APSTIPRINĀTA
Centrālās vēlēšanu komisijas
2009. gada 20. aprīļa sēdē ar lēmumu nr. 39

Instrukcija

Balsu skaitīšana 2009. gada 6. jūnija
Eiropas Parlamenta vēlēšanās un republikas pilsētas domes,
novada domes vēlēšanās

 1. Šī instrukcija nosaka balsu skaitīšanas kārtību 2009. gada 6. jūnija Eiropas Parlamenta vēlēšanās un republikas pilsētas domes, novada domesvēlēšanās (turpmāk – Domes vēlēšanas). Balsu skaitīšana sākas tūlīt pēc vēlēšanu iecirkņa slēgšanas. Skaitīšanu izdara vēlēšanu iecirkņa komisijas (turpmāk – iecirkņa komisija) atklātā sēdē.
 2. Netraucējot iecirkņa komisijas darbu, sēdē vienlaikus var būt klāt ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras vēlētāju apvienības, politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, kas attiecīgajām vēlēšanām ir iesniegušas kandidātu sarakstu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un attiecīgā rajona (republikas pilsētas) vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, attiecīgā novada vēlēšanu komisijas locekļi, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.
 3. Par balsu skaitīšanu iecirkņa komisija raksta balsu skaitīšanas protokolu Eiropas Parlamenta vēlēšanās divos, bet Domes vēlēšanās – trīs eksemplāros. Balsu skaitīšanas protokols sastāv no divām daļām:
  1. iepriekšējā balsu skaitīšana (turpmāk – balsu skaitīšanas protokola pirmā daļa);
  2. balsu skaitīšanas galīgie rezultāti (turpmāk – balsu skaitīšanas protokola otrā daļa).
 4. Balsu skaitīšanas protokola daļas var sagatavot, izmantojot datoru. Pēc katras daļas datu ievadīšanas un pārbaudes izdrukā attiecīgo protokola daļu attiecīgi Eiropas Parlamenta vēlēšanās divos, bet Domes vēlēšanās trīs eksemplāros. Izdrukātos protokola daļu eksemplārus caurauklo, auklas galus sasien, nostiprina ar uzlīmi, paraksta un apzīmogo, norādot, cik lapu cauršūts.
 1. Tūlīt pēc vēlēšanu iecirkņa slēgšanas iecirkņa komisija:
  1. savāc vienkopus pāri palikušās apzīmogotās un sabojātās vēlēšanu aploksnes;
  2. savāc vienkopus pāri palikušās neapzīmogotās vēlēšanu aploksnes;
  3. balsu skaitīšanā neizmantojamos vēlēšanu materiālus un veidlapas novieto tā, lai tie netraucētu balsu skaitīšanu.
 2. Balsu skaitīšanas telpā nedrīkst atrasties pāri palikušās vēlēšanu zīmes.
 3. Pirms vēlēšanu kastes tiek atvērtas, iecirkņa komisija veic balsotāju un vēlēšanu aplokšņu skaita salīdzināšanu un aizpilda attiecīgo vēlēšanu balsu skaitīšanas protokolu pirmās daļas 2.4. – 2.6. punktā noteiktajā kārtībā.
 4. Balsotāju un vēlēšanu aplokšņu skaita salīdzināšana Eiropas Parlamenta vēlēšanām:
  1. iecirkņa vēlētāju sarakstā ierakstīto personu skaitu (A1 rinda) nosaka un ieraksta pēc saņemtajiem vēlētāju sarakstiem. Tam jābūt vienādam ar sarakstā ierakstītā pēdējā vēlētāja kārtas numuru;
  2. iecirkņa vēlētāju sarakstā svītroto personu kopskaitu (A2 rinda) nosaka, saskaitot to personu skaitu, kurām saraksta saņemšanas brīdī paraksta ailē ierakstīta atzīme „izslēgts” vai „mainīts iecirknis”, un to personu skaitu, kuras, pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas rīkojumu, iecirkņa komisija svītrojusi jau pēc sarakstu saņemšanas iecirknī;
  3. aizpilda A3 rindu pēc vēlētāju sarakstos balsošanai reģistrācijas aploksnēs ierakstītā personu skaita (vēlētāju saraksti balsošanai vēlētāju atrašanās vietā, kas aizpildīti par stacionārajās ārstniecības iestādēs esošajām personām);
  4. vēlētāju sarakstos balsošanai reģistrācijas aploksnēs svītroto personu skaitu (A4 rinda) aizpilda pēc attiecīgās informācijas saņemšanas, kas ierakstīta arī vēlēšanu gaitas protokolā;
  5. iecirkņa vēlētāju sarakstā iekļauto, bet reģistrācijas aploksnēs nobalsojušo personu skaitu (A5 rinda) ieraksta pēc attiecīgās informācijas saņemšanas, kas ierakstīta arī vēlēšanu gaitas protokolā;
  6. iecirkņa balsstiesīgo personu skaitu (A rinda) aprēķina aritmētiski: A=A1-A2+A3-A4-A5;
  7. no vēlēšanu komisijas saņemto vēlēšanu aplokšņu kopskaitu (B1 rinda) nosaka pēc ierakstiem vēlēšanu gaitas protokolā;
  8. apzīmogoto vēlēšanu aplokšņu kopskaitu (B2 rinda) nosaka pēc ierakstiem vēlēšanu gaitas protokolā;
  9. pāri palikušās apzīmogotās vēlēšanu aploksnes (B3 rinda) saskaita (skaitīšana veicama vismaz divas reizes) un pēc to skaita ierakstīšanas protokolā dzēš, nogriežot aploksnes augšējo labo stūri;
  10. pāri palikušās neapzīmogotās vēlēšanu aploksnes saskaita. Skaitīšana veicama vismaz divas reizes, skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas protokolā, pēc kura izdara ierakstu balsu skaitīšanas protokolā (B4 rinda);
  11. sabojātās vēlēšanu aploksnes, pret kurām vēlētājiem atkārtoti izsniegtas citas vēlēšanu aploksnes (B5 rinda), saskaita (skaitīšana veicama vismaz divas reizes) un pēc šo aplokšņu skaita ierakstīšanas balsu skaitīšanas protokolā dzēš, nogriežot aploksnes augšējo labo stūri;
