APSTIPRINĀTA

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2019. gada 24. aprīļa lēmumu Nr. 43

INSTRUKCIJA

Balsošanas sarīkošana ieslodzījuma vietās Eiropas Parlamenta vēlēšanās

 1. Balsošanu ieslodzījuma vietā rīko vēlētājiem, kuriem kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums vai kuri izcieš ar brīvības atņemšanu saistītu sodu.
 2. Balsošana ieslodzījuma vietā tiek organizēta pēc nepieciešamības vienā vai vairākās iepriekšējās balsošanas dienās (trīs dienas pirms vēlēšanu dienas) – trešdien, ceturtdien un piektdien.
 3. Attiecīgā republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 25 dienas pirms vēlēšanu dienas nosaka, kura vēlēšanu iecirkņa komisija nodrošinās balsošanu ieslodzījuma vietā (turpmāk – piesaistītā vēlēšanu iecirkņa komisija).
 4. Administrācija nodrošina vēlētājiem iespēju savlaicīgi iepazīties ar pieteiktajiem kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām, kā arī informāciju par balsošanas kārtību.
 5. Administrācijai un administrācijas pilnvarotai personai aizliegts aģitēt.
 1. Vēlētājs, kurš vēlas balsot ieslodzījuma vietā, var iesniegt iesniegumu ieslodzījuma vietas administrācijai par iecirkņa maiņu ne vēlāk kā 18 dienu pirms balsošanas dienas.
 2. Ja vēlētājs ieslodzījuma vietas administrācijai adresētajā iesniegumā ir norādījis vēlmi balsot ieslodzījuma vietā, bet nav norādījis par iecirkņa maiņu, tad iesniegums par balsošanu ieslodzījuma vietā iesniedzams ne agrāk kā 20 dienu un ne vēlāk kā iepriekšējās balsošanas ceturtdienā pulksten 16.00.
 1. Ja vēlētājs savā iesniegumā lūdz iecirkņa maiņu, administrācijas pilnvarotā persona:
  1. izmantojot Vēlētāju reģistra datus tiešsaistes režīmā, pārbauda, vai iesniedzējs ir vēlētājs – vai ziņas par viņu iekļautas Vēlētāju reģistrā, un reģistrē viņu balsošanai attiecīgajā piesaistītajā vēlēšanu iecirknī;
  2. Vēlētāju reģistrā veic šādas darbības:
   1. atzīmē “reģistrēt iecirknī”;
   2. pretī vēlētāja vārdam un uzvārdam tukšajā lodziņā ieraksta piesaistītā vēlēšanu iecirkņa numuru;
  3. ja ziņas par iesniedzēju nav iekļautas vēlētāju reģistrā – informē iesniedzēju, ka viņš nav vēlētājs.
 1. Ja Eiropas Savienības pilsonis, kurš nav Latvijas pilsonis, vēlas izmantot savas balsstiesības Latvijas Republikā, viņam ar ieslodzījuma vietas administrācijas starpniecību vai pa pastu ne vēlāk kā 30 dienu pirms vēlēšanām jāiesniedz iesniegums Centrālajai vēlēšanu komisijai par vēlmi balsot Latvijas Republikā un apņemšanos neizmantot balsstiesības citā Eiropas Savienības dalībvalstī.
 2. Saņemot iesniegumu, administrācijas pilnvarotā persona, izmantojot Iedzīvotāja reģistra datus tiešsaistē, pārbauda, vai ziņas par personu iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, vai iesniegumā norādītas visas nepieciešamās ziņas par vēlētāju, un iesniegumu nekavējoties nodod vai elektroniski nosūta uz e-pastu cvk@cvk.lv Centrālajai vēlēšanu komisijai.
