APSTIPRINĀTA

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2019. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 44

INSTRUKCIJA

Balsošana stacionārās ārstniecības iestādēs un īslaicīgās aizturēšanas vietās Eiropas Parlamenta vēlēšanās

 1. Balsošana stacionārā ārstniecības iestādē (turpmāk – slimnīca) tiek organizēta tiem vēlētājiem, kuri tur atrodas sava vai sava nepilngadīga bērna veselības stāvokļa dēļ.
 2. Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 20 dienu pirms vēlēšanu dienas nosaka, kura vēlēšanu iecirkņa komisija (turpmāk – iecirkņa komisija) nodrošinās balsošanu slimnīcā, un informē par to Centrālo vēlēšanu komisiju, norādot slimnīcas nosaukumu un adresi.
 3. Vēlētāji balsošanu slimnīcā var pieteikt personīgi vai ar pilnvarotas personas, piemēram, slimnīcas administrācijas, starpniecību. Iesniegumā par balsošanu slimnīcā norāda vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu.
 4. Iecirkņa komisija iesniegumus par balsošanu slimnīcā reģistrē vēlēšanu gaitas žurnālā.
 5. Iecirkņa komisija savlaicīgi vienojas ar slimnīcas administrāciju par kārtību, kādā tā sniegs informāciju iecirkņa komisijai par vēlētājiem, kuri pieteikušies balsošanai, kā arī par kārtību un laiku, kad tiks organizēta balsošana slimnīcā.
 6. Iecirkņa komisija nodrošina, ka balsošana slimnīcā notiek aizklāti, un raugās, lai nenotiktu vēlēšanu brīvības ierobežošana un kārtības traucēšana, kā arī aģitācija. Balsošanu ir tiesīgi uzraudzīt tam pilnvaroti novērotāji.
 1. Ja iepriekšējās balsošanas dienās – trešdien, ceturtdien vai piektdien – iecirkņa komisija saņem pieteikumus par balsošanu slimnīcā, tā veic vēlētāju datu apmaiņu elektroniskajā vēlētāju datu apmaiņas sistēmā (turpmāk – sistēma), nosūtot pieprasījumu vēlēšanu iecirkņa komisijai, kuras vēlētāju sarakstā vēlētājs ir reģistrēts.
 2. Vēlēšanu iecirkņa komisija, kuras vēlētāju sarakstā vēlētājs reģistrēts, pēc pieprasījuma saņemšanas pārbauda, vai vēlētāju sarakstā attiecīgajā ailē nav paraksta par notikušu nobalsošanu:
  1. ja paraksta nav, tad svītro vēlētāju sarakstā attiecīgo rindu ar vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, paraksta ailē izdara ierakstu “mainīts iecirknis”, norādot arī saņemtā pieprasījuma numuru (piemēram, P12), un sistēmā nosūta apstiprinājumu, ka vēlētājs nav nobalsojis;
  2. ja paraksta nav, bet paraksta ailē ir atzīme “pa pastu”, tad paraksta ailē izdara ierakstu “mainīts iecirknis”, norādot arī saņemtā pieprasījuma numuru (piemēram, P12), un sistēmā nosūta apstiprinājumu, ka vēlētājs nav nobalsojis un ka ir atzīme “pa pastu”;
  3. ja paraksts ir, sistēmā nosūta informāciju par to, ka vēlētājs jau ir nobalsojis (ir parakstījies).
 3. Pēc tam kad iecirkņa komisija saņēmusi apstiprinājumu, ka attiecīgais vēlētājs nav nobalsojis vēlēšanu iecirknī, kurā reģistrēts, ieraksta vēlētāju saraksta veidlapā sistēmas norādīto vēlētāju saraksta lapas numuru un vēlētāja kārtas numuru sarakstā, vēlētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu. Vēlētāju sarakstā attiecīgajā paraksta ailē izdara atzīmi, norādot iesnieguma kārtas numuru vēlēšanu gaitas žurnāla attiecīgajā sadaļā (piemēram, ja iesniegums reģistrēts ar divpadsmito numuru, tad vēlētāju sarakstā attiecīgā vēlētāja paraksta ailē ierakstāms skaitlis “12”).