  12. līdz vēlēšanu kastu atvēršanai dzēsto vēlēšanu aplokšņu skaitu (B6 rinda) aprēķina aritmētiski kā B3 un B5 rindā ierakstīto skaitļu summu;
  13. vēlētājiem izsniegto vēlēšanu aplokšņu skaitu (B rinda) aprēķina aritmētiski: no to vēlēšanu aplokšņu skaita, kas saņemtas no vēlēšanu komisijas (B1 rinda), atņemot pāri palikušo apzīmogoto (B3 rinda), pāri palikušo neapzīmogoto (B4 rinda) un sabojāto (B5 rinda) vēlēšanu aplokšņu skaitu (B= B1 – B3 – B4 – B5);
  14. pēc vēlētāju saraksta nosaka balsojušo vēlētāju kopskaitu iepriekšējās balsošanas dienās. To ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (C1 rinda);
  15. pēc vēlētāju saraksta nosaka balsojušo vēlētāju skaitu vēlēšanu dienā iecirknī. To ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (C2 rinda);
  16. pēc vēlētāju saraksta un ierakstiem vēlēšanu gaitas protokolā nosaka balsojušo vēlētāju skaitu vēlētāju atrašanās vietā (kuriem balsošana organizēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 28. pantu – izmantojot vēlēšanu kasti balsošanai vēlētāju atrašanās vietā). To ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (C3 rinda);
  17. pēc vēlētāju saraksta un ierakstiem gaitas protokolā nosaka balsojušo vēlētāju skaitu vēlētāju atrašanās vietā (kuri balsojuši saskaņā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 30. pantu – kuriem balsošana organizēta ar reģistrācijas aploksnēm). To ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (C4 rinda);
  18. balsojušo kopskaitu (C rinda) aprēķina aritmētiski: C=C1+C2+C3+C4;
  19. pēc tam iecirkņa komisija pēc balsu skaitīšanas protokolā norādītās kontroles metodikas pārbauda ierakstu pareizību attiecībā uz vēlēšanu aploksnēm un balsotāju skaitu.
 5. Balsotāju un vēlēšanu aplokšņu skaita salīdzināšana Domes vēlēšanām:
  1. iecirkņa vēlētāju sarakstā ierakstīto personu skaitu (A1 rinda) nosaka un ieraksta pēc saņemtajiem vēlētāju sarakstiem. Tam jābūt vienādam ar sarakstā ierakstītā pēdējā vēlētāja kārtas numuru;
  2. iecirkņa vēlētāju sarakstā svītroto personu kopskaitu (A2 rinda) nosaka, saskaitot to personu skaitu, kurām saraksta saņemšanas brīdī paraksta ailē ierakstīta atzīme „izslēgts” vai „mainīts iecirknis”, un to personu skaitu, kuras, pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas rīkojumu, iecirkņa komisija svītrojusi jau pēc sarakstu saņemšanas iecirknī;
  3. balsstiesīgo personu skaitu iecirknī (A rinda) aprēķina aritmētiski: A=A1-A2;
  4. no vēlēšanu komisijas saņemto vēlēšanu aplokšņu kopskaitu (B1 rinda) nosaka pēc ierakstiem vēlēšanu gaitas protokolā;
  5. apzīmogoto vēlēšanu aplokšņu kopskaitu (B2 rinda) nosaka pēc ierakstiem vēlēšanu gaitas protokolā;
  6. pāri palikušās apzīmogotās vēlēšanu aploksnes (B3 rinda) saskaita (skaitīšana veicama vismaz divas reizes) un pēc to skaita ierakstīšanas protokolā dzēš, nogriežot aploksnes augšējo labo stūri;
  7. pāri palikušās neapzīmogotās vēlēšanu aploksnes saskaita. Skaitīšana veicama vismaz divas reizes, skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas protokolā, pēc kura izdara ierakstu balsu skaitīšanas protokolā (B4 rinda);
  8. sabojātās vēlēšanu aploksnes, pret kurām vēlētājiem atkārtoti izsniegtas citas vēlēšanu aploksnes (B5 rinda), saskaita (skaitīšana veicama vismaz divas reizes) un pēc šo aplokšņu skaita ierakstīšanas balsu skaitīšanas protokolā dzēš, nogriežot aploksnes augšējo labo stūri;
  9. līdz vēlēšanu kastu atvēršanai dzēsto vēlēšanu aplokšņu skaitu (B6 rinda) aprēķina aritmētiski kā B3 un B5 rindā ierakstīto skaitļu summu;
  10. vēlētājiem izsniegto vēlēšanu aplokšņu skaitu (B rinda) aprēķina aritmētiski: no to vēlēšanu aplokšņu skaita, kas saņemtas no vēlēšanu komisijas (B1 rinda), atņemot pāri palikušo apzīmogoto (B3 rinda), pāri palikušo neapzīmogoto (B4 rinda) un sabojāto (B5 rinda) vēlēšanu aplokšņu skaitu (B= B1 – B3 – B4– B5);
  11. pēc vēlētāju saraksta nosaka balsojušo vēlētāju kopskaitu iepriekšējās balsošanas dienās. To ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (C1 rinda);
  12. pēc vēlētāju saraksta nosaka balsojušo vēlētāju skaitu vēlēšanu dienā iecirknī. To ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (C2 rinda);
  13. pēc vēlētāju sarakstiem un ierakstiem vēlēšanu gaitas protokolā nosaka balsojušo vēlētāju skaitu vēlētāju atrašanās vietā. To ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (C3 rinda);
  14. balsojušo kopskaitu (C rinda) aprēķina aritmētiski: C=C1+C2+C3;
  15. pēc tam iecirkņa komisija pēc balsu skaitīšanas protokolā norādītās kontroles metodikas pārbauda ierakstu pareizību attiecībā uz vēlēšanu aploksnēm un balsotāju kopskaitu.