 1. Ja vēlētājs savā iesniegumā nav norādījis iecirkņa maiņu, administrācijas pilnvarotā persona, izmantojot Vēlētāju reģistra datus tiešsaistes režīmā, pārbauda, vai iesniedzējs ir vēlētājs – vai ziņas par viņu iekļautas Vēlētāju reģistrā. Ja ziņas par iesniedzēju ir iekļautas Vēlētāju reģistrā, administrācijas pilnvarotā persona sagatavo balsotāju sarakstu (turpmāk – Saraksts) un iesniedz piesaistītā vēlēšanu iecirkņa komisijai ne vēlāk kā iepriekšējās balsošanas ceturtdienā.
 2. Ja ziņas par iesniedzēju nav iekļautas vēlētāju reģistrā, administrācijas pilnvarotā persona informē iesniedzēju, ka viņš nav vēlētājs.
 3. Sarakstā ir šādas sadaļas:
  1. vēlētāja numurs pēc kārtas Sarakstā,
  2. tā vēlēšanu iecirkņa numurs, kurā vēlētājs sākotnēji reģistrēts, un vēlētāja kārtas numurs attiecīgajā Sarakstā,
  3. vārds (vārdi),
  4. uzvārds,
  5. vēlētāja kods,
  6. iesniegšanas datums,
  7. atrašanās vieta ieslodzījuma vietā (korpuss, kamera),
  8. aile par iecirkņa maiņu.
 1. Saņemot Sarakstu, piesaistītā vēlēšanu iecirkņa komisija tiešsaistē, izmantojot elektronisko vēlētāju datu apmaiņas sistēmu, pārliecinās, ka ieslodzījuma vietu administrācijas sagatavotajā Sarakstā esošais vēlētājs nav nobalsojis sākotnēji reģistrētajā vēlēšanu iecirknī un veic iecirkņa maiņu, izdara atzīmi Sarakstā un elektroniski sagatavo balsotāju sarakstu Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcijas noteiktā kārtībā.
 2. Saņemot elektroniski sagatavotu balsotāju sarakstu ar vēlētājiem, kuriem piesaistītā vēlēšanu iecirkņa komisija nomainījusi vēlēšanu iecirkni, ieslodzījuma vietas administrācijas komisija rīkojas šīs instrukcijas VIII nodaļā noteiktā kārtībā.
 1. Vēlētājiem, kuri pieteikušies balsošanai, bet kuriem nav bijis iespējams nodrošināt ziņu elektronisko apmaiņu ar vēlēšanu iecirkni, kura vēlētāju sarakstā vēlētājs reģistrēts, balsošana notiek, izmantojot reģistrācijas aploksnes.
 2. Iepriekšējā balsošanas dienā iecirkņa komisija administrācijas pilnvarotai personai izsniedz:
  1. pieteikto vēlētāju skaitam atbilstīgu reģistrācijas aplokšņu, apzīmogotu vēlēšanu aplokšņu un vēlēšanu zīmju komplektu skaitu, kā arī rezervi gadījumam, ja vēlēšanu aploksne vai zīme tiek sabojāta. Izsniedzot apzīmogotas vēlēšanu aploksnes, tās pārskaita vismaz divas reizes un vēlēšanu gaitas žurnālā norāda to skaitu,
  2. atkārtoti izsniegtu vēlēšanu aplokšņu saraksta veidlapu;
  3. numurētas drošības plombas;
  4. ar drošības plombām aizzīmogotu vēlēšanu kasti;
  5. ziņas par vēlētājiem, kuriem nav bijis iespējams nodrošināt datu apmaiņu (mainīt iecirkni).
 3. Ieslodzījuma vietā administrācijas pilnvarota persona atsevišķi sagatavo Sarakstu ar vēlētājiem, kuri balso ar reģistrācijas aploksnēm. Sarakstā norāda:
  1. vēlētāja numuru pēc kārtas Sarakstā,
  2. tā vēlēšanu iecirkņa numuru, kurā vēlētājs sākotnēji reģistrēts, un vēlētāja kārtas numuru attiecīgajā sarakstā,
  3. vārdu (vārdus),
  4. uzvārdu,
  5. vēlētāja kodu,
  6. iesnieguma reģistrēšanas datumu,
  7. atrašanās vietu ieslodzījuma vietā (korpuss, kamera),
  8. aili vēlētāja parakstam par aploksnes saņemšanu,
  9. aili piezīmēm par reģistrācijas aploksnes derīgumu.
