APSTIPRINĀTA
Ar Centrālās vēlēšanu komisijas 
2014.gada 12.septembra lēmumu Nr.104

Publicēta:
"Latvijas Vēstnesis", 184 (5244), 17.09.2014.

Instrukcija

Balsu skaitīšana Saeimas vēlēšanās ārvalstīs

 1. Balsu skaitīšana vēlēšanu iecirknī sākama tūlīt pēc vēlēšanu iecirkņa slēgšanas.
 2. Balsu skaitīšanu izdara vēlēšanu iecirkņa komisija (turpmāk – iecirkņa komisija) atklātā sēdē. Netraucējot komisijas darbu, sēdē vienlaikus var būt klāt ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības (turpmāk – pilnvarotie novērotāji), kas Rīgas vēlēšanu apgabalā ir iesniegušas kandidātu sarakstu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.
 3. Vēlēšanu sagatavošanas, norises un balsu skaitīšanas laikā iegūtās ziņas ieraksta Centrālās vēlēšanu komisijas elektroniskās informācijas sistēmas (turpmāk – CVK informācijas sistēma) vēlēšanu gaitas žurnālā. Balsu skaitīšanas protokola (turpmāk – protokols) sagatavošanai izmanto CVK informācijas sistēmā ievadītos datus.
 4. Protokols sastāv no divām daļām:
  1. iepriekšējā balsu skaitīšana (turpmāk - protokola pirmā daļa);
  2. balsu skaitīšanas galīgie rezultāti (turpmāk - protokola otrā daļa).
 1. Tūlīt pēc vēlēšanu iecirkņa slēgšanas iecirkņa komisija:
  1. aizzīmogo vēlēšanu kastu spraugas un drošības plombas, ja tāda tiek izmantota, numuru ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā;
  2. slēdz balsotāju sarakstus un novieto atsevišķi;
  3. saskaita vēlētāju apliecības, ieraksta to skaitu vēlēšanu gaitas žurnālā un novieto atsevišķi;
  4. savāc vienkopus pāri palikušās un sabojātās vēlēšanu aploksnes;
  5. balsu skaitīšanā neizmantojamos vēlēšanu materiālus un veidlapas novieto tā, lai tie netraucētu balsu skaitīšanu. Balsu skaitīšanas telpā nedrīkst atrasties neizmantotās vēlēšanu zīmes.
 2. Iecirkņa komisijas, kuras organizējušas balsošanu pa pastu, vispirms veic instrukcijā “Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbība balsošanas pa pastu organizēšanā Saeimas vēlēšanām” paredzētās darbības (pasta aplokšņu atvēršana, derīgo vēlēšanu aplokšņu skaita noteikšana u.tt.).
 3. Pēc tam iecirkņa komisija uzsāk protokola pirmās daļas aizpildīšanu B un C rindās:
  1. no Centrālās vēlēšanu komisijas saņemto vēlēšanu aplokšņu kopskaitu (protokola B1 rinda) nosaka pēc ierakstiem vēlēšanu gaitas žurnālā;
  2. pāri palikušās vēlēšanu aploksnes (protokola B2 rinda) saskaita (skaitīšana veicama vismaz divas reizes) un pēc šo aplokšņu skaita ierakstīšanas vēlēšanu gaitas žurnālā tās dzēš, nogriežot aploksnes augšējo labo stūri;
  3. sabojātās vēlēšanu aploksnes, pret kurām vēlētājiem atkārtoti izsniegtas citas vēlēšanu aploksnes (protokola B3 rinda), saskaita (skaitīšana veicama vismaz divas reizes), un pēc šo aplokšņu skaita ierakstīšanas vēlēšanu gaitas žurnālā tās dzēš, nogriežot aploksnes augšējo labo stūri;
  4. līdz vēlēšanu kastu atvēršanai dzēsto vēlēšanu aplokšņu kopskaits (protokola B4 rinda) aprēķināms aritmētiski kā B2 un B3 rindā ierakstīto skaitļu summa;
  5. vēlētājiem izsniegto vēlēšanu aplokšņu skaits (protokola B rinda) aprēķināms aritmētiski: no to vēlēšanu aplokšņu skaita, kas saņemtas no Centrālās vēlēšanu komisijas (protokola B1 rinda), atņemot dzēsto (protokola B4 rinda) vēlēšanu aplokšņu skaitu;
  6. pēc balsotāju sarakstiem, kas aizpildīti vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirknī, nosaka balsojušo vēlētāju skaitu vēlēšanu dienā iecirknī (protokola C2 rinda);
  7. vēlēšanu iecirkņos, kuros organizēta balsošana pa pastu, pēc atzīmju skaita par vēlēšanu aploksnes nosūtīšanu sarakstā balsošanai pa pastu nosaka šo balsotāju skaitu un to ieraksta balsu skaitīšanas protokolā (protokola C3 rinda);