 4. Ja iecirkņa komisija saņēmusi apstiprinājumu, ka attiecīgais vēlētājs nav nobalsojis vēlēšanu iecirknī, kurā reģistrēts, bet viņa paraksta ailē ir atzīme “pa pastu”, ieraksta vēlētāju saraksta veidlapā sistēmas norādīto vēlētāju saraksta lapas numuru un vēlētāja kārtas numuru sarakstā, vēlētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu un paraksta ailē ieraksta atzīmi “pa pastu”. Vēlētāju sarakstā attiecīgajā paraksta ailē izdara atzīmi, norādot iesnieguma kārtas numuru vēlēšanu gaitas žurnāla attiecīgajā sadaļā (piemēram, ja iesniegums reģistrēts ar divpadsmito numuru, tad vēlētāju sarakstā attiecīgā vēlētāja paraksta ailē ierakstāms skaitlis “12”).
 5. Ja attiecībā uz vēlētāju ir informācija, ka tas pieteicis balsošanu pa pastu, bet balsojumu pa pastu noliedz, viņš var balsot. Šā vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods un kārtas numurs vēlētāju sarakstā ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā.
 6. Ja iecirkņa komisija saņem informāciju, ka vēlētājs ir nobalsojis (ir paraksts vēlētāju sarakstā), tā atsaka vēlētāju reģistrēt vēlētāju sarakstā un organizēt viņam balsošanu slimnīcā.
 7. Ja vēlētāja datu apmaiņa sistēmā nav iespējama, balsošana slimnīcā organizējama šīs instrukcijas IV daļā noteiktajā kārtībā.
 8. Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ ievietoti slimnīcā pēc iepriekšējās balsošanas noslēgšanas, balsošana organizējama vēlēšanu dienā šīs instrukcijas IV daļā noteiktajā kārtībā.
 9. Vēlēšanu dienā pēc pulksten 12.00 pieņemtos iesniegumus iecirkņa komisija apmierina, ja iespējams ierasties vēlētāja atrašanās vietā līdz pulksten 20.00.
 1. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs izraugās komisijas locekļus (pieaicinātās personas) balsošanas organizēšanai slimnīcā un izsniedz viņiem 17. punktā noteiktajā kārtībā sagatavotu vēlēšanu kasti, balsotāju sarakstus vēlētāju atrašanās vietā, aploksnes un vēlēšanu zīmju komplektus pēc pieteikto vēlētāju skaita, kā arī rezervi gadījumam, ja vēlēšanu aploksne vai zīme tiek sabojāta, un atkārtoti izsniegto vēlēšanu aplokšņu saraksta veidlapu.
 2. Pirms izbraukuma balsošanas organizēšanai slimnīcā iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs vismaz trīs iecirkņa komisijas locekļu klātbūtnē pārliecinās, vai vēlēšanu kaste, kurā paredzēts iemest vēlēšanu aploksnes, ir tukša. Pēc tam vēlēšanu kastes atveramo daļu nostiprina ar numurētām drošības plombām, kuru numurus ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā. Ziņas par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm ierakstāmas vēlēšanu gaitas žurnālā.
 3. Vēlētāji, kuri balso savā atrašanās vietā, ierakstāmi atsevišķā balsotāju sarakstā.
 4. Balsošanā slimnīcā var būt klāt pilnvarotie novērotāji. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs savlaicīgi informē klātesošos pilnvarotos novērotājus par balsošanas procesa kārtību, izbraukšanas laiku un slimnīcas adresi, kā arī dod iespēju pārbaudīt attiecīgās vēlēšanu kastes plombu numurus pirms un pēc izbraukuma.
 5. Iecirkņa komisija nodrošina ar transportu komisijas locekļus, kas organizē balsošanu slimnīcā.
 6. Atgriezušies no izbraukuma, iecirkņa komisijas locekļi nodod vēlēšanu kasti iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, kurš komisijas klātbūtnē nekavējoties aizzīmogo tās spraugu ar drošības plombu, kuras numurs ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā. Iecirkņa komisijas locekļi nodod balsotāju sarakstus, neizmantotās un sabojātās vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmes. Ziņas par balsošanai slimnīcā pāri palikušajām, to skaitā sabojātajām, vēlēšanu aploksnēm ierakstāmas vēlēšanu gaitas žurnālā.
 7. Ja vēlētāja iesniegums reģistrēts vēlēšanu gaitas žurnālā un vēlētājs ir nobalsojis, iecirkņa komisijas pārstāvis, kurš organizēja attiecīgā vēlētāja balsošanu, vēlētāju sarakstā izdara atzīmi par balsošanu atrašanās vietā un parakstās šā vēlētāja parakstam paredzētajā ailē.