 4. Administrācijas pilnvarotā persona:
  1. uz reģistrācijas aploksnes norāda šādas ziņas:
   1. vēlētāja vārdu (vārdus),
   2. vēlētāja uzvārdu,
   3. vēlētāja kārtas numuru Sarakstā;
  2. izsniedz vēlētājam reģistrācijas aploksni, vēlēšanu aploksni un visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes, par kuru saņemšanu vēlētājs parakstās Sarakstā;
  3. nodrošina, lai balsošana noritētu aizklāti, un novieto īpašu, tam sagatavotu kasti neizmantoto vēlēšanu zīmju atstāšanai.
 5. Atsevišķā telpā vai nodalījumā vēlētājs vienatnē izvēlas vienu vēlēšanu zīmi, kurā pēc savas izvēles var:
  1. pretī kandidātu uzvārdiem atzīmei paredzētajā vietā izdarīt atzīmi “+”, ja īpaši atbalsta kandidāta ievēlēšanu;
  2. svītrot kandidāta vārdu un uzvārdu, ja neatbalsta kandidāta ievēlēšanu;
  3. atstāt vēlēšanu zīmi negrozītu (bez atzīmēm).
 6. Vēlēšanu aploksnē vēlētājs ieliek tikai vienu vēlēšanu zīmi, kas atbilst kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso, un aploksni aizlīmē. Vēlēšanu aploksni ievieto reģistrācijas aploksnē, aizlīmē to un nodod administrācijas pilnvarotai personai, kura to vēlētāja klātbūtnē iemet slēgtā, ar drošības plombām nostiprinātā vēlēšanu kastē.
 7. Pāri palikušās un neizmantotās vēlēšanu zīmes vēlētājs administrācijas pilnvarotās personas klātbūtnē iemet īpašā tam sagatavotā kastē.
 8. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas sabojājis vēlēšanu aploksni, viņš aploksni nodod administrācijas pilnvarotai personai. Administrācijas pilnvarota persona tās vietā viņam izsniedz jaunu aploksni, un vēlētājs par atkārtotu vēlēšanu aploksnes saņemšanu parakstās atkārtoti izsniegtu vēlēšanu aplokšņu sarakstā.
 1. Iepriekšējā balsošanas dienā iecirkņa komisija atbilstoši reģistrēto iesniegumu skaitam administrācijas pilnvarotai personai izsniedz:
  1. elektroniski sagatavotus, izdrukātus vēlētāju sarakstus ar vēlētājiem, kuriem instrukcijā noteiktā kārtībā reģistrēta iecirkņa maiņa (turpmāk – vēlētāju saraksti);
  2. reģistrēto iesniegumu skaitam atbilstošu apzīmogotu vēlēšanu aplokšņu un vēlēšanu zīmju komplektu skaitu, kā arī rezervi gadījumam, ja vēlēšanu aploksne vai zīme tiek sabojāta. Izsniedzot apzīmogotas vēlēšanu aploksnes, tās pārskaita vismaz divas reizes un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā;
  3. numurētas drošības plombas;
  4. ar drošības plombām aizzīmogotu vēlēšanu kasti. Plombu numurus iecirkņa komisija ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.
 2. Ieslodzījuma vietā administrācijas pilnvarota persona pārliecinās, ka ziņas par vēlētāju ierakstītas vēlētāju sarakstā, izdara atzīmi vēlētāju sarakstā par vēlētāja piedalīšanos vēlēšanās un izsniedz tam visu pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes un ar iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu vēlēšanu aploksni. Vēlētājs parakstās balsotāju sarakstā par visu pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmju un vēlēšanu aploksnes saņemšanu.