 6. Ja pēc norādītās kontroles metodikas iegūtie kontrolskaitļi attiecībā uz vēlēšanu aploksnēm un balsotāju skaitu nesakrīt, skaitīšana atkārtojama. Ja pēc vairākkārtējas skaitīšanas un pārbaudes kontrolskaitļi nesakrīt, par to izdara ierakstu vēlēšanu gaitas protokolā. Pēc tam atsevišķi iesaiņo neapzīmogotās vēlēšanu aploksnes, kā arī dzēstās neizmantotās apzīmogotās vēlēšanu aploksnes un dzēstās sabojātās vēlēšanu aploksnes.
 7. Vēlēšanu materiāli iesaiņojami, nostiprinot ar uzlīmi, kuru apzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu un paraksta iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs. Uz katra iesaiņojuma norādāms tā saturs (dzēstās neizmantotās apzīmogotās vēlēšanu aploksnes, dzēstās sabojātās vēlēšanu aploksnes, neizmantotās neapzīmogotās vēlēšanu aploksnes un to skaits). Klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem arī ir tiesības aizzīmogot saini ar saviem zīmogiem vai parakstīties uz tā, par ko jābūt atsaucei vēlēšanu gaitas protokolā.
 1. Kad iepriekšminētās ziņas ierakstītas balsu skaitīšanas protokolā un vēlēšanu aploksnes iesaiņotas, atveramas vēlēšanu kastes. Vēlēšanu kastes atver pa vienai, un šajā nodaļā noteiktajā kārtībā saskaita derīgās vēlēšanu aploksnes:
  1. ja balsošanai vēlētāju atrašanās vietā izmantotas vairākas vēlēšanu kastes, no tām izņemtās aploksnes skaitāmas atsevišķi;
  2. ja balsošanai vēlēšanu iecirknī izmantotas vairākas vēlēšanu kastes, no tām izņemtās vēlēšanu aploksnes skaitāmas kopā;
  3. ja balsošanai iepriekšējās balsošanas dienās vēlēšanu iecirknī izmantotas vairākas vēlēšanu kastes, no tām izņemtās vēlēšanu aploksnes skaitāmas kopā.
 2. No katras vēlēšanu kastes izņemtās Eiropas Parlamenta vēlēšanu un Domes vēlēšanu aploksnes, tās neatverot, sašķirojamas derīgajās un nederīgajās vēlēšanu aploksnēs. Par nederīgām uzskatāmas tās vēlēšanu aploksnes, kas nav apzīmogotas ar attiecīgās vēlēšanu iecirkņa komisijas zīmogu.
 3. Ja vēlēšanu kastē atrodas vēlēšanu zīmes, kas neatrodas vēlēšanu aploksnēs, tās pēc kastes satura sašķirošanas nekavējoties dzēšamas, nogriežot zīmes augšējo labo stūri, un iesaiņojamas šīs instrukcijas 2.7. punktā noteiktajā kārtībā. Par to izdara atzīmi vēlēšanu gaitas protokolā.
 4. Saskaita no katras vēlēšanu kastes izņemtās derīgās vēlēšanu aploksnes. Skaitīšana veicama vismaz divas reizes. Derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas protokolā. Aritmētiski summē un ieraksta vēlēšanu gaitas protokolā vēlēšanu kastēs balsošanai vēlētāju atrašanās vietā atrasto derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu, ja balsošanas organizēšanai vēlētāju atrašanās vietā lietotas vairākas kastes.