 8. Ja vēlētāja iesniegums reģistrēts vēlēšanu gaitas žurnālā, bet vēlētājs nav nobalsojis, tas atzīmējams vēlēšanu gaitas žurnālā, norādot, kādu iemeslu dēļ balsošana nav notikusi (vēlētājs neatrodas slimnīcā, jau nobalsojis iecirknī u.tml.).
 1. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs izraugās komisijas locekļus (vai pieaicinātās personas) balsošanas organizēšanai slimnīcā, kuriem izsniedz 17. punktā noteiktajā kārtībā sagatavotu vēlēšanu kasti, atsevišķa vēlētāju saraksta veidlapas, pieteikto vēlētāju skaitam atbilstošu reģistrācijas aplokšņu, apzīmogotu vēlēšanu aplokšņu un vēlēšanu zīmju komplektu skaitu, kā arī rezervi gadījumam, ja vēlēšanu aploksne vai zīme tiek sabojāta, un atkārtoti izsniegto vēlēšanu aplokšņu saraksta veidlapu.
 2. Balsošana slimnīcā notiek šādā kārtībā:
  1. atsevišķajā vēlētāju sarakstā par katru vēlētāju ieraksta šādas ziņas:
   1. vēlētāja vārdu (vārdus),
   2. vēlētāja uzvārdu,
   3. vēlētāja personas kodu;
  2. uz reģistrācijas aploksnes uzraksta šādas ziņas:
   1. vēlētāja vārdu (vārdus),
   2. vēlētāja uzvārdu,
   3. atsevišķā vēlētāju saraksta lapas numuru un vēlētāja kārtas numuru lapā;
  3. izsniedz vēlētājam reģistrācijas aploksni, vēlēšanu aploksni un visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes, par kuru saņemšanu vēlētājs parakstās atsevišķajā vēlētāju sarakstā;
  4. pēc izvēles izdarīšanas vēlētājs vēlēšanu zīmi ieliek vēlēšanu aploksnē un šo aploksni aizlīmē. Vēlēšanu aploksni ievieto reģistrācijas aploksnē, aizlīmē to un iemet vēlēšanu kastē.
 3. Ja vēlētājs fizisku trūkumu dēļ pats nespēj izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē vai parakstīties atsevišķajā vēlētāju sarakstā, to var izdarīt kāda cita persona, kurai vēlētājs uzticas. Šī persona nedrīkst būt attiecīgās iecirkņa komisijas loceklis (vai pieaicinātā persona). Pēc vēlētāja norādījumiem attiecīgā persona izdara atzīmes vēlēšanu zīmē, kā arī parakstās atsevišķajā vēlētāju sarakstā. Par to atsevišķā vēlētāju saraksta sadaļā “Piezīmes” izdara atzīmi, ierakstot attiecīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu.
 4. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas vēlēšanu aploksnē un šīs aploksnes aizlīmēšanas šo vēlēšanu zīmi vai vēlēšanu aploksni ir sabojājis, tad viņam izsniedz attiecīgi jaunu vēlēšanu aploksni (saņemot atpakaļ sabojāto) vai jaunas visu pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes (iepriekš izsniegtās vēlēšanu zīmes paliek vēlētāja rīcībā). Par atkārtotu vēlēšanu aploksnes saņemšanu vēlētājs parakstās tam paredzētajā sarakstā. Par atkārtoti izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm izdarāma atzīme vēlēšanu gaitas žurnālā, norādot atkārtoti izsniegto vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
 5. Atgriezušies no izbraukuma, iecirkņa komisijas locekļi nodod vēlēšanu kasti iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, kurš komisijas klātbūtnē nekavējoties aizzīmogo tās spraugu ar drošības plombu, kuras numurs ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā. Iecirkņa komisijas locekļi nodod balsotāju sarakstus, neizmantotās un sabojātās vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmes. Ziņas par balsošanai vēlētāju atrašanās vietā pāri palikušajām, to skaitā sabojātajām, vēlēšanu aploksnēm ierakstāmas vēlēšanu gaitas žurnālā.