 3. Atsevišķā telpā vai nodalījumā vēlētājs vienatnē izvēlas vienu vēlēšanu zīmi, kurā pēc savas izvēles var:
  1. pretī kandidātu uzvārdiem atzīmei paredzētajā vietā izdarīt atzīmi “+”, ja īpaši atbalsta kandidāta ievēlēšanu;
  2. svītrot kandidāta vārdu un uzvārdu, ja neatbalsta kandidāta ievēlēšanu;
  3. atstāt vēlēšanu zīmi negrozītu (bez atzīmēm).
 4. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas ir sabojājis vēlēšanu aploksni, administrācijas pilnvarota persona viņam izsniedz jaunu aploksni un atzīmē balsotāju sarakstā rindā “Atzīmes par atkārtotu vēlēšanu aplokšņu izsniegšanu”, norādot vēlētāja kārtas numuru. Turpat vēlētājs parakstās par jaunas aploksnes saņemšanu. Sabojātā vēlēšanu aploksne nododama administrācijas pilnvarotajai personai.
 5. Kad vēlētājs ir izdarījis savu izvēli un vienu vēlēšanu zīmi ielicis aploksnē un aploksni aizlīmējis, viņš administrācijas pilnvarotas personas klātbūtnē iemet vēlēšanu aploksni ar drošības plombām nostiprinātā vēlēšanu kastē.
 6. Pāri palikušās un neizmantotās vēlēšanu zīmes vēlētājs administrācijas pilnvarotās personas klātbūtnē iemet īpašā tam sagatavotā kastē.
 7. Beidzoties balsošanai ieslodzījuma vietā, administrācijas pilnvarota persona ar drošības plombām aizzīmogo vēlēšanu kastu spraugas un nekavējoties nogādā visus balsotāju sarakstus, pāri palikušās un bojātās vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu kastes iecirkņa komisijai.
 8. Piesaistītās iecirkņa komisijas priekšsēdētājs, saņemot no administrācijas pilnvarotas personas balsotāju sarakstus, neizmantotās un bojātās vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu kastes, ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā:
  1. ziņas par balsošanā pāri palikušām, to skaitā sabojātām, vēlēšanu aploksnēm;
  2. ziņas par laiku, cikos saņemti balsotāju saraksti un vēlēšanu kastes;
  3. ziņas par vēlētāju skaitu;
  4. drošības plombu numurus.
 9. Saņemot apmeklējuma atļauju no Ieslodzījumu vietu pārvaldes un netraucējot administrācijas darbu, balsošanas norisi ieslodzījuma vietā var novērot Centrālās vēlēšanu komisijas locekļi un Centrālās vēlēšanu komisijas pilnvarotas personas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kā arī vienlaikus ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, kas iesniegusi kandidātu sarakstu.
 1. Lai konstatētu, vai nobalsojusī persona nav nobalsojusi iecirknī, kurā reģistrēta kā vēlētājs, piesaistītā vēlēšanu iecirkņa komisija sazinās ar attiecīgā iecirkņa komisiju, kura to nosaka pēc iecirkņa vēlētāju sarakstiem.
 2. Ja vēlētājs nav nobalsojis vēlēšanu iecirknī, kurā reģistrēts, iecirkņa komisija:
  1. kuras vēlētāju sarakstā bija reģistrēts vēlētājs, paraksta ailē ieraksta “reģ.” un iecirkņa numuru, kurš organizēja balsošanu;
  2. kura organizēja balsošanu ieslodzījuma vietā, attiecībā uz šo vēlētāju Saraksta ailē “atzīme par reģistrācijas aploksnes derīgumu” izdara atzīmi “ir”.