 5. Derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitam jābūt vienādam ar attiecīgajos vēlētāju sarakstos ierakstīto vēlētāju skaitu vai mazākam par to:
  1. ja kādā vēlēšanu kastē derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits ir lielāks par attiecīgajā vēlētāju sarakstā ierakstīto vēlētāju skaitu, vēlēšanu iecirkņa komisija izdara attiecīgu ierakstu vēlēšanu gaitas protokolā un par to nekavējoties paziņo attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai. Turpmākā skaitīšana un visas citas darbības attiecībā uz šādas vēlēšanu kastes saturu veicamas atsevišķi, ierakstot skaitīšanas rezultātus atsevišķā balsu skaitīšanas protokolā;
  2. derīgās vēlēšanu aploksnes no pārējām kastēm pēc to skaita ierakstīšanas balsu skaitīšanas protokolā apvieno. Pirms šo derīgo aplokšņu atvēršanas tām pievienojamas arī derīgās vēlēšanu aploksnes no reģistrācijas aploksnēm, ja iecirkņa komisija organizējusi balsošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 30. pantu.
 6. Balsu skaitīšanas protokolā Eiropas Parlamenta vēlēšanāmno vēlēšanu gaitas protokola ierakstāms:
  1. derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits iepriekšējās balsošanas dienās – D1 rinda;
  2. derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits vēlēšanu dienā iecirknī – D2 rinda;
  3. derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits vēlēšanu kastēs vēlētāju atrašanās vietā (kopā) – D3 rinda;
  4. derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits reģistrācijas aploksnēs vēlētāju atrašanās vietā (kopā) – D4 rinda;
  5. aritmētiski summē un D ailē ieraksta derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu (D=D1+D2+D3+D4).
 7. Vēlēšanu kastēs atrastās nederīgās Eiropas Parlamenta vēlēšanu aploksnes saskaita, neatvērtas iesaiņo šīs instrukcijas 2.7. punktā noteiktajā kārtībā, uz iesaiņojuma norādot, ka sainī atrodas vēlēšanu kastēs atrastās nederīgās vēlēšanu aploksnes, kā arī norāda to kopskaitu. Nederīgo aplokšņu kopskaits ierakstāms balsu skaitīšanas protokolā (E rinda).
 8. Balsu skaitīšanas protokolā Domes vēlēšanāmno vēlēšanu gaitas protokola ierakstāms:
  1. derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits iepriekšējās balsošanas dienās (kopā) – D1 rinda;
  2. derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits vēlēšanu dienā iecirknī – D2 rinda;
  3. derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits vēlēšanu kastēs vēlētāju atrašanās vietā (kopā) – D3 rinda;
  4. aritmētiski summē un D ailē ieraksta derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu (D=D1+D2+D3).
 9. Vēlēšanu kastēs atrastās nederīgās Domesvēlēšanu aploksnes saskaita, neatvērtas iesaiņo un apzīmogo šīs instrukcijas 2.7. punktā noteiktajā kārtībā, uz iesaiņojuma norādot, ka sainī atrodas vēlēšanu kastēs atrastās nederīgās vēlēšanu aploksnes, kā arī norāda to kopskaitu. Nederīgo aplokšņu kopskaits ierakstāms balsu skaitīšanas protokolā (E rinda).
 1. Vispirms (4.1.1.–5.6. punktos norādītā kārtībā) atver derīgās Eiropas Parlamenta vēlēšanu aploksnes: konstatē derīgo zīmju skaitu un sadalījumu starp kandidātu sarakstiem, nosūta rezultātus publicēšanai CVK mājas lapā un uz Domes vēlēšanu zīmju skaitīšanas laiku derīgās Eiropas Parlamenta vēlēšanu zīmes iesaiņo atsevišķi pa kandidātu sarakstiem. Pēc tam (4.1.-5.6. punktos norādītā kārtībā) atver derīgās Domes vēlēšanu aploksnes: konstatē derīgo zīmju skaitu un sadalījumu starp kandidātu sarakstiem, nosūta rezultātus publicēšanai CVK mājas lapā.
  1. Vēlēšanu iecirkņa komisija, noplēšot iezīmēto vēlēšanu aploksnes vietu, atver derīgās aploksnes un vienlaikus konstatē, vai aploksnē:
   1. ir viena vēlēšanu zīme;
   2. ir vairāk par vienu vēlēšanu zīmi;
   3. ir saplēsta vēlēšanu zīme;
   4. nav vēlēšanu zīmes;
   5. ir cita vēlēšanu apgabala vēlēšanu zīme.
  2. Vēlēšanu aploksnes, kurās atradās pa vienai vēlēšanu zīmei, pēc zīmju izņemšanas nav jāsaglabā. Vēlēšanu zīmes no šīm aploksnēm novieto vienkopus skaitīšanai.
  3. Ja kādā vēlēšanu aploksnē ir vairāk par vienu vēlēšanu zīmi, par to nekavējoties paziņo klātesošajiem, vēlēšanu zīmes ievieto atpakaļ vēlēšanu aploksnē un šādas aploksnes nekavējoties nodod komisijas priekšsēdētājam, kurš izdara uz tām atzīmi “Vairākas zīmes”, numurē un novieto tās atsevišķi. Kad atvērtas visas aploksnes, tās pārskaita un skaitu ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (F rinda).
  4. Ja kādā vēlēšanu aploksnē nav vēlēšanu zīmes, par to nekavējoties paziņo klātesošajiem. Šādas aploksnes nekavējoties nodod komisijas priekšsēdētājam, kurš izdara uz tām atzīmi “Tukša”, numurē un novieto atsevišķi. Kad atvērtas visas aploksnes, to skaitu ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (G2 rinda).