 1. Pēc iecirkņa slēgšanas pulksten 20.00 iecirkņa komisija vēlētāju datu apmaiņas sistēmā:
  1. pārliecinās, vai slimnīcā nobalsojusī persona ir vēlētājs. Ja iecirkņa komisija sistēmā konstatē, ka nobalsojusī persona nav iekļauta vēlētāju reģistrā, tā svītro ierakstu atsevišķajā vēlētāju sarakstā un ailē “atzīme par reģistrācijas aploksnes derīgumu” izdara ierakstu “nav”;
  2. pārliecinās, vai vēlētājs nav nobalsojis savā vēlēšanu iecirknī, nosūtot pieprasījumu vēlēšanu iecirkņa komisijai, kuras vēlētāju sarakstā vēlētājs ir reģistrēts.
 2. Vēlēšanu iecirkņa komisija, kuras vēlētāju sarakstā vēlētājs reģistrēts, pēc pieprasījuma saņemšanas pārbauda, vai vēlētāju sarakstā attiecīgajā ailē nav paraksta par notikušu balsošanu.
 3. Ja iecirkņa komisija konstatē, ka nobalsojusī persona ir iekļauta vēlētāju reģistrā kādā no iecirkņiem Latvijā, tā papildina atsevišķo vēlētāju sarakstu, norādot attiecīgajās ailēs:
  1. vēlēšanu iecirkņa numuru, kurā attiecīgais vēlētājs ir reģistrēts;
  2. vēlētāja kārtas numuru iecirknī, kurā viņš ir reģistrēts.
 4. Ja iecirkņa komisija konstatē, ka nobalsojusī persona ir iekļauta vēlētāju reģistrā balsošanai pa pastu un ir reģistrēta vēlēšanām kādā no Latvijas iecirkņiem, tā papildina atsevišķo vēlētāju sarakstu, norādot attiecīgajās ailēs:
  1. vēlēšanu iecirkņa numuru, kurā attiecīgais vēlētājs ir reģistrēts;
  2. vēlētāja kārtas numuru iecirknī, kurā viņš ir reģistrēts.
 5. Ja iecirkņa komisija konstatē, ka nobalsojusī persona ir iekļauta vēlētāju reģistrā balsošanai pa pastu, bet nav reģistrēta vēlēšanām nevienā no Latvijas iecirkņiem, tā attiecībā uz šo vēlētāju papildina atsevišķo vēlētāju sarakstu ar norādi “no ārzemēm pa pastu”.
 6. Ja vēlētājs nav nobalsojis vēlēšanu iecirknī, kurā reģistrēts, iecirkņa komisija:
  1. kuras vēlētāju sarakstā bija reģistrēts vēlētājs, paraksta ailē ieraksta “reģ.” (reģistrācijas aploksnē) un iecirkņa numuru, kurš organizēja balsošanu;
  2. kura organizēja balsošanu slimnīcā, atsevišķajā vēlētāju sarakstā attiecībā uz šo vēlētāju ailē “atzīme par reģistrācijas aploksnes derīgumu” izdara atzīmi “ir”.
 7. Ja vēlētājs ir nobalsojis vēlēšanu iecirknī, kurā reģistrēts, iecirkņa komisija, kura organizēja balsošanu slimnīcā, atsevišķajā vēlētāju sarakstā attiecībā uz šo vēlētāju ailē “atzīme par reģistrācijas aploksnes derīgumu” izdara atzīmi “nav”.
 8. Ja iecirkņa vēlētāju sarakstā ir atzīme par to, ka vēlētājs ir pieteicies balsošanai pa pastu, un ir saņemta informācija, ka viņš ir nobalsojis reģistrācijas aploksnē, iecirkņa komisija:
  1. paraksta ailē ieraksta “reģ.” un iecirkņa numuru, kurš organizēja balsošanu;
  2. vēlēšanu gaitas žurnālā ieraksta vēlētāja vārdu, uzvārdu un kārtas numuru iecirkņa vēlētāju sarakstā.
 9. Pēc atzīmēm atsevišķajā vēlētāju sarakstā iecirkņa komisija nosaka vēlētāju kopskaitu, kuru reģistrācijas aploksnes atzītas par derīgām, un ieraksta to attiecīgajā atsevišķā saraksta ailē.
 1. Uz nederīgajām reģistrācijas aploksnēm (35. punkts) iecirkņa komisija izdara atzīmi “nederīga”, un tās novieto atsevišķi no pārējām reģistrācijas aploksnēm.