 3. Ja vēlētājs nobalsojis vēlēšanu iecirknī, kurā reģistrēts, piesaistītā vēlēšanu iecirkņa komisija attiecībā uz šo vēlētāju Saraksta ailē “atzīme par reģistrācijas aploksnes derīgumu” izdara atzīmi “nav”.
 4. Ja iecirkņa vēlētāju sarakstā ir atzīme, ka vēlētājs pieteicies balsošanai pa pastu, un saņemta informācija, ka viņš nobalsojis ieslodzījuma vietā, iecirkņa komisija paraksta ailē ieraksta “reģ.” un iecirkņa numuru, kurš organizēja balsošanu. Par ieslodzījuma vietā balsojušiem vēlētājiem, kuriem vēlētāju saraksta paraksta ailē ir atzīme “pa pastu”, nekavējoties ziņo pasta balsošanas iecirknim un vēlēšanu gaitas žurnālā ieraksta vēlētāja vārdu, uzvārdu un kārtas numuru iecirkņa vēlētāju sarakstā.
 5. Ja Saraksta paraksta ailē ir atzīme “pa pastu” un vēlētājs nav reģistrēts nevienā iecirknī (Sarakstā nav norādīts iecirkņa numurs), piesaistītā vēlēšanu iecirkņa komisija par to nekavējoties ziņo pasta balsošanas iecirknim.
 1. Pamatojoties uz saņemtajām ziņām, iecirkņa komisija lemj par reģistrācijas aplokšņu derīgumu vai nederīgumu.
 2. Par nederīgām atzīstamas tādas reģistrācijas aploksnes, kas saņemtas no personām:
  1. kuras nobalsojušas vēlēšanu iecirknī, kurā ir reģistrētas;
  2. kuras nobalsojušas stacionārā ārstniecības iestādē.
 3. Ja iecirkņa komisijas saņemtās ziņas liecina, ka kāda reģistrācijas aploksne nav derīga, komisija pieņem lēmumu par reģistrācijas aploksnes atzīšanu par nederīgu un svītro ziņas par attiecīgo personu no Saraksta.
 4. Atzīstot reģistrācijas aploksni par nederīgu, iecirkņa komisija uz tās izdara atzīmi “nederīga”, un tā tiek novietota atsevišķi no pārējām reģistrācijas aploksnēm.
 5. Iecirkņa komisija nederīgās reģistrācijas aploksnes neatver. Nederīgo reģistrācijas aplokšņu kopskaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.
 6. Nederīgās reģistrācijas aploksnes iesaiņo, iesaiņojumu apzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu, un to paraksta iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs.
 7. Pamatojoties uz Sarakstu, iecirkņa komisija nosaka vēlētāju skaitu, kuru reģistrācijas aploksnes atzītas par derīgām, un ieraksta to vēlēšanu gaitas žurnālā. Pēc tam iecirkņa komisija saskaita derīgās reģistrācijas aploksnes un to kopskaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā. Skaitīšana jāveic vismaz divas reizes.
 8. Derīgo reģistrācijas aplokšņu skaitam jābūt vienādam ar vēlētāju skaitu, kuru reģistrācijas aploksnes atzītas par derīgām.
 9. Iecirkņa komisija atver derīgās reģistrācijas aploksnes, izņem no tām vēlēšanu aploksnes un pārliecinās, ka katrā aploksnē ir ne vairāk kā viena ar iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogota vēlēšanu aploksne.
 10. Ja reģistrācijas aploksnē ir vairākas vēlēšanu aploksnes, tās ievieto atpakaļ reģistrācijas aploksnē un nodod iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, kurš izdara atzīmi par šīs reģistrācijas aploksnes satura nederīgumu un veic par to ierakstu vēlēšanu gaitas žurnālā.
 11. Ja reģistrācijas aploksnē nav vēlēšanu aploksnes vai arī tajā ir aploksne bez attiecīgās iecirkņa komisijas zīmoga, šādu reģistrācijas aploksni nodod iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, kurš izdara atzīmi par šīs reģistrācijas aploksnes satura nederīgumu un veic par to ierakstu vēlēšanu gaitas žurnālā.