  5. Ja kādā vēlēšanu aploksnē ir saplēsta vēlēšanu zīme(s), par to nekavējoties paziņo klātesošajiem, vēlēšanu zīme(s) ievieto atpakaļ vēlēšanu aploksnē un šādas aploksnes nekavējoties nodod komisijas priekšsēdētājam, kurš izdara uz tām atzīmi “Saplēstas zīmes”, numurē un novieto atsevišķi. Kad atvērtas visas aploksnes, to skaitu ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (G3 rinda).
  6. Ja kādā vēlēšanu aploksnē ir cita apgabala vēlēšanu zīme, par to nekavējoties paziņo klātesošajiem, zīmi ievieto atpakaļ vēlēšanu aploksnē un šādas aploksnes nekavējoties nodod komisijas priekšsēdētājam, kurš izdara uz tām atzīmi “Cita apgabala zīmes”, numurē un novieto atsevišķi. Kad atvērtas visas aploksnes, to skaitu ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (G4 rinda).
  7. Kad atvērtas visas derīgās aploksnes, iecirkņa komisija lemj par to vēlēšanu zīmju derīgumu, kuras atradās vēlēšanu aploksnēs ar vairākām vēlēšanu zīmēm, cita vēlēšanu apgabala vēlēšanu zīmēm un par saplēsto vēlēšanu zīmju derīgumu. Par katras vēlēšanu aploksnes saturu iecirkņa komisija pieņem lēmumu, vēlēšanu gaitas protokolā norādot, kāda iemesla dēļ un cik vēlēšanu zīmes atzītas par nederīgām.
  8. Ja vēlēšanu aploksnē ir vairāk par vienu vēlēšanu zīmi un turklāt tās nav pilnīgi vienādas pēc satura (arī pēc izdarītajām atzīmēm), tās visas atzīstamas par nederīgām. Šīs vēlēšanu zīmes iezīmē (4.13. punkts), ievieto atpakaļ vēlēšanu aploksnē un šo aplokšņu skaitu ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (G1 rinda).
  9. Ja vēlēšanu aploksnē ir vairākas pilnīgi vienādas vēlēšanu zīmes (arī pēc izdarītajām atzīmēm), par derīgu atzīstama un skaitīšanai pie derīgajām zīmēm pievienojama viena no tām, bet pārējās atzīstamas par nederīgām. Par nederīgām atzītās vēlēšanu zīmes iezīmē (4.13. punkts), ievieto atpakaļ vēlēšanu aploksnē un šo aplokšņu skaitu ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (F1 rinda).
  10. Saplēstās un tādēļ par nederīgām atzītās vēlēšanu zīmes ievieto atpakaļ aploksnēs, un šo aplokšņu skaitu ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (G3 rinda).
  11. Vēlēšanu zīmes no citiem vēlēšanu apgabaliem pēc to atzīšanas par nederīgām iezīmē (4.13. punkts), ievieto atpakaļ aploksnēs, un šo aplokšņu skaitu ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (G4 rinda).
  12. G rindā ieraksta to vēlēšanu aplokšņu kopskaitu, kurās nav derīgu vēlēšanu zīmju.
  13. Uz katras nederīgās vēlēšanu zīmes (izņemot saplēstās) izdarāma atzīme “Nederīga”, ko paraksta komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs. Nederīgās vēlēšanu zīmes apzīmējamas ar numuru daļskaitļa veidā, kur skaitītājs ir aploksnes kārtas numurs un saucējs –vēlēšanu zīmes kārtas numurs aploksnē (piemēram, ja aploksnē nr.4 atrastas trīs dažādas vēlēšanu zīmes, tās numurējamas šādi: 4/1, 4/2, 4/3).
  14. Vēlēšanu aploksnes ar nederīgajām vēlēšanu zīmēm, kā arī vēlēšanu kastē atrastās tukšās vēlēšanu aploksnes iesaiņo šīs instrukcijas 2.7. punktā noteiktajā kārtībā, uz iesaiņojuma norādot vēlēšanu aplokšņu un nederīgo vēlēšanu zīmju skaitu.
  15. Iecirkņa komisija saskaita derīgās vēlēšanu zīmes un ieraksta to kopskaitu balsu skaitīšanas protokolā (H rinda) (skaitīšana veicama vismaz divas reizes). Izmantojot balsu skaitīšanas protokola veidlapā norādīto kontroles metodiku, iecirkņa komisija pārbauda ierakstu pareizību attiecībā uz vēlēšanu aploksnēm un derīgo vēlēšanu zīmju skaitu.
 1. Iecirkņa komisija derīgās vēlēšanu zīmes sašķiro pa kandidātu sarakstiem. Vēlēšanu zīmes pēc šķirošanas atkārtoti pārbauda cits komisijas loceklis.
 2. Tad tiek saskaitītas par katru kandidātu sarakstu nodotās vēlēšanu zīmes.
 3. Par katru kandidātu sarakstu nodoto vēlēšanu zīmju skaitu ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (R aile). R ailē ierakstīto vēlēšanu zīmju kopskaitam S jāsakrīt ar H rindā ierakstīto derīgo vēlēšanu zīmju skaitu.
 4. Balsu skaitīšanas protokola pirmo daļu paraksta visi tie komisijas locekļi, kuri piedalās šajā balsu skaitīšanā. Komisijas priekšsēdētājs paraksta un apzīmogo katru balsu skaitīšanas protokola lappusi.