  8. iecirkņa komisijas, kuras neorganizē balsošanu pa pastu, protokola C3 rindā ieraksta “0”;
  9. aritmētiski summē balsojušo vēlētāju kopskaitu (protokola C rinda).
 4. Iecirkņa komisija pārbauda ierakstu pareizību attiecībā uz derīgām vēlēšanu aploksnēm un balsotāju skaitu. B ir jābūt vienādam ar C.
 5. Ja kontrolskaitļi attiecībā uz vēlēšanu aploksnēm un balsotāju skaitu nesakrīt (B nav vienāds ar C), skaitīšana jāatkārto. Ja pēc vairākkārtējas skaitīšanas un pārbaudes kontrolskaitļi nesakrīt, par to izdara ierakstu vēlēšanu gaitas žurnālā un nekavējoties paziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai. Pēc tam atsevišķi iesaiņo pāri palikušās un sabojātās vēlēšanu aploksnes.
 6. Vēlēšanu materiāli iesaiņojami, saini nostiprinot ar uzlīmi, kuru apzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu un paraksta iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs. Uz katra iesaiņojuma norādāms tā saturs (piemēram - sabojātās vēlēšanu aploksnes) un to skaits. Klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem arī ir tiesības parakstīties uz uzlīmes, par ko jābūt atzīmei vēlēšanu gaitas žurnālā.
 1. Pēc tam atveramas vēlēšanu kastes. Tās atver pa vienai un šajā nodaļā noteiktajā kārtībā saskaita derīgās vēlēšanu aploksnes. Ja balsošanai vēlēšanu dienā izmantotas vairākas vēlēšanu kastes, no tām izņemtās aploksnes skaitāmas kopā.
 2. No katras vēlēšanu kastes izņemtās vēlēšanu aploksnes, tās neatverot, sašķirojamas derīgajās un nederīgajās vēlēšanu aploksnēs. Par nederīgām uzskatāmas vēlēšanu aploksnes, kuras nav apzīmogotas ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu, kā arī vēlēšanu aploksnes, uz kurām nav norādīts attiecīgo vēlēšanu nosaukums un ievēlējamās Saeimas kārtas numurs.
 3. Ja vēlēšanu kastē atrodas vēlēšanu zīmes, kas neatrodas vēlēšanu aploksnēs, tās pēc kastes satura sašķirošanas nekavējoties dzēšamas, nogriežot zīmes augšējo labo stūri, un iesaiņojamas šīs instrukcijas 10. punktā noteiktajā kārtībā. Par to izdara ierakstu vēlēšanu gaitas žurnālā.
 4. No vēlēšanu kastes izņemtās derīgās vēlēšanu aploksnes saskaita (skaitīšana veicama vismaz divas reizes). Derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitam jābūt vienādam ar balsotāju sarakstā ierakstīto vēlētāju skaitu vai mazākam  par to. 
 5. Ja vēlēšanu kastē derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits ir lielāks par balsotāju sarakstā ierakstīto vēlētāju skaitu, iecirkņa komisija izdara  ierakstu vēlēšanu gaitas žurnālā un paziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai. Ja vēlēšanu iecirknī organizēta arī balsošana pa pastu, turpmākā skaitīšana un visas citas darbības attiecībā uz šādas vēlēšanu kastes saturu veicamas atsevišķi, ierakstot skaitīšanas rezultātus atsevišķā protokolā.
 6. Derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā. D1 rindā ieraksta “0”. Iecirkņa komisija, kura organizēja balsošanu pa pastu, D3 rindā ieraksta no reģistrācijas aploksnēm izņemto derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu. Aritmētiski summē derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu. Iecirkņa komisijas, kuras neorganizē balsošanu pa pastu, protokola D3 rindā ieraksta “0”.
 7. Derīgās vēlēšanu aploksnes no kastēm un, ja organizēta balsošana pa pastu, – no reģistrācijas aploksnēm pēc to skaita ierakstīšanas vēlēšanu gaitas žurnālā apvieno.
 8. Nederīgās vēlēšanu aploksnes saskaita, neatvērtas iesaiņo šīs instrukcijas 10. punktā noteiktajā kārtībā, uz iesaiņojuma norādot, ka sainī atrodas nederīgās vēlēšanu aploksnes, un to skaitu. Nederīgo aplokšņu skaits ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā.
 1. Iecirkņa komisija atver derīgās vēlēšanu aploksnes un vienlaikus konstatē, vai aploksnē:
  1. ir viena attiecīgā apgabala vēlēšanu zīme;
  2. ir vairāk par vienu vēlēšanu zīmi;
  3. ir cita apgabala vēlēšanu zīme;
  4. ir saplēsta vēlēšanu zīme;
  5. nav vēlēšanu zīmes.
 2. Vēlēšanu aploksnes, kurās atradās pa vienai attiecīgā apgabala vēlēšanu zīmei, pēc zīmju izņemšanas nav jāsaglabā. Vēlēšanu zīmes no šīm aploksnēm novieto vienkopus skaitīšanai.
 3. Ja kādā vēlēšanu aploksnē ir vairāk par vienu vēlēšanu zīmi, par to nekavējoties ziņojams klātesošajiem, vēlēšanu zīmes ievietojamas atpakaļ vēlēšanu aploksnē un šādas aploksnes nekavējoties nododamas komisijas priekšsēdētājam, kurš tās numurē, izdara uz tām atzīmi “Vairākas zīmes” un novieto tās atsevišķi. Pēc šķirošanas pabeigšanas šīs aploksnes pārskaita un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā (protokola F rinda).
 4. Ja kādā vēlēšanu aploksnē nav vēlēšanu zīmes, par to nekavējoties ziņojams klātesošajiem, šādas aploksnes nekavējoties nododamas komisijas priekšsēdētājam, kurš tās numurē, izdara uz tām atzīmi “Tukša” un novieto tās atsevišķi. Pēc šķirošanas pabeigšanas šīs aploksnes pārskaita un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā (protokola G2 rinda).
 5. Ja kādā vēlēšanu aploksnē ir saplēsta vēlēšanu zīme(s), par to nekavējoties ziņojams klātesošajiem, vēlēšanu zīme(s) ievietojama(s) atpakaļ vēlēšanu aploksnē un šādas aploksnes nekavējoties nododamas komisijas priekšsēdētājam, kurš tās numurē, izdara uz tām atzīmi “Saplēstas zīmes” un novieto tās atsevišķi. Pēc šķirošanas pabeigšanas šīs aploksnes pārskaita un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā (protokola G3 rinda).
 6. Ja kādā vēlēšanu aploksnē ir cita apgabala vēlēšanu zīme, par to nekavējoties ziņojams klātesošajiem, tā ievietojama atpakaļ vēlēšanu aploksnē un šādas aploksnes nekavējoties nododamas komisijas priekšsēdētājam, kurš tās numurē, izdara uz  tām atzīmi “Cita apgabala zīmes” un novieto tās atsevišķi. Pēc šķirošanas pabeigšanas šīs aploksnes pārskaita un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā  (protokola G4 rinda).
 7. Pēc tam, kad atvērtas visas derīgās aploksnes, iecirkņa komisija lemj par to vēlēšanu zīmju derīgumu, kuras atradās vēlēšanu aploksnēs ar vairākām vēlēšanu zīmēm, par saplēsto vēlēšanu zīmju un aploksnēs atrasto citu vēlēšanu apgabalu vēlēšanu zīmju derīgumu. Par katras vēlēšanu aploksnes saturu iecirkņa komisija pieņem lēmumu, vēlēšanu gaitas žurnālā norādot, kāda iemesla dēļ un cik vēlēšanu zīmju atzītas par nederīgām.
 8. Ja vēlēšanu aploksnē ir vairāk par vienu vēlēšanu zīmi un turklāt tās nav pilnīgi vienādas pēc satura (arī pēc izdarītajām atzīmēm), tās visas atzīstamas par nederīgām. Šīs vēlēšanu zīmes iezīmējamas, ievietojamas atpakaļ vēlēšanu aploksnē un šo aplokšņu skaits ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā  (protokola G1 rinda).
 9. Ja vēlēšanu aploksnē ir vairākas pilnīgi vienādas vēlēšanu zīmes (arī pēc izdarītajām atzīmēm), par derīgu atzīstama un skaitīšanai pie derīgajām zīmēm pievienojama viena no tām, bet pārējās atzīstamas par nederīgām. Par nederīgām atzītās vēlēšanu zīmes iezīmējamas, ievietojamas atpakaļ vēlēšanu aploksnē un šo aplokšņu skaits ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā  (protokola F1 rinda).
 10. Saplēstās un tādēļ par nederīgām atzītās vēlēšanu zīmes ievietojamas atpakaļ aploksnēs un šo aplokšņu skaits ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā  (protokola G3 rinda).
 11. Vēlēšanu zīmes no citiem vēlēšanu apgabaliem pēc to atzīšanas par nederīgām iezīmējamas, ievietojamas atpakaļ aploksnēs un šo aplokšņu skaits ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā (protokola G4 rinda).