 12. Ja reģistrācijas aploksnē ir vēlēšanu zīmes, kas neatrodas vēlēšanu aploksnē, tās nekavējoties dzēš, nogriežot augšējo labo stūri.
 13. Atvērtās reģistrācijas aploksnes, kuru saturs atzīts par nederīgu, novieto atsevišķi, un pēc reģistrācijas aplokšņu atvēršanas pabeigšanas tās iesaiņo.
 14. Derīgās vēlēšanu aploksnes atver, un balsis skaita Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā un balsu skaitīšanas instrukcijā noteiktā kārtībā.
 1. Republikas pilsētas un novada komisijas var izveidot īpašas vēlēšanu iecirkņa komisijas balsošanas organizēšanai ieslodzījuma vietās.
 2. Iecirkņa komisijas sekretārs vai – viņa prombūtnes laikā – cits iecirkņa komisijas priekšsēdētāja pilnvarots komisijas loceklis Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammā aizpilda vēlēšanu gaitas žurnālu, norādot tajā ziņas par vēlēšanu rīkošanu ieslodzījuma vietās.
 3. Ieslodzījuma vietu iecirkņa komisija darbojas:
  1. dienā, kad saņem vēlēšanu materiālus, – uzsāk aizpildīt vēlēšanu gaitas žurnālu, pārskaita un apzīmogo vēlēšanu aploksnes;
  2. dienā pirms iepriekšējās balsošanas dienas – turpina aizpildīt vēlēšanu gaitas žurnālu un sagatavo visus balsošanai ieslodzījuma vietā nepieciešamos materiālus;
  3. iepriekšējā balsošanas dienā – par konkrētu laiku vienojoties ar administrāciju, nodod tai vēlēšanu materiālus, pēc balsošanas beigām saņem atpakaļ vēlēšanu materiālus un vēlēšanu kastes, turpina aizpildīt vēlēšanu gaitas žurnālu.
 4. Netraucējot ieslodzījuma vietu iecirkņa komisijas darbu, balsu skaitīšanu var novērot ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, kas iesniegusi kandidātu sarakstu (turpmāk tekstā – pilnvarotais novērotājs), kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.
 5. Par pilnvaroto novērotāju nevar būt deputāta kandidāts.
 6. Ierodoties ieslodzījuma vietu iecirkņa komisijas telpās, minētajām personām jāuzrāda komisijas priekšsēdētājam personu apliecinošs dokuments un jāreģistrējas:
  1. pilnvarotais novērotājs iesniedz politiskās partijas vai to apvienības valdes ar pilnvaras devēja parakstu apliecinātu pilnvarojumu (turpmāk tekstā – pilnvarojums), kurā norādīts politiskās partijas vai to apvienības nosaukums, dokumenta sagatavošanas vieta, datums, pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods;
  2. vēlēšanu komisijas pilnvarotā persona uzrāda attiecīgās komisijas pilnvarojumu;
  3. vēlēšanu komisijas loceklis uzrāda vēlēšanu komisijas locekļa apliecību;
  4. plašsaziņas līdzekļu pārstāvji uzrāda attiecīgu pārstāvniecību apliecinošu dokumentu.
 7. Pilnvarotā persona, ierodoties ieslodzījuma vietu iecirkņa komisijas telpās, pilnvarojumu nodod komisijai un tā vietā saņem novērotāja apliecību. Atstājot vēlēšanu iecirkni, novērotāja apliecība jānodod komisijai, pretī saņemot pilnvarojumu.
 8. Ieslodzījumu vietu iecirkņa komisija savā darbībā piemēro Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukciju un Eiropas Parlamenta vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukciju tiktāl, ciktāl šī instrukcija nenosaka citu kārtību.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja                                                                            

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p. i.                                                                                   

Valdis Verners