakstā drīkst veikt tikai Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija, izsvītrojot pieteiktos kandidātus vēlēšanu likumā noteiktajos gadījumos vai veicot tehniskus labojumus (piemēram, precizējot kandidātu vārdu, uzvārdu, ziņas par kandidātu).

Jā, tas bija iespējams, pie šādiem nosacījumiem:

 1. ja īpašums ir iegādāts, iegūts PĒC laulību noslēgšanas,
 2. uz kandidātu saraksta iesniegšanas brīdi laulība nav šķirta,
 3. Zemesgrāmatā nav norādes, ka īpašums ir laulātā atsevišķā manta.

Šajā gadījumā, iesniedzot kandidātu sarakstu, par šo kandidātu jāpievieno papildus šādi dokumenti:

 1. notariāli apliecināts zemesgrāmatas akta noraksts vai zemesgrāmatu nodaļas izziņa par nekustamā īpašuma piederību;
 2. laulību apliecības kopija, savukārt oriģināls jāuzrāda.