APSTIPRINĀTS

Centrālās vēlēšanu komisijas

07.09.2023. sēdē

Centrālās vēlēšanu komisijas Ētikas kodekss

Izdots saskaņā ar likumu

“Par Centrālo vēlēšanu komisiju”

I Vispārīgie noteikumi

 1. Ētikas kodekss nosaka Centrālās vēlēšanu komisijas (turpmāk – CVK) valsts amatpersonu, darbinieku un CVK komisijas locekļu (turpmāk kopā saukti – CVK sastāvs) profesionālās ētikas pamatprincipus, lai veicinātu nodarbināto ētisku rīcību, darba un uzvedības kultūru un veidotu pozitīvu CVK tēlu sabiedrībā.
 2. CVK sastāvs, pildot amata pienākumus, rīkojas saskaņā ar valsts pārvaldes vērtībām un ievēro šādus ētikas pamatprincipus: tiesiskums un likumība, objektivitāte, profesionalitāte, godprātība, konfidencialitāte un informācijas drošība, atbildība, vienlīdzība un cieņa.
 3. Ētikas kodekss nav visaptverošs vērtību, ētikas principu un uzvedības normu uzskaitījums. Savā profesionālajā darbībā CVK sastāvs ievēro arī sabiedrībā vispārpieņemtas  morālās vērtības, ētikas principus un uzvedības normas.

II Ētiskās vērtības un ētikas pamatprincipi

 1. CVK sastāvs saskarsmē ar kolēģiem un sabiedrību ir pieklājīgs, lietišķs un konstruktīvs, izturas ar savstarpēju cieņu un sapratni.
 2. CVK sastāvs publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus vai ar personas cieņu nesavienojamus izteicienus, kā arī balstās uz faktiem, to godīgu interpretāciju un argumentāciju.
 3. CVK sastāvs sadarbojas ar citiem kolēģiem, sniedzot un saņemot nepieciešamo palīdzību uzdevumu veikšanai, kā arī dalās ar kolēģiem pieredzē par aktuālajiem jautājumiem.
 4. CVK sastāvs nepieļauj tādu uzvedību, kas var radīt aizdomas par negodprātīgu rīcību vai ietekmējamu stāvokli pret kolēģiem un citām personām.
 5. Ja kāds no CVK sastāva iegūst informāciju vai ir bijis liecinieks kolēģa prettiesiskai rīcībai, viņa pienākums ir nekavējoties par to informēt CVK priekšsēdētāju un kompetento iestādi.
 6. Ārpus amata pienākumu pildīšanas darba laika un ārpus CVK telpām, CVK sastāvs izturas godprātīgi, ievēro vispārpieņemtās uzvedības normas, izvēlas tādu uzvedības stilu, lai neradītu šaubas par objektīvu un godprātīgu profesionālo pienākumu veikšanu, apzinoties, ka ikviena rīcība veido gan CVK, gan valsts pārvaldes tēlu kopumā.
 7. CVK sastāvs nepieļauj personisko un valsts interešu konfliktu un izvairās no situācijām, kas sabiedrībā var radīt aizdomas par šāda konflikta pastāvēšanu.
 8. CVK sastāvam ir pienākums interešu pārstāvības procesa atklātības nodrošināšanas ietvaros informēt CVK priekšsēdētāju par notikušajām vai paredzētajām sarunām ar interešu pārstāvi, ja tādas ir bijušas saistībā ar jautājumu, par ko CVK sastāvam ir jāpieņem lēmums.
 9. Ja lēmuma izstrādē vai pieņemšanā ir ņemts vērā interešu pārstāvja priekšlikums, to norāda ar šo lēmumu saistītajā dokumentā (piemēram, anotācijā, izziņā, pavadvēstulē) un nepieciešamības gadījumā nodrošina tā publisku pieejamību.
 10. Par interešu pārstāvi šī kodeksa izpratnē nav uzskatāms CVK locekļa izvirzītājs.

III Ētikas normu pārkāpumu izskatīšana

 1. Iesniegumu par CVK locekļa ētikas  normu pārkāpumu var iesniegt jebkura persona, kuras intereses tieši vai netieši ir aizskartas ar Ētikas kodeksa pamatprincipiem neatbilstošu rīcību, viena mēneša laikā no pārkāpuma konstatēšanas brīža.
 2. Iesniegumā par ētikas normu pārkāpumu norāda:
  1. pārkāpumā iesaistīto personu;
  2. pārkāpuma būtību un apstākļus;
  3. faktus, kuri apstiprina iesniegumā norādītos apstākļus.
 3. Iesniegumu par CVK locekļa ētikas normu pārkāpumu izskata CVK komisijas sēdē.
 4. Personai, par kuras rīcību saņemts iesniegums, CVK komisijas sēdē ir tiesības tikt uzklausītai un sniegt paskaidrojumus par savu rīcību konkrētajā situācijā.
 5. CVK sēdē, kurā tiek izskatīts jautājums par CVK locekļa ētikas normu pārkāpumu, lemttiesīgi ir visi CVK komisijas locekļi, kuri nav bijuši iesaistīti iesniegumā norādītajā pārkāpumā.
 6. CVK sēdē var pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:
  1. atzīt, ka ētikas normu pārkāpums nav izdarīts;
  2. aprobežoties ar jautājuma izskatīšanu;
  3. ieteikt personai Ētikas kodeksa pamatprincipiem atbilstošu rīcību;
  4. izteikt brīdinājumu par profesionālās ētikas normu pārkāpumu;
  5. izteikt nosodījumu par profesionālās ētikas normu pārkāpumu.
 7. Sūdzības iesniedzējs un persona, par kuras rīcību pieņemts CVK lēmums, to var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētajā kārtībā.  

Centrālās vēlēšanu komisijas Ētikas kodekss stājas spēkā 2023.gada 8.septembrī