 2. Iecirkņa komisija nederīgās reģistrācijas aploksnes neatver. Nederīgo reģistrācijas aplokšņu kopskaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.
 3. Nederīgās reģistrācijas aploksnes tiek iesaiņotas, iesaiņojumu apzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu, un to paraksta iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs.
 4. Ja slimnīcā nobalsojusī persona ir iekļauta vēlētāju reģistrā un nav nobalsojusi vēlēšanu iecirknī, kurā ir reģistrēta, tās reģistrācijas aploksne atzīstama par derīgu.
 5. Iecirkņa komisija saskaita derīgās reģistrācijas aploksnes un to kopskaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā. Skaitīšana jāveic vismaz divas reizes.
 6. Derīgo reģistrācijas aplokšņu skaitam jābūt vienādam ar to vēlētāju skaitu, kuru reģistrācijas aploksnes ir atzītas par derīgām.
 7. Iecirkņa komisija atver derīgās reģistrācijas aploksnes, izņem no tām vēlēšanu aploksnes un pārliecinās, ka katrā aploksnē ir ne vairāk kā viena ar iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogota vēlēšanu aploksne.
 8. Ja kādā reģistrācijas aploksnē ir vairāk par vienu vēlēšanu aploksni, par to nekavējoties ziņo klātesošiem, vēlēšanu aploksnes ievieto atpakaļ reģistrācijas aploksnē un šādu aploksni nekavējoties nodod komisijas priekšsēdētājam, kurš to numurē, izdara uz tās atzīmi “VVA” (vairākas vēlēšanu aploksnes) un novieto atsevišķi. Pēc šķirošanas pabeigšanas šīs aploksnes pārskaita un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.
 9. Ja kādā reģistrācijas aploksnē nav vēlēšanu aploksnes, par to nekavējoties ziņo klātesošiem un šādu reģistrācijas aploksni nekavējoties nodod komisijas priekšsēdētājam, kurš to numurē, izdara uz tās atzīmi “Tukša” un novieto atsevišķi. Pēc visu reģistrācijas aplokšņu atvēršanas šīs aploksnes pārskaita un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.
 10. Ja kādā reģistrācijas aploksnē ir vēlēšanu aploksne bez attiecīgās iecirkņa komisijas zīmoga, par to nekavējoties ziņo klātesošiem un šādu reģistrācijas aploksni nekavējoties nodod komisijas priekšsēdētājam, kurš to numurē, izdara uz tās atzīmi “Nav zīmoga” un novieto atsevišķi. Pēc visu reģistrācijas aplokšņu atvēršanas šīs aploksnes pārskaita un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.
 11. Ja reģistrācijas aploksnē ir vēlēšanu zīmes, kas neatrodas vēlēšanu aploksnē, tās nekavējoties dzēš, nogriežot augšējo labo stūri.
 12. Atvērtās reģistrācijas aploksnes, kurās nav derīgu vēlēšanu aplokšņu, novieto atsevišķi, un pēc reģistrācijas aplokšņu atvēršanas pabeigšanas tās tiek iesaiņotas.
 13. Pēc tam kad derīgās vēlēšanu aploksnes pievienotas pārējām vēlēšanu aploksnēm, to atvēršana un balsu skaitīšana tiek veikta Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma un balsu skaitīšanas instrukcijas noteiktā kārtībā.
 1. Vēlētājiem, kuri atrodas īslaicīgās aizturēšanas vietā, balsošana tiek organizēta šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā, ciktāl šī nodaļa nenosaka citu kārtību.
 2. Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 20 dienu pirms vēlēšanu dienas nosaka, kura iecirkņa komisija nodrošinās balsošanu īslaicīgās aizturēšanas vietā, un informē par to Centrālo vēlēšanu komisiju, norādot īslaicīgās aizturēšanas vietas nosaukumu un adresi.
 3. Iecirkņa komisija savlaicīgi vienojas ar īslaicīgās aizturēšanas vietas vadību par kārtību, kādā tā nodos iecirkņa komisijai vēlētāju iesniegumus par balsošanu viņu atrašanās vietā, kā arī par kārtību un laiku, kad tiks organizēta balsošana īslaicīgās aizturēšanas vietā.
 4. Balsošanu īslaicīgās aizturēšanas vietā iecirkņa komisija organizē tikai iepriekšējās balsošanas dienās.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja                                                                                  

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                          

Ritvars Eglājs