  Aritmētiski nosaka to vēlēšanu aplokšņu kopskaitu, kurās nav derīgu vēlēšanu zīmju (protokola G rinda).

 12. Uz katras nederīgās vēlēšanu zīmes (izņemot saplēstās) izdarāma atzīme “Nederīga”, ko paraksta komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs. Nederīgās vēlēšanu zīmes apzīmējamas ar numuru daļskaitļa veidā, kur skaitītājs ir aploksnes kārtas numurs un saucējs - vēlēšanu zīmes kārtas numurs aploksnē (piemēram, ja aploksnē nr.4 atrastas trīs dažādas vēlēšanu zīmes, tās numurējamas šādi: 4/1, 4/2, 4/3).
 13. Vēlēšanu aploksnes ar nederīgajām vēlēšanu zīmēm, kā arī vēlēšanu kastē atrastās tukšās vēlēšanu aploksnes iesaiņojamas šīs instrukcijas 10.punktā noteiktajā kārtībā, uz iesaiņojuma norādot vēlēšanu aplokšņu un nederīgo vēlēšanu zīmju skaitu.
 14. Iecirkņa komisija saskaita derīgās vēlēšanu zīmes un ieraksta to kopskaitu vēlēšanu gaitas žurnālā (protokola H rinda) (skaitīšana veicama vismaz divas reizes).  Pārbauda ierakstu pareizību attiecībā uz derīgām vēlēšanu aploksnēm un derīgām vēlēšanu zīmēm. Derīgo vēlēšanu zīmju skaitam jābūt vienādam ar derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu vai mazākam par to.

  Ja kontrolskaitļi attiecībā uz vēlēšanu aploksnēm un derīgo vēlēšanu zīmju skaitu nesakrīt, skaitīšana jāatkārto. Ja pēc vairākkārtējas skaitīšanas un pārbaudes kontrolskaitļi nesakrīt, par to izdara ierakstu vēlēšanu gaitas žurnālā un nekavējoties paziņo attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai.