 5. Pēc balsu skaitīšanas protokola pirmās daļas parakstīšanas iecirkņa komisija var izsludināt pārtraukumu. Ja tiek izsludināts pārtraukums, pirms tā izsludināšanas vienā sainī iesaiņo:
  1. visas nodotās derīgās vēlēšanu zīmes, kuras sašķirotas un iesaiņotas pa kandidātu sarakstiem;
  2. vēlēšanu kastēs atrastās tukšās vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu aploksnes ar nederīgajām vēlēšanu zīmēm;
  3. vienu balsu skaitīšanas protokola pirmās daļas eksemplāru;
  4. vēlētāju sarakstus.
 6. Saini aizzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu. Klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem arī ir tiesības aizzīmogot saini ar saviem zīmogiem vai parakstīties uz tā, par ko jābūt atsaucei vēlēšanu gaitas protokolā.
 1. Pēc pārtraukuma iecirkņa komisija pārbauda, vai nav bojāts iesaiņoto vēlēšanu materiālu zīmogojums, par ko izdarāma atzīme vēlēšanu gaitas protokolā. Ja zīmogojums ir bojāts un sainis ir bijis atvērts, darbs vēlēšanu iecirknī jāaptur, nekavējoties jāizsauc policija un par notikušo jāziņo augstākai vēlēšanu komisijai.
 2. Atsākot darbu, pirms iesaiņoto vēlēšanu materiālu atvēršanas balsu skaitīšanas protokola otrās daļas pirmajā nodaļā no balsu skaitīšanas protokola pirmās daļas ceturtās nodaļas ieraksta par katru kandidātu sarakstu nodoto vēlēšanu zīmju skaitu (R aile).
 3. Pēc tam pa vienam atver saiņus ar derīgajām par katru kandidātu sarakstu nodotajām vēlēšanu zīmēm un pārskaita tās. Rezultātu ieraksta attiecīgajā J ailes rindā. Ja skaitļi R un J ailēs nesakrīt, skaitīšana atkārtojama. Ja pēc vairākkārtējas skaitīšanas un pārbaudes šie skaitļi nesakrīt, par to nekavējoties ziņo augstākai vēlēšanu komisijai un izdara ierakstu vēlēšanu gaitas protokolā.
 4. Katra saraksta vēlēšanu zīmes sašķiro divās grupās –grozītās un negrozītās:
  1. par grozītām uzskatāmas vēlēšanu zīmes, kurās vēlētājs pretī kaut viena kandidāta uzvārdam izdarījis atzīmi “+” vai svītrojis kaut viena kandidāta vārdu vai uzvārdu;
  2. visas pārējās vēlēšanu zīmes uzskatāmas par negrozītām;
  3. vēlēšanu zīmes pēc šķirošanas atkārtoti pārbauda cits iecirkņa komisijas loceklis.
 5. Atsevišķi par katru kandidātu sarakstu saskaitāmas:
  1. negrozītās vēlēšanu zīmes, un to skaits ierakstāms balsu skaitīšanas protokola otrās daļas J1 ailē;
  2. grozītās vēlēšanu zīmes, un to skaits ierakstāms balsu skaitīšanas protokola otrās daļas J2 ailē.
 6. Pēc šo ziņu ierakstīšanas vēlēšanu iecirkņa komisija pēc balsu skaitīšanas protokolā norādītās kontroles metodikas pārbauda šo ierakstu pareizību. Ja kontrolskaitļi nesakrīt, skaitīšana atkārtojama.
 7. Pēc ierakstu pareizības pārbaudes atsevišķi iesaiņojamas (2.7. punkts) par katru kandidātu sarakstu nodotās negrozītās vēlēšanu zīmes, uz iesaiņojuma norādot, par kuru kandidātu sarakstu nodotas negrozītās vēlēšanu zīmes un to skaitu.
 8. Pēc tam par katru kandidātu sarakstu nodotās grozītās vēlēšanu zīmes šķiro trīs grupās attiecībā uz saraksta pirmo kandidātu:
  • pirmajā grupā – attiecībā uz kandidātu vēlēšanu zīmē nav grozījumu;
  • otrajā grupā –pretī kandidāta uzvārdam izdarīta atzīme “+”;
  • trešajā grupā – kandidāta vārds vai uzvārds svītrots.
 9. Katras attiecīgās grupas vēlēšanu zīmes saskaita un rezultātus ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (attiecīgi L, M un N aile), kā arī aritmētiski summē ierakstītos skaitļus un summu ieraksta protokolā (O aile).
 10. Kad saskaitītas par katru kandidātu nodotās balsis, attiecībā uz katru kandidātu jāpārbauda, vai O ailē ierakstītais skaitlis atbilst par attiecīgo kandidātu sarakstu nodoto grozīto vēlēšanu zīmju skaitam J2 ailē.
 11. Pēc tam sašķirotās par attiecīgo kandidātu sarakstu nodotās grozītās vēlēšanu zīmes tādā pašā veidā no jauna šķiro un skaita secīgi par katru nākamo kandidātu attiecīgajā kandidātu sarakstā.
 12. Šāda katra saraksta vēlēšanu zīmju šķirošanu un skaitīšanu atkārto vismaz divas reizes, turklāt atkārtoti to izdara cits iecirkņa komisijas loceklis. Ja skaitīšanas rezultāti nesakrīt, skaitīšana atkārtojama.
 13. Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas vēlreiz pēc norādītās kontroles metodikas pārbauda visu ierakstu pareizību. Pārbaudi izdara tas iecirkņa komisijas loceklis, kurš pārbaudi nav izdarījis iepriekš.
 14. Balsu skaitīšanas protokola otro daļu paraksta visi tie iecirkņa komisijas locekļi, kuri piedalās balsu skaitīšanā. Komisijas priekšsēdētājs paraksta un apzīmogo katru balsu skaitīšanas protokola lappusi.
 15. Pēc balsu skaitīšanas protokola parakstīšanas atsevišķi iesaiņo (2.7. punkts) par katru kandidātu sarakstu nodotās grozītās vēlēšanu zīmes, uz iesaiņojuma norādot, par kuru kandidātu sarakstu tās nodotas, un to skaitu.
 1. Vienā vai vairākos saiņos iesaiņo vēlēšanu komisijai nogādājamos vēlēšanu materiālus:
  1. par katru kandidātu sarakstu nodotās negrozītās vēlēšanu zīmes;
  2. par katru kandidātu sarakstu nodotās grozītās vēlēšanu zīmes;
  3. nederīgās vēlēšanu zīmes kopā ar aploksnēm;
  4. nederīgās vēlēšanu aploksnes (vēlētāju sabojātās un apzīmogotās neizmantotās);
  5. vēlētāju sarakstus (iecirkņa vēlētāju sarakstus, alfabētiskos vēlētāju sarakstus, vēlētāju sarakstus balsošanai vēlētāju atrašanās vietā, sarakstus par atkārtoti izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm un zīmēm);
  6. balsu skaitīšanas protokola (abas daļas) vienu eksemplāru;
  7. iesniegumu reģistrācijas žurnālu balsošanai vēlētāju atrašanās vietā, kā arī šo vēlētāju iesniegumus;
  8. vēlēšanu gaitas protokolu un vēlētāju iesniegtās sūdzības un protestus.
 2. Atsevišķos saiņos iesaiņo:
  1. neizmantotās neapzīmogotās vēlēšanu aploksnes;
  2. neizmantotās vēlēšanu zīmes.
 3. Saiņi aizzīmogojami ar iecirkņa komisijas zīmogu. Tos paraksta iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs. Klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem arī ir tiesības aizzīmogot šos saiņus ar saviem zīmogiem vai parakstīties uz tiem.
 4. Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas iecirkņa komisijas priekšsēdētājs nogādā attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai iesaiņotos vēlēšanu materiālus (7.1. punkts), atsevišķi iesaiņotās neizmantotās neapzīmogotās vēlēšanu aploksnes un neizmantotās vēlēšanu zīmes (7.2. punkts), kā arī divus neiesaiņotos balsu skaitīšanas protokola eksemplārus. Pavadrakstā (divos eksemplāros) norādāms saiņu skaits, to saturs, nosūtīšanas datums un laiks, kā arī tās personas vārds un uzvārds, ar kuru vēlēšanu materiāli nosūtīti, ja kādu iemeslu dēļ to nedara iecirkņa komisijas priekšsēdētājs.
 5. Eiropas Parlamenta vēlēšanām:
  1. Saņemot neiesaiņoto iecirkņa balsu skaitīšanas protokola eksemplāru, attiecīgā republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas amatpersona pārbauda tā aizpildīšanas pareizību.
  2. Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas amatpersona, pieņemot no iecirkņu komisijām neiesaiņoto balsu skaitīšanas protokola eksemplāru un iesaiņotos vēlēšanu materiālus (7.1. un 7.2. punkts), uzraksta attiecīgi uz balsu skaitīšanas protokola un pavadraksta (abos eksemplāros)  laiku, kad šie materiāli saņemti, paraksta tos un apzīmogo. Vienu pavadraksta eksemplāru, uz kura izdarāma atzīme par neiesaiņotā balsu skaitīšanas protokola saņemšanu, saņem iecirkņa komisijas pārstāvis.
  3. Pēc balsu skaitīšanas protokolu un iesaiņoto materiālu saņemšanas no iecirkņu komisijām novada vēlēšanu komisija sagatavo datni ar ziņām par balsu skaitīšanas rezultātiem iecirkņos (balsu skaitīšanas rezultātu elektronisku apkopojumu) un nodod attiecīgā rajona vēlēšanu komisijas atbildīgajam darbiniekam.
  4. Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc rezultātu apkopošanas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs nogādā balsu skaitīšanas protokolu un iesaiņotos materiālus attiecīgā rajona vēlēšanu komisijai. Pavadrakstā (divos eksemplāros) norādāms saiņu skaits, to saturs, nosūtīšanas datums un laiks, kā arī tās personas vārds un uzvārds, ar kuru vēlēšanu materiāli nosūtīti, ja kādu iemeslu dēļ to nedara vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.
  5. Rajona vēlēšanu komisijas amatpersona, pieņemot no novada vēlēšanu komisijām neiesaiņotos vēlēšanu iecirkņu balsu skaitīšanas protokolu eksemplārus un iesaiņotos vēlēšanu materiālus (7.1. un 7.2. punkts), uzraksta attiecīgi uz balsu skaitīšanas protokoliem un pavadraksta laiku, kad šie materiāli saņemti, paraksta tos un apzīmogo.
  6. Saņemot neiesaiņotos iecirkņu balsu skaitīšanas protokolu eksemplārus, rajona vēlēšanu komisijas amatpersona pārbauda to aizpildīšanas pareizību.
  7. Izmantojot CVK izstrādāto lietojumprogrammu rajonu vēlēšanu komisijām, apkopo no novadu vēlēšanu komisijām saņemtās datnes ar ziņām par balsu skaitīšanas rezultātiem iecirkņos. Republikas pilsētas un novada vēlēšanu komisijas atbildīgais darbinieks pirms ziņu iekļaušanas (importēšanas) CVK datu bāzē veic šo datu sagatavošanu atbilstoši datorprogrammas instrukcijai.
  8.  Republikas pilsētu domēm un rajonu padomēm jānodrošina vēlēšanu komisijas ar piemērotām telpām, kurās līdz likumā noteiktajam termiņam uzglabājami vēlēšanu materiāli (7.1. un 7.2. punkts).
  9. Ne vēlāk kā triju darba dienu laikā iecirkņu balsu skaitīšanas protokoli nogādājami Centrālajā vēlēšanu komisijā.
  10. Pēc atsevišķa Centrālās vēlēšanu komisijas rīkojuma saņemšanas republikas pilsētu un rajonu vēlēšanu komisijas atver iesaiņotos vēlēšanu materiālus (7.1. punkts) un nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai:
   1. vēlētāju sarakstus,
   2. balsu skaitīšanas protokolus (otros – iesaiņotos eksemplārus),
   3. iesniegumu reģistrācijas žurnālus balsošanai vēlētāju atrašanās vietā, kā arī šo vēlētāju iesniegumus,
   4. vēlēšanu gaitas protokolus.
  11. Sastādot aktu divos eksemplāros, iznīcina:
   1. par katru kandidātu sarakstu nodotās negrozītās vēlēšanu zīmes,
   2. par katru kandidātu sarakstu nodotās grozītās vēlēšanu zīmes,
   3. nederīgās vēlēšanu zīmes kopā ar aploksnēm,
   4. nederīgās vēlēšanu aploksnes (vēlētāju sabojātās un apzīmogotās neizmantotās),
   5. pāri palikušās vēlēšanu aploksnes.
 6. Domes vēlēšanām:
  1. saņemot neiesaiņotos iecirkņa balsu skaitīšanas protokola eksemplārus, attiecīgā republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas amatpersona pārbauda to aizpildīšanas pareizību. Pamatojoties uz iecirkņu balsu skaitīšanas rezultātiem, republikas pilsētu vēlēšanu komisijas un novadu vēlēšanu komisijas nosaka vēlēšanu rezultātu.
  2. Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas amatpersona, pieņemot no iecirkņu komisijām neiesaiņotos balsu skaitīšanas protokola eksemplārus un iesaiņotos vēlēšanu materiālus (7.1. un 7.2. punkts), uzraksta attiecīgi uz balsu skaitīšanas protokoliem un pavadraksta (abos eksemplāros)  laiku, kad šie materiāli saņemti, paraksta tos un apzīmogo. Vienu pavadraksta eksemplāru saņem iecirkņa komisijas pārstāvis.
  3. Pilsētu domēm, novadu domēm un pagastu padomēm jānodrošina vēlēšanu komisijas ar piemērotām telpām, kurās līdz likumā noteiktajam termiņam uzglabājami vēlēšanu materiāli (7.1. un 7.2. punkts).
  4. Novada vēlēšanu komisijai triju darba dienu laikā pēc rezultātu apstiprināšanas jānogādā rajona vēlēšanu komisijai balsu skaitīšanas protokolu un rezultātu aprēķināšanas protokolu trešie eksemplāri.
  5. Republikas pilsētas un novada vēlēšanu komisija sagatavo datni ar ziņām par balsu skaitīšanas rezultātiem iecirkņos (balsu skaitīšanas rezultātu elektronisku apkopojumu) un rezultātu aprēķināšanu. Novada vēlēšanu komisija to nodod attiecīgā rajona vēlēšanu komisijas atbildīgajam darbiniekam.
  6. Izmantojot CVK izstrādāto lietojumprogrammu rajonu vēlēšanu komisijām, apkopo no novadu vēlēšanu komisijām saņemtās datnes ar ziņām par balsu skaitīšanas rezultātiem iecirkņos. Republikas pilsētas un novada vēlēšanu komisijas atbildīgais darbinieks pirms ziņu iekļaušanas (importēšanas) CVK datu bāzē veic šo datu sagatavošanu atbilstoši datorprogrammas instrukcijai.
  7. Rajona vēlēšanu komisijai desmit darba dienu laikā pēc protokolu saņemšanas tie jānogādā Centrālajai vēlēšanu komisijai.
  8. Republikas pilsētu vēlēšanu komisijām desmit darba dienu laikā pēc rezultātu noteikšanas jānogādā Centrālajai vēlēšanu komisijai balsu skaitīšanas protokolu un rezultātu aprēķināšanas protokolu trešie eksemplāri, kā arī pāri palikušās neapzīmogotās vēlēšanu aploksnes.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                     A. Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                            V. Veinbergs