 1. Iecirkņa komisija derīgās vēlēšanu zīmes sašķiro pa kandidātu sarakstiem. Vēlēšanu zīmes pēc šķirošanas atkārtoti pārbauda cits komisijas loceklis.
 2. Pēc tam tiek saskaitītas par katru kandidātu sarakstu nodotās vēlēšanu zīmes un par katru kandidātu sarakstu nodoto vēlēšanu zīmju skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā  (protokola J aile). J ailē ierakstīto vēlēšanu zīmju kopskaitam K jāsakrīt ar H rindā ierakstīto derīgo vēlēšanu zīmju skaitu.
 3. Protokola pirmo daļu izdrukā divos eksemplāros un paraksta visi tie vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļi, kuri piedalās balsu skaitīšanā. Katru protokola pirmās daļas eksemplāru caurauklo, auklas galus sasien, nostiprina ar uzlīmi, apzīmogo un paraksta, norādot vietu, datumu un cauršūto lapu skaitu. Pēc tam protokola pirmās daļas datus iecirkņa komisija nekavējoties nosūta CVK informācijas sistēmā.
 4. Pēc klātesošo pilnvaroto novērotāju vai plašsaziņas līdzekļu pārstāvju lūguma iecirkņa komisija tiem sniedz protokola pirmajā daļā ietverto informāciju.
 1. Katra saraksta vēlēšanu zīmes sašķiro divās grupās - grozītās un negrozītās:
  1. par grozītām uzskatāmas vēlēšanu zīmes, kurās vēlētājs pretī kaut viena kandidāta uzvārdam izdarījis atzīmi “+” vai svītrojis kaut viena kandidāta vārdu vai uzvārdu;
  2. visas pārējās vēlēšanu zīmes uzskatāmas par negrozītām.

  Vēlēšanu zīmes pēc šķirošanas atkārtoti pārbauda cits iecirkņa komisijas loceklis.

 2. Atsevišķi par katru kandidātu sarakstu saskaitāmas:
  1. negrozītās vēlēšanu zīmes, un to skaits ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā (protokola otrās daļas J1 aile);
  2. grozītās vēlēšanu zīmes, un to skaits ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā  protokola otrās daļas J2 aile ).
 3. Par katru kandidātu sarakstu nodoto vēlēšanu zīmju skaitam (protokola J aile) jābūt vienādam ar J1 un J2 ailēs ierakstīto skaitļu summu.
 4. Pēc tam atsevišķi iesaiņojamas par katru kandidātu sarakstu nodotās negrozītās vēlēšanu zīmes, uz iesaiņojuma norādot, par kuru kandidātu sarakstu nodotas negrozītās vēlēšanu zīmes, un to skaitu.
 5. Pēc tam par katru kandidātu sarakstu nodotās grozītās vēlēšanu zīmes šķiro trīs grupās attiecībā uz saraksta pirmo kandidātu:
  1. pirmajā grupā - pretī kandidāta uzvārdam izdarīta atzīme “+” (protokola L aile);
  2. otrajā grupā - kandidāta vārds vai uzvārds svītrots (protokola M aile);
  3. trešajā grupā - attiecībā uz kandidātu vēlēšanu zīmē nav grozījumu (protokola N aile).
 6. Pēc tam uzskaita „+„ atzīmes un svītrojumus vēlēšanu zīmēs. Ja vēlēšanu zīmē vēlētāja veiktā atzīme ir neskaidra, iecirkņa komisija ar balsu vairākumu lemj par šīs atzīmes līdzskaitāmību. Vēlēšanu gaitas žurnālā ieraksta pieņemto lēmumu. Uz attiecīgās vēlēšanu zīmes norāda pieņemtā lēmuma numuru.
 7. Katras attiecīgās grupas vēlēšanu zīmes saskaita un rezultātus attiecībā uz šo kandidātu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā, kā arī aritmētiski summē ierakstītos skaitļus (protokola O aile).
 8. Kad saskaitītas par katru kandidātu nodotās balsis, attiecībā uz katru kandidātu jāpārbauda, vai O ailē ierakstītais skaitlis atbilst par attiecīgo kandidātu sarakstu nodoto grozīto vēlēšanu zīmju skaitam J2 ailē.
 9. Pēc tam sašķirotās par attiecīgo kandidātu sarakstu nodotās grozītās vēlēšanu zīmes tādā pašā veidā no jauna šķiro un skaita secīgi par katru nākamo kandidātu attiecīgajā kandidātu sarakstā.
 10. Tādējādi katra saraksta vēlēšanu zīmju šķirošana un skaitīšana veicama vismaz divas reizes, turklāt atkārtoto šķirošanu un skaitīšanu izdara cits vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis. Ja skaitīšanas rezultāti nesakrīt, skaitīšana jāatkārto.
 11. Protokola otro daļu izdrukā divos eksemplāros un paraksta visi tie vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļi, kuri piedalās balsu skaitīšanā. Pēc tam apvieno protokola pirmo daļu ar protokola otro daļu. Katru protokola eksemplāru caurauklo, auklas galus sasien, nostiprina ar uzlīmi, apzīmogo un paraksta, norādot vietu, datumu un cauršūto lapu skaitu. Komisijas priekšsēdētājs paraksta un apzīmogo katru protokola lappusi (abos eksemplāros).
 12. Pēc balsu skaitīšanas rezultātu apstiprināšanas iecirkņa komisija tos paziņo klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kā arī nosūta datus CVK informācijas sistēmā.
 13. Pēc balsu skaitīšanas protokola parakstīšanas atsevišķi iesaiņojamas par katru kandidātu sarakstu nodotās grozītās vēlēšanu zīmes, uz iesaiņojuma norādot, par kuru kandidātu sarakstu tās nodotas, un to skaitu.
 14. Ja iecirkņa komisija balsis skaita elektroniski - skenējot vēlēšanu zīmes, šīs instrukcijas 32.- 45. punktu izpilda Saeimas vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcijas VII. nodaļā noteiktajā kārtībā.
 1. Pēc protokola parakstīšanas iecirkņa komisija izdrukā un noformē vēlēšanu gaitas žurnālu. Žurnāla lapas caurauklo, auklas galus sasien, nostiprina ar uzlīmi, apzīmogo un paraksta, norādot vietu, datumu un cauršūto lapu skaitu.
 2. Pēc vēlēšanu gaitas žurnāla parakstīšanas CVK informācijas sistēmā ierakstītos attiecīgā vēlēšanu iecirkņa datus  CVK informācijas sistēmas lietošanas instrukcijas noteiktajā kārtībā augšuplādē un dzēš, par to sastādot  aktu divos eksemplāros.
 3. Balsotāju sarakstus atkarībā no lapu skaita cauršuj vienā vai vairākos sējumos (lapas caurauklo, auklas galus sasien, nostiprina ar uzlīmi, apzīmogo un paraksta, norādot vietu, datumu un cauršūto lapu skaitu sējumā);
 4. Pēc tam iesaiņo Centrālajai vēlēšanu komisijai nogādājamos vēlēšanu materiālus:
  1. balsotāju sarakstus;
  2. vēlētāju sarakstu balsošanai pa pastu;
  3. balsu skaitīšanas protokola vienu eksemplāru;
  4. pasu spiedogus;
  5. vēlētāja apliecības;
  6. 52.punktā minētā akta vienu eksemplāru.

  Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs ar Ārlietu ministrijas starpniecību nosūta tos Centrālajai vēlēšanu komisijai.

 5. Līdz 56.punktā noteiktajam termiņam attiecīgajā diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā uzglabājami šādi instrukcijā noteiktajā kārtībā iesaiņotie vēlēšanu materiāli:
  1. par katru kandidātu sarakstu nodotās negrozītās vēlēšanu zīmes;
  2. par katru kandidātu sarakstu nodotās grozītās vēlēšanu zīmes;
  3. nederīgās vēlēšanu zīmes kopā ar aploksnēm;
  4. dzēstās vēlēšanu aploksnes;
  5. vēlēšanu gaitas žurnālu un saņemtās sūdzības;
  6. balsu skaitīšanas protokola otro eksemplāru.
 6. Desmit dienas pēc jaunievēlētās Saeimas sanākšanas atver iesaiņotos vēlēšanu materiālus un, sastādot aktu divos eksemplāros, iznīcina 55.1. – 55.5. punktā minētos vēlēšanu materiālus. Vienu akta eksemplāru un balsu skaitīšanas protokola otro eksemplāru ar Ārlietu ministrijas starpniecību nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs